Tilskuds- og støtteordninger

Hvis du har brug for tilskud til et projekt, kan du muligvis få støtte fra et EU-finansieret program. 

En plante vokser op af euro.  

Hvis du, din organisation eller din virksomhed vil søge midler fra EU, er der mange forskellige måder at gøre det på. Midlerne er som regel reserveret til specifikke formål og forskningsområder, hvorfor det er vigtigt at finde frem til lige præcis det program, der passer til dig. Forvaltningen af støtteprogrammerne er i mange tilfælde delt ud til nationale myndigheder. Det kan derfor betale sig at kontakte disse for at få vejledning om, hvordan du søger.

1. Undersøg om det findes et EU-program, der er relevant for dig, dit projekt eller din virksomhed. Det kan du gøre ved at læse publikationen "EU-tilskud en oversigt over programmer, lån og støtteordninger", som er udgivet af Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark. Denne håndbog giver en kort beskrivelse af de forskellige ordninger og indeholder desuden kontaktoplysninger til de steder og personer, der administrerer den enkelte ordning eller projekttype. Bemærk, at bogen ikke er opdateret siden 2011 og således kun er vejledende.

2. Få hjælp med ansøgningen fra dit lokale EU-kontor. Der er flere muligheder for at få hjælp med den konkrete ansøgningsproces. Hvor du præcist bør henvende dig, og hvad du præcist kan få hjælp til, afhænger dog både af, hvilken form for støtte du søger, og hvor du hører til geografisk.

De danske regioner har alle forskellige EU-kontorer, der kan hjælpe dig med din ansøgning eller give råd og vejledning. Fire af regionerne (Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Nordjylland) tilbyder borgere og virksomheder tilknyttet regionen, konkret og personlig rådgivning til ansøgningsprocessen. Du kan se mere om deres services og om ansøgningsprocessen på EU-kontorernes hjemmesider.

Region Hovedstaden tilbyder ikke generel rådgivning på samme måde som de øvrige regioner. Dog har regionen to meget specialiserede kontorer, der kan give konkret vejledning til forskere, der søger medfinansiering til forskningsprojekter. Det ene kontor er Region Hovedstadens Forsknings- og Innovationsenhed, som specifikt rådgiver universiteter tilknyttet hospitaler i hovedstaden, og det andet er Copenhagen EU Office, som bl.a. vejleder forskere i at søge EU's forskningsmidler. Hos EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Innovation kan man få rådgivning og sparring om konkrete projekter. Her er der både mulighed for at få informationer, generel rådgivning og rådgivning om et konkret projekt.

EU-DK Support blev lanceret som et initiativ under regeringens innovationsstrategi "Danmark – løsningernes land” i december 2012. EU-DK Support netværket koordineres af EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Innovation i samarbejde med Erhvervsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet.

EU støtter en lang række forskellige områder. De største hovedområder er landbrug, regionaludvikling, forskning og uddannelse.

Landbrug

Den mest velkendte form for EU-støtte er nok landbrugsstøtten. Denne støtte udgøres primært af den såkaldte enkeltbetalingsordning, der er en direkte betaling til landmændene i EU. Herudover findes de såkaldte markedsforanstaltninger, der er støtteordninger til produktion af konkrete produkter, som f.eks. ris, nødder og mælk. Endelig findes udviklingsprogrammet "Udvikling af landdistrikter 2014-2020", som investerer i initiativer, der kan forbedre landbrugets konkurrenceevne og beskytte miljøet. 

Landbrugsstøtten og markedsrelaterede udgifter udgør omkring 30 pct. af EU’s samlede budgetramme fra 2014-2020. 

Regionaludvikling

Da der er stor ulighed mellem de rigeste og fattigste regioner i EU, har EU oprettet tre strukturfonde, der skal sørge for at rette op på disse skævheder. Der er tale om:

Disse fonde støtter forskellige projekter, der kan sikre regional konkurrenceevne og beskæftigelse, territorialt samarbejde og udvikling af de fattigste regioner i EU. Samhørighedsfonden er dog ikke relevant for Danmark, da den alene retter sig mod de områder, hvor BNP pr. indbygger ligger under 90 pct. af gennemsnittet i EU. 

Strukturfondsmidlerne udgør lidt under 30 pct. af EU's samlede budgetramme for 2014-2020. 

Forskning og uddannelse

Der er flere forskellige programmer, der støtter forskning og uddannelse i Europa. To af de mest anvendte er EU's særlige forskningsprogram og udvekslingsprogram:

  • Horisont 2020 er et af EU's forskningsprogrammer og har til formål at fremme den europæiske forskning og bidrage til at udvikle ny viden og teknologi. Hvert program har forskellige fokusområder, som man har ønsket særligt at støtte, og i denne omgang har der bl.a. været fokus på sundhed, nanoteknologi og miljø. 
  • Erasmus er EU's særlige udvekslingsprogram, som har til formål at lette studerende og underviseres muligheder for at komme på udveksling. Det kan ske ved universiteter, offentlige eller private virksomheder, organisationer og NGO'er mfl. Programmet giver mulighed for, at udvekslingen kan ske uden, at den enkelte skal betale gebyrer for udvekslingen, og at der kan gives tilskud til en lang række aktiviteter i forbindelse med udvekslingen.

Europa-Nævnet 

Europa-Nævnet støtter projekter og arrangementer, der fremmer debat og oplysning om Europa. Europa-Nævnet fordeler støttemidler gennem forskellige puljer, der kan søges af hhv. partier, organisationer eller privatpersoner. Europa-Nævnet ligger under Slots- og Kulturstyrelsen.

Europa for Borgerne 

Europa-Kommissionen har et program, der hedder Europa for Borgerne. Det støtter dels initiativer, der skal oplyse om europæisk historie og fælles europæiske værdier, og dels projekter, der vil fremme europæisk medborgerskab og demokratisk engagement. I Danmark er det Slots- og Kulturstyrelsen, der forvalter Europa for Borgerne, og som du kan kontakte for at få rådgivning om mulighederne i programmet.

EU yder finansiel støtte til f.eks. landmænd, studerende, forskere, ngo’er, virksomheder, byer, regioner og mange andre gennem forskellige programmer og fonde. Programmerne, deres størrelse og deres retsgrundlag kan ses i den flerårige budgetramme for 2014-2020.

EU kort og flag

Europa-Kommissionen har det overordnede ansvar for at forvalte EU-reglerne om støtte- og tilskudsordninger. 
 

Du kan kontakte Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark, hvis du har flere spørgsmål til ordningerne.

Forslag til dig på eu.dk

Denne artikel dækker disse relaterede emner:

Senest opdateret: [02.05.2019]
Sideansvarlig: Tomas Heron

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik