EU's budget: hvor meget betaler og modtager Danmark?

Danmark betalte 2,391 mia. euro til EU's budget i 2016 og modtog 1,431 mia. euro retur fra EU-budgettet. Det svarer til henholdsvis 17,8 mia. kr. og 10,6 mia. kr.

EU's medlemslande stiller pengene til rådighed for EU's budget via forskellige typer af bidrag. Til gengæld kommer omkring 90 % af EU-budgettet retur til medlemslandene via forskellige støtteordninger og programmer. Der er dog indbyrdes forskel på, hvor meget EU-landene betaler til EU's budget, og hvor meget de får retur. 

Det har tidligere været specielt de sydeuropæiske medlemslande, der modtog relativt flere penge fra EU's budget end de bidrog med. Billedet har dog ændret sig efter optagelsen af en række østeuropæiske lande i 2004. I dag er de store såkaldte nettomodtagere af midler fra EU's budget lande som Polen, Rumænien, Ungarn og Tjekkiet. Grækenland er dog stadig blandt de største nettomodtagere af midler fra EU's budget.

Udbetalinger til Danmark

I 2016 blev der i alt udbetalt 117,86 mia. euro til de 28 EU-lande via EU-budgettet. Heraf modtog Danmark 1,431 mia. euro, hvilket svarer til 1,2 % af udbetalingerne til EU-landene.

Udbetalingerne til Danmarks fra EU's budget fordeler sig på de forskellige områder og programmer som er gengivet i tabellen herunder.

 Betalinger til Danmark fra EU's budget i 2016 samt betalinger til de 28 EU-lande i alt (mio. euro) 
     
 Udgiftsområde   Danmark  EU-28 i alt
1. Intelligent og inklusiv vækst (forskning og udvikling samt samhørighed)    
     
 International termonuklear eksperimenterende reaktor (ITER)
 0,5  506,2
 Europæiske klodeobservationsprogram (Copernicus)  8,4  573,4
 Rammeprogrammet for forskning og innovation (Horizon 2020)  202,6  8.601,2
 Euratom forsknings- og uddannelsesprogram  0,2  189,1
 Programmet for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (Cosme)  2,6  64,6
 Uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt (Erasmus+)  25,8  1.776,5
 Beskæftigelse og social innovation (EaSI)  0,9  78,0
 Program for told, beskatning og bekæmpelse af svig (Customs 2020, Fiscalis 2020)  0,8  117,0
 Connecting Europe-faciliteten (CEF)  33,1  1.094,6
 Energiprojekter til fremme af det økonomiske opsving (EERP)  2,8  167,8
 Andre aktioner og programmer  3,1  313,1
     
 1 a. Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse i alt
 280,7  14.518,0
     
 Omstillingsregioner  3,6  1.501,1
 Mere udviklede regioner (konkurrenceevne)  10,4  4.817,3
 Europæisk territorialt samarbejde  16,6  652,9
 Teknisk assistance og innovative aktioner  0,3  126,9
     
 1 b. Økonomisk, social og territorial samhørighed i alt  30,8  37.579,4
     
 1. Intelligent og inklusiv vækst i alt  311,5  52.097,5
     
 2. Bæredygtig vækst (landbrug, fiskeri og miljø)    
     
 Markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger (EAGF)  872,7  41.963,4
 Europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikter (EAFRD)  118,1  12.006,9
 Europæiske maritime fiskerifond m.v. (EMFF)  15,7  415,6
 Programmet for miljø- og klimatiltag (LIFE)  5,8  288,9
 Decentraliserede agenturer (Miljøagenturet)  33,7  47,1
 Pilotprojekter og forberedende aktioner  0,8  10,2
     
 2. Bæredygtig vækst i alt  1.046,7  54.732,6
     
 3. Sikkerhed og medborgerskab    
     
 Fonden for intern sikkerhed (ISF)  1,1  465,5
 Rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab  0,3  45,4
 EU's civilbeskyttelsesmekanisme  0,2  20,8
 Fødevarer og foder  1,9  231,0
 Sundhedsprogram  0,3  51,2
 Forbrugerprogram  0,3  23,6
 Et kreativt Europa  7,1  171,8
 Decentraliserede agenturer  4,7  668,1
 Pilotprogrammer og forebyggende aktioner m.v.  0,7  93,7
     
 3. Sikkerhed og medborgerskab i alt   16,6  2.915,1
     
 5. Administration  56,4  8.041,4
     
 Udbetalinger til Danmark i alt   1.431,2  117.875,4
     

Betalinger fra Danmark

Danmark betaler på linje med de øvrige EU-lande til EU's budget via en række forskellige bidrag, der kaldes for EU's egne indtægter. Det drejer sig om bidrag på baggrund af told og afgifter, et momsbaseret bidrag samt en bidrag baseret på bruttonationalindkomsten (BNI). Foruden bidragene til EU's budget betaler Danmark også til en række EU-landes rabatter på betalingerne til EU's budget. Disse rabatlande består af Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og Østrig. Danmark har dog også selv en rabat, som de øvrige medlemslande også betaler for (læs mere om rabatordningerne i EU's budget).

Reglerne for typer af indtægtskilder til EU's budget og fordelingen af EU-landenes bidrag er reguleret i det der kaldes for ordningen for EU's egne indtægter. Den seneste ordning for perioden 2014-2020 blev vedtaget i 2014, men da medlemslandene også skal godkende ordningen nationalt, trådte den først i kraft i 2016 med tilbagevirkende effekt til 2014. Det betyder bl.a., at effekten af medlemslandenes rabatter i 2014 og 2015 er modregnet samlet i medlemslandenes bidrag til EU-budgettet i 2016. Da Danmark har en rabat på BNI-bidraget på ca. 1 mia. kroner om året i perioden 2014-2020, får det altså også effekt på Danmarks bidrag til EU's budget i 2016 (læs mere om effekten på EU-landenes budgetbidrag af den nye ordning).

 

Betalinger fra Danmark til EU's budget i 2016 samt betalinger fra de 28 EU-lande i alt (mio. euro)
     
Egne indtægter  Danmark  EU-28 i alt
 Sukkerafgifter  3,6  132,6
 Told  332,7  19.961,5
     
 Traditionelle egne indtægter i alt  336,3  20.094,1
     
 Momsbaseret bidrag  307,2  15.895,1
 BNI-baseret bidrag  1.811,5  95.578,4
 Bidrag til Storbritanniens rabatordning  214,1  -
 Bidrag til BNI-rabat til Nederlandene, Sverige, Østrig og Danmark  -122,1  -
 Justering for Danmarks retsforbehold  -7,7  -
     
 Den samlede tilbagevirkende effekt af den nye ordning for EU's egne indtægter   -148,1  -
     
 Danmarks bidrag til EU's budget i alt 2.391,2 132.174,3
     

 

Nettobidrag

Forholdet mellem det et EU-land betaler til EU's budget, og det landet får tilbage via budgettet, kan gøres op i form af det såkaldte nettobidrag - eller mere korrekt nettosaldo i forhold til EU's budget. Der er mange måder at gøre det op på, men den måde Europa-Kommissionen anvender ser på de relative ind- og udbetalinger. Det vil sige, hvor stor en andel af de samlede betalinger til EU-budgettet fra alle EU-landene betaler det enkelte medlemslande. Det skal så holdes op imod, hvor stor en andel af samtlige udbetalinger til EU-landene fra EU-budgettet , som det enkelte medlemsland modtager. Hvis et EU-land betaler 2 % af indbetalingerne og modtager 2 % af udbetalingene, så vil landet have et nettobidrag på 0. Der er altså ikke tale om forskellen på EU-landets faktiske ind- og udbetalinger via EU-budgettet. I eksemplet med et nettobidrag på 0 kan en opgørelse af forskellen mellem de faktiske ind- og udbetalinger godt vise, at medlemslandet betaler mere til EU-budgettet end det modtager. Det skyldes bl.a., at der samlet indbetales mere fra EU-landene til EU-budgettet, end EU-landene samlet får retur fra EU-budgettet. 

Når nettobidraget skal beregnes, så ser man bort fra medlemslandenes betalinger til EU-budgettet i form af sukkerafgifter og told. Det skyldes, at disse indbetalinger ikke vurderes til at være såkaldte landespecifikke indbetalinger. Betalingerne til EU-landene via administrationsposten regnes heller ikke med, når betalingerne til det enkelte EU-land skal opgøres.

I 2016 modtog de 28 EU-lande samlet set 117,9 mia. euro fra EU's budget - det svarer til ca. 877,6 mia. kroner. Danmark modtog i alt 1,431 mia. euro svarende til 10,7 mia. kroner. De danske bidrag til EU-budgettet var på samlet 2,391 mia. euro eller ca. 17,8 mia. kroner. Det danske såkaldte nettobidrag til EU-budgettet var i 2016 på 638,9 mio. euro - ca. 4,76 mia. kroner. 

Beregning af det danske nettobidrag i 2016:

Beregning af det danske nettobidrag i 2016 (mio. euro)
Danmarks andel af udbetalingerne fra EU's budget
Udbetalinger til Danmark fratrukket administrationskategorien: 1.431,2 - 56,4 = 1.374,8
Samlede udbetalinger til EU-landene fratrukket den samlede
administrationspost:
117.875,4 - 8.041,4 = 109.834,0
Danmarks andel af de samlede udbetalinger: (1.374,8/109.834,0)*100 = 1,25 %
Danmarks andel af budgetbidragene
Danmarks bidrag fratrukket bidraget i form af traditionelle
egne indtægter:
2.391,2 - 336,3 = 2.054,9
EU-landenes samlede bidrag fratrukket de samlede traditionelle
egne indtægter:
132.174,3 - 20.094,1 = 112.080,2
Danmarks andel af de samlede bidrag: (2.054,9/112.080,2)*100 = 1,83 %
Udbetalinger til Danmark, hvis ind- og udbetalinger var af
samme relative størrelse:
1,83 % * 109.834,0 = 2.013,7
Nettosaldo
De faktiske udbetalinger til Danmark fratrukket det
beløb der sikrer en nettosaldo på 0:
1.374,8 - 2.013,7= -638,9

 

EU-landenes nettoposition i forhold til EU's budget i 2016

Kør musen over landene for at se deres nettoposition i forhold til EU's budget målt i mio. euro i 2016.

 

 

Senest opdateret: [27.05.2019]
Sideansvarlig: Martin Jørgensen

Budgetmodul 2016

Budgetmodul for perioden 2000-2016

Prøv vores interaktive budgetmodul, hvor du kan se udviklingen i de enkelte EU-landes betalinger til EU-budgettet, udbetalinger fra EU-budgettet til de enkelte medlemslande samt udviklingen i landenes nettobidrag. 

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik