Regionalpolitik og samhørighed

Regionalpolitik skal fremme samhørigheden i EU ved at udligne forskelle mellem rige og fattige regioner.

Regionalpolitik
Større

 

Der er fortsat er store regionale forskelle på borgernes levevilkår i EU. Tal fra EU's statistiske kontor, Eurostat, viser for eksempel, at BNP pr. indbygger i the City of London i Storbritannien var 18 gange højere end i Severozapaden i Bulgarien (2014). Arbejdsløsheden ligger højest i den spanske region Andalusien med 34,8 pct., mens den ligger lavest i regionen Oberbayern i det sydlige Tyskland og i Prag i Tjekkiet med 2,5 pct. (2015). Til sammenligning lå arbejdsløsheden på 7,1 pct. i Region Hovedstaden i Danmark i samme periode.

Hovedformålet med EU's regionalpolitik er at udligne forskellene mellem EU's forskellige regioners udviklingsniveau og forbedre situationen i de fattigste områder. Det sker først og fremmet gennem de såkaldte strukturfonde og Samhørighedsfonden. Disse fonde har gennem årtier finansieret flere tusinde projekter med henblik på at skabe regional vækst. Der er fem strukturfonde, som hedder:

  • Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget
  • Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
  • Den Europæiske Socialfond
  • Samhørighedsfonden
  • Den Europæiske Hav – og Fiskerifond

Herudover tilbyder Den Europæiske Unions Solidaritetsfond assistance til regioner, som er ramt af naturkatastrofer.
 
EU's regionalpolitik giver bl.a. støtte til:

  • Strategiske infrastrukturprojekter inden for transport og kommunikation
  • Små og mellemstore virksomheder, så de bliver mere innovative og konkurrencedygtige
  • Projekter, der skal skabe nye arbejdspladser
  • Overgangen til en grønnere økonomi
  • Modernisering af undervisningssystemer

Regional udvikling i budgettet for 2014-20

EU har i perioden 2014-2020 afsat 2.607 mia. kr. til gennemførelsen af regionalpolitikken. Regionalpolitikken lægger dermed beslag på omkring en tredjedel af EU's samlede budget og udgør den næststørste enkeltpost på budgettet. Kommissionen forventer, at man inklusive den påkrævede nationale medfinansiering vil nå helt op på et budget på 3.352 mia. kr. i perioden. Danmark vil i perioden modtage ca. 4 mia. kr. i støtte fra Regionalfonden og Socialfonden.


Sådan mærker du regionalpolitikken

Mainbot er robotteknologi udviklet af forskere, der har fået EU-støtte. Kilde: Europa-Kommissionen. I perioden 2007-2013 støttede Regional- og Socialfonden den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark med 492 mio. kr. om året. Flere end 500 forskellige udviklingsprojekter modtog i denne periode strukturfondsstøtte i Danmark. Et af dem var Bioenergi Sjælland, som i perioden 2012-2014 modtog 7,8 mio. kr. fra EU's Regionalfond til at se på, hvordan lokal tilgængelig biomasse i Region Sjælland kan anvendes til energiproduktion i form af eksempelvis biogas. Partnerne bag projektet var bl.a. Roskilde Universitet, Agrovi, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Grønt Center, Kalundborg Kommune, Copenhagen Capacity og Energiklyngecenter Sjælland.

Hvis en national eller regional myndighed ønsker støtte fra strukturfondene eller Samhørighedsfonden, skal de udarbejde et flerårigt partnerskabsprogram i tæt samarbejde med Kommissionen.

Udbetalingen af EU-støtten må ikke føre til et fald i medlemslandets egen støtte til et projekt, ligesom det er et krav, at der skal være medfinansiering fra medlemslandets side. Strukturfondsstøtte må med andre ord kun dække en del af projektudgifterne, resten skal dækkes af medlemslandet selv. Størrelsen af den nationale medfinansiering afhænger bl.a. af den pågældende regions udviklingsniveau. De fattigste områder har den laveste medfinansiering.

Der er også et krav om, at intet medlemsland må modtage et samlet årligt beløb fra strukturfondene og Samhørighedsfonden, som overstiger 4 pct. af landets BNP. Medlemslandene skal således være i stand til at anvende de modtagne strukturfondsmidler.

Regionalpolitikken spiller med sine 2.607 mia. kr. en vigtig rolle i EU's bestræbelser på at sætte gang i investeringerne, væksten og nye arbejdspladser i Europa i de kommende år. EU vedtog i december 2013 en reform af regionalpolitikken, som skal tilpasse den til målene i Europa 2020-strategien om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i EU i tiden frem mod år 2020. Navnlig betyder reformen af regionalpolitikken, at den skal fokusere på nogle af Europa-2020 strategiens strategiske områder med særligt vækstpotentiale.

F.eks. øremærkes 100 mia. euro under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til at fremme innovation og forskning, den digitale dagsorden, støtte til små og mellemstore virksomheder og skabelsen af en lavemissions-økonomi. Tilsvarende vil 20 pct. af midlerne fra Den Europæiske Socialfond blive afsat til støtte til social inklusion samt bekæmpelse af fattigdom og diskrimination.

Med reformen indfører EU samtidig et fælles regelsæt for de fem europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI), som skal sikre en bedre koordinering mellem disse fonde, ligesom der er indført nye forhåndsbetingelser for tildeling af EU-midler samt en omhyggelig overvågning, når pengene er udbetalt.

Endelig er regionalpolitikken nu knyttet sammen med EU's samarbejde om medlemslandenes økonomiske politik inden for det europæiske semester, hvilke betyder, at landene skal overholde stabilitets- og vækstpagtens makroøkonomiske krav og eventuelle henstillinger fra EU, hvis de skal modtage støtte. Manglende overholdelse kan føre til, at Kommissionen suspenderer udbetalingen af støtten.

Kompetencen til at lave love om regionalpolitikken er delt mellem EU og medlemsstaterne.

Det er Rådet og Europa-Parlamentet, som sammen vedtager EU's lovgivning om regionalpolitikken.

I Kommissionen er den rumænske kommissær, Corina Creţu, hovedansvarlig for regionalpolitikken.

I Parlamentet behandles regionalpolitikken i et særligt Udvalg for Regional Udvikling, som har ansvaret for behandling af al EU-lovgivning på dette område.

I Rådet drøfter medlemsstaterne regionalpolitikken i Rådet for almindelige anliggender, hvor det er enten landenes udenrigsministre eller europaministre, som deltager.

1957: Regionalpolitikken omtales i Romtraktaten.

1958: EU-landene opretter Den Europæiske Socialfond.

1975: EU-landene opretter Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

1988: Strukturfondene integreres i en overordnet samhørighedspolitik som følge af Grækenlands, Spaniens og Portugals optagelse i EU.

1993: EU-landene opretter Samhørighedsfonden og Regionsudvalget med vedtagelsen af Maastrichttraktaten.

1995: EU-landene indfører et særlig mål for regionalpolitikken om at støtte tyndt befolkede egne i Finland og Sverige.

2014: Regionalpolitikken tilpasses til målene i Europa-2020-strategien for vækst og beskæftigelse.

Denne artikel dækker disse relaterede emner:

Senest opdateret: [02.05.2018]
Sideansvarlig: Anders Hulgreen Jensen

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik