Europaudvalget afgiver betænkning om lovforslaget, som skal til folkeafstemning

06.11.2015

Folketingets Europaudvalg har i dag afgivet betænkning om lovforslaget om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. 

Denne artikel dækker disse emner:

Europaudvalget.

Det er lovforslaget om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning, som vælgerne skal stemme ja eller nej til ved folkeafstemningen den 3. december. Lovforslaget forventes vedtaget med et normalt flertal i Folketinget den 12. november ved tredjebehandlingen. Da der er taler om overdragelse af selvbestemmelse (suverænitet) fra Danmark til EU, er et normalt flertal i Folketinget ikke nok, der kræves ifølge grundlovens §20 et flertal på mindst 5/6 af medlemmerne i Folketinget - altså mindst 150 medlemmer. Folkeafstemningen skal derfor afgøre, om Folketingets vedtagelse af lovforslaget med et almindeligt flertal skal opretholdes - hvis det bliver et ja - eller lovforslaget helt skal forkastes, hvis det bliver et nej. 

Som led i behandlingen af lovforslaget har sagen været behandlet i Folketingets Europaudvalg. Europaudvalget har behandlet lovforslaget på tre udvalgsmøder og stillet 130 spørgsmål til regeringen om lovforslaget. Der er stillet tre såkaldte ændringsforslag til lovforslaget. Èt af udenrigsministeren og to af Enhedslisten.


De tre ændringsforslag

1. Ændringsforslag til lovforslaget titel

Det første ændringsforslag er fremsat af Enhedslisten og går ud på, at ændre selve titlen på lovforslaget. Titlen på lovforslaget er i dag "Forslag til Lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning". 

Enhedslisten ønsker titlen på forslaget ændret til "Forslag til Lov om afskaffelse af befolkningens undtagelse fra EU's overnationale retspolitik og indførelse af en uigenkaldelig tilvalgsordning for det til enhver tid siddende politiske flertal i Folketinget".

2. Ændringsforslag til lovforslagets § 1 

Det andet ændringsforslag er også fremsat af Enhedslisten. Ændringsforslaget går ud på, at ændre forkortelsen ",jf." til "i medfør af" i lovforslagets §1. Lovforslagets § 1 lyder på følgende måde: 

"§ 1. Danmark deltager i Den Europæiske Unions samarbejde om et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, jf. tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, på grundlag af tilvalgsordningen beskrevet i bilaget til protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-traktaten".

Enhedslisten begrunder i bemærkningerne bl.a. forslaget med, at "Enhedslisten finder det problematisk, at Danmark - i fald folkeafstemningen den 3. december 2015 resulterer i et ja til tilvalgsordningen - i praksis afskaffer retsforbeholdet".

3. Ændringsforslag til lovforslaget § 2

Det tredje ændringsforslag er fremsat af udenrigsministeren og går på en ændring af lovforslagets § 2. I lovforslagets § 2, stk. 2 indsættes efter "virkning": "fra". Lovforslagets § 2 lyder på følgende måde:

"§ 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 2. § 3 har virkning den første dag i måneden, der følger efter meddelelsen til de andre EU-medlemsstater om overgang til tilvalgsordningen, jf. § 1."

I bemærkningerne til ændringsforslaget konstateres det, at lovforslaget omfatter hele området for retlige og indre anliggender, herunder også området for asyl og indvandring. Det nævnes også, at Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti kun vil tilvælge EU-retsakter på området for asyl og indvandring, hvis der afholdes en folkeafstemning først.


Hvordan stiller partierne sig?

  • Socialdemokraterne, Venstre og det Konservative Folkeparti indstiller at lovforslaget vedtages med ændringsforslag nr. 3. Partierne vil stemme imod ændringsforslag 1 og 2.
  • Dansk Folkeparti indstiller, at lovforslaget forkastes ved tredjebehandlingen. Dansk Folkeparti vil stemme for ændringsforslag 1, men imod ændringsforslag 3. Holdningen til ændringsforslag 2 vil fremgå i forbindelse med andenbehandlingen af lovforslaget.
  • Enhedslisten indstiller, at lovforslaget bliver forkastet ved tredjebehandlingen. Enhedslisten stemmer for ændringsforslag 1 og 2, og vil også redegøre for holdningen til ændringsforslag 3 i forbindelse med andenbehandlingen af lovforlsaget.
  • Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indstiller, at lovforslaget vedtages, og vil stemme imod ændringsforslag 1 og 2. Holdningen til ændringsforslag 3 vil også fremgå af andenbehandlingen af lovforslaget.
  • Liberal Alliance indstiller at lovforslaget  forkastes ved tredjebehandlingen. Liberal Alliance vil stemme for ændringsforslag 2, men imod ændringsforslag 1 og 3.
  • Alternativet indstiller, at lovforslaget vedtages med ændringsforslag 2. Alternativet vil stemme imod ændringsforslag 1 og 3.


Det videre forløb

Selve lovforslaget skal til andenbehandling i Folketinget den 10. november, hvorefter det forventes vedtaget ved tredjebehandlingen den 12. november. Endelig vil lovforslagets videre skæbne som bekendt blive afgjort ved folkeafstemningen den 3. december 2015. 

Betænkning over L29

Betænkning over forslag til lov om omdannelse af
retsforbeholdet til en tilvalgsordning (L 29) 

Folketingets Europaudvalg har den 6. november 2015 vedtaget betænkningen over lovforslaget om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Det er lovforslaget, som der skal stemmes ja eller nej til ved folkeafstemningen den 3. december. 

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik