Harmonisering

EU indfører fælles regler og standarder for at fremme handel mellem landene på det indre marked.

Gears
Større

 

Et vigtigt redskab for opbygningen af EU’s indre marked er harmonisering. Harmonisering betyder, at EU-landene tilpasser deres forskellige regler og standarder og bliver enige om fælles regler. Med fælles regler og standarder bliver det lettere for virksomheder at handle på tværs af grænser. 

EU har harmoniseret landenes regler inden for mange forskellige områder, herunder fremstilling, markedsføring og salg af en lang række forskellige produkter og tjenesteydelser. F.eks. skal legoklodser leve op til reglerne i EU's legetøjsdirektiv, der sætter grænser for mængden af skadelige kemikalier i legetøj. EU har også lavet harmoniserede regler for f.eks. motorkøretøjer, lægemidler, medicinsk udstyr, fødevarer, kemikalier, tobaksvarer, posttjenester, betalingstjenester og forsikringer.

Når EU harmoniserer lovgivningen på det indre marked, skelner man mellem forskellige former for harmonisering. Navnlig sondrer EU mellem totalharmonisering og minimumsharmonisering:

  • Totalharmonisering indebærer, at EU-landene ikke kan indføre nationale regler, som afviger fra de fælles, harmoniserede EU-regler. EU-landene er forpligtet til at tillade al import og markedsføring af produkter, som overholder totalharmoniseringsdirektivets krav, ligesom de skal forbyde alt salg af produkter, som ikke overholder direktivet. Et eksempel på totalharmonisering er EU’s fælles regler om produktion og markedsføring af nye fødevarer (novel food).
  • Minimumsharmonisering betyder, at EU-landene godt kan fastsætte strengere krav end dem, der fremgår af direktivet. Det vil sige, at EU-reglerne fastsætter en minimumsgrænse, som skal overholdes, men som godt må overgås. Minimumsharmonisering anvendes bl.a. på dele af den gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning i EU. Umiddelbart er der et skifte på vej i EU på forbrugerområdet i retningen af mere totalharmonisering. Det gælder f.eks. EU’s direktiv om forbrugerrettigheder fra 2011, som på nær nogle få undtagelser er et totalharmoniseringsdirektiv.

Ny metode til harmonisering af lovgivning

EU indførte i 1985 en ny metode til at harmonisere lovgivningen i EU-landene. Det skyldtes, at den tidligere procedure tog alt for lang tid, fordi EU forsøgte at fastsætte alle detaljer for produktlovgivningen for det indre marked, og dermed skulle alle 28 EU-lande blive enige. Et eksempel på dette er, da Rådet i løbet af 1980’erne brugte mere end fem år på at diskutere plæneklipperes støjniveau. Nu foregår harmoniseringen således, at EU vedtager rammerne og dermed kun de væsentligste krav for sikkerhed og sundhed i lovgivningen, mens de detaljerede og tekniske løsninger til opfyldelsen af kravene fastsættes gennem frivillige standarder, som primært kommer fra de europæiske standardiseringsorganisationer CEN, CENELEC og ETSI. EU besluttede i 2012 bl.a. at udvide standardiseringssystemet til også at omfatte tjenesteydelser på områder, hvor markedet efterspørger det.

EU og medlemsstaterne har delt kompetence til at vedtage harmoniseret lovgivning for det indre marked. Det er Rådet og Europa-Parlamentet, som sammen vedtager den harmoniserede lovgivning for det indre marked. I Kommissionen er det den polske kommissær Elżbieta Bieńkowska, der har ansvaret for harmonisering og standardisering som en del af det indre marked.

Europa-Parlamentet og Rådet har specifikke fora, hvor der diskuteres harmonisering. I Europa-Parlamentet sker det i Udvalget for Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO), der beskæftiger sig med harmonisering af lovgivning og standardisering. De danske Europaparlamentarikere Christel Schaldemose (Socialdemokratiet) og Morten Løkkegaard (Venstre) er medlemmer af udvalget. I Rådet drøfter medlemsstaternes ministre regler vedrørende harmonisering i Rådet for Konkurrenceevne.

Standarder i EU fastsættes af følgende institutioner:

  • CEN (Den Europæiske Standardiseringsorganisation) fastsætter standarder for alle industriprodukter, undtagen standarder på elektronikområdet og telekommunikation
  • CENELEC (Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering) fastsætter standarder på elektronikområdet
  • ETSI (Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation) fastsætter standarder for telekommunikation

De tre institutioner er anerkendte samarbejdspartnere for Kommissionen. De europæiske standarder, som fastsættes i disse tre, er ikke obligatoriske for producenterne, men et EU-land er forpligtet til at tillade et produkt på sit marked, hvis det overholder standarderne. Et produkt, som overholder de relevante standarder og har gennemgået EU’s kontrolkrav forud for markedsføringen, må forsynes med det såkaldte CE-mærke.

 

EU samarbejder om europæiske standarder med de europæiske standardiseringsorganer CEN og CENELEC. Udover de 28 EU-lande også er også Norge, Island, Tyrkiet, Serbien, Schweiz og Makedonien medlemmer. CEN fastsætter standarder for alle industriprodukter, undtagen standarder på elektronikområdet, som varetages af CENELEC. CEN og CENELEC samarbejder om udarbejdelsen af internationale standarder med henholdsvis ISO og IEC.

Inden for telekommunikation samarbejder EU med ETSI. Det er en sammenslutning af producenter, netværksoperatører, administrative myndigheder, nationale standardiseringsorganisationer m.m., og ETSI har en noget bredere medlemskreds end CEN og CENELEC, da der er 68 stater, som er medlem.

På fødevareområdet deltager EU i det omfattende samarbejde om verdensomspændende standarder inden for Codex Alimentarius Kommissionen.

 

1969: Første handlingsprogram for afvikling af tekniske handelshindringer vedtages med en plan om at vedtage en række direktiver, som skal fjerne tekniske handelshindringer mellem landene inden udgangen af 1970. Dette viser sig dog at være for ambitiøst.

1984: Den såkaldte ny metode indføres for harmonisering af lovgivning. Metoden betyder, at EU kun skal fastsætte de væsentlige krav for sikkerhed, sundhed, forbrugerbeskyttelse og miljøbeskyttelse. De tekniske løsninger til opfyldelsen af kravene fastsættes af de europæiske standardiseringsorganisationer CEN, CENELEC og ETSI gennem standarder.

1985: EU-Kommissionens formand, Jacques Delors, foreslår et ambitiøst program om afskaffelsen af alle fysiske og tekniske hindringer for fri bevægelighed i EU inden udgangen af 1992. Delors fremlægger en hvidbog med ca. 300 lovgivningsmæssige forslag, som skal realisere planen.

1987: EU-landene vedtager Den Europæiske Fællesakt, som indfører kvalificeret flertal i Rådet til vedtagelsen af den lovgivning, som skal harmonisere reglerne på det indre marked.

1993: Det indre marked træder i kraft den 1. januar, hvor mere end 90 % af de 300 forslag fra Jacques Delors’ hvidbog om det indre marked er vedtaget.

1998: EU vedtager informationsproceduredirektivet, som bl.a. forpligter EU-landene til at underrette Kommissionen om lovgivningsudkast, som vedrører tekniske forskrifter og standarder for produkter og informationssamfundets tjenester. Kommissionen kontrollerer, at de nye tekniske forskrifter ikke skaber handelshindringer på EU’s indre marked.

2012: EU vedtager forordning om det europæiske standardiseringsarbejde, som bl.a. tilskynder til udviklingen af frivillige europæiske standarder for tjenesteydelser og forbedrer adgangen til standardisering for bl.a. små og mellemstore virksomheder, forbrugere og andre samfundsmæssige interessenter.

2017: EU vedtager en forordning om et EU-varemærke. Forordningen skal lette registreringen og beskyttelsen af varemærker. Virksomheder skal således kunne opnå EU-varemærke og dermed være økonomisk aktive på hele det indre marked, idet de herefter ikke behøver søge om varemærkeregistrering i de enkelte EU-lande. EU-varemærket er dog ikke obligatorisk, så virksomheder kan nøjes med fortsat at have varemærke i enkelte lande.

Senest opdateret: [30.01.2018]
Sideansvarlig: Rasmus Baastrup

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik