Europaudvalget 1999
KOM (1998) 0335
Offentligt
Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om vedtagelse af Fællesskabets
handlingsprogram (Daphne-programmet) (2000 2004) om foranstaltninger til forebyggelse af vold mod
børn, unge og kvinder (1)(1999/C 89/05) KOM(1999)82 endelig udg. - 98/0192(COD)
(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 17. februar 1999)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET
FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 129,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg,
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,
i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 B, og
ud fra følgende betragtninger:
(1) Alle former for fysisk, seksuel og psykologisk vold mod børn, unge og kvinder er en alvorlig trussel
mod ofrenes fysiske og mentale sundhed og må betragtes som et alvorligt sundhedsproblem;
(2) Europa-Parlamentet har i sine beslutninger af 19. september 1996 om mindreårige voldsofre (2), af
12. december 1996 om foranstaltninger til beskyttelse af mindreårige i Den Europæiske Union (3), af
16. september 1997 om behovet for en europæisk kampagne til bekæmpelse af accepten af vold mod
kvinder (4) og af 16. december 1997 om handel med kvinder med henblik på seksuel udnyttelse (5)
anmodet Kommissionen om at udarbejde og gennemføre handlingsprogrammer til bekæmpelse af
denne form for vold;
(3) Kommissionen påviste i sin meddelelse af 24. november 1993 om rammerne for en indsats til
fremme af folkesundheden (6), at bl. a. forebyggelse af personskader er et vigtigt aktionsområde i
forbindelse med indsatsen til fremme af folkesundheden; i forbindelse hermed vedtoges den 25. januar
1999 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et fællesskabshandlingsprogram til forebyggelse af
personskader;
(4) ved at skabe bedre kendskab til og større bevidsthed om spørgsmålet om vold mod kvinder, unge
og børn, ved at sørge for informationsspredning på dette område og ved at udarbejde foranstaltninger
til supplering af allerede eksisterende fællesskabsprogrammer og -foranstaltninger, idet unødig
overlapning undgås, vil man med programmet kunne bidrage til at sikre et højt
sundhedsbeskyttelsesniveau;
(5) direkte foranstaltninger i forbindelse med vold mod kvinder, unge og børn er primært
medlemsstaternes ansvar på nationalt, regionalt eller lokalt plan;
(6) Fællesskabet kan bidrage til at forbedre medlemsstaternes foranstaltninger til forebyggelse af vold
mod kvinder, unge og børn ved at sprede information og erfaring, opstille fælles prioriteter, udvikle
netværk, hvor der er behov for det, udvælge projekter på fællesskabsniveau og ved at motivere og
mobilisere alle implicerede parter;
(7) dette program kan bidrage positivt ved at gøre opmærksom på og motivere til god praksis, samt
ved at opfordre til nytænkning og erfaringsudveksling om de foranstaltninger, der træffes i
medlemsstaterne.
(8) derfor kan den planlagte foranstaltnings målsætninger bedre realiseres på fællesskabsplan i
overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og princippet om proportionalitet, som anført i artikel 3
B i traktaten; denne afgørelse begrænses til det mest nødvendige for at kunne gennemføre disse
målsætninger og rækker ikke ud over, hvad der er nødvendigt til dette formål;
(9) aktivt partnerskab på dette område mellem Kommissionen, medlemsstaterne og ikke-statslige
organisationer (ngo'er), særlig de organisationer, der beskæftiger sig med kvinder og børn, bør
fremmes, ligesom alle politikker og foranstaltninger på dette område skal afstemmes, idet der
opfordres til samarbejde mellem ngo'er og de regionale og lokale myndigheder;
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
(10) af hensyn til gennemførelsen af programmets målsætninger og en så effektiv anvendelse af de
disponible midler som muligt foretages der en omhyggelig udvælgelse af aktionsområder, idet de
projekter, der udvælges, indeholder idéer og forslag til, hvorledes nye former for forebyggelse af vold
kan afprøves, og resultaterne heraf spredes;
(11) der skal indledes samarbejde med internationale organisationer, der er aktive på de pågældende
områder, bl. a. til forbedring af folkesundheden, og med tredjelande, ligesom der skal samarbejdes
med alle, der vil blive inddraget i forebyggelsen af alle former for vold;
(12) der skal træffes bestemmelser om at give ansøgerlandene mulighed for at deltage i dette program
i perioden inden tiltrædelsen i henhold til de betingelser, der er fastsat i de pågældende aftaler, særlig
associeringsaftalerne og tillægsprotokollerne til disse aftaler;
(13) for at øge virkningerne af programmet skal der løbende foretages en evaluering af de igangsatte
foranstaltninger, navnlig af deres effektivitet og af gennemførelsen af de fastsatte mål, således at der
kan foretages de nødvendige justeringer;
(14) dette program løber over fem år, hvilket giver tilstrækkelig tid til at gennemføre
foranstaltningerne og således nå de fastsatte mål;
(15) Kommissionen bistås ved anvendelsen af denne afgørelse af et rådgivende udvalg;
(16) der er den 20. december 1994 indgået en aftale om en modus vivendi mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om gennemførelsesforanstaltningerne for de retsakter, der
vedtages i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 B;
(17) i denne afgørelse er der fastsat en finansiel ramme, som i henhold til punkt 1 i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring af 6. marts 1995 er den vigtigste reference for
budgetmyndigheden i forbindelse med den årlige budgetprocedure;
(18) den finansielle ramme for programmet (2000 2004) vil blive fastsat efter udarbejdelsen af de
kommende finansielle overslag -
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
Artikel 1 Udarbejdelse af programmet
1. Der er vedtaget et fællesskabshandlingsprogram for foranstaltninger til forebyggelse af vold mod
børn, unge og kvinder, herefter kaldt »programmet« for perioden 1. januar 2000 - 31. december 2004.
2. Programmets formål er at bidrage til at sikre en høj grad af beskyttelse af den fysiske og mentale
sundhed hos børn, unge og kvinder, der er ofre for eller risikerer at blive ofre for vold. Det har
ligeledes til formål på fællesskabsplan at øge kendskab til og ekspertise i metoder og teknikker til
forebyggelse og formindskelse af virkningerne af vold mod børn, unge og kvinder.
3. De foranstaltninger, der skal gennemføres i forbindelse med programmet, og deres særlige
målsætninger er anført i bilaget og vedrører:
a) udarbejdelse af tværfaglige netværk, informationsudveksling samt koordinering og samarbejde på
fællesskabsplan
b) bevidstgørelse af offentligheden og udveksling af gode erfaringer
c) supplerende foranstaltninger.
Artikel 2 Gennemførelse
1. Kommissionen sikrer i snævert samarbejde med medlemsstaterne gennemførelsen af de
foranstaltninger, der er omtalt i artikel 1, stk. 3.
2. Kommissionen samarbejder med de institutioner og organisationer, der er aktive i forbindelse med
forebyggelse af og beskyttelse mod vold over for børn, unge og kvinder, særlig ngo'er og frivillige
organisationer.
Artikel 3 Budget
1. Den finansielle ramme for gennemførelsen af det femårige program (2000 2004) vil blive fastsat til
25 mio. EUR
2. De årlige forpligtelser fastsættes af budgetmyndigheden på grundlag af de finansielle overslag.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 4 Kohærens og komplementaritet
Kommissionen sørger for, at der er sammenhæng mellem de fællesskabsforanstaltninger, der skal
gennemføres i forbindelse med programmet, og dem, der er gennemført i forbindelse med andre
programmer og ordninger på dette område, særlig programmerne i forbindelse med folkesundhed,
herunder forebyggelse af personskader, og at de supplerer hinanden.
Artikel 5 Udvalg
1. Ved anvendelsen af denne afgørelse bistås Kommissionen af et rådgivende udvalg, herefter kaldet
»udvalget«, som består af repræsentanter fra medlemsstaterne, og hvis formand er Kommissionens
repræsentant.
Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal
gennemføres. Udvalget afgiver udtalelse om dette udkast inden for en tidsfrist, som fastsættes af
formanden afhængigt at, hvor hastende sagen er, eventuelt ved afstemning.
Udtalelsen optages i referatet; desuden har den enkelte medlemsstat ret til at anmode om, at dens
stillingtagen optages i referatet.
Kommissionen tager størst muligt hensyn til den udtalelse, der er afgivet af udvalget. Den informerer
udvalget om, hvorledes den har taget hensyn til denne udtalelse.
2. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
Artikel 6 Udvalgets opgaver
1. Udvalget bistår Kommissionen i henhold til den fremgangsmåde, der er fastsat i artikel 5, særlig i
forbindelse med:
a) fastsættelse af kriterier og procedurer for udvælgelse og finansiering af projekter i henhold til
programmet
b) kontrol og evaluering.
2. Kommissionens repræsentanter informerer regelmæssigt udvalget om den generelle gennemførelse
af programmet.
Artikel 7 Internationalt samarbejde
1. I forbindelse med gennemførelsen af programmet fremmes samarbejde med tredjelande,
internationale organisationer, der beskæftiger sig med folkesundhed og med alle andre, der er
involveret i forebyggelse af alle former for vold.
2. Programmet er åbent for deltagelse af EFTA-/EØS-landene i overensstemmelse med de betingelser,
der er fastsat i EØS-aftalen. Programmet er åbent for deltagelse af de associerede lande i
Centraleuropa i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i associeringsaftalerne eller
tillægsprotokollerne i forbindelse hermed, og som vedrører deltagelse i fællesskabsprogrammerne.
Programmet er åbent for Cyperns deltagelse på grundlag af tillægsbevillinger i overensstemmelse med
den fremgangsmåde, der indgås aftale om med dette land.
Artikel 8 Kontrol og evaluering
1. I forbindelse med gennemførelsen af denne afgørelse træffer Kommissionen de nødvendige
foranstaltninger til at sikre kontrol og løbende evaluering af programmet under hensyntagen til de
generelle og særlige målsætninger, der henvises til i artikel 1 og i bilaget.
2. Hvert år forelægger Kommissionen foreløbige rapporter for Europa-Parlamentet og Rådet. I løbet af
programmets tredje år forelægger Kommissionen en evalueringsrapport for Europa-Parlamentet og
Rådet.
3. Kommissionen forelægger en endelig rapport om gennemførelsen af programmet for Europa-
Parlamentet og Rådet.
4. Kommissionen indarbejder i de rapporter, der henvises til i stk. 2 og 3, oplysninger om
fællesskabsfinansiering af de forskellige foranstaltninger og om, hvorvidt de supplerer de øvrige
foranstaltninger, der henvises til i artikel 4, samt resultaterne af evalueringerne. Den forelægger
ligeledes disse rapporter for Det Økonomiske og Sociale Udvalg og for Regionsudvalget.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
(1) EFT C 259 af 18.8.1998, s. 2.
(2) EFT C 320 af 28.10.1996, s. 190.
(3) EFT C 20 af 20.1.1997, s. 170.
(4) EFT C 304 af 6.10.1997, s. 55.
(5) EFT C 14 af 19.1.1998, s. 39.
(6) KOM(93) 599 endelig udg.
BILAG
SÆRLIGE MÅLSÆTNINGER OG FORANSTALTNINGER
I. FORANSTALTNINGER TIL OPRETTELSE AF TVÆRFAGLIGE NETVÆRK OG TIL SIKRING AF
INFORMATIONSUDVEKSLING, KOORDINERING OG SAMARBEJDE PÅ FÆLLESSKABSPLAN
Målsætning: at støtte og fremme ikke-statslige organisationer og frivillige organisationer (ngo'er) til at
samarbejde med hinanden og med embedsmænd fra offentlige organer.
1. Støtte til oprettelse af tværfaglige netværk, der inddrager ngo'er fra forskellige medlemsstater af
hensyn til bedre udveksling af informationer og erfaring i forbindelse med de foranstaltninger, der er
iværksat i medlemsstaterne.
2. Fremme af samarbejde mellem ngo'er i medlemsstaterne og embedsmænd fra offentlige organer for
hos begge parter at forbedre kendskabet til og forståelsen for den anden parts rolle og for at udveksle
informationer og erfaring i forbindelse med de foranstaltninger, der gennemføres i medlemsstaterne.
Disse netværk skal aktivt medvirke til at løse voldsproblemerne, idet de:
1) definerer de forskellige former for vold og vurderer årsagerne til volden og følgerne heraf for
folkesundheden
2) vurderer de forskellige former for foranstaltninger og deres effektivitet med hensyn til at forebygge
vold og mindske virkningerne heraf
3) fremmer aktiviteter, der kan medvirke til at løse dette problem både på internationalt og nationalt
plan.
II. FORANSTALTNINGER TIL BEVIDSTGØRELSE AF OFFENTLIGHEDEN OG UDVEKSLING AF DE MEST
EFFEKTIVE METODER
Målsætning: at bevidstgøre offentligheden om vold og forebyggelse af vold mod børn, unge og kvinder
og fremme udveksling af de mest effektive metoder.
3. Fremme af informationskampagner, pilotprojekter og foranstaltninger til bevidstgørelse af
offentligheden, særlig børn og unge, undervisere og andre implicerede grupper om den potentielle
risiko for vold og om, hvorledes den kan undgås.
4. Oprettelse af et informationssystem på fællesskabsplan, der kan støtte ngo'er og informere disse om
offentligt tilgængelige oplysninger, som er indsamlet af regeringerne, ngo'er og universiteter, dels om
vold og mulighederne for at forebygge den, dels om samtlige foranstaltninger og programmer
vedrørende dette spørgsmål, som koordineres af Fællesskabet. Disse informationer kan herefter
integreres i informationssystemet i forbindelse med indsatsen på folkesundhedsområdet, som er
oprettet i henhold til programmet for forebyggelse af personskader.
5. Forskningsprogrammer, der beskæftiger sig med vold og seksuelt misbrug og mulighederne for at
forebygge dette, med bl.a. det formål at finde frem til de mest effektive metoder til forebyggelse af
vold og til analyse af de sociale og økonomiske omkostninger i forbindelse hermed.
6. Fremme og udveksling af de mest effektive metoder på fællesskabsplan til beskyttelse af børn, unge
og kvinder, der er udsat for risiko, idet der specielt lægges vægt på forebyggelse.
III. SUPPLERENDE FORANSTALTNINGER
I øvrigt skal programmet finansiere undersøgelser, ekspertmøder, seminarer, information og
publikationer, der direkte har at gøre med gennemførelsen af den foranstaltning, de indgår i, samt
udgifter til teknisk og administrativ bistand, som både er til fordel for Kommissionen og dem,
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441157_0005.png
foranstaltningen henvender sig til, og som ikke hører til det offentliges løbende opgaver, som f. eks.
udgifter til definition, udarbejdelse, ledelse, overvågning, revision og kontrol af programmet eller
projektet.