Storbritannien er nu formelt på vej ud af EU!

29.03.2017

Den britiske premierminister har i dag formelt bedt om Storbritanniens udtrædelse af EU ved at aktivere den såkaldte artikel 50-procedure i EU-traktaten.

Denne artikel dækker disse emner:

Brexit 

Med den formelle anmodning om udmeldelse af EU starter den egentlige forhandlingsproces, hvor EU og Storbritannien i første omgang skal blive enige om vilkårene for at forlade EU, og herefter hvilke fremtidige relationer der skal være mellem Storbritannien og EU. Resultatet af disse forhandlinger, der strækker sig over de næste to år, kan derfor i sagens natur få stor betydning for Storbritannien og EU's medlemslande. 

Folketinget og Brexit

Fra dansk side er der naturligvis også et fast fokus på forhandlingerne og de særlige danske interesser, der er på spil i forhold til Storbritannien. For netop at kunne følge forhandlingsprocessen tæt, har Folketinget nedsat en såkaldt Brexit-følgegruppe med medlemmer fra Folketingets Europaudvalg og Det Udenrigspolitiske Nævn.

Følgegruppen vil blandt andet:

  • Mødes med centrale aktører i Bruxelles.
  • Have en dialog med den danske regering.
  • Mødes med centrale aktører i andre EU-lande, herunder Irland.
  • Mødes med danske aktører med store interesser på spil.
  • Holde kontakt med lignende initiativer i de andre nationale parlamenter.

Gruppen har allerede været på besøg i Bruxelles for at tale med centrale aktører i brexit-forhandlingerne, herunder Europa-Kommissionens chefforhandler Michel Barnier.

Brexit-følgegruppen på besøg i Bruxelles den 23. marts 2017

Folketingets Brexit-følgegruppen 

Følgegruppen består af 22 medlemmer,
der kommer fra Folketingets Europaudvalg
og Det Udenrigspolitiske Nævn.  

Følgegruppen var den 23. marts 2017 på besøg i Bruxelles for at tale med forskellige aktører i brexit-processen. Her ses medlemmer af gruppen sammen med Mairead McGuiness, der er irsk medlem af Europa-Parlamentet. 

EU-traktatens artikel 50 er som nævnt grundlaget for udmeldelsesforhandlingerne mellem Storbritannien og EU. Det var dog først med Lissabontraktaten, der trådte i kraft i december 2009, at der kom en egentlig procedure i traktaten for medlemslande, der gerne ville forlade EU-samarbejdet. 

Britiske brev om aktivering af artikel 50 i EU-Traktaten

Formel britisk anmodning om udtrædelse af EU

Den britiske premierminister, Theresa May, anmodede i et brev den 29. marts 2017 formelt den faste formand for EU, Donald Tusk, om Storbritanniens udtrædelse af EU. Det sker konkret ved, at udmeldelsesproceduren i EU-Traktatens artikel 50 sættes i gang.

Oversigt

Artikel 50: frivillig udtrædelse af Unionen

1. Enhver medlemsstat kan i overensstemmelse med sine forfatningsmæssige bestemmelser beslutte at udtræde af Unionen.

2. Hvis en medlemsstat beslutter at udtræde, meddeler den det til Det Europæiske Råd. På baggrund af Det Europæiske Råds retningslinjer forhandler og indgår Unionen en aftale med den pågældende stat om de nærmere bestemmelser for statens udtræden under hensyn til rammen for dens fremtidige forbindelser med Unionen. Denne aftale forhandles i overensstemmelse med artikel 218, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Den indgås på Unionens vegne af Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal efter Europa-Parlamentets godkendelse.

3. Traktaterne ophører med at finde anvendelse på den pågældende medlemsstat på datoen for udtrædelsesaftalens ikrafttræden eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter meddelelsen i stk. 2, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med den pågældende medlemsstat med enstemmighed beslutter at forlænge denne frist.

4. Ved anvendelsen af stk. 2 og 3 deltager det medlem af Det Europæiske Råd og Rådet, der repræsenterer den udtrædende medlemsstat, ikke i Det Europæiske Råds eller Rådets drøftelser eller afgørelser vedrørende denne stat.

Kvalificeret flertal defineres som angivet i artikel 238, stk. 3, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

5. Hvis en stat, der er udtrådt af Unionen, på ny anmoder om medlemskab, behandles dens anmodning efter proceduren i artikel 49.

Senest opdateret: [29.11.2017]
Sideansvarlig: Martin Jørgensen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik