Erklæring fra det uformelle møde i Det Europæiske Råd den 12. februar 2015

12.02.2015

Erklæring fra EU's stats- og regeringschefer om kampen mod terrorisme.

Denne artikel dækker disse emner:
Europæerne har reageret med dyb sorg og stærk enighed på de seneste terrorangreb i Paris. Disse angreb var rettet mod de grundlæggende værdier og menneskerettigheder, der er kernen i Den Europæiske Union - solidaritet, frihed, herunder ytringsfrihed, pluralisme, demokrati, tolerance og menneskelig værdighed. Alle borgere har ret til at leve uden frygt uanset deres holdning eller overbevisning. Vi vil sikre vores fælles værdier og beskytte alle mod vold, der har udspring i etniske eller religiøse motiver og racisme.

Dette indebærer også bekæmpelse af fjenderne af vores værdier. Vi vil yderligere styrke indsatsen mod terrortrusler under fuld overholdelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet. Vi er i dag blevet enige om følgende, som skal styre arbejdet i de næste måneder:

1. Garanti af borgernes sikkerhed

Borgernes sikkerhed er en umiddelbar nødvendighed. Vi skal anvende de instrumenter, vi har, bedre og videreudvikle dem, især med henblik på at opspore og standse terrorrelateret rejseaktivitet, navnlig blandt udenlandske terrorkrigere. Vi ønsker,

 • at EU-lovgiverne hurtigst muligt vedtager et stærkt og effektivt direktiv om europæiske passagerlister med solide databeskyttelsesgarantier
 • at de eksisterende Schengenregler anvendes fuldt ud med henblik på at styrke og modernisere kontrollen ved de ydre grænser: Vi er enige om omgående at foretage systematiske og koordinerede kontroller af enkeltpersoner, der udøver retten til fri bevægelighed, i databaser af relevans for terrorbekæmpelsen på basis af fælles risikoindikatorer, og til dette formål bør Kommissionen hurtigt udstikke operationelle retningslinjer; vi vil også overveje en målrettet ændring af Schengengrænsekodeksen, hvor det er nødvendigt, for at muliggøre permanente kontroller, på basis af et forslag fra Kommissionen
 • at de retshåndhævende og retlige myndigheder øger informationsudvekslingen og det operative samarbejde, herunder gennem Europol og Eurojust
 • at alle kompetente myndigheder øger samarbejdet om bekæmpelse af ulovlig handel med skydevåben, herunder gennem hurtig tilpasning af den relevante lovgivning
 • at medlemsstaternes sikkerhedstjenester uddyber deres samarbejde
 • at medlemsstaterne hurtigt gennemfører de skærpede regler for at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, og at alle kompetente myndigheder øger indsatsen for at spore finansielle strømme og effektivt indefryse aktiver, der anvendes til finansiering af terrorisme
 • at der hurtigt arbejdes hen imod vedtagelsen af direktivet om net- og informationssikkerhed i lyset af betydningen af cybersikkerhed.

2. Forebyggelse af radikalisering og beskyttelse af værdier

Forebyggelse af radikalisering er et centralt element i kampen mod terrorisme. Det er nødvendigt at kombinere instrumenter i en samlet tilgang for at imødegå dette fænomen. Vi opfordrer til,

 • at der i overensstemmelse med de nationale forfatninger træffes passende foranstaltninger til at spore og fjerne internetindhold, der fremmer terrorisme eller ekstremisme, herunder gennem øget samarbejde mellem de offentlige myndigheder og den private sektor på EU-niveau, idet der også samarbejdes med Europol om at etablere kapaciteter til indberetning af internetindhold
 • at der indføres kommunikationsstrategier for at fremme tolerance, ikkediskrimination, de grundlæggende frihedsrettigheder og solidaritet i hele EU, herunder gennem øget dialog mellem trosretninger og andre samfundsgrupper, og modfortællinger for at bekæmpe terroristiske ideologier, bl.a. ved at lytte til ofrene
 • at der tages initiativer vedrørende uddannelse, jobmuligheder, social integration og rehabilitering i retslig sammenhæng for at imødegå de faktorer, der bidrager til radikalisering, herunder i fængsler.

 

3. Samarbejde med vores internationale partnere

EU's eksterne forbindelser skal også bidrage til bekæmpelse af terrortruslen, der er stigende i visse dele af EU's nabolande, navnlig i Syrien og Libyen. Vi har brug for

 • at imødegå kriser og konflikter, navnlig i vores sydlige nabolande, gennem en strategisk nytænkning af vores tilgang
 • at forstærke kontakten til tredjelande vedrørende sikkerhedsspørgsmål og terrorbekæmpelse, navnlig i Mellemøsten og Nordafrika og i Sahel, men også på det vestlige Balkan, bl.a. gennem nye kapacitetsopbygningsprojekter (f.eks. grænsekontrol) sammen med partnere og mere målrettet EU-bistand
 • et vedvarende og koordineret internationalt engagement i FN og Det Globale Forum for Terrorbekæmpelse såvel som i relevante regionale initiativer
 • dialog mellem kulturer og civilisationer for sammen at fremme de grundlæggende frihedsrettigheder.

  Rådet har i de seneste uger intensiveret sin indsats med hensyn til terrorbekæmpelse. Den Europæiske Union vil straks fortsætte dette arbejde med fuld inddragelse af den højtstående repræsentant, EU-antiterrorkoordinatoren og medlemsstaterne. Kommissionen vil i april fremlægge et forslag til en omfattende europæisk dagsorden om sikkerhed. Rådet vil aflægge rapport om den nærmere gennemførelse af disse retningslinjer inden Det Europæiske Råds møde i juni.
 

Forslag til dig på EU.dk

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik