C-71/14 East Sussex County Council (DOM)

First-tier Tribunal, en britisk domstol, har forelagt EU-Domstolen to præjudicielle spørgsmål, herunder et, der har til formål at få klarlagt, hvorledes miljøoplysningsdirektivets artikel 5, stk. 2, skal fortolkes, navnlig om et gebyr, som opkræves for udlevering af en særlig type miljøoplysninger, kan omfatte en del af omkostningerne til vedligeholdelse af en database, som den offentlige myndighed anvender i forbindelse med besvarelsen af anmodninger om sådanne oplysninger, samt faste personaleomkostninger henset til kravet om, at gebyrets størrelse ikke må overskride et ”rimeligt beløb”.

 • Direkte
 • Præjudicel
 • Denne artikel dækker disse emner:
  I den konkrete sag var gebyret for udlevering af en række oplysninger, som omfattede miljøoplysninger, på 17 GBP. Gebyret var beregnet på grundlag af oplysninger om, hvor meget tid der var blevet brugt på vedligeholdelse af databasen og på at fremskaffe besvarelser af anmodninger om oplysninger. Den timetakst for hver medarbejder, som indgik i beregningen, omfattede foruden lønomkostninger også et beløb til dækning af faste omkostninger, f.eks. udgifter til varme, el og interne tjenester såsom personaleafdeling og uddannelse.

  I EU-retten er adgangen til miljøoplysninger bl.a. reguleret i miljøoplysningsdirektivet. Det fremgår af miljøoplysningsdirektivets artikel 5, stk. 2, at ”De offentlige myndigheder kan opkræve et gebyr for at udlevere miljøoplysninger, men gebyrets størrelse må ikke overskride et rimeligt beløb”. Der findes ikke i reglerne nogen definition af ”rimeligt beløb”. Efter artikel 5, stk. 3, skal der udarbejdes en liste over disse gebyrer.

  Den danske regerings interesse i sagen

  Regeringen afgiver indlæg i denne sag, idet EU-Domstolens svar kan få betydning for fortolkningen af miljøoplysningslovens § 5, der giver hjemmel til at opkræve betaling for miljøoplysninger.

  Regeringen ønsker imidlertid, særligt under henvisning til ordlyden af direktivets artikel 5, stk. 2, og under henvisning til 18. betragtning til direktivet, der er ny set i forhold til dommen i sag C-217/97, at få fastslået, at medlemsstaterne har en bred margin for at fastlægge størrelsen af de gebyrer, der opkræves for udlevering af miljøoplysninger. Der argumenteres således for, at der kan opkræves faktiske omkostninger for udlevering af miljøoplysninger, men at der også i visse situationer er mulighed for at indregne yderligere omkostninger eller et egentligt markedsbaseret gebyr, f.eks. når miljøoplysningerne stilles til rådighed via salg af søkort.

  Forelæggende Ret:

  First-tier Tribunal (Storbritannien)

  Dokumenter fra Domstolen

  Anmodning om præjudiciel afgørelse af 10. februar 2014

  Generaladvokatens forslag til afgørelse af 16. april 2015

  Dom afsagt den 6. oktober 2015

   

   

  Folketingets dokumenter:

  Bilag/udvalgsspørgsmål:
  Notat om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-71/14, East Sussex County Council mod The Information Commissioner (gebyrer for udlevering af miljøoplysninger), bilag 462 af 20. maj 2014   

  Spørgsmål & svar


  Søg i alle spørgsmål og svar
  Stil dit eget spørgsmål

  Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

  Ring til os på
  Tlf: +45 3337 3337
  Stil os et spørgsmål
  Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
  Følg os på Facebook
  Følg os på Twitter
  Folketingets cookiepolitik