Aktindsigt

Som borger i EU har du ret til aktindsigt i dokumenter fra alle EU’s institutioner.

Aktindsigt i dokumenter fra EUSom udgangspunkt er EU’s dokumenter offentligt tilgængelige. Det vil sige, at du bl.a. har mulighed for at finde og læse EU’s lovgivning, forslag til lovgivning og domme og afgørelser fra EU’s forskellige institutioner.

I visse tilfælde kan du komme ud for, at et dokument ikke er umiddelbart tilgængeligt for offentligheden. I sådanne tilfælde vil du derfor ofte være nødsaget til at søge om aktindsigt. Du kan søge om aktindsigt direkte gennem EU via Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen, eller du kan søge om aktindsigt i et EU-dokument gennem den relevante danske myndighed.

Aktindsigt direkte gennem EU 

Den nemmeste måde at søge aktindsigt på er gennem Rådets, Europa-Parlamentets eller Kommissionens online ansøgningsskemaer:

Aktindsigt gennem en dansk myndighed

For at få aktindsigt skal du nogle gange henvende dig til den relevante myndighed. Det er emnet for aktindsigten, der bestemmer, hvilken myndighed det er relevant at tage kontakt til. Myndigheden afgør så, hvorvidt den kan imødekomme din anmodning om aktindsigt.

Aktindsigt via EU

Som borger eller virksomhed bosiddende i et EU-medlemsland har du ret til aktindsigt i dokumenter, som EU’s institutioner er i besiddelse af. Du skal søge aktindsigt hos den institution, som er ophav til dokumentet.

Der gælder dog visse begrænsninger for særlige kategorier af oplysninger og dokumenter. Eksempler på undtagelser er situationer, hvor offentliggørelsen af dokumentet kan true den offentlige sikkerhed eller privatlivets fred, eller hvis dokumentet er lavet til internt brug. Du kan finde hele listen over undtagelser i artikel 4 i forordning 1049/2001. Se afsnittet 'Det bygger reglerne på' (nedenfor).

Aktindsigt via dansk myndighed

Alle har ret til at søge om aktindsigt. Der er ikke krav om, at dit ønske om aktindsigt skal begrundes, og du behøver heller ikke selv være involveret i sagen. Hvis du er involveret i sagen, vil du dog ofte få tildelt flere oplysninger.

Hvis du søger aktindsigt i Danmark, skal sagen som udgangspunkt behandles efter offentlighedsloven. I offentlighedsloven findes et system, der minder meget om systemet i EU. I Danmark arbejder man med et offentlighedsprincip. Det betyder, at offentligheden som hovedregel har ret til at få indsigt i den offentlige forvaltning. 

Ligesom i EU er der dog visse dokumenter, man ikke kan få adgang til. Du kan se hele listen af undtagelser i offentlighedslovens kapitel 4. Se nedenfor under afsnittet 'Det bygger reglerne på'. Du skal derudover være opmærksom på, at nogle typer af EU-dokumenterer er fortrolige. Det gælder særligt korrespondancer vedrørende verserende åbningsskrivelser og traktatkrænkelsessager.

EU-reglerne 

Ifølge artikel 15 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde har alle borgere, virksomheder og organisationer, der er bosat i et EU-medlemsland, ret til aktindsigt i dokumenter fra Unionens institutioner, organer, agenturer og kontorer. Principper og begrænsninger for denne ret til aktindsigt er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. Denne forordning er også kendt som aktindsigtsforordningen.

De danske regler

Regler dækker EU-landene

Du kan se et kort over EU- og EØS-landene ved at klikke her:

EU-Oplysningens Europakort - oplysninger om EU-medlemslande mm.

Forslag til dig på eu.dk

Denne artikel dækker disse emner:

Senest opdateret: [14.06.2018]
Sideansvarlig: Stine Sofie Mathisen

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik