C-218/14 Singh (DOM)

High Court of Ireland (Irland) har forelagt EU-Domstolen to præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 7 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 (opholdsdirektivet). Den forelæggende ret har endvidere forelagt et spørgsmål om, hvorvidt en tredjelandsstatsborger, der er ægtefælle til en unionsborger, i medfør af EU-retten har ret til at arbejde i en værtsmedlemsstat med henblik på at skaffe midler til at sikre eller hjælpe med at sikre unionsborgerens ophold i staten som selvforsørgende.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  Det centrale spørgsmål i sagen vedrører anvendelsen af opholdsdirektivets artikel 12 og 13 om tredjelandsstatsborgeres fortsatte ret til ophold i en medlemsstat, når den unionsborger, de tidligere har afledt en opholdsret fra, er udrejst af værtsmedlemsstaten, og parret herefter er blevet skilt.


  Sagens betydning for dansk ret

  Opholdsdirektivets artikel 12 og 13 er implementeret i dansk ret ved §§ 14 og 15 i bekendtgørelse nr. 474 af 12. maj 2011 med senere ændringer om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen).

  Efter dansk praksis mister en tredjelandsstatsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem til en unionsborger, der eksempelvis har udnyttet sin ret til fri bevægelighed som vandrende arbejdstager eller selvforsørgende her i landet, retten til ophold ved unionsborgerens udrejse af Danmark. Opholdsretten kan efter praksis ikke efterfølgende bevares, hvis parret bliver skilt efter unionsborgerens udrejse.

  I det omfang, der i medfør af EU-retten måtte følge en ret – ud over opholdsdirektivet – for en tredjelandsstatsborger til at tage ophold i en medlemsstat som familiemedlem til en unionsborger, følger det af udlændingelovens § 14, stk. 1, nr. 2, at udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne, jf. lovens §§ 2 og 6, er fritaget for krav om arbejdstilladelse.

  Forelæggende Ret:

  High Court of Ireland


  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 5. maj 2014

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 7. maj 2015

  Dom afsagt den 16. juli 2015

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Justitsministeriets notat vedrørende afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-218/14, Singh (opholdsdirektivet), bilag 608 af 18. juli 2014

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik