C-115/14 Regiopost

Oberlandesgericht Koblenz (Tyskland) har anmodet EU-Domstolen om at besvare to præjudicielle spørgsmål, herunder et spørgsmål om fortolkningen af reglerne om fri bevægelighed for tjenesteydere i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) artikel 56 og artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (”udstationeringsdirektivet”).

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Spørgsmålene vedrører en tysk delstatslov, hvorefter ordregivende myndigheder forpligtes til kun at give kontrakter til virksomheder, der ved tilbudsgivningen skriftligt har forpligtet sig til at overholde en arbejdsklausul, hvorefter de skal betale de af deres ansatte, der deltager i udførelsen af ordren, en statsligt fastsat mindsteløn.

  Sagsøgte er Stadt Landau in der Pfalz, som har udbudt en opgave med postomdeling. Det følger af udbuddet, at ordremodtageren forpligtes til at betale sine ansatte den ovenfor nævnte mindsteløn, samt at eventuelle underleverandører skal overholde samme forpligtelser overfor sine ansatte. Sagsøgeren er en tysk tjenesteyder, RegioPost GmbH & Co KG Ludwigshafen, som ønsker at udføre postomdeling. Sagsøgeren har anført, at der ikke kan stilles krav om mindsteløn i forbindelse med et offentligt udbud af opgaver i relation til omdeling af post på den måde, som delstatsloven i Rheinland-Pfalz fastsætter.

  Den danske regerings interesse i sagen

  Sagen har betydning for det danske arbejdsmarked, idet sagen grundlæggende handler om medlemsstaternes ret til at regulere og fastsætte løn. I Danmark anvendes ikke en lovfastsat mindsteløn, og Danmark har heller ikke almengjorte overenskomster. I Danmark fastlægges mindstelønnen af arbejdsmarkedets parter, eventuelt gennem anvendelse af kollektive kampskridt, jf. – i relation til udenlandske tjenesteydere – udstationeringslovens § 6 a. I forbindelse med offentlige udbud i Danmark er det almindeligt, og på det statslige område obligatorisk, jf. ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, at der anvendes arbejdsklausuler, dvs. at der stilles krav om mindsteløn og andre minimumsvilkår.

  Læs mere i notatet nedenfor.

  Forelæggende Ret:

  Oberlandesgericht Koblenz

   

  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 11. marts 2014

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 9. september 2015

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat vedrørende afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-115/14 (RegioPost), bilag 641 af 26. august 2014   

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik