Regeringskonferencer

En regeringskonference er en for handling mellem medlemslandenes regeringer

Denne artikel dækker disse relaterede emner:

En regeringskonference (RK) er en forhandling mellem medlemslandenes regeringer, hvis fokus er at ændre eksisterende EU-traktater eller indgå nye.

Inden Lissabontraktaten var det eneste måde at revidere traktater på, det kaldes derfor også den almindelige revisionsprocedure.

Ved en regeringskonference har medlemsstaterne, Kommissionen eller Europa-Parlamentet mulighed for at foreslå traktatændringer for Rådet, som derefter forelægger forslaget for Det Europæiske Råd.

Det kræver et flertal blandt medlemsstaterne i Det Europæiske Råd at starte en behandling af et forslag til traktatændringer. Når der er flertal indkalder Det Europæiske Råds formand til et ’’konvent’’. Forinden høres Kommissionen og Europa-Parlamentet, og hvis ændringen hører til det monetære område, høres også Den Europæiske Centralbank.

Konventet består af repræsentanter for de nationale parlamenter, regeringsledere, Europa-Parlamentet og Kommissionen. Disse parter drøfter udkastet til traktatændringerne.

Parterne vedtager anbefalinger ved konsensus. Disse fremlægges derefter på selve regeringskonferencen.

Finder Det Europæiske Råd, at konventet er unødvendigt set i forhold til de påtænkte ændringer, kan Det Europæiske Råd beslutte ikke at indkalde til konvent, hvis Europa-Parlamentet godkender det. I denne situation vil Det Europæiske Råd selvstændigt fastlægge mandatet til regeringskonferencen.

Regeringskonferencen indkaldes af formanden for Det Europæiske Råd. Afgørelser på konferencen træffes efter fælles overenskomst.

Eksempler på regeringskonferencer:

I 2007 blev en regeringskonference indledt. Formålet var at udarbejde en Reformtraktat for at forbedre den nu udvidede Unions effektivitet og demokratiske legitimitet samt sammenhængen i dens optræden udadtil. Denne konference førte til vedtagelsen af Lissabontraktaten, som trådte i kraft 1. december 2009.

Tidligere i 2003 blev der indledt en regeringskonference, der skulle tage stilling til udkastet til en traktat om en forfatning for Europa. Udkastet var udarbejdet af det tidligere afholdte konvent og skulle erstatte alle eksisterende traktater med én tekst.

Regeringskonferencen godkendte udkastet i 2004, men traktaten blev senere forkastet under ratificeringen i de enkelte medlemslande.

 For mere viden om regeringskonforerencer:

Betyder tilvalgsordningen, at Folketinget overlader suverænitet fra sag til sag?

Det korte svar er nej.

Bliver der ved med at være en dansk kommissær – også efter Lissabontraktaten er trådt i kraft?

Ja, der vil fortsat være en dansk kommissær i EU-kommissionen.

Deltager Færøerne og Grønland i Schengen-samarbejdet?

Nej, Færøerne og Grønland deltager ikke i Schengen-samarbejdet.

Er Danmark det eneste land, der har EU-forbehold?

Nej. Det er ikke kun Danmark, der har EU-forbehold.

Er Danmark med i den Europæiske Arrestordre, og er samarbejdet overstatsligt?

Danmark er på nuværende tidspunkt omfattet af den Europæiske Arrestordre, men Danmark kan i fremtiden risikere at falde ud af samarbejdet.

Er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol en del af EU-systemet?

Nej, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er ikke en del af EU-systemet, og må ikke forveksles med EU-Domstolen.

Er der farlige hormonforstyrrende stoffer i sutteflasker?

Nej - Europa-Kommissionen har forbudt stoffet bisfenol A i sutteflasker, fordi det mistænkes for at være sundhedsskadeligt.

Er Europarådet en del af EU?

Europarådet er ikke en del af EU, men en selvstændig international organisation.

Er Gran Canaria med i EU?

Ja, Gran Canaria er en del af EU via Spaniens medlemskab af EU.

Er hele Cypern med i EU?

Republikken Cypern er medlem af EU, men EU’s regelsæt er suspenderet for den nordlige del af øen.

Er kanaløerne Guernsey og Jersey en del af EU?

Ingen af øerne er officielt en del af EU, men visse ordninger gælder dog for øerne.

Er Norge medlem af EU?

Norge er ikke medlem af EU, men indgår i et tæt samarbejde med EU gennem EØS-samarbejdet. 

EU’s repræsentationer i verden

EU har 139 delegationer (repræsentationer) i resten af verden.

EU's budget: hvor meget betaler og modtager Danmark?

Danmark betalte 2,391 mia. euro til EU's budget i 2016 og modtog 1,431 mia. euro retur fra EU-budgettet. Det svarer til henholdsvis 17,8 mia. kr. og 10,6 mia. kr.

Findes der en officiel EU-sang?

Ja - men måske ikke ligefrem en sang, men i hvert fald et stykke musik. Siden 1986 har EU anvendt Europahymnen eller ”Ode til glæden” fra Beethovens 9. symfoni som musikalsk symbol på EU.

Findes der en oversigt over EU-retsakter på området for retlige og indre anliggender?

Ja, der findes oversigter over alle vedtagne retsakter, der er omfattet af det danske retsforbehold.

Får Danmark mere indflydelse i EU, hvis euroforbeholdet afskaffes?

Det er et politisk spørgsmål, som blandt andet de politiske partier i Folketinget og bevægelserne repræsenteret i Europa-Parlamentet har diskuteret ofte, men som man ikke er enige om.

Har Danmark tiltrådt EU-Domsforordningen?

Danmark har ikke tiltrådt EU-domsforordningen pga. retsforbeholdet. Danmark har i stedet indgået en parallelaftale, så EU-domsforordningens regler gælder i Danmark.

Har EU sanktionsmuligheder mod et medlemsland, hvis de ikke følger reglerne?

Det korte svar er ja. Sanktionsmulighederne afhænger dog af, hvilken form for overtrædelse et medlemsland har begået. Der kan skelnes mellem to typer af sanktionsmuligheder.

Har EU stadig overskudslagre?

Overskudslagre er ikke længere et udbredt fænomen, men for visse landbrugsprodukter er der stadig overskudslagre.

Hvad betyder EU's flygtningekvoter for Danmark?

Hvad betyder det for Danmarks deltagelse i Dublinforordningen, hvis den også skal sætte kvoter for flygtninge?

Hvad betyder kvalificeret flertal?

Hvis der ved afstemning om lovgivning kræves et kvalificeret flertal, betyder det at 55% af landene og 65% af befolkningen skal stemme for lovforslaget for at vedtage det.

Hvad er Coreper?

Coreper er betegnelsen for to arbejdsgrupper/komiteer med embedsmænd, der har til opgave at forberede Rådets møder.

Hvad er den flerårige finansielle ramme?

Den flerårige finansielle ramme er EU’s overordnede budgetramme, der er gældende i en periode på mindst fem år og sætter de overordnede grænser for udgifterne i de EU’s enkelte budgetkategorier.

Hvad er den forventede levetid for EU-borgere?

En nyfødt EU-borger kunne i 2015 forvente at blive 83,3 år gammel for piger og 77,9 år for drenge.

Hvad er der sket i optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet?

Tyrkiet ansøgte om EU-medlemskab den 14. april 1987. I dag har landet status som EU-kandidatland.

Hvad er East StratCom?

East StratCom er en Task Force under EU's fælles udenrigstjeneste, der har til formål at bekæmpe misinformation om især EU.

Hvad er EFTA og EØS?

EFTA er en international frihandelsorganisation bestående af Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. EØS er et økonomisk samarbejde mellem EU og Norge, Island og Liechtenstein. 

Hvad er en europaminister?

En europaminister eller en EU-minister er en minister med ansvar for landets relationer med den Europæiske Union.

Hvad er en generaladvokat?

Generaladvokaterne er tilknyttet Domstolen og deres opgave er offentligt at fremsætte et begrundet forslag til afgørelse i de sager, der forelægges Domstolen.

Hvad er en grønbog og en hvidbog?

Grønbøger og hvidbøger er høringsdokumenter, som Kommissionen fremsætter i forbindelse med langsigtede lovgivningsplaner på forskellige politikområder.

Hvad er en parallelaftale?

En parallelaftale er en mellemstatslig aftale mellem EU og et medlemsland om at deltage i en del af et overstatsligt samarbejde.

Hvad er en traktat?

En traktat er en juridisk bindende aftale indgået mellem to eller flere lande.

Hvad er ERM II?

ERM II er det europæiske valutasamarbejde, som går ud på at begrænse de deltagende valutaers udsving over for euroen.

Hvad er et valgforbund?

Ved Europa-Parlamentsvalget kan partier indgå i valgforbund. Det betyder, at de overskydende stemmer, der ikke giver partiet et helt mandat, går til et andet parti i samme valgforbund.

Hvad er eurogruppen?

Eurogruppen består af eurolandenes økonomi- og finansministre. Det er et forum, hvor der bliver diskuteret økonomiske emner, der vedrører Eurozonen.

Hvad er Europa-Kommissionens fem scenarier for EU’s fremtid?

Europa-Kommissionen har offentliggjort en hvidbog om EU's fremtid efter Brexit.

Hvad er EU's kompetencer?

Det er medlemslandene, som tildeler EU kompetence på et område, dvs. at medlemslandene beslutter, hvad EU må bestemme.

Hvad er EU's kompetencer?

Her er EU-Oplysningens infografik over EU's kompetencer, som det er fastlagt i traktaten.

Hvad er EU's terrordefinition?

På Ministerrådsmødet den 13. juni 2002 blev medlemslandene enige om en definition af "terrorisme", som blev skrevet ind i Rådets rammeafgørelse for bekæmpelse af terrorisme.

Hvad er EU's tre søjler?

Begrebet "EU’s tre søjler" blev tidligere anvendt til at illustrere, at der er forskellige former for samarbejde inden for EU afhængigt af, hvilket politikområde der er tale om.

Hvad er EU's værdier?

EU's værdier fremgår af artikel 2 i traktaten i Traktat om Den Europæiske Union.

Hvad er formålet med EU?

En beskrivelse af, hvad der er EU’s formål, vil hurtigt blive farvet af, om man har en positiv eller negativ opfattelse af EU.

Hvad er forskellen mellem Interpol og Europol?

Forskellen ligger ikke så meget i, hvad de to organisationer beskæftiger sig med, men ligger mere i hvordan de arbejder og er organiseret.

Hvad er forskellen på "Rådet" og "Det Europæiske Råd"?

Rådet består af de relevante fagministre eller udenrigsministrene. Det Europæiske Råd består af EU-medlemsstaternes stats- og regeringschefer.

Hvad er forskellen på EU’s indre marked og EU’s toldunion?

Toldunionen fjerner tolden mellem medlemslandene og fastsætter fælles ydre toldsatser. Mens det indre marked er et integreret fælles marked, der har til formål at fjerne handelshindringer, der ikke vedrører told.

Hvad er forskellen på Marrakesherklæringen og FN’s globale aftale om migration?

Begge aftaler vedtages i Marrakesh og bliver ofte forvekslet med hinanden, men faktisk er der tale om to forskellige aftaler. En af forskellene på Marrakesherklæringen og FN’s globale aftale om migration er, at Marrakesherklæringen kun er indgået mellem europæiske og afrikanske lande, hvorimod lande fra hele verden kan vælge at underskrive FN’s globale aftale om migration.

Hvad er forskellen på mellemstatsligt og overstatsligt samarbejde?

Mellemstatsligt samarbejde betyder, at de regler, der bliver vedtaget, alene forpligter staterne. Overstatsligt samarbejde betyder, at man i EU kan lave regler, der har direkte virkning i medlemslandene.

Hvad er Gibraltars status i forhold til EU?

EU's traktater gælder for Gibraltar - dog med nogle undtagelser.

Hvad er Grønlands og Færøernes forhold til EU?

Både Grønland og Færøerne har tætte bånd til EU, men er ikke medlemmer.

Hvad er konvergenskriterier?

Konvergenskriterierne er de økonomiske krav, som EU-landene skal opfylde for at deltage i tredje fase af ØMU’en og dermed indføre euroen.

Hvad er miljøgarantien?

Miljøgarantien tillader medlemsstaterne at beholde eller implementere nationale regler på visse områder trods EU-regler om harmonisering.

Hvad er OLT-lande?

OLT står for oversøiske lande og territorier, som EU har en særlig forbindelse til.

Hvad er ratifikation?

Ratifikation betyder, at et land tiltræder en international aftale endeligt.

Hvad er Schengensamarbejdet?

Schengensamarbejdet er et samarbejde mellem en række europæiske lande med det formål at skabe et fælles område uden indre grænser.

Hvad er Schuman-erklæringen?

Schuman-erklæringen (eller Schuman-planen) anses for at være starten på det forpligtende europæiske samarbejde, da den førte til oprettelsen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.

Hvad er trilogforhandlinger?

Trilogforhandlinger er uformelle trepartsmøder, hvor Ministerrådet, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen mødes i et forum, hvor de kan forhandle og afdække kompromisløsninger.

Hvad er trojkaen?

Ordet trojka blev tidligere brugt om trioformandskaber i Rådet. I dag bruges ordet om den gruppe, der forhandler hjælpepakker til kriselande.

Hvad er ØMU'en?

ØMU dækker over et samarbejde i EU, der vedrører dels økonomiske forhold og dels monetære forhold.

Hvad går EU's kvotehandelssystem for drivhusgasser ud på?

EU's kvotehandelssystem går grundlæggende ud på, at store miljø- og klimabelastende virksomheder køber eller bliver tildelt kvoter for, hvor meget de må udlede.

Hvad handlede Nice-traktaten om?

Nice-traktaten havde til formål at gøre EU klar til at modtage en række nye medlemslande fra Central- og Østeuropa, det blev bl.a. gjort ved at ændre stemmeregler i Ministerrådet og sænke antallet af medlemmer af Kommissionen.

Hvad handler Lissabontraktaten om?

Lissabontraktatens formål er kort fortalt at justere de grundlæggende spilleregler for EU, så EU kan fungere med 28 medlemslande.

Hvad har det indre marked med fodboldklubbers transferregler at gøre?

Princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed gælder også for fodboldspillere.

Hvad har EU med energimærkning at gøre?

Energimærkning af visse produkter er en obligatorisk ordning, der stammer fra EU. Det skal gøre det nemmere for forbrugeren at vælge energibesparende produkter.

Hvad har EU med sommertid at gøre?

Sommertids start og slut er fastlagt i et EU-direktiv.

Hvad indeholdt Forfatningstraktaten, og hvad skete der med den?

Forfatningstraktaten var en sammenskrivning af EF-traktaten og EU-traktaten i én samlet traktat. Forfatningstraktaten blev aldrig vedtaget.

Hvad sker der med lovforslag, når der udskrives valg til Europa-Parlamentet?

Arbejdet med uafsluttede lovforslag i Europa-Parlamentet udløber automatisk op til et valg. Det er op til det nyvalgte Europa-Parlament at beslutte, hvilke forslag man vil arbejde videre med. I praksis går næsten alle forslag videre til det nyvalgte Parlament.

Hvad skete der med charteret om grundlæggende rettigheder i Lissabontraktaten?

Med Lissabontraktatens ikrafttrædelse den 1. december 2009 blev charteret juridisk bindende.

Hvad symboliserer EU’s flag?

De 12 gyldne stjerner, der danner en cirkel på en blå baggrund, symboliserer en forening af de europæiske folk.

Hvad tjener et medlem af Europa-Parlamentet?

8.611 euro eller cirka 64.162 kr. Så meget tjener et medlem af Europa-Parlamentet om måneden i 2018. Alle medlemmer får den samme løn, selvom de kommer fra forskellige medlemslande.

Hvad vil det sige at notificere?

Notificering er et EU-begreb, som betegner dét, at en medlemsstat informerer Kommissionen om et forslag til ny, national lovgivning.

Hvad vil det sige, at et land har ”EU-formandskabet”?

Formandskabslandet skal tilrettelægge og lede alle Rådets møder. Landet prioriterer, hvilke sager og områder det vil fremme i løbet af formandskabsperioden.

Hvem arbejder på Den Danske Repræsentation i Bruxelles?

Danmarks Faste Repræsentation i Bruxelles huser blandt andet Danmarks EU-ambassadør og embedsmænd fra Udenrigsministeriet og de øvrige ministerier i Danmark.

Hvem har fået flest personlige stemmer ved europaparlamentsvalgene 1979-2014?

Der bliver afholdt europaparlamentsvalg i EU's 28 medlemslande hvert femte år. Her finder du en liste over de danske kandidater, der har fået flest personlige stemmer ved europaparlamentsvalget 1979-2014:

Hvem har tidligere været formand for Europa-Parlamentet?

Nedenfor kan du se en liste over de tidligere formænd for Europa-Parlamentet.

Hvem var Europa?

Europa var en kongedatter i den græske mytologi.

Hvilke beslutningsprocedurer er der i EU?

De centrale lovgivningsprocedurer er den almindelige lovgivningsprocedure, høringsproceduren og godkendelsesproceduren.

Hvilke danskere har været medlem af Europa-Parlamentet gennem tiden?

Antallet af danske medlemmer af Europa-Parlamentet har varieret siden det første valg i 1973.

Hvilke folkeafstemninger om EU har der været i EU-landene?

Folkeafstemningerne i EU-landene fordeler sig således:

Hvilke forskelle er der mellem Lissabontraktaten og Forfatningstraktaten?

Lissabontraktaten er en ændringstraktat uden ”forfatningsmæssig karakter”, der viderefører dele af Forfatningstraktaten, ændre andre, samt laver nye bestemmelser.

Hvilke internationale organisationer var der i Europa før EU?

Bl.a. Folkeforbundet, De Forenede Nationer, OEEC (senere OECD), Haag-kongressen, Europabevægelsen og Europarådet.

Hvilke konsekvenser har Lissabontraktaten for de danske forbehold?

Lissabontraktaten får primært konsekvenser for Danmarks retlige forbehold, da det retlige forbehold med traktaten har fået langt større rækkevidde end tidligere.

Hvilke konsekvenser kan en ændring af retsforbeholdet have for Grønland og Færøerne?

Da Grønland og Færøerne ikke er en del af EU, vil en ændring af retsforbeholdet have begrænsede konsekvenser.

Hvilke krav skal et land opfylde for at blive medlem af EU?

Enhver europæisk stat der overholder de principper, som EU er baseret på, kan ansøge om at blive medlem af EU.

Hvilke lande deltager i Schengen-samarbejdet?

22 EU-lande deltager fuldt ud i Schengen-samarbejdet. Ud over disse EU-lande deltager Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein også i samarbejdet.

Hvilke lande er medlemmer af EU, og hvornår blev de medlemmer?

EU består i dag af 28 lande. Det nyeste medlem er Kroatien, som blev en del af EU i 2013.

Hvilke lande har søgt om optagelse i EU?

EU har indledt optagelsesforhandlinger med Island, Tyrkiet, Serbien og Montenegro. Derudover har Nordmakedonien, Albanien samt Bosnien-Hercegovina også status som kandidatlande.

Hvilke lande har tidligere haft EU-formandskabet?

Alle medlemslande undtagen Kroatien har haft EU-formandskabet.

Hvilke rabatter har medlemslandene på betalingerne til EU's budget?

En række medlemslande har forhandlet sig frem til at få rabat på betalingerne til EU's budget, men hvad består de af, og hvor meget beløber de sig til?

Hvor går Europas geografiske grænser?

Der findes ingen autoritativ definition af Europas geografiske grænser, men Europa kan anskues som den halvø, der afslutter det eurasiske fastland mod vest.

Hvor kan jeg læse om Danmarks optagelsesforhandlinger med EF?

Forhandlingerne om dansk medlemskab af EF blev indledt den 30. juni 1970 og afsluttet halvandet år senere i december 1971.

Hvor kan jeg se resultaterne af danske valg til Europa-Parlamentet?

Her finder du en oversigt over resultatet af valgene til Europa-Parlamentet i Danmark, der har fundet sted hvert 5. år siden 1979.

Hvor lang er sagsbehandlingstiden ved Domstolen?

Domstolen har sænket sagsbehandlingstiden, og 2014 var det mest produktive år i Domstolens historie.

Hvor ligger Europa-Parlamentet?

Europa-Parlamentets har officielt hjemme i Strasbourg, men holder også til i Luxembourg og Bruxelles.

Hvor mange EU-initiativer er omfattet af forsvarsforbeholdet?

Forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark er udelukket fra mange af EU's initiativer indenfor forsvarsområdet. Det er svært at opgøre præcist, hvor mange EU-initiativer der er tale om.

Hvor mange europæere stemte til europaparlamentsvalget i 2014?

Den gennemsnitlige valgdeltagelse i EU for Europa-Parlamentsvalget i 2014 var på 42,54 pct. I Danmark lå valgdeltagelsen på 56,32 pct.

Hvor mange folkeafstemninger om EU har der været i Danmark?

Der har i alt været afholdt otte folkeafstemninger om EF/EU-spørgsmål i Danmark.

Hvor mange gange har Danmark aktiveret det retlige forbehold?

Siden Danmark fik retsforbeholdet i 1999, har det været brugt 189 gange.

Hvor mange kommuner, amter og regioner er der i EU?

EU's medlemslande har forskellige lokale og regionale strukturer og forskellige grader af decentralisering.

Hvor mange medlemmer af Europa-Parlamentet har de enkelte lande efter valget i 2019?

Alle EU-lande har ikke samme antal pladser i Europa-Parlamentet.

Hvor mange medlemmer af Europa-Parlamentet har de enkelte lande?

Europa-Parlamentet har 751 medlemmer. Tyskland har 96 pladser og er dermed landet med flest medlemmer.

Hvor mange medlemmer er der i Kommissionen?

Kommissionens øverste ledelse består af 28 kommissærer med ansvar for hver sit politikområde.

Hvor mange politiske grupper er der i Europa-Parlamentet?

Der er i dag otte politiske grupper i Europa-Parlamentet.

Hvor mange sprog bruger man i EU?

Alle medlemsstaternes sprog er officielle i EU. Efter EU's udvidelse den 1. juli 2013 er der 24 officielle sprog i EU.

Hvor mange traktater bygger EU-samarbejdet på?

EU-samarbejdet bygger på tre grundlæggende traktater: Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, Traktaten om den Europæiske Union og Euratomtraktaten.

Hvor meget påvirker EU den danske lovgivning?

Spørgsmålet er vanskeligt at besvare klart og kort, fordi svaret afhænger af, hvordan man opgør lovgivningen. 

Hvor meget tjener en kommissær?

Lønningerne i Kommissionen fastsættes og reguleres efter lønnen, der gives til den højest lønnede embedsmand i Kommissionen.

Hvor meget udbetales der i landbrugsstøtte?

I år 2016 blev der brugt 41,96 mia. euro på det man traditionelt kalder landbrugsstøtte. De samlede udgifter på landbrugsområdet var på 54,7 mia. euro.

Hvordan behandler den danske regering forslag til EU-retsakter?

Kommissionens fremsatte forslag behandles i EU-specialudvalg, EU-udvalget, EU-procedure internt i regeringen og i Folketingets Europaudvalg.

Hvordan beregner man toldsatser i EU?

Toldsatsen afhænger af, hvilket produkt der importeres, og hvilket land uden for EU produktet importeres fra.

Hvordan er Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd og direktion sammensat?

Den Europæiske Centralbank, ECB, har en direktion på 6 medlemmer, som vælges for 8 år ad gangen af Det Europæiske Råd. Direktionen er en del af Styrelsesrådet.

Hvordan forholder Folketingets partier sig til de EU-sager, regeringen præsenterer i Folketingets Europaudvalg?

Hvis regeringen skal til Bruxelles og forhandle om EU-sager af såkaldt større rækkevidde, så kræver det, at der opbakning til regeringens forhandlingslinje i Europaudvalget.

Hvordan forkortes Den Europæiske Union?

Den Europæiske Union forkortes EU.

Hvordan kom Danmark med i EF?

Ved folkeafstemningen den 2. oktober 1972 stemte et flertal af danskerne ja til medlemskab af EF, hvorefter Danmark blev medlem af EF fra den 1. januar 1973. 

Hvordan organiserer europaparlamentarikerne sig i Europa-Parlamentet?

Europaparlamentarikerne organiserer sig efter politisk overbevisning i såkaldte politiske grupper.

Hvordan samarbejder EU med AVS-landene (lande i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet)?

Cotonou-aftalen fastsætter rammerne for det udviklingspolitiske og handelsmæssige samarbejde mellem EU og de såkaldte AVS-lande. Cotonou-aftalen afløste Lomé-konventionerne i 2000.

Hvordan startede EU?

EU startede så småt med etableringen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab tilbage i 1952, men det nuværende samarbejde blev grundlagt ved underskrivelsen af Rom-traktaten og dens ikrafttrædelse i 1958.

Hvordan stiller de danske politiske partier sig i forhold til det fortsatte politisamarbejde i EU?

Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er enige om, at Danmark har stor gavn af at være en del af det europæiske politisamarbejde (Europol).

Hvordan udpeges Europa-Kommissionen?

Kommissionen består af 28 kommissærer - én kommissær pr. medlemsland. Kommissærerne indstilles af de enkelte landes regeringer. Hvert land indstiller som hovedregel én kandidat.

Hvordan vedtog Kommissionen regler før Lissabontraktaten?

Før Lissabontraktaten trådte i kraft, anvendtes det såkaldte ”komitologi-system”, når Kommissionen udstedte regler.

Hvordan ændres traktaterne?

Fremtidige traktatændringer skal som udgangspunkt forberedes af et såkaldt konvent, men der er også mere enkle procedurer for visse traktatændringer.

Hvorfor har domstolen skiftet betegnelse fra EF-Domstolen til EU-Domstolen?

EF-Domstolen skiftede navn til EU-Domstolen, da Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december 2009.

Hvorfor har vi folkeafstemninger om EU i Danmark?

Folkeafstemninger i Danmark om EU bliver enten afholdt, fordi grundlovens § 20 kræver, at der afholdes bindende folkeafstemning, eller fordi der er politisk ønske om at afholde en folkeafstemning.

Hvorfor stemte irerne nej til Lissabontraktaten?

De har været mange bud på årsagerne til den irske afvisning af Lissabontraktaten.

Hvorfor var der ikke en dansk folkeafstemning om Lissabontraktaten?

Danmark havde ikke folkeafstemning om Lissabontraktaten, da der ikke var tale om overdragelse af suverænitet fra Danmark til EU i grundlovens forstand.

Hvornår afholdes der parlaments - og præsidentvalg i medlemslandene?

Nedenstående tabel viser en oversigt over afholdte og kommende parlaments- og præsidentvalg i medlemslandene. Tabellen viser ydermere det interval med hvilket valgene afholdes.

Hvornår er det Europadag?

Hvert år den 9. maj er det ”Europadag”.

Hvornår får de nye medlemslande euro?

De nye medlemslande er forpligtet til at indføre euroen, når deres økonomier lever op til en række kriterier. Syv af de i alt 13 nye medlemsstater har allerede indført euroen.

Hvornår kom der danske EU-nummerplader?

Fra den 12. oktober 2009 har det på frivillig basis været muligt at vælge EU-nummerpladen ved registrering af køretøjer.

Hvornår kom EF til at hedde EU?

EF (Det Europæiske Fællesskab) kom til at hedde EU (Den Europæiske Union), da Maastricht-traktaten trådte i kraft den 1. november 1993.

Hvornår startede forhandlingerne om udvidelsen af EU?

Forhandlingerne om østudvidelsen i 2004 og 2007 startede på et møde i det Europæisk Råd i 1993.

I hvilken rækkefølge udøves Rådsformandskabet?

Rådet træffer afgørelse om den rækkefølge, medlemsstaterne varetager Rådets formandskab i.

Kan Danmark afskaffe sine fire forbehold uden en folkeafstemning?

Danmark kan godt afskaffe forsvarsforbeholdet uden en folkeafstemning, men da Danmark fik forbeholdene blev der lavet en politisk aftale om ikke at afskaffe Danmarks forbehold uden folkeafstemning.

Kan Danmark opsige parallelaftaler, der er indgået med EU på retsområdet?

Det korte svar er ja.

Kan Danmark senere fortryde et tilvalg af et EU direktiv eller forordning?

Nej, Danmark kan ikke trække et tilvalg tilbage.

Kan den svenske polis og det tyske polizei fortsætte heftige biljagter ind i Danmark?

Ja, både svensk og tysk politi kan forsætte en biljagt ind i Danmark, men på visse betingelser.

Kan et land forlade EU?

Ja, ved at aktivere artikel 50 i traktaten om den europæiske union (TEU), kan et medlemsland starte forladelsesprocessen.

Kan et medlem af Europa-Parlamentet samtidig være medlem af et nationalt parlament?

Nej, siden valget i 2004 er det ikke længere muligt for et medlem af Europa-Parlamentet at være medlem af et nationalt parlament i samme periode.

Kan EU-landene have en gæld på over 60 % af deres BNP?

I udgangspunktet må et EU-medlemslands gæld ikke overstige 60 % af BNP.

Kan Europa-Kommissionen vedtage regler?

Ja – Europa-Kommissionen kan i nogle tilfælde vedtage regler, hvis Rådet og Parlamentet har givet bemyndigelse til det.

Kan jeg købe melatonin hjem til Danmark fra andre EU-lande?

Du kan godt købe melatonin hjem uden for Danmarks grænser, selvom du mangler recept. Der er nemlig forskel på, hvordan landene klassificerer pillen.

Kan tyskere og andre EU-borgere købe sommerhus i Danmark?

Nej, det kan de som udgangspunkt ikke.

Kan udenlandske studerende få SU?

Udenlandske EU-borgere kan få SU i Danmark, hvis de er taget til Danmark primært for at studere, men samtidig har lønnet beskæftigelse på mindst 10-12 timer ugentligt ved siden af studiet.

Påvirker euroen prisniveauet?

Indførelsen af euroen ser ikke ud til at have påvirket prisniveauet i eurolandene betydeligt.

Ryger Danmark ud af Schengensamarbejdet hvis resultatet af afstemningen om en tilvalgsordning bliver et nej?

Det korte svar er nej, Danmark vil fortsat kunne være en del af Schengen, uanset om det eksisterende retsforbehold ændres eller ej.

Skal du bruge et visum, når du rejser til USA?

Skal man betale told af varer købt i Storbritannien?

Nej. Du skal ikke betale told af dine varer fra Storbritannien.

Sideansvarlig: Mongin Forrest

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik