Patientrettigheder

EU-borgere har principielt ret til at få samme tilskud til sundhedsydelser i andre EU-lande som i deres hjemland.

En læge der behandler et barn.

Du kan som EU-borger få behandling for sygdom i andre medlemsstater. Dog gælder der forskellige regler, som du skal være opmærksom på. For eksempel kræver det i visse tilfælde en forhåndsgodkendelse af behandlingen fra Regionsrådet i den region, hvor du bor. Hvis der er tale om akut behandling, er det dog ikke nødvendigt.

Du bør dog så vidt muligt altid kontakte din bopælsregion, inden du påbegynder en behandling i et andet EU-land – uanset om der er tale om en behandling, der kræver forhåndsgodkendelse eller ej. På den måde finder du eksempelvis ud af, hvorvidt du kan få behandlingens omkostninger refunderet i Danmark.

Udover behandling kan du også få tilskud til receptordineret medicin, som er købt i et andet EU- eller EØS-land efter de almindelige regler om tilskud til medicin i sundhedsloven. Læs mere herom i infoboksen ”Tilskud til medicin købt i et EU- eller EØS-land”.

 1. Du bør altid kontakte en patientvejleder som det første skridt. En patientvejleder kan hjælpe dig med at vurdere, hvad der er den bedste løsning i dit konkrete tilfælde. Læs mere herom på borger.dk.
 2. Du skal have en henvisning fra en læge, enten din egen eller en læge i udlandet, for at gå til speciallæge eller blive indlagt på et sygehus i et andet land. Dog behøver du ikke nogen henvisning, hvis du skal til en øre- eller øjenlæge.
 3. Gennemfør behandlingen.
 4. Henvend dig til Regionsrådet i den region, hvor du bor, med dokumentation for din behandling. For at du kan få refusion for behandlingen, er det et krav, at den pågældende behandling også tilbydes af speciallæger i Danmark. Ligesom ved akut behandling vil du så få refunderet det beløb, behandlingen ville have kostet i Danmark.
 5. Refusion for visse behandlinger kræver en særlig forhåndsgodkendelse fra dit lokale Regionsråd. Det gælder behandling, der kræver særligt udstyr, eller behandling, der indebærer hospitalsindlæggelse i minimum en nat. Undersøg derfor, om det er tilfældet for dit vedkommende med en patientvejleder.

Følgende behandlinger udenfor sygehusvæsenet i EU- eller EØS-lande er dækket eller ydes der tilskud til:

 • Ernæringspræparater
 • Briller til børn under 16 år
 • Høreapparatbehandling i privat regi til personer over 18 år
 • Almenlægehjælp til gruppe 1- og 2-sikrede personer
 • Speciallægehjælp til gruppe 1- og 2-sikrede personer
 • Forebyggende helbredsundersøgelser ved alment praktiserende læge til børn under den undervisningspligtige alder
 • Tandpleje og tandbehandling omfattet af tilskud efter sundhedslovens § 65 og regler fastsat i medfør af sundhedslovens § 71
 • Kiropraktisk behandling
 • Fysioterapeutisk behandling
 • Fodterapeutisk behandling
 • Psykologbehandling
 • Regionstandpleje
 • Forebyggende sundhedsydelser, herunder sundhedsvejledning, bistand, funktionsundersøgelser, samt forebyggende helbredsundersøgelser til børn og unge
 • Børne- og ungdomstandpleje
 • Omsorgstandpleje
 • Specialtandpleje
 • Støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede tandskader og tandskader som følge af epileptiske anfald
 • Hjemmesygepleje, herunder behandlingsredskaber eller hjælpemidler
 • Vederlagsfri genoptræning efter udskrivning fra sygehus, herunder behandlingsredskaber eller hjælpemidler
 • Vederlagsfri fysioterapi
 • Sundhedsfaglig behandling for alkoholmisbrug
 • Lægelig behandling for stofmisbrug
 • Lægemidler
 • Tandbehandling til visse patientgrupper
 • Forebyggelse og sundhedsfremme
 • Forebyggelse og sundhedsfremme i praksissektoren

Følgende hospitalsbehandlinger i EU- eller EØS-lande er dækket eller ydes der tilskud til:

Den fri bevægelighed for tjenesteydelser indenfor det indre marked betyder, at du kan vælge at få behandling på et hospital i et andet EU- eller EØS-land og efterfølgende få refunderet dine udgifter (eller en del heraf), såfremt du er blevet henvist til undersøgelse eller behandling på et hospital. Du kan maksimalt få refunderet det beløb, som den samme behandling ville have kostet i Danmark.

Den frie bevægelighed for tjenesteydelser inden for EU omfatter også sundhedsydelser, så hvis du har en henvisning, kan du vælge at få behandling hos en speciallæge eller et sygehus i en anden EU-medlemsstat eller et EØS-land. 

Forudsat at der er tale om den samme eller en tilsvarende ydelse, som du ville få i Danmark, kan du få refunderet udgifterne i et nærmere bestemt omfang – dette gælder både for private og offentlige hospitaler.

Hvis du har behov for en anerkendt og højt specialiseret behandling, som ikke tilbydes i Danmark, kan og skal din bopælsregion i visse tilfælde tilbyde dig behandling i udlandet. Dette kræver altid en forhåndsgodkendelse, hvorfor du bør konsultere din læge eller en patientvejleder.

Såfremt du ikke kan få behandling indenfor en tidsfrist, som en medicinsk vurdering af dit helbred tilråder, har du ret til at få en henvisning fra din region til et sygehus i et EU- eller EØS-land eller Schweiz. Det er regionen, der vurderer, om betingelserne herfor er til stede. I givet fald skal du informere det udenlandske sygehus om, at du har fået en henvisning fra din region.

Det udenlandske sygehus vil herefter selv afregne direkte med de danske myndigheder. Hvis det pågældende land har regler om en bestemt egenandel, skal du i første omgang selv betale denne, hvorefter du kan kontakte din region med henblik på, om denne eller noget af denne kan refunderes.

Med direktiv 2011/24/EU – under tiden kaldet patientmobilitetsdirektivet – har EU fastlagt rammer for EU-borgeres muligheder for at søge sygehjælp og tilskud til medicin på tværs af medlemslandene. Direktivet blev vedtaget i 2011, og fristen for implementering i medlemslandene var i 2013. 

I Danmark blev direktivet implementeret i dansk lov ved sygehusbekendtgørelsen:

EU-landene er: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

EU-landene kaldes sammen med Island, Liechtenstein og Norge for EØS-landene på baggrund af en aftale mellem EU og de tre lande. Reglerne gælder også i Schweiz. 

EØS

Patientombuddets logo

Du kan kontakte Patientombuddet, hvis du vil have mere generel information om behandling i udlandet.

Hvis du ønsker konkret vejledning, skal du kontakte dit regionale patientkontor. Du finder en oversigt over alle regionale patientkontorers kontaktoplysninger på Patientombuddets hjemmeside.

Tilskud til medicin købt i et EU- eller EØS-land

Siden den 1. januar 2014 kan du som EU-borger få tilskud til receptpligtig medicin, som er købt i et andet EU- eller EØS-land efter sundhedslovens almindelige regler om tilskud til medicin.

For at kunne få tilskud skal du være sygesikret i Danmark og være i besiddelse af det gule sundhedskort. Derudover gælder de samme betingelser for tilskud, som når du køber din medicin i Danmark. Derfor skal du have ret til tilskud i Danmark for også at kunne få tilskud til medicin købt i et EU- eller EØS-land.

Tilskuddet kan først gives efter, du har sendt en ansøgning til Lægemiddelstyrelsen – enten per post eller e-mail. Bemærk at ansøgningen skal være sendt af sted til Lægemiddelstyrelsen inden 1 år fra det tidspunkt, hvor du købte medicinen. Læs mere om tilskud til medicin på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Senest opdateret: [17.05.2018]
Sideansvarlig: Anders Hulgreen Jensen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik