Hvad er konvergenskriterier?

Konvergenskriterierne er de økonomiske krav, som EU-landene
skal opfylde for at deltage i tredje fase af ØMU’en og dermed indføre euroen.

Det er på baggrund af, om konvergenskriterierne er opfyldt, at EU-landene beslutter om et land kan deltage i euroen. 

Konvergenskriterierne kan overordnet beskrives som:

1. Krav om prisstabilitet

Kravet indebærer, at en medlemsstats inflationstakt (forbrugerprisstigning) ikke må overstige inflationstakten i de tre medlemsstater, der har haft den laveste inflation, med mere end 1,5 procentpoint.

2. Krav om holdbare offentlige finanser

Der må ikke være uforholdsmæssigt stort underskud på det offentlige budget. Det vil sige, at det årlige offentlige underskud som hovedregel ikke må overstige 3 % af bruttonationalproduktet. Bruttonationalproduktet er værdien af et lands samlede produktion af varer, tjenester og investeringer minus værdien af anvendte råstoffer og eventuelle statstilskud. Undtagelsesvis kan dette accepteres, hvis underskuddet er reduceret væsentligt og vedvarende samt har nået et niveau, der ligger tæt på de 3 %, eller hvis en mindre overskridelse af de 3 % er enestående og midlertidig.

3. Krav til den offentlige gæld

Den andel, som den offentlige bruttogæld udgør af bruttonationalproduktet, må som hovedregel ikke overstige 60 % ved udgangen af det forudgående finansår. En undtagelse kan gøres, hvis underskuddet er mindsket tilstrækkeligt og i et tilfredsstillende tempo nærmer sig de 60 %.

4. Deltagelse i ERM II i de seneste to år

Medlemsstaten skal i de seneste to år have deltaget i det europæiske monetære systems valutakursmekanisme (ERM II) uden alvorlige udsving, og må heller ikke på eget initiativ have nedsat værdien af sin valuta i den periode.

5. Krav til den langfristede rentesats

Medlemsstaternes nominelle langfristede rentesatser må ikke overstige de tilsvarende rentesatser i de tre medlemsstater, der har nået de bedste resultater med hensyn til prisstabilitet med mere end to procentpoint.

Konvergenskriterierne er opregnet i art. 140 TEUF og nærmere defineret i en protokol til traktaten - Protokol (nr. 13) om konvergenskriterierne. 

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik