Statusblade (KOM-sager tilgået Europaudvalget)

Statusblade giver dig mulighed for at følge en EU-sag gennem beslutningsprocessen. Statusbladene fungerer som en indgang til de relevante dokumenter fra både EU-systemet og den danske EU-beslutningsproces. Du har adgang til dokumenterne fra forslagets behandling både i Folketinget - notater , som Folketingets Europaudvalg har modtaget, referater og optagelser fra Europaudvalgets møder og meget mere samt dokumenterne fra forslagets behandling i EU's institutioner via databaserne EUR-Lex, OEIL, Rådets register samt IPEX
Din søgning gav 283 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Date Title Dokumentreference Procedurenummer Emne
17-06-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 395 i Rådets direktiv 2006/112/EF KOM (2019) 0277 skattepolitik
14-06-2019 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer KOM (2019) 0208 COD/2019/0101 harmonisering, indre marked og erhvervspolitik
14-06-2019 Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Portugal tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem KOM (2019) 0275 NLE/2019/0136 skattepolitik
14-06-2019 FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUOPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Rapport om gennemførelsen af handlingsplanen for bekæmpelse af desinformation JOIN (2019) 0012 it og teleforsyning, industri
13-06-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Køreplan for en aftale om EU's langsigtede budget for 2021-2027 Europa-Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 20.-21. juni 2019 KOM (2019) 0295 budgetter
12-06-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG, REGIONSUDVALGET OG DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Status over forberedelserne af beredskabsforanstaltninger i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union KOM (2019) 0276 EU’s almindelige anliggender
12-06-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Fjerde statusrapport om nedbringelsen af misligholdte lån og yderligere risikoreduktion i bankunionen KOM (2019) 0278 banker, indre marked og erhvervspolitik, økonomi og finans
12-06-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Uddybning af Europas Økonomiske og Monetære Union: Status fire år efter de fem formænds rapport Europa-Kommissionens bidrag til eurotopmødet den 21. juni 2019 KOM (2019) 0279 økonomi og finans, euroen, monetærpolitik
12-06-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Ukraine om ændring af de handelspræferencer for fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød, der er fastsat i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side KOM (2019) 0267 NLE/2019/0132 handel og WTO, samarbejde med 3. lande
12-06-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Ukraine om ændring af de handelspræferencer for fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød, der er fastsat i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side KOM (2019) 0268 NLE/2019/0131 handel og WTO, samarbejde med 3. lande
12-06-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Handelsudvalget, der er nedsat ved frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side, for så vidt angår ændringen af tillæg 2-C-2 og 2-C-3 til bilag 2-C til aftalen KOM (2019) 0272 NLE/2019/0134 handel og WTO, samarbejde med 3. lande
11-06-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Efterfølgende evaluering af de europæiske kulturhovedstæder i 2017 (Pafos og Aarhus) {SWD(2019) 203 final} KOM (2019) 0266 kultur og sport
11-06-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg vedrørende en ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen (EØS-relevant tekst) KOM (2019) 0269 NLE/2019/0130 EØS, harmonisering, indre marked og erhvervspolitik
07-06-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder (Budgetpost 12.02.01 – Finansielle tjenesteydelser) (EØS-relevant tekst) KOM (2019) 0265 NLE/2019/0128 indre marked og erhvervspolitik, EØS
07-06-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om status over den fælles fiskeripolitik og høring om fiskerimulighederne for 2020 {SWD(2019) 205 final} KOM (2019) 0274 fiskeripolitik, åbenhed
07-06-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Sammendrag af de årlige gennemførelsesrapporter for de operationelle programmer, der medfinansieres af Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede i 2017 KOM (2019) 0259 socialpolitik
05-06-2019 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): overslag over forpligtelser, betalinger og bidrag KOM (2019) 0258 udviklingspolitik, budgetter
05-06-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET 2018 årsberetning om anvendelsen af EU's charter om grundlæggende rettigheder {SWD(2019) 198 final} KOM (2019) 0257 menneskerettigheder
05-06-2019 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Den Europæiske Union skal indtage i de relevante udvalg under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om forslag til ændringer af FN-regulativ nr. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 og 145, om forslag til ændringer af globale tekniske forskrifter nr. 15 og 19, om forslag til ændring af den fælles resolution M.R.2, om forslag til et nyt FN-regulativ og om forslag til (ændringer af) tilladelser til at udvikle globale tekniske forskrifter KOM (2019) 0255 NLE/2019/0124 indre marked og erhvervspolitik, harmonisering, organisationer
05-06-2019 REPORT FROM THE COMMISSION Italy Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union KOM (2019) 0532 økonomi og finans, EU-semester, stabilitets- og vækstpagten
05-06-2019 Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Ungarn ikke har truffet virkningsfulde foranstaltninger som reaktion på Rådets henstilling af 4. december 2018 KOM (2019) 0539 økonomi og finans, EU-semester, stabilitets- og vækstpagten
05-06-2019 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Kommissionens rapport til Rådet i henhold til artikel -11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1466/97 om det udvidede overvågningsbesøg i Rumænien den 14.-15. marts 2019 KOM (2019) 0541 økonomi og finans, EU-semester, stabilitets- og vækstpagten
05-06-2019 Henstilling til RÅDETS HENSTILLING om at korrigere den mellemfristede budgetmålsætning i Ungarn {SWD(2019) 534 final} KOM (2019) 0534 økonomi og finans, EU-semester, stabilitets- og vækstpagten
05-06-2019 Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af beslutning 2009/417/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien KOM (2019) 0543 EU-semester, økonomi og finans, stabilitets- og vækstpagten
05-06-2019 Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at korrigere den konstaterede væsentlige afvigelse fra tilpasningsstien i retning af den mellemfristede budgetmålsætning i Rumænien {SWD(2019) 533 final} KOM (2019) 0533 økonomi og finans, EU-semester, stabilitets- og vækstpagten
Din søgning gav 283 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik