Centralbanken (ECB)

Den Europæiske Centralbank har ansvaret for eurolandenes fælles pengepolitik og tilsynet med eurolandenes største banker i EU's bankunion.

Det Europæiske Centralbank, Frankfurt Tyskland.
Større

 

Den Europæiske Centralbank (ECB) fører den fælles pengepolitik for eurolandene. 

ECB’s hovedopgave er at føre en pengepolitik, der sikrer prisstabilitet i euroområdet, hvilket er blevet defineret som et inflationsniveau tæt på, men under to procent på årsbasis. Når denne målsætning ikke er i fare, kan ECB endvidere understøtte EU’s generelle økonomiske politikker. ECB skal også føre tilsyn med eurolandenes største banker som led i EU's bankunion.

ECB er politisk uafhængig og må ikke modtage instrukser fra hverken EU’s institutioner eller medlemslandenes regeringer. 

Direktionen står for den daglige ledelse af ECB. Styrelsesrådet træder sammen, når der skal træffes større pengepolitiske beslutninger. Tilsynsrådet står for at føre tilsyn med eurolandenes banker. Nationalbankdirektørerne fra de 19 eurolande sidder i Styrelsesrådet sammen med direktionen, italieneren Mario Draghi. Direktionens medlemmer vælges løbende for en 10-årig periode, og der udnævnes et nyt direktionsmedlem, når et medlems embedsperiode udløber.

Den Europæiske Centralbank ligger i Frankfurt i Tyskland.

Den Europæiske Centralbank (ECB) har følgende hovedopgaver:

 • ECB formulerer og gennemfører den monetære politik, der føres i euroområdet.
 • ECB varetager valutaoperationer på valutamarkedet.
 • ECB besidder og forvalter de enkelte eurolandes beholdninger af fremmed valuta
 • ECB skal fremme betalingssystemernes smidige funktion

Det er endvidere ECB’s opgave at bemyndige udstedelsen af eurosedler og omfanget af udstedte euromønter. Selve udstedelsen varetages dog af de nationale centralbanker.

I spørgsmål, der handler om eurosystemets funktion, deltager ECB i EU’s internationale repræsentation i fællesskab med ØKOFIN-rådet, der består af EU's økonomi- og finansministre. Herudover overvåger ECB stabiliteten i den finansielle sektor i euroområdet og indsamler finansiel statistik.

ECB har desuden fået til opgave at føre tilsyn med eurolandenes banker og kreditinstitutter i EU's nye bankunion. Det indebærer, at ECB bl.a. skal udstede bankautorisationer og holde øje med, om banker og kreditinstitutter lever op til de fastsatte krav til kapitalbeholdning og likviditet.

ECB har hovedsæde i Frankfurt, men bistås af de 19 eurolandes nationale centralbanker (Eurosystemet). Det såkaldte europæiske system af centralbanker (ESCB) består af samtlige EU-landes centralbanker og ECB.

Direktionen

Den daglige ledelse af ECB varetages af direktionen bestående af seks medlemmer. Som formand for direktionen sidder italieneren Mario Draghi.

Styrelsesrådet

Når ECB skal træffe beslutninger om den førte pengepolitik, herunder den vigtige fastsættelse af renteniveauet i euroområdet, er det Styrelsesrådet, der træder sammen. Styrelsesrådet består af ECB’s direktion og nationalbankdirektørerne fra de 19 eurolande. Styrelsesrådet holder møde hver 14. dag. Når Styrelsesrådet træffer afgørelser, har hvert medlem én stemme. Der træffes afgørelser med simpelt flertal, forudsat at 2/3-dele af medlemmerne er til stede. I tilfælde af en ligelig fordeling af stemmerne er det formanden, der har den endelige stemme.

Det Generelle Råd

Herudover findes Det Generelle Råd, som består af formanden og næstformanden for direktionen og nationalbankdirektørerne fra samtlige EU-lande. Det Generelle Råd mødes typisk hver tredje måned og behandler bl.a. spørgsmål om fastkurssamarbejdet (ERM II) og er med til at forberede optagelse af nye medlemslande i eurosamarbejdet.

Tilsynsrådet

Tilsynsopgaverne under EU's bankunion varetages af et særligt tilsynsråd i ECB, som er skarpt adskilt fra ECB's øvrige opgaver med bl.a. at føre pengepolitikken. Tilsynsrådet består af en formand og en næstformand, fire repræsentanter fra ECB og et medlem fra hvert deltagende medlemslands nationale tilsynsmyndighed. En repræsentant fra Europa-Kommissionen kan deltage som observatør til Tilsynsrådets møder. 

Den Europæiske Centralbank, ECB, har en direktion med ansvar for den daglige ledelse og gennemførelse af de pengepolitiske beslutninger. 

Direktionen har følgende opgaver:

 • At forberede Styrelsesrådets møder.
 • At gennemføre pengepolitikken i euroområdet i overensstemmelse med de retningslinjer og beslutninger, der vedtages af Styrelsesrådet. I den forbindelse skal Direktionen give de nationale centralbanker i euroområdet de nødvendige instrukser.
 • At lede ECB's daglige arbejde.
 • At udøve beføjelser delegeret til Direktionen af Styrelsesrådet. Disse omfatter lovgivningsmæssige beføjelser.

ECB's direktion har normalt 6 medlemmer, der vælges for 8 år ad gangen. ECB's direktion kan kun bestå af medlemmer fra et euroland.

Direktionens nuværende medlemmer er:

 1. Mario Draghi (Italien), formand. Embedsperiode udløber 31. oktober 2019.
 2. Vitor Constancio (Portugal), næstformand. Embedsperiode udløber 31. maj 2018.
 3. Sabine Lautenschläger (Tyskland). Embedsperiode udløber 26. januar 2022.
 4. Benoit Cæuré (Frankrig). Embedsperiode udløber 31. december 2019.
 5. Peter Praet (Belgien/Tyskland). Embedsperiode udløber 31. maj 2019.
 6. Yves Mersch (Luxembourg). Embedsperiode udløber 14. december 2020.

Læs mere:

Centralbankens historie begynder med vedtagelse af den økonomiske og monetære union i EU, ØMU'en, i forbindelse med Maastrichttraktaten, der blev underskrevet i 1991 og trådte i kraft i 1993. 

1994: Det Europæiske Monetære Institut (EMI) bliver oprettet med det formål at samordne den monetære politik gennem et styrket samarbejde mellem medlemslandenes centralbanker og at forberede indførelsen af den fælles valuta.

1999: Den Europæiske Centralbank oprettes og erstatter EMI. Samtidig danner alle EU-lande Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB).

2002: Euroen sendes i omløb og erstatter de gamle valutaer i 12 EU-lande. I dag er der 19 eurolande.

2014: Den Europæiske Centralbank overtager tilsynet med eurolandenes største banker som led i EU's bankunion.


Den Europæiske Centralbank vs. Nationalbanken

Danmarks Nationalbank, kilde: NationalbankenLigesom Den Europæiske Centralbank (ECB) styrer pengepolitikken for euroen, styrer Nationalbanken i Danmark pengepolitikken for den danske krone. I sin pengepolitik forsøger ECB at sikre prisstabilitet og begrænse inflationen i euroen. Danmark er ikke med i euroen, men fører en fastkurspolitik over for euroen. Derfor er Nationalbankens pengepolitiske opgave at sikre, at kronens kurs er stabil i forhold til euroen. Nationalbanken er med i Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB). Både ECB og Nationalbanken er uafhængige af regeringer og politisk indblanding.


 

Denne artikel dækker disse relaterede emner:

Senest opdateret: [14.06.2018]
Sideansvarlig: Anders Hulgreen Jensen

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik