Får Spanien og Portugal nu bøder for brud på EU's budgetregler?

11.07.2016

Spanien og Portugal risikerer som de første EU-lande nogensinde, at blive idømt bøder for overtrædelse af EU's budgetregler i stabilitets- og vækstpagten. 

Denne artikel dækker disse emner:

EU's budgetregler er fastsat i traktaten og den såkaldte stabilitets- og vækstpagt.

Selvom det nok ikke er det, der optager specielt den portugisiske befolkning mest i øjeblikket, så har Europa-Kommissionen slået fast, at Spanien og Portugal har brudt EU's budgetregler, der er fastsat i EU's traktater og den såkaldte stabilitets- og vækstpagt. Reglerne siger, at EU's medlemslande ikke må have et offentligt budget underskud, der overstiger tre procent af bruttonationalproduktet (BNP) eller en offentlig bruttogæld på over 60 procent af BNP. 

EU's økonomi- og finansministre skal derfor på et møde i Rådet den 12. juli 2016 tage stilling til, om de deler Kommissionens opfattelse af Spaniens og Portugals brud på budgetreglerne. En opstramning af EU's budgetregler efter finans- og gældskrisen betyder, at Rådet kun kan forkaste Kommissionens forslag til afgørelse, hvis der er et såkaldt kvalificeret flertal imod forslaget i Rådet.  

Betyder det så, at Spanien og Portugal bliver idømt bøder for overtrædelse af stabilitets- og vækstpagten?

Det lidt kryptiske svar er både ja og nej. Det der sandsynligvis vil ske er, at EU's økonomi- og finansministre i Rådet vil slå fast, at Spanien og Portugal har brudt reglerne, hvilket efter de skærpede regler i stabilitets- og vækstpagten automatisk pålægger Europa-Kommissionen til inden for 20 dage, at komme med et forslag om bøder til de to lande, som Rådet så skal tage stilling til. Kommissionen har dog mulighed for, at foreslå at bøden ophæves, hvis Spanien og Portugal kommer med en begrundet anmodning om det. Alternativt kan en ophævelse begrundes i exceptionelle økonomiske omstændigheder.

Man kan derfor godt forestille sig, at Rådet som nævnt anerkender, at reglerne er blevet brudt, hvilket Kommissionen efterfølgende bekræfter i forslaget med bøder til de to lande, men at bødestørrelsen bliver fastsat til nul pga. enten en anmodning fra de to lande eller særlige økonomiske omstændigheder. Det nye forslag fra Kommissionen med bødestørrelserne vil automatisk være vedtaget, med mindre Rådet inden 10 dage vælger at forkaste det med et kvalificeret flertal.

Baggrundshistorien

Både Spanien og Portugal har tidligere fået udskudt deres frister for at bringe det offentlige budgetunderskud under de tre procent af BNP, som EU’s traktat og den såkaldte stabilitets- og vækstpagt kræver. Den procedure, som EU bruger til at få rettet op på lande med for store offentlige budgetunderskud eller gæld, bliver kaldt proceduren for lande med uforholdsmæssigt store offentlige underskud. Både Spanien og Portugal har været under denne underskudsprocedure siden 2009.  

Selvom Spanien og Portugal ikke har levet op til de frister, de tidligere har fået til at bringe budgetunderskuddet under de tre procent af BNP, så har Kommissionen og Rådet vurderet, at begge lande havde gjort hvad de kunne for at bringe underskuddet under de tre procent af BNP - i EU-sprog gennemført såkaldte ”virkningsfulde foranstaltninger” – men at den manglende overholdelse af fristerne var begrundet i udefrakommende økonomiske omstændigheder, som landene ikke var herrer over. Begge lande har derfor fået udskudt fristerne og senest den 21. juni 2013 fået til 2015 for Portugals vedkommende og 2016 for Spaniens vedkommende, til at bringe det offentlige budgetunderskud under tre procent af BNP.

Hvad er så anderledes denne gang?

Det nye er denne gang, at Kommissionen vurderer, at både Spanien og Portugal ikke har gennemført de såkaldte virkningsfulde foranstaltninger til bringe underskuddet under de tre procent af BNP som Rådet henstillede til i 2013. Denne gang kan den manglende overholdelse af fristen altså ikke begrundes med udefrakommende økonomiske forhold, tværtimod vurderer Kommissionen, at begge lande har haft råderum til at gøre mere for at begrænse underskuddet. Kommissionen opfordrer derfor Rådet til at vedtage afgørelser for Spanien og Portugal, hvor det slås fast, at landene ikke har truffet virkningsfulde foranstaltninger til opfølgning af Rådets henstilling af 21. juni 2013 (artikel 126, stk. 8).

Hvad sker der så nu?

Rådet skal som nævnt tage stilling til Kommissionens forslag om, at Spanien og Portugal ikke har levet op til kravene på rådsmødet for EU’s økonomi- og finansministre den 12. juli 2016.

Rådet vil derfor sandsynligvis konstatere, at Spanien og Portugal ikke har gennemført de påkrævede virkningsfulde foranstaltninger (artikel 126, stk. 8), hvorefter Kommissionen er forpligtiget til inden for 20 dage, at fremsætte et forslag til Rådet om at pålægge de to lande en bod. Boden vil i denne situation være på 0,2 procent af landenes respektive BNP i det forudgående år (2015). Begge lande har dog som nævnt mulighed for inden for en frist på 10 dage efter, at Rådet har vedtaget afgørelsen efter artikel 126, stk. 8, at anmode Kommissionen om, at nedsætte bodens størrelse eller helt at ophæve den. Rådet kan derfor godt vedtage økonomiske sanktioner i form af en bod til de to lande, der dog bliver ophævet eller sat til nul efter en begrundet anmodning fra Spanien og Portugal. 

En ny frist for korrektion af underskuddet samt den strukturelle tilpasning i Spanien og Portugal vil blive fastsat af Rådet efter traktatens artikel 126, stk. 9.

Hvor stort et beløb vil der være tale om?

Reglerne i stabilitets- og vækstpagten tilsiger, at den økonomiske sanktion i form af en bod i udgangspunktet på dette trin af proceduren skal være i størrelsesordenen 0,2 procent af landets BNP. Det svarer til ca. 16,1 mia. kroner for Spaniens vedkommende og 2,7 mia. kroner for Portugals vedkommende. 

Budgettal

Brud på EU's budgetregler

EU's regler for medlemslandenes offentlige
budgetter og gæld er fastsat i traktaten og
den såkaldte stabilitets- og vækstpagt, som
du kan læse mere om på linket herunder.

Rådet forventes på et møde den 12. juli at vedtage en afgørelse, hvori det slås fast, at Spanien og Portugal ikke har levet op til kravene under stabilitets- og vækstpagten.   

Læs mere på EU.dk

Senest opdateret: [21.11.2016]
Sideansvarlig: Martin Jørgensen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik