Har EU sanktionsmuligheder mod et medlemsland, hvis de ikke følger reglerne?

Det korte svar er ja. Sanktionsmulighederne afhænger dog af, hvilken form for overtrædelse et medlemsland har begået. Der kan skelnes mellem to typer af sanktionsmuligheder.

For det første kan Europa-Kommissionen indlede en traktatkrænkelsessag mod et medlemsland, hvis dette ikke har implementeret et direktiv retmæssigt eller i øvrigt ikke anvender EU-retten korrekt. Europa-Kommissionen er nemlig traktatens vogter. Den skal forvalte EU's love og kontrollere, at medlemslandene faktisk gennemfører de regler, som de har vedtaget i fællesskab med de andre EU-lande. Hvis et medlemsland bryder reglerne, kan Kommissionen rejse en sag mod landet ved EU-Domstolen. Traktatbrudsproceduren er fastlagt i Lissabontraktatens artikel 258-260 (TFEU) og er følgende:

  1. Europa-Kommissionen sender en åbningsskrivelse til det respektive EU-medlemsland, sender den som det første en åbningsskrivelse, hvor den forelægger problemet for medlemslandet. Medlemslandet kan så fremsætte sine bemærkninger til åbningsskrivelsen inden for en frist på normalt to måneder. 
  2. Hvis Kommissionen fortsat mener, at EU-reglerne overtrædes, fremsætter den en begrundet udtalelse, hvor den præciserer, hvad der er galt med national ret sammenlignet med EU-retten.
  3. Europa-Kommissionen kan vælge at indbringe sagen for Domstolen, hvis den ikke mener, at EU-medlemslandet forsat ikke overholder EU-retten. 
  4. Hvis EU-Domstolen giver Europa-Kommissionen medhold, pålægger EU-Domstolen medlemslandet at overholde forpligtelserne i traktaten.
  5. De nationale myndigheder skal herefter iværksætte tiltag for at opfylde EU-Domstolens afgørelse.

Hvis det respektive medlemsland ikke retter sig efter EU-Domstolens dom, kan Europa-Kommissionen indbringe sagen endnu en gang for EU-Domstolen. I sidste ende kan EU-Domstolen pålægge medlemslandet økonomiske sanktioner.

Specifikt inden for konkurrenceområdet, hvor EU har enekompetence, kan Kommissionen selv udstede bøder til virksomheder, der ikke overholder konkurrencereglerne i EU.

For det andet kan et medlemsland i yderste konsekvens miste sine stemmerettigheder i Rådet, hvis både Det Europæiske Råd, Rådet, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen mener, at en medlemsstat groft og vedvarende overtræder de værdier, der er nævnt i artikel 2 (TEU). Disse værdier er menneskelig værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne. Hvis et medlemsland skal fratages stemmerettighederne i Rådet, skal det ske efter Lissabontraktatens artikel 7 (TEU):

  1. På begrundet forslag af en tredjedel af medlemsstaterne, Europa-Parlamentet eller Europa-Kommissionen kan Rådet med et flertal på fire femtedele af sine medlemmer efter godkendelse fra Europa-Parlamentet fastslå, at der er en klar fare for, at en medlemsstat groft overtræder de værdier, der er nævnt i artikel 2. Inden Rådet fastslår dette, hører det den berørte medlemsstat, og det kan efter samme fremgangsmåde rette henstillinger til denne medlemsstat. 
  2. Det Europæiske Råd kan med enstemmighed på forslag af en tredjedel af medlemsstaterne eller Europa-Kommissionen og efter godkendelse fra Europa-Parlamentet fastslå, at en medlemsstat groft og vedvarende overtræder de værdier, der er nævnt i artikel 2, efter at have opfordret denne medlemsstat til at fremsætte sine bemærkninger.
  3. Hvis en overtrædelse som omhandlet i stk. 2 er fastslået, kan Rådet med kvalificeret flertal beslutte at suspendere visse af de rettigheder, der følger af anvendelsen af traktaterne på den pågældende medlemsstat, herunder de stemmerettigheder, der er tillagt repræsentanten for den pågældende medlemsstats regering i Rådet. Rådet tager i så fald hensyn til en sådan suspensions mulige følger for fysiske og juridiske personers rettigheder og forpligtelser.

Hvis Rådet ønsker at omstøde beslutningen eller tilbagekalde foranstaltninger på et senere tidspunkt, sker dette med kvalificeret flertal.

Den 20. december 2017 fremsatte Europa-Kommissionen et forslag til en Rådsafgørelse om netop dette, hvad angår situationen i Polen. Europa-Kommissionen mener, at Polen har overtrådt nogle af EU’s værdier. Næste skridt i processen bliver, jf. ovenfor, at Rådet tager stilling med fire femtedeles flertal om Polen overtræder EU’s værdier som demokrati og retsstat. Stats- og regeringscheferne skal herefter med ensstemmighed tage stilling til, om Polen vedvarende overtræder de demokratiske principper, hvorefter Rådet med kvalificeret flertal skal stemme om evt. at fratage Polens stemmeret.

Senest opdateret: [28.09.2018]
Sideansvarlig: Anders Hulgreen Jensen

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik