Elevopgaver til tema om migration og asyl

 

Elevopgaverne er er produceret til faget samfundsfag og er målrettet undervisningen på A-, B- og C-niveau.

Opgaver og lærermateriale er udviklet i samarbejde med Kristoffer Horn Jensen, der underviser i samfundsfag på Ordrup Gymnasium.

Migration og EU

Opgave 1:

Læs siden Gloser om asyl og migration og forklar for din sidepartner forskellen på begreberne ”migrant” og ”flygtning”. 

Opgave 2:

Læs artiklen Overblik: Migrant? Flygtning? Indvandrer? og forklar for din sidepartner, hvad en asylansøger er, og hvordan dette begreb hænger sammen med begreberne migrant og flygtning. 

Opgave 3:

Lav sammen med din sidemakker og på baggrund af data nedenfor:
 • Et diagram, som illustrerer udviklingen i antallet af asylansøgere. Husk at angive overskrift og titler på x- og y-akserne. 
 • Illustrér udviklingen i antallet af asylansøgere ved brug af indekstalberegninger, hvor 2010 sættes som startår. 

Udvikling i antallet af asylansøgninger i europæiske lande:

År

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Samlede asylansøgninger til europæiske lande

259400

309040

335290

431090

626960

1321600

1259955

705705

Kilde: UNHCR, EUROSTAT

Opgave 4:

Klassen inddeles i par, som hver tildeles 2 europæiske lande pr. par. 
Opgaven er at bruge Et gæstfrit Europa? til at undersøge:

 • Undersøg udviklingen i antallet af asylansøgere i begge lande i perioden 2010-2018 og skriv det ned i et Excel-ark med angivelse af land, årstal og antal ansøgere. 
 • Sammenlign udviklingen i antallet af asylansøgere i de 2 lande på baggrund af indekstalsberegninger for hvert enkelt land med udgangspunkt i 2010. 
 • Læreren laver et stort ”analogt excel-ark” på tavlen, som eleverne efterfølgende skriver deres tal ind i.

Opgave 5: 

Diskutér på baggrund af klassens analoge excel-ark på tavlen, hvad der kan forklare udviklingen i antallet af asylansøgere i de europæiske lande.

 • Kom herunder ind på forskelle og ligheder mellem landenes udvikling, men kig også på det generelle mønster i hele Europa. 

Opgave 6: Asylansøgere i udvalgte lande og EU-28

Brug tabellen nedenfor: Antal asylansøgere 2013-2017 og indbyggertal 2017. Udvalgte EU-lande og EU-28. Absolutte tal.

 

2013

2014

2015

2016

2017

Indbyggertal

Italien

26.620

64.625

84.085

122.960

128.850

60.589.455

Ungarn 18.895  42.775 177.135 29.430 3.390 9.797.561
Polen 15.240 8.020 12.190 12.305 5.045 37.972.964
Tyskland 126.705 202.645 476.510 745.155 222.560 82.521.653
Sverige 54.720 81.180 162.450 28.790 25.235 9.995.153
Spanien 4.485 5.615 14.780 15.755 31.120 45.528.024
EU-28 431.090 626.960 1.321.600 1.259.955 705.705 511.805.088

Note: Det antages, at indbyggertallet for de udvalgte EU-lande ikke har ændret sig væsentligt gennem perioden 2013-2017. 
Kilde: europarl.europa.eu. 2017 og EU-oplysningen 2017.

 • Undersøg udviklingen i antallet af asylansøgere i de europæiske lande ved hjælp af beregninger af procentandele (Beregn både hvor stor en andel af det samlede antal asylansøgere, de enkelte lande har, og beregn, hvor stor en andel asylansøgere landene har i forhold til deres indbyggertal).
 • Diskutèr på baggrund af beregningerne forklaringer på udviklingen i antallet af asylansøgere i Europa. 

Opgave 7:

Undersøg med udgangspunkt i Data om asylansøgere i EU, hvilke lande asylansøgerne kommer fra, og diskutér, hvad der kan forklare jeres fund.

Opgave 8:

Lektor Peter Gorm Larsen giver et overblik over de forskellige teorier, der forsøger at forklare migrationsstrømme (side 19-32 Migrationsteorier). Han omtaler bl.a. push-pull-teori, rational choice-teori og netværksteori.

 • Gennemgå i klassen eller i grupper (hvor hver gruppe arbejder med en hovedteori), hvordan de forskellige teorier kan forklare migration til Europa.
 • Diskutér med baggrund i jeres resultater fra spørgsmål 7, i hvilken grad teorierne kan forklare de mønstre, I fandt I forhold til asylansøgernes ophavsland.
   

Sådan håndterer EU krisen (gruppearbejde)

Opgave 1:

Dublinforordningen spiller en væsentlig rolle i forhold til ansvaret for de flygtninge og migranter, som kommer til EU.

 • Læs om Dublinforordningen nederst på EU's asylpolitik og skriv ned, hvad Dublinforordningen handler om (redegør herunder for forskellen mellem forordning og direktiv).

Opgave 2:

Her kan du læse om de mest benyttede ruter. 

 • Hvorfor giver flygtninge- og migrationsstrømmene i EU udfordringer i forhold til at leve op til Dublinforordningens regler? Skriv svaret/svarene ned.

Opgave 3:

Bl.a. som reaktion på Dublinforordningens udfordringer foreslog Europa-Kommissionen at indføre en omfordeling af flygtninge fra særlig Grækenland og Italien til de andre EU-lande. Læs om Europa-Kommissionens udspil, som senere blev vedtaget, her.

Redegør i korte træk for:

 • Hvad går udspillet ud på?
 • Hvilket problem vil udspillet løse og hvordan?
 • Find desuden ud af, hvilken betydning forslaget havde for Danmark.

Opgave 4: 

EU har allerede et grænseagentur – nemlig Frontex. Læs om Frontex her og mere dybdegående om deres visioner, missioner og mål her.

 • Undersøg, hvordan Frontex arbejder ud fra denne side.
 • Er Frontex en prioritet i EU’ s arbejde? Se mere i denne video.
 • Skriv en liste med argumenter for og imod et styrket Frontex.
 • Diskuter hvilken rolle Frontex spiller i forhold til Schengensamarbejdet (læs mere om Schengensamarbejdet her)

Opgave 5:

Som reaktion på flygtningekrisen har EU lavet en aftale med Tyrkiet. Læs om aftalen mellem EU og Tyrkiet her og forklar, hvad aftalen går ud på.

Opgave 6:

Undersøg ved brug af Infomedia, i hvilken grad henholdsvis aftalen med Tyrkiet og de tvungne kvoteflygtninge har været en succes. Find 2 artikler, som forholder sig til Tyrkietaftalen og 2 artikler, som handler om implementeringen af de tvungne kvoteflygtninge.

Opgave 7:

I skal nu gå sammen i grupper af 3 og lave en podcast. Temaet for podcasten er EU's flygtninge og asylkrise fra 2015 og frem. I podcasten skal I anvende jeres viden om årsager og omfang, da flygtningekrisen ramte EU i 2015, og om, hvordan EU har håndteret krisen. I skal også komme ind på virkningerne af EU’s initiativer.

Følgende rolle skal besættes til podcasten:

Vært for podcasten, som styrer interviews og debat mellem programmet gæster.

Journalist, som er ekspert på EU's initiativer til håndtering af krisen og effekterne heraf.

Journalist, som har rejst rundt i Europa i 2015 for at undersøge flygtningekrisen: hvor kommer flygtninge/migranterne fra, hvorfor migrerer de, og hvilke ruter tager de?

 

Hvordan skal EU tackle krisen?

Opgave 1: Mål og interessekonflikter  

GRUPPEARBEJDE: 
Gå til EU-kommissionens hjemmeside og læs om de politikområder, der arbejdes med inden for flygtninge- og migrationsområdet. Skriv svarene på spørgsmålene ned.

 • Hvilket politikområde vil I vurdere er vanskeligt at opnå enighed om i Ministerrådet? Hvorfor? 
 • Gå ind på Et gæstfrit Europa?. Vurdér ud fra data på siden, hvilke lande der har en særlig interesse i at lave en stærk fælles asylpolitik med fordelingsnøgle for flygtninge. Begrund jeres valg.

Opgave 2. EU's nuværende løsningsmuligheder

FÆLLES I KLASSEN:
Som optakt til arbejdet ser klassen sammen Politiken-fotografen Jacob Ehrbahns video fra et tysk redningsskib i Middelhavet (se eventuelt uddrag). 

GRUPPEARBEJDE: Læs siden ”Hvordan skal EU løse krisen?”
 • Lav en liste med fordele og ulemper for hver af de 5 forskellige retninger, der bliver nævnt som mulige veje for EU's arbejde med flygtninge.
 • Hvordan forholder de forskellige løsningsmodeller sig til Dublinforordningen (i sin nuværende form) og Schengensamarbejdet? 
 • Undersøg de danske partiers holdning til EU's flygtningepolitik. Har vi partier i Folketinget, der argumenterer for/imod de forskellige løsninger? Find partiernes holdning på deres hjemmesider.
 • Gå ind på eu.dk og læs, hvordan et udkast til en revideret Dublinforordning ser ud: Læg især mærke til Forslag til ny omfordelingsmekanisme nederst på side 3 og på side 4. 

Opgave 3: Fordele og ulemper ved aftaler med lande uden for EU 

GRUPPEARBEJDE
 •  I 2015 indgik EU og Tyrkiet en aftale, der skulle regulere tilstrømningen af flygtninge til EU via Tyrkiet. Læs på dr.dk om aftalens 9 hovedpunkter og vurdér, hvilke prioriteter der har været grundlag for aftalen fra henholdsvis EU's og Tyrkiets side. 
 • Tyrkietaftalen er blevet vurderet i årene, efter den blev indgået. Læs de to dokumenter her og vurdér, om aftalen har været en succes: 
  o Tænketanken Europas vurdering
  o Europa-Kommissionens egen vurdering 
 • Læs Røde Kors oversigt over nærområderne, hvor der potentielt kan laves flygtningelejre her. Diskutér, hvilke udfordringer der opstår, hvis EU vælger at satse på at løse flygtningekrisen gennem flere lejre i nærområderne. 

Hvad kan Danmark gøre?

Læs siden Danmarks asylregler.

Opgave 1: Fakta om flygtninge- og asylpres på Danmark 

GRUPPEARBEJDE:
 • Hvad kan der udledes om flygtninge- og asylansøgerpresset på Danmark ud fra data på siden?
 • Gå ind på Danmarks Statistik og find tal fra 2000 til i dag. Vælg bruttoansøgertallet og vælg alle kvartaler fra 2000 og frem. Når I får tallene, skal I under ’grafisk præsentation’ vælge ’søjlediagram’. Konkludér, hvad data siger om det aktuelle flygtningepres på Danmark. 

Opgave 2: Danmarks formelle og uformelle forpligtelser  

GRUPPEARBEJDE
 • Læs siden Hvad betyder EU’s flygtningekvoter for Danmark og svar på, hvad en revision af Dublinforordningen og dermed en ny omfordelingsmekanisme for fordeling af flygtninge i EU ville betyde for Danmark. 
 • Kan Danmark lade helt være med at tage imod flygtninge, hvis vi trækker os ud af de 2 mellemstatslige aftaler Schengensamarbejdet og Dublinforordningen? Læs om Danmarks forpligtelser på flygtning.dk. 
 • Hvad vil konsekvenserne være, hvis Danmark helt lukker for flygtninge og asylansøgere? Læs eksperternes dom på altinget.dk.

Migration og EU

Opgave 1:

Læs siden Gloser om asyl og migration og forklar for din sidepartner forskellen på begreberne ”migrant” og ”flygtning”. 

Opgave 2:

Læs artiklen "Overblik: Migrant? Flygtning? Indvandrer?og forklar for din sidepartner, hvad en asylansøger er, og hvordan dette begreb hænger sammen med begreberne "migrant" og "flygtning". 

Opgave 3:

Lav sammen med din sidemakker og på baggrund af data nedenfor:

 • Et diagram, som illustrerer udviklingen i antallet af asylansøgere. Husk at angive overskrift, og titler på x- og y-akserne. 
 • Illustrer udviklingen i antallet af asylansøgere ved brug af indekstalsberegninger, hvor 2010 sættes som startår. 

Udvikling i antallet af asylansøgninger i europæiske lande:

 

År

 

 

2010

 

 

2011

 

 

2012

 

 

2013

 

 

2014

 

 

2015

 

 

2016

 

 

2017

 

 

Samlede asylansøgninger til europæiske lande

 

 

259400

 

 

309040

 

 

335290

 

 

431090

 

 

626960

 

 

1321600

 

 

1259955

 

 

705705

 

 Kilde: UNHCR, EUROSTAT

Opgave 4:

Arbejd videre med din sidemakker og læs Et gæstfrit europa?. Undersøg følgende:

 • Hvilke 3 lande har flest asylansøgere i EU?
 • Hvilke 3 lande har flest asylansøgere pr. indbygger i EU?
 • Hvor på listerne ligger Danmark?
 • Hvordan er udviklingen i antal asylansøgere?

Opgave 5:

Undersøg med udgangspunkt i Data om asylansøgere i EU, hvilke lande asylansøgerne kommer fra og diskutér, hvad der kan forklare jeres fund.

Opgave 6:

Lektor Peter Gorm Larsen giver et overblik over de forskellige teorier, der forsøger at forklare migrationsstrømme (side 19-32 Migrationsteorier). Han omtaler bl.a. push-pull-teori, rational choice-teori og netværksteori.

 • Gennemgå i klassen eller i grupper (hvor hver gruppe arbejder med en hovedteori), hvordan de forskellige teorier kan forklare migration til Europa.
 • Diskutér med baggrund i jeres resultater fra spørgsmål 7, i hvilken grad teorierne kan forklare de mønstre, I fandt i forhold til asylansøgernes ophavsland.

 

Sådan håndterer EU krisen (gruppearbejde)

Opgave 1:

Dublinforordningen spiller en væsentlig rolle i forhold til ansvaret for de flygtninge og migranter, som kommer til EU. Læs om Dublinforordningen nederst på EU's asylpolitik og skriv ned, hvad Dublinforordningen handler om (redegør herunder for forskellen mellem forordning og direktiv).

Opgave 2:

Her kan du læse om de mest benyttede ruter. Hvorfor giver flygtninge- og migrationsstrømmene i EU udfordringer i forhold til at leve op til Dublinforordningens regler? Skriv svaret/svarene ned.

Opgave 3:

Bl.a. som en reaktion på Dublinforordningens udfordringer foreslog Europa-Kommissionen at indføre en omfordeling af flygtninge fra særlig Grækenland og Italien til de andre EU-lande. Læs om Europa-Kommissionens udspil, som senere blev vedtaget, her.

Redegør i korte træk for:

 • Hvad går udspillet ud på?
 • Hvilket problem vil udspillet løse og hvordan?
 • Find desuden ud af, hvilken betydning forslaget havde for Danmark.

Opgave 4:

EU har allerede et grænseagentur – nemlig Frontex. Læs om Frontex her og mere dybdegående om deres visioner, missioner og mål her.

 • Undersøg, hvordan Frontex arbejder ud fra denne side.
 • Er Frontex en prioritet i EU’ s arbejde? Se mere i denne video.
 • Skriv en liste med argumenter for og imod et styrket Frontex.
 • Diskutér, hvilken rolle Frontex spiller i forhold til Schengen-samarbejdet (læs mere om Schengen-samarbejdet her)

Opgave 5:

Som reaktion på flygtningekrisen har EU lavet en aftale med Tyrkiet. Læs om aftalen mellem EU og Tyrkiet her og forklar, hvad aftalen går ud på.

Opgave 6:

Undersøg ved brug af Infomedia, i hvilken grad henholdsvis aftalen med Tyrkiet og de tvungne kvoteflygtninge har været en succes. Find 2 artikler, som forholder sig til Tyrkiet-aftalen og 2 artikler, som handler om implementeringen af de tvungne kvoteflygtninge.

Opgave 7:

I skal nu gå sammen i grupper af 3 og lave en podcast. Temaet for podcasten er EU's flygtninge- og asylkrise fra 2015 og frem. I podcasten skal I anvende jeres viden om årsager og omfang, da flygtningekrisen ramte EU i 2015, og om, hvordan EU har håndteret krisen. I skal også komme ind på virkningerne af EU’s initiativer.

Følgende rolle skal besættes til podcasten:

Vært for podcasten, som styrer interviews og debat mellem programmet gæster.

Journalist, som er ekspert på EU's initiativer til håndtering af krisen og effekterne heraf. 

Journalist, som har rejst rundt i Europa i 2015 for at undersøge flygtningekrisen: hvor kommer flygtninge/migranterne fra, hvorfor migrerer de, og hvilke ruter tager de? 

 

Hvordan skal EU tackle krisen?

Opgave 1: Mål og interessekonflikter 

GRUPPEARBEJDE: 
Gå til Europa-Kommissionens hjemmeside og læs om de politikområder, der arbejdes med på flygtninge- og migrationsområdet. Skriv svarene på spørgsmålene ned.

 • Hvilket politikområde vil I vurdere er vanskeligt at opnå enighed om i Ministerrådet? Hvorfor? 
 • Gå ind på Et gæstfrit Europa?. Vurdér ud fra data på siden, hvilke lande der har en særlig interesse i at lave en stærk fælles asylpolitik med fordelingsnøgle for flygtninge. Begrund jeres valg.

Opgave 2: EU's nuværende løsningsmuligheder

FÆLLES I KLASSEN:
Som optakt til arbejdet ser klassen sammen Politiken-fotografen Jacob Ehrbahns video fra et tysk redningsskib i Middelhavet (se evt. uddrag). 

GRUPPEARBEJDE:
Læs siden ”Hvordan skal EU løse krisen?”

 • Lav en liste med fordele og ulemper for hver af de 5 forskellige retninger, der bliver nævnt som mulige veje for EU's arbejde med flygtninge.
 • Hvordan forholder de forskellige løsningsmodeller sig til Dublinforordningen (i sin nuværende form) og Schengensamarbejdet? 
 • Undersøg de danske partiers holdning til EU's flygtningepolitik. Har vi partier i Folketinget, der argumenterer for/imod de forskellige løsninger? Find partiernes holdning på partiernes hjemmesider.
 • Gå ind på eu.dk og læs, hvordan et udkast til en revideret Dublinforordning ser ud: Læg især mærke til forslag til ny omfordelingsmekanisme nederst på side 3 og på side 4. 

Opgave 3: Fordele og ulemper ved aftaler med lande uden for EU 

GRUPPEARBEJDE

 •  I 2015 indgik EU og Tyrkiet en aftale, der skulle regulere tilstrømningen af flygtninge til EU via Tyrkiet. Læs på dr.dk om aftalens 9 hovedpunkter og vurdér, hvilke prioriteter der har været grundlag for aftalen fra henholdsvis EUs og Tyrkiets side. 
 • Tyrkiet-aftalen er blevet vurderet i årene efter, den blev indgået. Læs i de to dokumenter her og vurder, om aftalen har været en succes: 
  Tænketanken Europas vurdering
  Europakommissionens egen vurdering 
 • Læs Røde Kors oversigt over nærområderne, hvor der potentielt kan laves flygtningelejre her. Diskuter, hvilke udfordringer der opstår, hvis EU vælger at satse på at løse flygtningekrisen gennem flere lejre i nærområderne.

Hvad kan Danmark gøre?

Læs siden Danmarks asylregler.

Opgave 1: Fakta om flygtninge- og asylpres på Danmark 

GRUPPEARBEJDE:

 • Hvad kan der udledes om flygtninge- og asylansøgerpresset på Danmark ud fra data på siden?
 • Gå ind på Danmarks Statistik og find tal fra 2000 til i dag. Vælg bruttoansøgertallet og vælg alle kvartaler fra 2000 og frem. Når I får tallene, skal I under ’grafisk præsentation’ vælge ’søjlediagram’. Konkludér, hvad data siger om det aktuelle flygtningepres på Danmark. 

Opgave 2: Danmarks formelle og uformelle forpligtelser 

GRUPPEARBEJDE

 • Læs siden Hvad betyder EU’s flygtningekvoter for Danmark og svar på, hvad en revision af Dublinforordningen og dermed en ny omfordelingsmekanisme for fordeling af flygtninge i EU ville betyde for Danmark. 
 • Kan Danmark lade helt være med at tage imod flygtninge, hvis vi trækker os ud af de 2 mellemstatslige aftaler Schengensamarbejdet og Dublinforordningen? Læs om Danmarks forpligtelser på flygtning.dk. 
 • Hvad vil konsekvenserne være, hvis Danmark helt lukker for flygtninge og asylansøgere? Læs eksperternes dom på altinget.dk.

 

Migration og EU

Opgave 1:

Læs siden Gloser om asyl og migration og forklar for din sidepartner forskellen på begreberne ”migrant” og ”flygtning”. 

Opgave 2:

Læs artiklen "Overblik: Migrant? Flygtning? Indvandrer?" og forklar for din sidepartner, hvad en asylansøger er, og hvordan dette begreb hænger sammen med begreberne "migrant" og "flygtning". 

Opgave 3:

Arbejd videre med din sidemakker og læs Et gæstfrit europa?. Undersøg følgende:

 • Hvilke 3 lande har flest asylansøgere i EU?
 • Hvilke 3 lande har flest asylansøgere pr. indbygger i EU?
 • Hvor på listerne ligger Danmark?
 • Hvordan er udviklingen i antal asylansøgere?

Opgave 4:

Undersøg med udgangspunkt i Data om asylansøgere i EU, hvilke lande asylansøgerne kommer fra, og diskutèr, hvad der kan forklare jeres fund.

Opgave 5:

Lektor Peter Gorm Larsen giver et overblik over de forskellige teorier, der forsøger at forklare migrationsstrømme (side 19-32 Migrationsteorier). Han omtaler bl.a. push-pull-teori, rational choice-teori og netværksteori.

 • Hvad går push-pull-teorien ud på?
 • Hvad går rational choice-teorien ud på?
 • Hvad går netværksteorien ud på?

 

Sådan håndterer EU krisen (gruppearbejde)

Opgave 1:

Dublinforordningen spiller en væsentlig rolle i forhold til ansvaret for de flygtninge og migranter, som kommer til EU. Læs om Dublinforordningen nederst på EU's asylpolitik og skriv ned, hvad Dublinforordningen handler om (redegør herunder for forskellen mellem forordning og direktiv).

Opgave 2:

Her kan du læse om de mest benyttede ruter. Hvorfor giver flygtninge- og migrationsstrømmene i EU udfordringer i forhold til at leve op til Dublinforordningens regler? Skriv svaret/svarene ned.

Opgave 3:

Bl.a. som en reaktion på Dublinforordningens udfordringer foreslog Europa-Kommissionen at indføre en omfordeling af flygtninge fra særlig Grækenland og Italien til de andre EU-lande. Læs om Europa-Kommissionens udspil, som senere blev vedtaget, her.

Redegør i korte træk for:

 • Hvad går udspillet ud på?
 • Hvilke problem vil udspillet løse og hvordan?
 • Find desuden ud af, hvilken betydning forslaget havde for Danmark.

Opgave 4:

EU har allerede et grænseagentur – nemlig Frontex. Læs om Frontex her og mere dybdegående om deres visioner, missioner og mål her.

 • Undersøg, hvordan Frontex arbejder ud fra denne side.
 • Er Frontex en prioritet i EU’s arbejde? Se mere i denne video.
 • Skriv en liste med argumenter for og imod et styrket Frontex.
 • Diskutér, hvilken rolle FRONTEX spiller i forhold til Schengensamarbejdet (læs mere om Schengensamarbejdet her)

Opgave 5:

Som reaktion på flygtningekrisen har EU lavet en aftale med Tyrkiet. Læs om aftalen mellem EU og Tyrkiet her og forklar, hvad aftalen går ud på.

Opgave 6:

Undersøg ved brug af Infomedia, i hvilken grad henholdsvis aftalen med Tyrkiet og de tvungne kvoteflygtninge har været en succes. Find 2 artikler, som forholder sig til Tyrkietaftalen og 2 artikler, som handler om implementeringen af de tvungne kvoteflygtninge.

 

Hvordan skal EU tackle krisen?

Opgave 1: Mål og interessekonflikter  

GRUPPEARBEJDE: 
Gå til Europa- Kkommissionens hjemmeside og læs om de politikområder, der arbejdes med på flygtninge- og migrationsområdet. Skriv svarene på spørgsmålene ned.

 • Hvilket politikområde vil I vurdere er vanskeligt at opnå enighed om i Ministerrådet? Hvorfor? 
 • Gå ind på Et gæstfrit Europa?. Vurdér ud fra data på siden, hvilke lande der har en særlig interesse i at lave en stærk fælles asylpolitik med fordelingsnøgle for flygtninge. Begrund jeres valg.

Opgave 2: EU's nuværende løsningsmuligheder

FÆLLES I KLASSEN: Som optakt til arbejdet ser klassen sammen Politiken-fotografen Jacob Ehrbahns video fra et tysk redningsskib i Middelhavet (se eventuelt uddrag).

GRUPPEARBEJDE: Læs siden ”Hvordan skal EU løse krisen?”

 • Lav en liste med fordele og ulemper for hver af de 5 forskellige retninger, der bliver nævnt som mulige veje for EU's arbejde med flygtninge.
 • Hvordan forholder de forskellige løsningsmodeller sig til Dublinforordningen (i sin nuværende form) og Schengensamarbejdet? 
 • Undersøg de danske partiers holdning til EU's flygtningepolitik. Har vi partier i Folketinget, der argumenterer for/imod de forskellige løsninger? Find partiernes holdning på deres hjemmesider.
 • Gå ind på eu.dk og læs, hvordan et udkast til en revideret Dublinforordning ser ud: Læg især mærke til Forslag til ny omfordelingsmekanisme nederst på side 3 og på side 4. Hvad står der? Skriv det ned, så I er klar til fælles opsamling.

Hvad kan Danmark gøre?

Læs siden Danmarks asylregler.

Opgave 1: Fakta om flygtninge- og asylpres på Danmark 

GRUPPEARBEJDE

 • Hvad kan der udledes om flygtninge- og asylansøgerpresset på Danmark ud fra data på siden?

Opgave 2: Danmarks formelle og mere uformelle forpligtelser  

GRUPPEARBEJDE
 • Læs siden Hvad betyder EU’s flygtningekvoter for Danmark og svar på, hvad en revision af Dublinforordningen og dermed en ny omfordelingsmekanisme for fordeling af flygtninge i EU ville betyde for Danmark. 
 • Kan Danmark lade helt være med at tage imod flygtninge, hvis vi trækker os ud af de 2 mellemstatslige aftaler Schengensamarbejdet og Dublinforordningen? Læs om Danmarks forpligtelser på flygtning.dk. 
 • Hvad vil konsekvenserne være, hvis Danmark helt lukker for flygtninge og asylansøgere? Læs eksperternes dom på altinget.dk.Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik