Kapitel 1 - Institutionerne

Denne artikel dækker disse emner:
Art. 223 TEUF: Europa-Parlamentets sammensætning; direkte valg
Art. 224 TEUF: Politiske partier på europæisk plan 
Art. 225 TEUF: Europa-Parlamentets mulighed for anmodning om forslag til retsakter
Art. 226 TEUF: Nedsættelse af undersøgelsesudvalg 
Art. 227 TEUF: Borgernes ret til at indgive andragender 
Art. 228 TEUF: Ombudsmandens udnævnelse og opgaver 
Art. 229 TEUF: Afholdelse af årlige og ekstraordinære sessioner 
Art. 230 TEUF: Det Europæiske Råds, Rådets og Kommissionens deltagelse i møder 
Art. 231 TEUF: Afstemningsregler 
Art. 232 TEUF: Europa-Parlamentets forretningsorden; offentliggørelse af aktstykker 
Art. 233 TEUF: Åben drøftelse af Kommissionens årlige beretning 
Art. 234 TEUF: Mistillidsvotum til Kommissionen 
Art. 235 TEUF: Stemmeregler og deltagelse af Parlamentets formand 
Art. 236 TEUF: Liste over rådsformationer 
Art. 237 TEUF: Indkaldelse af Rådet 
Art. 238 TEUF: Afstemning, stemmeregler og kvalificeret flertal 
Art. 239 TEUF: Fuldmagt til at stemme på anden medlemsstats vegne 
Art. 240 TEUF: COREPER; Generalsekretariatet; Rådets forretningsorden 
Art. 241 TEUF: Anmodning til Kommissionen om undersøgelser 
Art. 242 TEUF: Fastsættelse af vedtægter for udvalg 
Art. 243 TEUF: Løn og pension til medlemmer af Kommissionen og Den Europæiske Unions Domstol 
Art. 244 TEUF: Kommissionens sammensætning 
Art. 245 TEUF: Kommissionens uafhængighed 
Art. 246 TEUF: Frivillig fratræden og afskedigelse 
Art. 247 TEUF: Afskedigelse af et medlem af Kommissionen 
Art. 248 TEUF: Kommissionens organisation; formand, næstformænd 
Art. 249 TEUF: Kommissionens forretningsorden og årlige beretning om EU 
Art. 250 TEUF: Afstemning i Kommissionen, beslutningsdygtighed 
Art. 251 TEUF: Domstolens sammensætning, organisation 
Art. 252 TEUF: Generaladvokater 
Art. 253 TEUF: Udnævnelse af dommere, generaladvokater, nybesættelse 
Art. 254 TEUF: Retten; dommere 
Art. 255 TEUF: Udvalg til bedømmelse af kandidaternes kvalifikationer 
Art. 256 TEUF: Rettens kompetence 
Art. 257 TEUF: Oprettelse af specialretter 
Art. 258 TEUF: Traktatkrænkelsesprocedure iværksat af Kommissionen 
Art. 259 TEUF: Traktatkrænkelsesprocedure iværksat af en medlemsstat 
Art. 260 TEUF: Opfyldelse af domme, tvangsbøder og faste beløb 
Art. 261 TEUF: Den Europæiske Unions Domstols prøvelse af sanktioner i forordninger 
Art. 262 TEUF: Tillægelse af nye kompetencer 
Art. 263 TEUF: Annulationssøgsmål 
Art. 264 TEUF: Retsvirkninger af annulationssøgsmål 
Art. 265 TEUF: Passivitetssøgsmål mod EU's institutioner m.v. 
Art. 266 TEUF: Institutionernes pligt til opfyldelse af domme 
Art. 267 TEUF: Præjudicielle spørgsmål 
Art. 268 TEUF: Søgsmål mod Unionen vedr. erstatning uden for kontraktforhold 
Art. 269 TEUF: Domstolens kompetence i forhold til suspension af medlemsstats rettigheder 
Art. 270 TEUF: Kompetence i personalesager 
Art. 271 TEUF: Søgsmål vedr. EIB, ECB og ESCB 
Art. 272 TEUF: Voldgiftsbestemmelser i Unionens aftaler 
Art. 273 TEUF: Voldgiftssager mellem medlemsstater 
Art. 274 TEUF: Nationale domstoles kompetence i tvister 
Art. 275 TEUF: Domstolens kompetence vedr. FUSP 
Art. 276 TEUF: Domstolens kompetence vedr. straffesager og politisamarbejde 
Art. 277 TEUF: Uanvendelighedsindsigelse 
Art. 278 TEUF: Opsættende virkning af søgsmål 
Art. 279 TEUF: Foreløbige forholdsregler 
Art. 280 TEUF: Fuldbyrdelse af domme 
Art. 281 TEUF: Statutten for Den Europæiske Unions Domstol og procesreglement 
Art. 282 TEUF: Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) 
Art. 283 TEUF: Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd 
Art. 284 TEUF: Deltagelse i Den Europæiske Centralbanks og Rådets møder 
Art. 285 TEUF: Revisionsrettens sammensætning 
Art. 286 TEUF: Revisionsrettens medlemmers udnævnelse og uafhængighed 
Art. 287 TEUF: Revisionens omfang og grundlag, årsberetninger; forretningsorden  
 

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik