Kan Europa-Kommissionen vedtage regler?

Ja – Europa-Kommissionen kan i nogle tilfælde vedtage regler, hvis Rådet og Parlamentet har givet bemyndigelse til det.

Som hovedregel vedtager Europa-Parlamentet og Rådet – nogle gange Rådet alene – EU-lovene på forslag fra Kommissionen. Europa-Parlamentet og Rådet kan dog i visse tilfælde også bemyndige Kommissionen til at vedtage love.

I såkaldte basisretsakter (typisk en forordning eller et direktiv), fastlægger Rådet og Parlamentet hvad Kommissionen må vedtage regler om, og hvordan Kommissionen må vedtage disse regler.

Delegerede retsakter bruges ved mindre justeringer

Europa-Kommissionen vedtager lovene enten ved en delegeret retsakt eller en gennemførelsesretsakt.

Delegerede retsakter anvendes, når der foretages mindre justeringer eller tilføjelser i retsakter vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet.

Gennemførelsesretsakter anvendes, når Kommissionen skal sikre, at retsakter vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet anvendes ens i alle medlemsstaterne. Gennemførelsesretsakterne vil derfor typisk vedrøre mere konkrete foranstaltninger end delegerede retsakter, f.eks. udformningen og ajourføringen af lister over farlige substanser. Men i modsætning til delegerede retsakter ændrer gennemførelsesretsakter ikke i selve basisretsakten.

Selv om der ikke er tale om helt samme forhold, kan situationen sammenlignes med, at Folketinget i Danmark kan bestemme, at en minister/ministerens embedsmænd kan udstede bekendtgørelser i henhold til en lov og inden for lovens rammer, uden at Folketinget medvirker til at udarbejde bekendtgørelserne.

Kontrol af Europa-Kommissionen

Ved delegerede retsakter er det Europa-Parlamentet og Rådets opgave at kontrollere, at Kommissionen overholder deres beføjelser. Europa-Parlamentet kan f.eks. kontrollere Kommissionen gennem indsigelser mod beslutninger og tilbagekaldelse af bemyndigelsen.

Gennemførelselsretsakter skal forelægges for et udvalg af embedsmænd fra medlemslandene, før Kommissionen kan udstede dem. Udvalgene kan enten rådgive Kommissionen eller forkaste retsakterne med kvalificeret flertal. Begrebet komitologi bruges om denne procedure.

Ny forsimplet procedure

Den nuværende ordning blev indført, da Lissabontraktaten trådte i kraft i 2009. Den nye procedure forsimpler komitologi-systemet og indfører de såkaldte ”delegerede retsakter”, hvor Rådet og Europa-Parlamentet har mulighed for at kontrollere Kommissionen direkte i stedet for at kontrollere Kommissionen gennem komitéer.

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik