Elevspørgsmål til tema om flygtninge og migranter

Opgave 1

Læs temasiderne og diskutér:

 • Har Europa en fælles forpligtelse over for de migranter og flygtninge, der gerne vil til Europa? Eller er det hvert enkelt lands eget problem? 
 • Skal EU-landene deles om ansvaret for flygtninge gennem en tvungen omfordeling? Og i så fald, hvad gør man ved lande, som ikke vil tage imod deres andel af flygtninge?  
 • Er det værd at afgive suverænitet til EU, så EU kan overtage al kontrol med de ydre grænser og f.eks. bevogte den jyske vestkyst og Europas middelhavskyster med et egentligt EU-kystbevogtning i stedet for nationale kystvagter?

Opgave 2

Læs temasiderne og diskutér:

 • Hvis EU opretter hotspots/lejre i tredjelande, f.eks. Libyen, hvorfra migranter kan søge asyl og arbejdstilladelse, hvordan garanterer man så flygtninges sikkerhed? Og hvordan afgør man, i hvilke europæiske lande flygtninge skal have asyl? (skal de selv bestemme, eller skal de fordeles mellem EU's lande?) 
 • Er nødhjælpsorganisationer med til at holde gang i menneskesmuglernes forretning ved at samle migranter i små både op i Middelhavet?
 • Kan EU lade mennesker drukne i Middelhavet for at sende et afskrækkende signal til andre? Vil det i givet fald hjælpe?

Opgave 3

Læs temasiderne og diskutér:

 • Hvis EU arbejder tæt sammen med lande som Tyrkiet og Libyen, bliver det så sværere at kritisere andre stater, som ikke overholder menneskerettighederne?  
 • Kan EU stole på, at Tyrkiet overholder menneskerettighederne over for de flygtninge fra Syrien og Afghanistan, som nu ikke kan komme til Europa, og ikke sender dem tilbage til krig og forfølgelse? Og tør EU fortsat kritisere udemokratiske tendenser i Tyrkiet?

Opgave 4: Hvornår flygtning, og hvornår migrant? 

Læs temasiderne og diskutér:

 • Hvilke rettigheder har en flygtning? Hvilke rettigheder har en migrant? 
 • Hvorfor har det betydning, om man bruger udtrykket migrant eller flygtning? Brug artiklerne til at give eksempler.    

  Læs eventuelt også artikel fra The Migration Observatory under Oxford Universitet:
  Who counts as a migrant - definitions and consequences

  HVAD ER MIGRATION?

Migration betyder, at mennesker flytter fra et område til et andet.

Intern migration er, når mennesker bosætter sig i et andet sted i hjemlandet.   

Ekstern migration er, når migranter krydser landegrænser.

Kilde: Peter Gorm Larsen: ”Hvorfor migration?” 

 

 

 


HVAD ER KÆDEMIGRATION OG TRINVIS MIGRATION? 

Trinvis migration er, når personer ikke bevæger sig langt i første omgang – de kan f.eks. flytte fra land til by. Transit migration er, når migranter i en periode bor i et andet land, inden de søger videre mod for eksempel Europa.

Kædemigration betyder, at når først én person migrerer, følger andre personer så efter, fordi den første migrant hjælper med f.eks. oplysninger, kontakter og penge. Migrationen kan fortsætte, selv om de oprindelige forhold i migranternes land ændrer sig, fordi det bliver normal skik at drage til udlandet. 

Cirkulær migration er, når migranterne vender tilbage til deres oprindelige land. I dansk sammenhæng kan staten hjælpe med at betale udgifterne til såkaldt repatriering.

Kilde: Peter Gorm Larsen: ”Hvorfor migration?” 

 
 

 

Opgave 5: Hvorfor migrerer mennesker? 

Læs temasiderne og diskutér:

Migration betyder, at mennesker flytter fra et område til et andet. Migration kan være intern (når mennesker bosætter sig i et andet sted i hjemlandet) eller ekstern (når mennesker krydser landegrænser).

 • Find eksempler på intern og ekstern migration.

Migration kan være frivillig (når personen ikke er tvunget til at migrere fra et område). Tvungen migration er derimod, når mennesker føler sig tvunget til at flytte f.eks. på grund af krig i deres hjemland.

 • Hvilke forhold i hjemlandet kan få mennesker til at migrere? 
 • Hvilke forhold i et andet land kan tiltrække migranter? Hvad ville du selv lægge vægt på, hvis du skulle bosætte dig i et andet land? 
 • Hvilke forhold kan virke som en barriere for migration - i hjemlandet og i det nye land?

Opgave 6: Hvad siger teorierne? 

Lektor Peter Gorm Larsen giver et overblik over de forskellige teorier, der forsøger at forklare migration (http://www.policy.dk/migration2pgl.pdf, side 19-32). Han omtaler bl.a. push-pull-teori, rational choice-teori og netværksteori.

 • Gennemgå i klassen eller i grupper (hvor hver gruppe arbejder med en hovedteori), hvordan de forskellige teorier kan forklare migration til Europa.
 • Er der forhold, som teorierne har svært ved at forklare? Overvej, hvorfor det eventuelt er tilfældet. 

Migrationsteoriernes fortrin og mangler gennemgås også i rapporten ”Promoting a common understanding of migration trends” fra International Organization for Migration (side 3-8 - men på engelsk)

Opgave 7: Hvordan påvirker migration hjemlande?

Mange af de migranter, der i 2017 ankom til Italien, var fra Nigeria. Mange migranter fra Nigeria søger mod Storbritannien (se nedenfor tabel 8 i FN-rapporten ”Migration in Nigeria – a country profile” fra 2016).

 • Hvilke positive og negative konsekvenser kan migration have for afsenderlandet (i dette tilfælde Nigeria)?
 • Hvilke positive og negative konsekvenser kan migration have for modtagerlandet (i dette tilfælde Storbritannien)?

Du kan finde mere information på side 4-7 i FN’s rapport ”Migration in Nigeria – a country profile

Her ligger verdenskort med oversigt over en rækkes EU-landes og afrikanske landes migrationsrapporter: http://gmdac.iom.int/national-and-regional-migration-profile-repository 

Eurostat har data om migranter, som søger til Europa: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics

I kan også finde information om EU-indbyggernes demografi på dette link: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population

Og på dette link finder I et interaktivt kort over EU-lande og asylansøgere: http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/statistics-illustrated

Opgave 8: Hvordan samarbejder EU på asylområdet?

EU har forsøgt at få kontrol over antallet af flygtninge og migranter, der kommer til Europa.

 • Undersøg, hvordan EU i dag samarbejder på asylområdet. 

Du kan finde information på Folketingets EU-Oplysning.

Hvis du har lidt mere tid, kan du læse EU-Kommissionens gennemgang

 • Hvad har EU kompetence til at træffe beslutninger om? Hvad har de enkelte medlemslande kompetencen til at træffe beslutninger om? 

 • Hvilke aftaler har Danmark på asylområdet? 

Opgave 9: Dublin-forordningen 

EU-Kommissionen har foreslået, at den såkaldte Dublinforordning skal revideres. Du kan læse mere om forslaget i dette notat fra Folketingets Internationale Sekretariat.

 • Redegør for, hvordan den gældende Dublinforordning fungerer (og fortæl ved samme lejlighed, hvad en forordning er for en størrelse).

 • Redegør dernæst for hovedtrækkene i EU-Kommissionens forslag om en revision af forordningen.

 • Hvorfor vil EU-Kommissionen have en tvungen omfordeling af flygtninge?

 • Hvilke lande er imod forslaget? Hvilke lande støtter en tvungen omfordeling? Anfør landenes bevæggrunde. Diskutér også, hvorfor det er så svært for EU medlemslande at blive enige om at fordele flygtninge imellem sig.

 • Diskutér, hvilke konsekvenser det kan få for Danmark, hvis en tvungen omfordeling bliver en fast del af den nye Dublinforordning. 

Opgave 10: Dagsorden for migration

Landene i EU samarbejder om at forhindre mennesker i at rejse ind i EU uden at have tilladelse til det.

 • Undersøg, hvad EU-Kommissionens såkaldte Dagsorden for migration går ud på. 

Du kan læse mere om samarbejdet på:

- eu.dk

- Temasiden: Hvordan skal EU løse krisen?

- Kristeligt Dagblad: "EU skruer bissen på mod afviste asylansøgere"

 • Redegør for de initiativer, EU har sat i gang for at få kontrol med antallet af flygtninge og økonomiske migranter, der søger mod Europa. 

 • Hvordan harmonerer initiativerne med f.eks. Schengensamarbejde, Dublinforordning, sikre oprindelseslande, folkeretten og internationale konventioner? 

Opgave 11: Hvordan virker Frontex?

Frontex er EU´s grænseagentur, som bl.a. skal indsamle information om migrationsstrømme, udarbejde risikoanalyser, hjælpe med at uddanne nationale grænsevagter og koordinere og planlægge fælles operationer, hvor medlemslandenes politi- og grænsevagter deltager.

 • Redegør for, hvordan Frontex har udviklet sig, siden agenturet blev oprettet i 2004. Undersøg også, hvilke beføjelser Frontex har.

 • Diskuter, hvordan de forskellige integrationsteorier ville forklare agenturets udvikling. 

 • Undersøg, om EU’s medlemslande mener, at Frontex løser dets opgaver godt nok.

 • Påpeg, hvilke udfordringer Frontex har i forsøget på at løse dets opgaver tilfredsstillende.
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik