Europaudvalget 1998
KOM (1998) 0348
Offentligt
1441057_0001.png
I
ft^ft
ft ft
ft ft
ft ft
ft^*
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 12.06.1998
KOM(1998) 348 endelig udg.
98/0202 (SYN)
Forslag til
RÅDETS BESLUTNING
om en overvågningsmekanisme for de gennemsnitlige
specifikke kuldioxidemissioner fra nye personbiler
(forelagt af Kommissionen)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0002.png
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0003.png
BEGRUNDELSE
1.
BAGGRUNDEN
1.1. C0
2
-emissioner og vejtransport
Som led i de globale bestræbelser på at bekæmpe klimaændringerne og som
part i De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer har
Kommissionen afgivet tilsagn om at stabilisere kuldioxid (C02)-emissionerne
på 1990-niveauet frem til år 2000. Fællesskabet erkender imidlertid, at det er
nødvendigt at reducere drivhusgasemissionerne i industrilandene på mel-
lemlang sigt for at mindske risikoen for en farlig, menneskeskabt indflydelse
på klimasystemet. På partskonferencens møde i Kyoto i december 1997 god-
kendte Fællesskabet, som angivet i protokollen, at reducere sine emissioner af
en kurv af drivhusgasser med 8% i forhold til 1990-niveauet i perioden
2008-2012.
På denne baggrund er udviklingen i C02-emissionerne fra transport særlig
bekymringsvækkende. C02-emissionerne fra personbiler tegner sig for
ca. halvdelen af samtlige C02-emissioner fra transportsektoren og for ca. 12%
af CCVemissionerne fra alle kilder I EU. CCVemissionerne fra personbiler
forventes at stige betydeligt i fremtiden, hvilket vil kunne underminere Fæl-
lesskabets forpligtelser i henhold til klimakonventionen.
1.2. Fællesskabets C0
2
/bil-strategi
Der var tale om en klar forbedring i brændstofeffektiviteten for personbiler
indtil midten af 1980'erne, men siden da er det gennemsnitlige brændstof-
forbrug pr. km. stor set forblevet uændret. Den gennemsnitlige specifikke
C02-emission fra den nuværende personbilpark anslås til ca. 170 g/km som
målt i "euromix"-prøvecyklen
1
.
Fællesskabets strategi til mindskelse af C02-emissionen fra personbiler
gennem bedre brændstoføkonomi - som foreslået af Kommissionen
2
med
tilslutning fra Rådet
3
- går bl.a. ud på, at den gennemsnitlige specifikke
C02.emission fra nye personbiler skal bringes ned på 120 g/km frem til
år 2005 (senest 2010). C02/bil-strategien består af tre dele, nemlig en miljø-
aftale med fabrikanterne, en ramme for fiskale incitamenter og en ordning
med brændstoføkonomimærkning rettet mod forbrugerne.
I Rådets konklusioner af 25. juni 1996 hedder det, at gennemførelsen af en
C02-overvågnigsmekanisme for nye personbiler er af "afgørende" betydning
for at kunne vurdere C02/bil-strategiens effektivitet. Herudover ønskede
Rådet regelmæssig indberetning fra Kommissionen om strategiens påvirkning
af markedet for nye biler. Rådet mente endvidere, at foranstaltninger til at
1
2
3
Defineret i direktiv80/1268/EØF (EFTL375af31.12.1980, s. 36)om motordrevne køretøjers brænd-
stofforbrug.
Meddelelse om en fællesskabsstrategi til nedsættelse af personbilers C0
2
-emission og forbedring af
brændstoføkonomien, KOM(95) 689 endelig udg.
Rådets konklusioner af 25.6.1996.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0004.png
mindske C02-emissionerne burde stemme overens med andre miljømålsæt-
ninger, navnlig med hensyn til luftkvaliteten, herunder troposfærisk ozon og
forsuring, og at trafiksikkerheden ikke burde forringes.
I forbindelse med udviklingen af Fællesskabets CC^/bil-strategi opstod ideen
med at indføre en ordning med overvågning af de gennemsnitlige C02-emis-
sioner for nye personbiler. En af ordningens funktioner vil være at kontrollere,
at aftaler med bilfabrikanterne om mindskelse af deres køretøjers brændstof-
forbrug fungerer korrekt.
Hvis en sådan aftale ikke bliver indgået og der i stedet indføres lovregulering
på området, vil der stadig være brug for en sådan overvågningsmekanisme.
Grunden hertil er, at opfyldelse af målet på 120 g CC^/km ikke kun vil af-
hænge af teknologiske forbedringer af bilerne (f.eks. som følge af grænse-
værdier), men også af den fremtidige udvikling i markedet for nye biler. Nye
tendenser, der f.eks. skyldes mærkning af brændstoføkonomi og fiskale for-
anstaltninger, skal overvåges, og det samme gælder eventuel udvikling i for-
kert retning. Hvis der f.eks. hos forbrugerne opstår en generel tendens til at
købe større biler, kan fordelene ved mindsket emission fra de enkelte biler
blive udlignet af en sådan generel tendens til at købe mindre brændstof-
effektive bilmodeller.
Der vil derfor være behov for en overvågningsmekanisme, uanset hvilke
konkrete foranstaltninger Fællesskabets C02/bil-strategi munder ud i.
1.3. Den nuværende situation
Der findes hverken på fællesskabsplan eller i medlemsstaterne en sådan ord-
ning til at overvåge CCtø-emissionerne fra nye personbiler. Vanskeligheden
ved at gennemføre en sådan ordning ligger i, at salgs- eller registreringsdata
skal knyttes sammen med de officielle data for brændstofforbrug på en gen-
nemsigtig måde.
Flere private organisationer har offentliggjort salgsvægtede overslag over
personbilers gennemsnitlige brændstofforbrug; f.eks. har VDA (Verband
Deutscher Automobilindustrie) siden 1978 indsamlet tal vedrørende den tyske
bilpark.
Den mest omfattende ordning til overvågning af CCVemissionen fra nye
personbiler er udviklet af Den Europæiske Transportministerkonference
(CEMT)
4
på grundlag af BDSA-databasen (base de Données Statistiques
Automobiles), der omfatter 15 lande. BDSA er bygget op af CCFA (Comité
des Constructeurs Français d'Automobiles) fra mange forskellige kilder og
indeholder uundgåeligt visse unøjagtigheder. Basen omfatter endvidere ikke
alle førstegangsregistrerede personbiler (ca. 87% af nye biler i CEMT-lan-
dene).
Report on the monitoring of fuel consumption and C0
2
emissions of new cars, European Conference
of Ministers of Transport, CEMT/CM(97) 17.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0005.png
1.4. Høring af de interesserede parter
I forbindelse med udarbejdelsen af dette forslag har der været afholdt tre mø-
der med eksperter fra medlemsstaterne, Den Europæiske Transportminister-
konference (CEMT), industrien og NGO'er. Der har fundet omfattende bila-
terale drøftelser sted med flere medlemsstater og Foreningen af Europæiske
Bilfabrikanter (ACEA), og begge støtter generelt den foreslåede CCVover-
vågningsordning.
2.
DEN FORESLÅEDE BESLUTNING
2.1.
Målsætningerne
Fællesskabet har som mål sat sig, at den gennemsnitlige specifikke CC>2-emis-
sion fra nye personbiler i EU i år 2005 skal være reduceret til 120 g/km. Der
findes ikke nogen EU-ordning til nøjagtigt at overvåge de gennemsnitlige
specifikke CCVemissioner fra nye personbiler. Den foreslåede rådsbeslutning
går derfor ud på:
• at vurdere effektiviteten af Fællesskabets CC^/bil-strategi
• at tilvejebringe oplysninger om ændringer i personbilparken, der følger af
strategien, og som kan have konsekvenser for andre af fællesskabets mål-
sætninger, som f.eks. luftkvalitet, troposfærisk ozon, regional forsuring og
trafiksikkerhed
• at vurdere CC^/bil-strategiens påvirkning af markedet for nye biler.
2.2.
Dataene
Ved denne beslutning indføres en overvågningsmekanisme, som skal ind-
samle oplysninger om specifik C02-emission, fabrikant, brændstoftype, vægt,
motoreffekt og slagvolumen for hver førstegangsregistreret personbil. Rådet
udtrykte i sine konklusioner ønske om, at en sådan overvågningsordning
skulle baseres på officielle data fra myndighederne i medlemsstaterne.
Der skal for det første indsamles data, der kan bruges til at vurdere ændringer
i parken af nye biler, som kan have betydning for andre af Fællesskabets
miljømålsætninger, såsom luftkvalitet, forsuring og troposfærisk ozon. F.eks.
har emissionerne fra benzin- og dieselbiler ikke samme miljøvirkninger,
hvorfor en øget markedsandel for den ene eller anden brændstoftype kan have
følger for opfyldelsen af disse målsætninger i fremtiden.
For det andet anmodede Rådet i sine konklusioner af 25. juni 1996 udtryk-
keligt Kommissionen om at tage hensyn til betydningen af hver enkelt bil-
fabrikants bidrag til nedsættelse af brændstofforbruget. Det er derfor både fra
Fællesskabets og fabrikanternes synsvinkel vigtigt, at overvågningsmeka-
nismen kan vise, at hver enkelt fabrikant bidrager til gennemførelsen af en
given miljøaftale.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0006.png
For det tredje vil indsamling af data vedrørende fordelingen af CO2, vægt,
effekt og slagvolumen give mulighed for at vurdere konsekvenserne af
C02/bil-strategien for tendenserne på markedet for nye biler, som ønsket af
Rådet (f.eks. for at kunne påpege tendenser i retning af mindre biler). Sådanne
oplysninger kan også bruges til at vurdere de mulige følger for trafiksik-
kerhed, den fremtidige efterspørgsel efter motorbrændstof, bilindustriens kon-
kurrenceevne osv.
Det foreslåede overvågningssystem vil give bedre muligheder for at forstå
emissionskarakteristikkerne for hele bestanden af personkøretøjer. Dette vil
hjælpe medlemsstaterne til at kunne vurdere sådanne emissioner inden for
rammerne af Rådets beslutning 93/389/EF om en overvågningsmekanisme
for emissionen af CO2 og andre drivhusgasser i Fællesskabet
5
.
2.3. Beskrivelse af den foreslåede overvågningsmekanisme
Den foreslåede mekanisme hviler på, at medlemsstaternes myndigheder ind-
samler de nødvendige data. De skal indsamle bilspecifikke data, herunder de
specifikke C02-emissioner for biler, der er registreret i et givet kalenderår, og
de skal foretage visse simple beregninger (f.eks. beregning af de gennem-
snitlige specifikke emissioner for forskellige bilkategorier). Disse aggregerede
data skal dernæst tilsendes Kommissionen, som vil bearbejde dataene yder-
ligere på EU-plan, inden offentliggørelse af en årsrapport.
Alle de data, der skal bruges i den foreslåede overvågningsmekanisme, vil
være tilgængelige til den foreslåede gennemførelsesdato takket være allerede
gældende eller planlagt fællesskabslovgivning vedrørende typegodkendelse af
motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil
6
. Disse data skulle være
sammenlignelige mellem de forskellige medlemsstater, da alle de nationale
typegodkendelsesmyndigheder skal opfylde kravene i fællesskabslovgivnin-
gen på dette område. Oplysningerne fra overvågningen vil selvsagt være til-
gængelig både for forbrugerne og organisationer, der varetager deres interes-
ser.
Af de svar, Kommissionen har modtaget på sine anmodninger om oplysnin-
ger, fremgår det, at de fleste, om ikke alle, medlemsstater driver centraliserede
edb-bilregistreringsdatabaser, der indeholder en stor del af de oplysninger, der
behøves til den foreslåede overvågningsmekanisme. Oplysningerne i registre-
ringsfilerne kommer enten fra typeattesten eller typegodkendelsesdokumenta-
tionen (se nedenfor).
De oplysninger, der skal bruges i den foreslåede overvågningsmekanisme,
skal indsamles af myndighederne i medlemsstaterne. Der vil i mange tilfælde
blive tale om de officielle instanser, der er ansvarlige for indsamling af bil-
registreringsdata. De forskellige bilregistrereringsordninger i medlemsstaterne
er ret uensartede, men formålet med denne beslutning er ikke at harmonisere
disse ordninger, men blot at udnytte de oplysninger, der er indsamlet som led
5
6
EFTL167af9.7.1993,s.31.
Direktiv 70/156/EØF (EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1); senest ændret ved direktiv 96/27/EF (EFT L 169
af 8.7.1996, s. 1).
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0007.png
heri. I de fleste tilfælde vil det være nødvendigt at tilpasse registrerings-
systemerne en smule, så de nye kategorier af oplysninger kan indsamles og
kvaliteten af disse oplysninger sikres.
Man har ønsket at benytte en fleksibel fremgangsmåde til indsamling af over-
vågningsdata. Den foretrukne fremgangsmåde vil være at anvende type-
attesten som datakilde, men der gives mulighed for alternative fremgangs-
måder, hvis det kan påvises, at de giver tilsvarende resultater. Medlemssta-
terne skal kun indsamle de data, som kræves til C02/bilovervågningsmeka-
nismen, så medlemsstaternes bilregistrererings-ordninger skal tilpasses mindst
muligt. Kommissionen er klar over, at der for en lille del af de biler, der
registreres hvert år, kan mangle C02-emissionsdata, fordi de pågældende biler
ikke er omfattet af den europæiske typegodkendelsesproces. Det gælder f.eks.
biler, der fremstilles i små mængder, som importeres privat fra tredjelande
eller som er selvbyggede. Disse biler ventes ikke at ville påvirke de euro-
pæiske tal for det gennemsnitlige specifikke C02-emissioner nævneværdigt.
2.4. Finansielle følger
Medlemsstaterne er blevet anmodet om at vurdere omkostningerne ved gen-
nemførelsen af den foreslåede overvågningsmekanisme. Situationen vanske-
liggøres imidlertid ved, at nogle medlemsstater har taget skridt til at ændre
deres registreringsordninger for at opfylde nationale mål (f.eks. emissions-
afhængige omsætnings- og bilafgifter). Kommissionens nylige forslag om at
harmonisere registreringsattesterne i Fællesskabet
7
kan også anspore visse
medlemsstater til at ændre deres registreringsordninger.
De medlemsstater, der har svaret, har anført, at omkostningerne ved disse
ændringer ligger mellem 17 000 og 125 000 ECU, men de fleste regner med
omkostninger i den lavere ende af dette interval. De samme medlemsstater har
anført, at drift af overvågningsmekanismen på årsbasis vil indebære ekstra-
omkostninger på mellem 1 000 og 42 000 ECU. De samlede omkostninger
ved startfasen af C02/bil-overvågningsmekanismen i de 15 medlemsstater an-
slås til mellem 0,5-1 mio. ECU. De årlige driftsomkostninger ventes at blive
noget mindre.
2.5.
Typegodkendelse
De oplysninger, der kræves til drift af den foreslåede overvågningsmeka-
nisme, kan hentes fra den nuværende EF-typegodkendelsesprocedure for mo-
torkøretøjer. Måling af de specifikke C02-emissioner indgår i denne typegod-
kendelsesprocedure
8
.
Ved ansøgning om typegodkendelse skal fabrikanten vedlægge en
informa-
tionsmappe
med tekniske oplysninger om biltypen. Når der er givet en type-
godkendelse, udsteder den typegodkendende myndighed, som modtog den
7
8
Meddelelse om registreringsdokumenter for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil,
KOM(97) 248 endelig udg.
Direktiv 80/1268/EØF (EFT L 375 af 31.12.1980, s. 36), som ændret ved direktiv 93/116/EF (EFT
L329af30.12.1993,s.39).
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0008.png
oprindelige ansøgning, en
typegodkendelsesattest.
Endvidere rundsendes en
informationspakke
med alle de relevante tekniske oplysninger om typegod-
kendelsen til de andre nationale typegodkendelsesmyndigheder i Fællesska-
bet.
I medfør af artikel 6 i direktiv 70/156/EØF, som ændret ved direktiv
92/53/EØF
9
, skal fabrikanten, i sin egenskab af indehaver af en typegodken-
delsesattest for et køretøj, udstede en
typeattest,
som skal ledsage hver ny bil.
I artikel 7 i samme direktiv hedder det endvidere, at "medlemsstaterne, for så
vidt angår konstruktion og funktion, kun må tillade registrering, salg og
ibrugtagning af fabriksnye køretøjer, hvis de ledsages af en gyldig typeattest".
Typeattesten gælder for en given bil og indeholder alle de data, der kræves til
gennemførelse af denne beslutning. Der er vedtaget et kommissionsdirektiv
10
til ændring af direktiv 70/156/EØF, som vil sikre, at tal for de specifikke
C02-emissioner vil blive anført i typeattesten, inden den foreslåede overvåg-
ningsmekanisme træder i kraft.
Fabrikanten kan opdele
biltypen
i
varianter
og
versioner.
De tekniske data
herfor bør også anføres i informationsmappen og informationspakken. Type,
variant og version identificeres ved et nummersystem. Herudover angiver
fabrikanten kun ét officielt C02-emissionstal pr. version. I den foreslåede
overvågningsmekanisme skal der kun anvendes "versionsspecifikke" data.
Typeattesten indeholder kun versionsspecifikke data.
Fabrikanternes har forskellig praksis med hensyn differentiering inden for en
given biltype (dvs. antallet af forskellige versioner, som de erklærer). Inden
for en given version kan der være forskelle mellem bilernes C02-emissioner,
men fabrikanten anfører det højeste C02-emissionstal med henblik på
typegodkendelse. Dette tal er anført i typeattesten. Det er klart, at jo flere
versioner en fabrikant erklærer, jo nøjagtigere vil tallet for den gennemsnitlige
C02-emission være for en given biltype. Større differentiering i fremtiden kan
også føre til en større tilsyneladende reduktion i den gennemsnitlige
specifikke C02-emission fra en fabrikants park af nye biler i forhold til den
nuværende situation. Dette understreger nødvendigheden af, at der anvendes
"versionsspecifikke" data i overvågningsmekanismen.
Hvis fabrikanterne i fremtiden differentierer deres biltyper yderligere, kan
dette komme til at betyde en yderligere teknisk byrde for de nationale
bilregistreringsordninger. Dette har betydning for de medlemsstater, der har
planer om at ændre deres ordninger i den nærmeste fremtid.
2.6. Prøvecykler
og
C02-måling
Indtil 1997 blev personbiler målt for brændstofforbrug og C02-emissioner
med "euromix"-prøvecyklen, som defineret i direktiv 80/1268/EØF. Denne
cyklus er blevet erstattet med den prøvecyklus, som anvendes til at måle
udstødningsgassen fra personbiler: prøvecyklen for kombineret kørsel i byom-
9
1
EFTL225afl0.8.1992,s. 1.
° Kommissionens direktiv...
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0009.png
råder (ECE + EUDC")
11
. Et foreslået direktiv
12
vil, hvis det vedtages, ændre
den ECE-prøvecyklus, der anvendes til måling af udstødningsgasemissioner,
og indføre nye referencebrændstoffer for nye biltyper fra den 1. januar 2000
og for alle nye biler fra den 1. januar 2001. Prøvecyklen for måling af
C02-emissioner vil imidlertid forblive uændret. Kommissionen agter derfor at
fremsætte forslag til ændring af denne lovgivning for at sikre, at både ud-
stødningsgasemissioner og C02-emissioner måles efter de samme prøvepro-
cedurer efter den 1. januar 2000.
En ændring af den nuværende ECE-kørselscyklus vil øge de gennemsnitlige
specifikke C02-emissioner, der måles med henblik på typegodkendelse (og
som anvendes i C02-overvågningsmekanismen). Der kan blive tale om en
stigning på ca. 3%, men dette er kun et foreløbigt skøn. Da overvåg-
ningsmekanismen vil starte den 1. januar 2000, kan det ventes, at denne
stigning i de specifikke C02-emissioner vil blive registreret, og det er derfor
vigtigt at kende årsagen hertil.
2.7. Hvilke brændstoffer er omfattet af ordningen?
En vigtig forudsætning for, overvågningsmekanismen kan fungere korrekt, er,
at de data, medlemsstaterne indsamler, er nøjagtige og indbyrdes sammen-
lignelige. Rådet har derfor anmodet om, at ordningen baseres på officielle
data, der indsamles af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne.
Dette princip udelukker derfor data, som ikke bygger korrekte målinger med
anvendelse af standardbrændstoffer og fælles procedurer i hele Fællesskabet.
Det er derfor klart, at der til overvågningsmekanismen kun må anvendes data,
der indsamles i medfør af EF-typegodkendelseslovgivningen. Denne lovgiv-
ning omfatter endnu kun benzin- og dieseldrevne biler, skønt der er planer om
at medtage komprimeret naturgas (CNG) og flaskegas (LPG). Kommissionen
vil fremsætte forslag til ændring af nærværende beslutning, hvis der medtages
nye brændstoffer i typegodkendelseslovgivningen. I begrundelsen ventes det,
at kun få gasdrevne biler vil blive typegodkendt, og konsekvenserne for de
gennemsnitlige C02-emissioner fra nye biler vil derfor være beskedne.
Inddragelse af eldrevne biler i beregningerne er problematisk, fordi det er
vanskeligt at vurdere fordelene ved brugen af elbiler for så vidt angår de
samlede C02-emissioner. Selv om slutemissionerne af CO2 er nul, kan livs-
cyklus-emissionerne være betydelige. Derudover kan disse livscyklus-emis-
sioner variere betydeligt i de forskellige dele af Fællesskabet som følge af de
store forskelle i medlemsstaternes elindustri.
1
'
12
Defineret i direktiv 91/441/EØF (EFT L 242 af 30.8.1991, s. 1) om ændring af direktiv 70/220/EØF
(EFT L 76 af 6.4.1970, s. 1) om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra
motorkøretøjer.
Meddelelse om en strategi til bekæmpelse af luftforurenende emissioner for vejtransport, baseret på
resultaterne af auto/olieprogrammet. KOM(96) 248 endelig udg.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0010.png
2.8. Kvalitetssikring gf dataene
Medlemsstaterne skal være ansvarlige for, at de data, de indsamler, er nøj-
agtige. I overvågningsmekanismen vil der kun blive anvendt officielle data fra
medlemsstaterne, enten fra typegodkendelsesdokumentation eller typeattester.
Herudover er der opstillet visse kriterier for, hvordan disse datakilder skal an-
vendes.
Der er imidlertid visse potentielle fejlkilder, som er skitseret i forslaget.
Herunder menneskelige fejl i forbindelse med konvertering til digital form af
data i typegodkendelsesdokumentationen (på papir) og i forbindelse med
udvælgelse af de korrekte "versionsspecifikke" data fra sådanne elektroniske
databaser for typegodkendelsesinformation; menneskelige fejl ved overførslen
af datafratypeattesten (papir) til den elektroniske registreringsfil i forbindelse
med bilregistrering og overførsel af ukorrekte data fra fabrikanter og for-
handlere i forbindelse med automatisk bilregistrering. Medlemsstaterne vil
blive anmodet om at minimere disse fejl og vurdere kvaliteten af de data, de
indsamler. Det er af afgørende betydning, at disse data er nøjagtige, da de vil
blive anvendt til at måle effektiviteten af Fællesskabets C02/bilstrategi og
bilfabrikanternes indsats for at mindske C02-emissionerne fra den nye bil-
park. Kommissionen vil under alle omstændigheder vurdere, hvordan over-
vågningsmekanismen fungerer, og vil kunne foreslå foranstaltninger til at for-
bedre mekanismen, hvis dette bliver nødvendigt.
2.9. Bilregistreringsordningerne i medlemsstaterne
Det er ikke sigtet med denne beslutning at harmonisere de forskellige na-
tionale bilregistreringssystemer, men blot at udnytte dem som kilde til data af
en vis kvalitet til brug for overvågningsmekanismen. Som en indirekte virk-
ning vil gennemførelsen af overvågningsmekanismen kunne indebære, at
nogle registreringssystemer skal tilpasses. Medlemsstaternes registreringsord-
ninger er ret forskelligartede, som detfremgåraf nedenstående.
Tabel 1 giver en oversigt over de data, der findes i de nationale registre-
ringsdatabaser.
2.9.1. Østrig
En kunde skal forelægge den relevante regionale myndighed en
typeattest for at registrere en ny personbil. Regionalmyndighederne
videresender dernæst dataene til indenrigsministeriet (og det centrale
statistiske kontor), hvor der oprettes en registreringsfil i en centra-
liseret database. Østrig har for nylig indført en ny omsætningsafgift
for biler baseret på brændstofforbruget og, på et senere tidspunkt, på
de specifikke CCh-emissioner. Dette skulle kunne forbedre nøjagtig-
heden og kvaliteten af de data, der indsamles med henblik på over-
vågning.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0011.png
2.9.2.
Belgien
Centraliseret personbilregistreringssystem, hvor de data, der kræves
til hver enkelt registreringsfil, hentes fra typegodkendelsesdokumen-
tationen, dog ikke for privatimporterede biler, hvor typeattesten an-
vendes, hvis en sådan findes.
2.9.3.
Danmark
Edb-system for registrering af personbiler. Der er planer om ad-
ministrative ændringer, hvorefter data om brændstofforbrug kan
medtages i den elektroniske registreringsfil, som vil blive anvendt
som grundlag for beregning af en bilafgift. Registreringsdataene
hentes fra typegodkendelsesdokumentation eller fra typeattesten
kombineret med et bilsyn.
2.9.4.
Finland
Registrering af nye personbiler finder sted on-line, f.eks. hos
officielle inspektionsmyndigheder, og der findes en database for
versionsspecifikke bilregistreringsdata. Oplysningerne hentes fra en
database for typegodkendelsesdokumentation eller fra et bilsyn, men
ikkefratypeattesten.
2.9.5.
Frankrig
Registreringsfilen og attesten oprettes, når bilejeren forelægger
typeattesten for den relevante myndighed i departementet. Alle
registreringsfiler lagres i en centraliseret bilregistreringsdatabase,
som indeholder versionsspecifikke data. Disse versionsspecifikke
data hentesfraen database med typegodkendelsesdata på grundlag af
de type-, variant- og versionsnumre, der er anført i den typeattest,
bilejeren forelægger.
2.9.6. Tyskland
Centraliseret national database for bilregistreringsoplysninger. Op-
lysningerne hentes fra typegodkendelsesdokumentation, men de tek-
niske data for flere indbyrdes lignende versioner, som defineret ved
typegodkendelseslovgivningen, aggregeres i databasen. Tekniske op-
lysninger om "hver aggregeret version" sendes til de regionale re-
gistreringsmyndigheder (der er ansvarlige over for delstaterne), som
udsteder et registreringsdokument ("Fahrzeugschein") til ansøgeren
mod forelæggelse af en "tysk typeattest" ("Fahrzeugbrief'), som er
udleveret af fabrikanten eller importøren, hvis den er godkendt af
KB A på grundlag af en eksisterende typegodkendelse.
2.9.7. Grækenland
I Transportministeriets direktoratet for information drives en elek-
tronisk database for bilregistreringsdata. Dataene i registrerings-
10
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0012.png
filerne hentes fra en database for typegodkendelsesinformation, når
en bil forevises med henblik på registrering af en af de relevante
regionale myndigheder. Inden en bil kan registreres, kontrolleres
oplysningerne i typegodkendelsesfilen med dataene i typeattesten,
idet type-, variant- og versionsnumrene anvendes til søgning i type-
godkendelsesdatabasen.
2.9.8.
Irland
De tekniske oplysninger, der kræves til registrering af nye person-
biler, forelægges af de koncessionerede forhandlere i elektronisk
form og oplagres i en central database. Dataene svarer hovedsagelig
til dem, der er anført i typeattesten. Anmodning om registrering af en
ny bil foretages on-line i en lokal instans. Dette udløser søgning af de
relevante data fra den centrale database, som inkorporeres i en re-
gistreringsfil.
2.9.9.
Italien
Kommissionen har ikke modtaget oplysninger om Italiens bilregi-
streringssystem.
2.9.10. Luxembourg
Central edb-database for personbilregistreringsdata. Disse data hentes
generelt fra bilfabrikanternes typegodkendelsesdokumentation eller
fra den typeattest, der ledsager hver ny bil. På indeværende tidspunkt
oplagres kun data, der kræves til drift og beregning af den årlige
bilafgift.
2.9.11. Nederlandene
Den nuværende bilregistreringsdatabase vil blive udskiftet inden for
de næste 1-2 år. Nu opbevares versionsspecifik information, der
hentes fra typegodkendelsesdokumentationen, i en central database,
der drives af de centrale registreringsmyndigheder. Importøren (fa-
brikant/forhandler) af en ny bil anmoder om et registreringskort fra
de centrale registreringsmyndigheder ved at forelægge visse oplys-
ninger, der er anført i typeattesten, som sendes elektronisk til den
centrale registreringsmyndighed. Registreringskortet sendes til for-
handleren og videregives i sidste ende til køberen af en ny bil.
2.9.12. Portugal
Central database for registreringsoplysninger. Disse oplysninger hen-
tesfratypeattesten.
2.9.13. Spanien
De regionale transportmyndigheder anvender oplysninger fra et "tek-
nisk inspektionsblad" (baseret på typeattesten), når de opretter en
11
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0013.png
elektronisk registreringsfil i forbindelse med bilregistrering. General-
direktoratet for trafik har ansvaret for en centraliseret database med
de individuelle registreringsfiler.
2.9.14. Sverige
Ved registrering af en ny personbil hentes data fra typeattesten, som
anvendes til at oprette en registreringsfil for den nye bil. Central
edb-database for oplagring af hver registreringsfil.
2.9.15. Det forenede Kongerige
Central edb-bilregistreringsdatabase. Der anvendes oplysninger fra
typegodkendelsen, men der finder ingen "datasøgning" sted fra data-
baser. Typeattesten anvendes for ikke-seriefremstillede biler. Regi-
streringssystemet er ved at blive opdateret, hvorefter fabrikanten/for-
handleren kan foretage automatisk dataindlæsning (i det væsentlige
en elektronisk udgave af typeattesten) og direkte fremstille en regi-
streringsattest i salgslokalet. Det ventes, at 90% af førstegangs-
registreringerne vil finde sted på denne måde fra 1999.
3.
BEGRUNDELSE AF FORSLAGET UD FRA NÆRHEDSPRINCIPPET
a) Hvilke formål har den påtænkte handling set i lyset af EF
f
s forpligtelser?
Fællesskabets strategi til mindskelse af C02-emissionerne fra nye personbiler
opstiller et emissionsmål på 120 g/km CO2 udtrykt som et gennemsnit for alle nye
biler, der sælges i Fællesskabet. Dette mål skal nås i 2005 (senest 2010).
Der behøves en mekanisme til at overvåge de gennemsnitlige specifikke
C02-emissioner fra nye personbiler for at kunne vurdere strategiens effektivitet.
Rådet erkendte dette behov i sine konklusioner af 25. juni 1996.
b) Hører den påtænkte handling under EF
r
s enekompetence, eller er der tale om
en kompetence, som EF deler med medlemsstaterne?
Delt kompetence. Artikel 130 S.
c) Hvad er problemets EF-dimension
(f.eks.
hvor mange medlemsstater berøres
heraf, og hvorledes er problemet hidtil blevet behandlet)?
C02/bilstrategien opstiller et fællesskabsmål, og der er derfor behov for over-
vågning på fællesskabsplan for at sikre strategiens effektivitet. Der findes ikke
noget system på EU-plan til overvågning af de specifikke C02-emissioner fra nye
biler. Kun medlemsstaterne indsamler de data, der behøves til drift af et til-
strækkelig nøjagtigt og funktionsdygtigt overvågningssystem. Ordningen gælder
alle medlemsstaterne. Hver eneste medlemsstat skal derfor deltage, for at ordningen
kan fungere.
12
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0014.png
d) Kan problemet løses mest effektivt af EF eller af medlemsstaterne?
Strategien kræver samordning på EU-plan. Medlemsstaterne er ansvarlige for at
indsamle, oplagre og videresende de relevante data. Beslutningen indeholder kun
bestemmelser om samordning af dataene på EU-plan.
e) Hvilke yderligere konkrete fordele er forbundet med den handling, EF på-
tænker, og hvad vil omkostningerne være ved atforholde sig passiv?
Den vigtigste fordel ved den foreslåede foranstaltning er muligheden for at vurdere,
om Fællesskabets politik til mindskelse af de specifikke C02-emissioner fra nye
personbiler er effektiv. Det er vanskeligt at sætte tal på omkostningerne ved ikke at
sætte ind, men hvis disse emissioner ikke mindskes, vil der være øget risiko for
antropogene forstyrrelser af klimasystemet. Det er uhyre vanskeligt at vurdere
fordelene ved gennemførelsen af en C02/bil-overvågningsordning. Det er i praksis
den eneste måde til at overvågefremskridtethen imod Fællesskabets C02-emis-
sionsmål for personbiler.
Medlemsstaterne er blevet bedt om at vurdere omkostningerne ved gennemførelsen
af den foreslåede overvågningsmekanisme. De medlemsstater, der har svaret, har
anført, at omkostningerne vil ligge mellem 17 000 og 125 000 ECU, idet de fleste
dog nævner tal i den lavere ende af dette interval. De samme medlemsstater har
anført, at de yderligere årlige omkostninger ved drift af overvågningsmekanismen
vil ligge på mellem 1000 og 42 000 ECU. De samlede startomkostninger ved gen-
nemførelsen af en C02/bil-overvågningsmekanisme i de 15 medlemsstater anslås til
mellem 0,5 og 1 mio. ECU. De årlige driftsomkostninger ventes at blive noget
lavere.
f) Hvilke handlingsmuligheder har EF (henstilling,finansielstøtte, retsfor-
skrifter, gensidig anerkendelse
osv.)?
For at overvågningsmekanismen kan fungere, skal medlemsstaterne hvert år til-
sende Kommissionen et mindstesæt af data. Man mener derfor ikke, at en hen-
stilling eller finansiel støtte hertil kan sikre, at dette vil finde sted. Formålet med
den foreslåede lovgivning er at sikre, at medlemsstaterne tilsender Kommissionen
visse data. Der er ikke planer om en harmonisering af de nationale bestemmelser.
Valget ligger derfor mellem en beslutning og et direktiv. Fortilfælde
13
i Fælles-
skabets lovgivning på lignende områder synes at vise, at en beslutning vil være det
bedste valg.
13
a) Rådets beslutning 97/10 l/EF om oprettelse af en gensidig udveksling om information af datafranet
og individuelle stationer, der måler luftforureningen i medlemsstaterne (EFT L 35 af 5.2.1997, s. 14);
b) Rådets beslutning 93/389/EØF om en overvågningsmekanisme for emissionen af C0
2
og andre
drivhusgasser i Fællesskabet (EFT L 167 af 9.7.1993, s. 31).
13
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0015.png
g) Er det nødvendigt med ensartede forskrifter, eller er det tilstrækkeligt at
opstille de generelle mål i et direktiv, der derefter gennemføres af medlemssta-
terne?
Som anført i punkt f) ovenfor, er målet med den foreslåede beslutning at sikre, at
der er adgang til visse data på EU-plan. Til overvågningsmekanismen kræves
meget specifikke data, som skal hentes fra den samme slags kilder, så det sikres, at
oplysningerne fra en medlemsstat er sammenlignelige med oplysningerne fra en
anden medlemsstat og lige så nøjagtige. Formålet er imidlertid ikke at harmonisere
medlemsstaternes bilregistreringsordninger. For at overvågningsmekanismen kan
fungere korrekt, er det kun nødvendigt, at disse registreringsordninger indsamler et
mindstesæt
af data, der er tilstrækkelig nøjagtige. Medlemsstaterne vil fortsat have
den sammefrihedmed hensyn til driften af deres bilregistreringsordninger.
4.
FORSLAGETS INDHOLD
4.1. Artikel 1
Heri hedder det, at medlemsstaterne skal indføre en ordning til overvågning af
de gennemsnitlige specifikke C02-emissioner fra nye personbiler på deres
territorium. Det gælder kun personbiler, der førstegangsregistreres i EU.
4.2. Artikel 2
Denne artikel indeholder definitioner på en række udtryk, der optræder i be-
slutningen.
4.3.
Artikel
3
Denne artikel anfører, sammen med bilag I, hvilke bilspecifikke data med-
lemsstaterne skal indsamle med henblik på C02/bil-overvågningsmekanis-
men. Herudover fastslås det, at medlemsstaterne har ansvaret for kvaliteten og
validiteten af de data, de indsamler.
4.4. Artikel 4
Heri anføres, hvilke data medlemsstaterne skal tilsende Kommissionen. Til
forberedelsen af dataene kræves der visse simple beregninger af de bilspe-
cifikke data, der er indsamlet i det forudgående kalenderår. Disse beregninger
er beskrevet i bilag III.
De data, der tilsendes Kommissionen, bør anføres efter et bestemt skema, som
er beskrevet i bilag IV. Det foreslås, at medlemsstaterne får en frist på
3 månederfraudgangen af et givet kalenderår til at tilsende Kommissionen de
pågældende data, men i første driftsår erfristendog 6 måneder.
4.5.
Artikel
5
I henhold til denne artikel skal medlemsstaterne udpege en instans, der skal
stå for indsamling og videreformidling af overvågningsdataene, og underrette
Kommissionen om denne udpegning.
14
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0016.png
4.6. Artikel 6
I henhold til denne artikel skal medlemsstaterne underrette Kommissionen
om, hvordan de agter at opfylde beslutningens bestemmelser.
4.7. Artikel
7
Her hedder det, at Kommissionen skal aflægge rapport om overvågnings-
mekanismens gennemførelse senest den 31. december 2003.
4.8. Artikel 8
Her hedder det, at Kommissionen forelægger Rådet en rapport om de mod-
tagne data.
4.9. Artikel 9
Her hedder det, at Rådets beslutning er rettet til medlemsstaterne.
4.10. BUagl
I dette bilag anføres, hvilke oplysninger medlemsstaterne skal indsamle. Det
angives også, hvor disse data skal hentes.
4.11. Bilag II
Dette bilag beskriver betingelserne for anvendelse af visse andre datakilder
end typeattesten til brug for den foreslåede overvågningsmekanisme og ind-
kredser en række potentielle fejlkilder.
4.12. Bilag III
Her beskrives de beregninger, der skal foretages på de indsamlede data, før
medlemsstaterne sender dem videre til Kommissionen.
4.13. Bilag IV
Her beskrives det skema, hvorefter dataene skal meddeles Kommissionen.
15
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0017.png
Tabel 1. Resumé
af data, der
findes i medlemstaternes bilregistreringsdatabaser
Kilde til registreringsdata
Typegodkendelse
Ostrig
Belgien
Danmark
Finland
Frankrig
Tyskland
Graekenland
Irland
Italien
Luxembourg
ja
ja
ja
ja
krydscheck
ja
ja
ja
(krydscheck med typeattest)
ja (tilvejes af distributøren)
ja
ja
privatimporterede biler
ja
ja
ja
ja (ingen data-ud-
drag)
ja (ikke-seriefremstillede biler)
ja
ja
ja (masse i kcreklar
stand minus 100 kg)
Ja
Ja
Nej
ja
ja
ja
ja
ja
(hestekraefter)
Ja
Nej
ja
ja
ja
nej - men mulig
nej - men mu-
lig
Typeattest
ja
(privatimporterede biler)
(i visse tilfælde, kombineret
med bilsyn)
ja
Brændstof-
type
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja (uden braendstof,
kalevaeske og olie)
Ja
Oplysninger i de elektroniske registreringsfiler
Masse (af karrosseri i
kereklar stand)
Ja
ja
ja
ja
Fabrikant
Ja
Ja
Nej
Effekt
Slagvolumen
ja
ja
nej
ja
ja
ja
?
ja
mulig gennem VIN Ja
Ja
Ja
Ja
nej - men mulig
ja (ikke baseret pa type- ja
attest)
ja (ikke baseret pa type- ja
attest)
?
ja
nej - men mulig
ja
Nederlandene ja
Portugal
Spanien
Sverige
UK
J
a
ja
ja
16
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0018.png
Forslag til
RÅDETS BESLUTNING
om en overvågningsmekanisme for de gennemsnitlige
specifikke kuldioxidemissioner fra nye personbiler
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig
artikel 130 S, stk. 1,
under henvisning til forslag fra Kommissionen
14
,
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg
15
,
i henhold tilfremgangsmådeni traktatens artikel 189 C og i samarbejde med Europa-
Parlamentet
16
, og
udfrafølgende betragtninger:
(1)
Fællesskabet erkender, at atmosfærens koncentrationer af drivhusgasser bør
stabiliseres på et niveau, som kan forhindre farlige antropogene forstyrrelser af
klimasystemet;
Fællesskabet er i henhold til De Forenede Nationers rammekonvention om
klimaændringer forpligtet til at stabilisere emissionerne af kuldioxid (CO2) på
1990-niveauetiår2000;
Fællesskabet har som part i den protokol, partskonferencen for De Forenede
Nationers rammekonvention om klimaændringer vedtog i december 1997, i
Kyoto, accepteret at tilstræbe at reducere sin emissioner af en kurv af
drivhusgasser med 8% i perioden 2008-2012 i forhold til 1990-niveauet;
der er ved Rådets beslutning 93/389/EØF
17
indført en overvågningsmekanisme
for emissionen af CO2 og andre drivhusgasser i Fællesskabet;
i erkendelse af personbilernes betydning som kilde til CO2 har Fællesskabet i
Kommissionens meddelelse af 20. december 1995
18
fastlagt en strategi med
henblik på at reducere C02-emissionerne fra personbiler og forbedre brænd-
stoføkonomien;
(2)
(3)
(4)
(5)
14
15
16
E F T
E F T
17
18
Europa-Parlamentets udtalelse af... (EFT ...); Rådets fælles holdning af... (EFT ...); Europa-Parla-
mentets beslutning af... (EFT...).
EFT L*l67 af 9.7.1993, s. 31
KOM(95) 689 endelig udg
17
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0019.png
(6)
de specifikke C02-emissioner fra nye personbiler måles på et harmoniseret
grundlag i Fællesskabet efter den metodologi, der er fastsat i Rådets direktiv
80/1268/EØF af 16. december 1980 om motorkøretøjers C02-emissioner og
brændstofforbrug
19
, senest ændret ved Kommissionens direktiv 93/1167EF
20
;
for at kunne overvåge effektiviteten af Fællesskabets strategi som fastlagt i
Kommissionens meddelelse af 20. december 1995 bør der fastsættes procedurer
til at overvåge de specifikke C02-emissioner fra nye personbiler, der sælges i
Fællesskabet;
medlemsstaterne bør kun indsamle officielle data, der er i overensstemmelse
med Rådets direktiv 70/156/EØF
21
, senest ændret ved Kommissionens direktiv
98/14/EF
22
, vedrørende typegodkendelse af motordrevne køretøjer og påhængs-
køretøjer;
ved direktiv 70/156/EØF er det fastsat, at fabrikanterne skal udstede en type-
attest, som skal ledsage hver ny personbil, og at medlemsstaterne kun må tillade
registrering og ibrugtagning af en ny personbil, hvis den er ledsaget af en gyldig
typeattest;
(7)
(8)
(9)
(10) sigtet med denne beslutning er ikke at harmonisere medlemsstaternes bilregi-
streringsordninger, men at bygge på disse ordninger for at sikre indsamling af
det minimum af oplysninger, der er påkrævet, for at en fællesskabsmekanisme
for overvågning af de gennemsnitlige specifikke C02-emissioner fra nye per-
sonbiler kan fungere tilfredsstillende;
(11) denne overvågningsmekanisme bør kun gælde personbiler, som skal registreres
for første gang i Fællesskabet, og som ikke tidligere er blevet registreret andet-
steds -
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:
Artikel 1
Ved denne beslutning indføres en mekanisme til overvågning af de gennemsnitlige
specifikke C02-emissioner fra nye personbiler, der registreres i Fællesskabet. Den
gælder kun personbiler, som registreres i Fællesskabet for første gang, og som ikke
tidligere er blevet registreret andetsteds, og som er EF-typegodkendt efter direktiv
70/156/EØF.
19
20
21
22
EFTL375af31.12.1980,s.36.
EFTL329af30.12.1993,s.39.
EFT L 42 af 23.2.1970 s. 1.
EFT L 91 af 25.3.1998, s. 1.
18
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0020.png
Artikel 2
I denne beslutning forstås ved:
1.
Personbil:
et motordrevet køretøj af klasse Ml, som defineret i bilag I til
direktiv 70/156/EØF, til personbefordring med højst 8 siddepladser foruden
førerens plads. Definitionen omfatter ikke to- og trehjulede motorkøretøjer og
motorkøretøjer til særlig anvendelse, som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a),
andet led, i direktiv 70/156/EØF.
Førstegangsregistreret bil:
en personbil, der er registreret for første gang i
Fællesskabet. Køretøjer, som genregistreres i en anden medlemsstat, eller som
tidligere er blevet registreret uden for Fællesskabet, er udtrykkeligt undtaget
fra denne definition.
Typeattest:
den attest, der er defineret i artikel 6 i direktiv 70/156/EØF, og
som skal ledsage hver ny personbil, før den kan registreres eller tages i brug.
Specifik Commission
for en given personbil: den emission, som måles i over-
ensstemmelse med direktiv 80/1268/EØF.
Fabrikant:
firmabetegnelsepå den person eller det organ, der over for en type-
godkendelsesmyndighed står til ansvar for alle aspekter af den pågældende
køretøjstype, og den betegnelse, der er anført i typeattesten (anført som
fa-
briksmærke).
Største nettoeffekt
for nye personbiler: største motoreffekt, som anført i type-
attesten og målt i henhold til bestemmelserne i Rådets direktiv 80/1269/EØF
23
.
Vægt:
vægt af køretøj med karrosseri i køreklar stand som anført i typeattesten
og defineret i punkt 2.6 i bilag I til direktiv 70/156/EØF.
Slagvolumen:
slagvolumen som anført i typeattesten og målt i henhold til
bestemmelserne i direktiv 80/1269/EØF.
Brændstoftype:
det brændstof, hvortil bilen oprindeligt var typegodkendt, og
som er anført i typeattesten.
Registreringsfil:
elektronisk fil, der indeholder oplysninger vedrørende regi-
streringen af en given personbil.
Variant og version:
de af fabrikanten i overensstemmelse med bilag II til
direktiv 70/156/EØF erklærede forskellige køretøjsformer af en given type,
som kan identificeres entydigt ved deres type-, variant- og versionsnumre.
Typegodkendelsesdokumentation:
informationspakke indeholdende informati-
onsmappe, typegodkendelsesattest og prøvningsresultater, der rundsendes mel-
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
23
EFT L 375 af 31.12.1980, s. 46.
19
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0021.png
lem de nationale typegodkendelsesmyndigheder i overensstemmelse med be-
stemmelserne i artikel 4, stk. 5 og 6, i direktiv 70/156/EØF.
Artikel 3
1.
Med henblik på indførelse af den i artikel 1 omhandlede mekanise indsamler
medlemsstaterne de i bilag I beskrevne oplysninger for hver bil, der er om-
fattet af nævnte artikel, og som registreres på deres område.
Medlemsstaterne kan hente de i stk. 1 omhandlede oplysninger enten fra fæl-
lesskabstypegodkendelsesdokumentation eller typeattesten.
Medlemsstaterne er ansvarlige for validering af de data, de indsamler, og
disses kvalitet. Medlemsstaterne tager hensyn til de mulige fejlkilder, som er
beskrevet i bilag II, tager skridt til at minimere disse fejl og foretager årligt,
ved statistisk analyse eller på anden måde, en vurdering af procentdelen af
ukorrekte data, de har indsamlet og registreret. Medlemsstaterne tilsender
Kommissionen denne vurdering sammen med de i artikel 4, stk. 1, om-
handlede overvågningsdata.
På baggrund af den i stk. 3 omhandlede vurdering kan Kommissionen anmode
medlemsstaterne om at gøre rede for, hvilke procedurer de har anvendt for at
sikre dataenes kvalitet, og kan, hvis den ikke er overbevist om de anvendte
procedurers effektivitet, i samråd med medlemsstaterne anmode om, at der
træffes yderligere foranstaltninger.
Artikel 4
1.
Hvert kalenderår beregner medlemsstaterne følgende efter de i bilag III be-
skrevne metoder:
a)
For hver enkelt brændstoftype:
(i)
(ii)
det samlede antal førstegangsregistrerede personbiler
de gennemsnitlige specifikke C02-emissioner for førstegangs-
registrerede personbiler.
2.
3.
4.
b)
For hver enkelt fabrikant og brændstoftype antallet af førstegangsregi-
strerede personbiler og de gennemsnitlige specifikke C02-emissioner.
For hver brændstoftype og hver C02-emissionskategori som anført i
bilag III.4 antallet afførstegangsregistreredepersonbiler.
For hver brændstoftype og hver vægtklasse som anført i bilag III.5:
(i)
(ii)
antallet af førstegangsregistrerede personbiler
de gennemsnitlige specifikke C02-emissioner
c)
d)
20
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0022.png
(iii)
e)
gennemsnitlig vægt.
For hver brændstoftype og hver nettoeffekt-kategori som anført i bi-
lag III.6:
(i)
(ii)
(iii)
antallet afførstegangsregistreredepersonbiler
de gennemsnitlige specifikke C02-emissioner
gennemsnitlig nettoeffekt.
f)
For hver brændstoftype og slagvolumen-kategori som anført i bi-
lag III.7:
(i)
(ii)
(iii)
antallet af førstegangsregistrerede personbiler
de gennemsnitlige specifikke C02-emissioner
gennemsnitlig slagvolumen.
2.
Medlemsstaterne sender årligt Kommissionen de i stk. 1 omhandlede oplys-
ninger. Disse oplysninger fremsendes første gang senest den 1. juli 2001.
Herefter fremsendes overvågningsdataene for et givet kalenderår senest den
1. april året efter. Dataenefremsendesefter det skema, der er anført i bilag IV.
Efter anmodning fra Kommissionen fremsender medlemsstaterne også det
komplette datasæt, der er indsamlet i henhold til artikel 3.
Artikel 5
3.
Medlemsstaterne udpeger et organ, der skal være ansvarligt for indsamling og frem-
sendelse af overvågningsdataene, og underretter Kommissionen herom senest den
31. juli 2000.
Artikel 6
Medlemsstaterne meddeler senest den 31. juli 2000 Kommissionen, hvorledes de
agter at gennemføre bestemmelserne i denne beslutning. På grundlag af disse rap-
porter kan Kommissionen søge yderligere oplysninger eller, i samråd med medlems-
staterne, anmode om, at der foretages ændringer i den foreslåede gennemførelses-
metode.
Artikel 7
Kommissionen meddeler senest den 31. december 2003 Rådet, hvorledes den ved
denne beslutning indførte overvågningsmekanisme fungerer.
21
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0023.png
Artikel 8
For hvert kalenderår forelægger Kommissionen Rådet en rapport udarbejdet på grund-
lag af de overvågningsdata, den modtagerframedlemsstaterne.
Artikel 9
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den
På Rådets vegne
Formand
22
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0024.png
BILAG I
Data, som medlemsstaterne skal indsamle og fremsende til brug for
en C0
2
-overvågningsmekanisme for nye personbiler
Til brug for en fællesskabsmekanisme for overvågning af de specifikke (^-emis-
sioner fra nye personbiler skal medlemsstaterne indsamle visse oplysninger for hver
ny personbil, der registreres i Fællesskabet for første gang. Mekanismen omfatter kun
benzin og dieselolie, da den europæiske lovgivning om typegodkendelse kun omfatter
disse brændstoffer.
1.
Medlemsstaterne skal indsamle og registrere følgende data, når en ny person-
bil registreres forførstegang i Fællesskabet:
-
-
-
-
-
-
specifikke C02-emissioner (g/km)
brændstoftype (f.eks. benzin, diesel)
fabrikant
vægt (kg)
største nettoeffekt (kW)
slagvolumen (cm
3
)
23
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0025.png
BILAG II
Dataenes kvalitet og nøjagtighed
1.
Indledning
Fabrikanterne kan differentiere deres personbiltyper i
varianter,
som igen kan
inddeles i
versioner.
For en given bil er de nøjagtigste data om C02-emissionen
de tal, der anføres for den
version,
bilen tilhører. Til brug for overvågnings-
mekanismen bør medlemsstaterne derfor kun indsamle "versionsspecifikke"
data.
2.
a)
Anvendelse af typegodkendelsesdokumentation som kilde til overvågnings-
data
De oplysninger, der skal anvendes til C02/bil-overvågning (eller som skal ind-
læses i elektroniske databaser til senere brug for denne overvågningsmeka-
nisme), skal hentes fra den officielle "informationspakke", som ledsager med-
delelsen om typegodkendelse, der rundsendes af de nationale typegodkendel-
sesmyndigheder som fastsat i direktiv 70/156/EØF.
Den af de nationale typegodkendelsesmyndigheder rundsendte informations-
pakke kan indeholde data vedrørende flere forskellige versioner. Det er derfor
vigtigt, at de data vedrørende en ny personbil, der er omfattet af bestemmelserne
i denne beslutning, identificeres korrekt i informationspakken. Dataene vedrø-
rende en bestemt version skal derfor udvælges på grundlag af køretøjets
type-,
variant-
og verj/øwsnumre som anført i typeattesten. Typeattesten indeholder
altid data vedrørende den bestemte version af en given biltype.
Mulige fejlkilder
b)
3.
a)
Uddragning af versionsspecifikke data fra typegodkendelsesdokumentation
Anvendelse af typegodkendelsesdokumentation som kilde til overvågningsdata i
henhold til denne beslutning er behæftet med to vigtige potentielle fejlkilder.
Den ene er overførsel af data fra informationsmappen (på papir) til elektronisk
form med henblik på anvendelse i en database for typegodkendelsesdata. Her vil
der sandsynligvis først ogfremmestvære tale om menneskelige fejl. En anden
fejlkilde er korrekt uddragning af data fra elektroniske databaser for typegod-
kendelsesdata. Data vedrørende den ønskede version bør i sådanne databaser
udelukkende identificeres ved den kombination af type-, variant- og versions-
numre, der er anført i typeattesten.
b)
Overførsel af datafratypeattest til elektronisk registreringsfil
Når data uddrages fra typeattesten (papir) og indlæses i en elektronisk registre-
ringsfil i forbindelse med registrering af en ny personbil, er der fare for, at der
indlæses ukorrekte data. Den mest sandsynlige fejlkilde er af menneskelig art.
24
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0026.png
c)
Automatiseret overførsel af datafrafabrikanter til registreringsmvndigheder
I nogle medlemsstater anmodes fabrikanterne om at overføre dataene i typegod-
kendelsen til registreringsmyndighederne (eller direkte til registreringsfiler) med
elektroniske midler. Herved kan der naturligvis overføres ukorrekte data, og
disse systemer bør derfor valideres.
25
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0027.png
BILAG III
Metodologi til generering af C0
2
-overvågningsdata for nye personbiler
Dette bilag beskriver, hvilke overvågningsdata der skal meddeles Europa-Kommis-
sionen. Overvågningsdataene skal genereres ud fra de rådata, der indsamles i for-
bindelse med førstegangsregistrering af nye personbiler (beskrevet i bilag I) efter de
nedenfor beskrevne metoder. Bilag IV angiver, i hvilken form disse data skal med-
deles Kommissionen.
Der tages kun hensyn til benzin og dieselolie, da disse er de eneste brændstoffer, der
på nuværende tidspunkt er omfattet af den europæiske lovgivning om typegod-
kendelse. Overvågningsmekanismen skal kun omfatte oplysninger om nye person-
biler, som ikke tidligere er registreret i Fællesskabet. Personbiler, som tidligere er
registreret i Den Europæiske Union eller andetsteds, er udtrykkeligt udelukket fra
denne beslutning.
1.
Antal førstegangsregistrerede personbiler fordelt efter brændstoftype
(TV})
For hver brændstoftype (f.eks. benzin og dieselolie) skal medlemsstaterne opsummere
antallet af nye personbiler, som er blevet førstegangsregistreret på deres territorium.
For hver brændstoftype,/ anføres antallet af førstegangsregistrerede nye personbiler
som
Nf.
2.
Gennemsnitlige specifikke C02-emissioner fra førstegangsregistrerede bi-
ler af en given brændstoftype
(Sf
>ave
)
Den gennemsnitlige specifikke C02-emission for alle førstegangsregistrerede biler af
en given brændstoftype (betegnet ved
Sf
>ave
)
beregnes ud fra summen af de specifikke
C02-emissioner fra hver enkelt førstegangsregistreret bil af en given brændstoftype,
S/,
divideret med antallet af førstegangsregistrerede biler af samme brændstoftype, ty.
S
/Mt
={\INj) .Y.S,
3.
Gennemsnitlige specifikke C02-emissioner for alle førstegangsregistre-
rede biler af en given brændstoftype og fra en given fabrikant
(Sf
raV
e,man)
Dette beregnes ud fra summen af de specifikke C02-emissioner fra hver enkelt første-
gangsregistreret bil af en given brændstoftype og fra en given fabrikant,
S/
iman
,
divideret med det samlede antal førstegangsregistrerede biler af samme brændstoftype
og fra samme fabrikant,
N/
imm
.
S/,ave,man ~
( 1 /
Nf
tnum
)
. L
Sf
>mm
26
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0028.png
4.
Fordelingen af nye personbiler efter C0
2
-emission
Antallet af førstegangsregistrerede personbiler af hver brændstoftype, som hører til
hver af følgende C02-emissionskategorier, skal registreres. C02-emissionskategori-
eme er: <60, 60-80, 81-100, 101-120, 121-140, 141-160, 161-180, 181-200, 201-250,
251-300, >300 g/km.
5.
Fordelingen af nye personbiler efter vægt
For hver af følgende vægtklasser, <650, 650-750, 751-850, 851-950, 951-1050,
1051-1150,1151-1250,1251-1350,1351-1550,1551-1750, og >1750 kg, skal antallet af
førstegangsregistrerede biler af en given brændstoftype, gennemsnitsvægten af disse
biler og også deres gennemsnitlige specifikke C02-emission registreres.
Hvis antallet af nye biler i en given vægtklasse, /w, og brændstoftype,/ gives ved
N/
inb
beregnes gennemsnitsvægten af disse køretøjer
Mf
tm
.ave,
ud fra summen af den indivi-
duelle vægt
Mf
m
,
af hver ny bil divideret med
Nf
>m
.
M
/tmtave
=
(VN
fim
)
.7LM
f>m
Hvis
Sf
tfn
er den specifikke C02-emission fra individuelle biler af en given vægtklasse og
brændstoftype, beregnes den gennemsnitlige specifikke C02-emission af disse køretøjer
ved
Sfm,ave
=
(1/Nf
>m
)
. Z
Sf
>m
6.
Fordeling af førstegangsregistrerede personbiler efter største nettoeffekt
For hver af følgende kategorier af største nettoeffekt, , <30, 30-40, 41-50, 51-60,
61-70, 71-80, 81-90, 91-100, 101-110, 111-120, 121-130, 131-140, 141-150, 151-160,
161-170, og >180 kW, skal antallet af førstegangsregistrerede personbiler af en given
brændstoftype, disse køretøjers gennemsnitlige største nettoeffekt og også deres gen-
nemsnitlige specifikke C02-emissioner registreres.
Hvis antallet af nye biler i et givet effektinterval, p, og brændstoftype,/ gives ved
Nf
tP
,
beregnes den gennemsnitlige nettoeffekt af disse køretøjer P/
AO
ve, ud fra summen af de
individuelle værdier for maksimal nettoeffekt
P/
iP
for hver ny bil, divideret med
Nf
>p
.
Hvis
S/
iP
er den specifikke C02-emission fra individuelle biler af en given effektkategori
og brændstoftype beregnes, i analogi hermed, den gennemsnitlige specifikke C02-emis-
sion for disse køretøjer ved:
5/^=(l/%).Z^
27
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0029.png
7.
Fordeling af førstegangsregistrerede personbiler efter slagvolumen
For hver af følgende slagvolumenkategorier, <700, 700-800, 801-900, 901-1000,
1001-1100, 1101-1200, 1201-1300, 1301-1400, 1401-1500, 1501-1600, 1601-1700,
1701-1800, 1801-1900, 1901-2000, 2001-2100, 2101-2200, 2201-2400, 2401-2600,
2601-2800, 2801-3000, og >3000 cm
3
, skal antallet af førstegangsregistrerede per-
sonbiler af en given brændstoftype, den gennemsnitlige slagvolumen for disse køretøjer
og også deres gennemsnitlige specifikke C02-emissioner registreres.
Hvis antallet af nye biler i et givet slagvolumeninterval, c, og brændstoftype,/ gives ved
Nf
x
,
beregnes den gennemsnitlige slagvolumen for disse køretøjer
Cf
Aave
,
ud fra summen
af hver ny bils slagvolumen,
C/
tC>
divideret med
Nf
iC
.
Cfcave ~
( 1 /
Nf.c)
• £
Cf
tC
Hvis Sf,
c
, er den specifikke C02-emission fra individuelle biler af en given slagvolu-
menkategori og brændstoftype, beregnes den gennemsnitlige specifikke C02-emission
for disse køretøjer, i analogi hermed, ved
Sfcave
=
( 1 /
Nf
tC
)
.
Z
Sfc
28
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0030.png
BILAG IV
Skema for overvågningsdata, der skal meddeles Kommissionen
Nedenfor skitseres et skema for, hvordan overvågningsdataene, beregnet efter meto-
dologien
i
bilag III, bør meddeles Kommissionen.
1.
De specifikke C0
2
-emissioner for alle førstegangs registrerede personbiler
af en given brændstoftype
For hver
brændstoftype skal medlemsstaterne angive antallet af førstegangsregi-
strerede personbiler og den gennemsnitlige specifikke C02-emission for disse biler.
Dataene skal forelægges i tabelform, som vist nedenfor, hvor (^-emissionsværdi-
erne angives afrundet til nærmeste hele tal.
Antal førstegangsregistrerede
biler
Gennemsnitlig specifik C0
2
-emission
g/km
g/km
^k
m
2.
Gennemsnitlige specifikke C02-emissioner pr. fabrikant og brændstof-
type
Dataene vedrørende alle førstegangsregistrerede personbiler opdeles efter fabrikant og
underopdeles yderligere efter brændstoftype (f.eks. benzin og diesel). For hver
undergruppe skal medlemsstaterne angive de gennemsnitlige specifikke C0
2
-emis-
sioner og antallet af køretøjer, dette gennemsnit er beregnet ud fra. Oplysningerne
forelægges i tabelform som vist nedenfor. C02-emissionsværdierne angives afrundet
til nærmeste hele tal.
1 Fabrikant
Braend-
stoftype
benzin
diesel
Antal farstegangsre-
gistrerede biler
Gennemsnitlig specifik
C0
2
-emission g/km
....
g/km
....
g/km
|
1
29
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0031.png
3.
Fordeling af nye personbiler efter C0
2
-emission
For hver brændstoftype skal medlemsstaterne anføre antallet af førstegangsregi-
strerede personbiler i hver enkelt C02-emissionskategori, opgjort for hver enkelt
fabrikant og for totalen af alle fabrikanter, efter nedenstående skemaer.
Fabrikant
Braend-
stoftype
Antalførstegangsregistreredepersonbiler pr. C0
2
-emissionskategori (g/km)
<60
benzin
diesel
60-80
81-
100
101-
120
121-
140
141-
160
161-
180
181-
200
201-
250
251-
300
>300
Total for alle fabrikanter
Braend-
stoftype
Antal førstegangsregistrerede personbiler pr. C0
2
-emissionskategori (g/km)
<60
benzin
diesel
60-80
81-
100
101-
120
121-
140
141-
160
161-
180
181-
200
201-
250
251-
300
>300
4.
Fordeling af
nye
personbiler
efter vægt,
motoreffekt og slagvolumen
Bilernes vægt, motoreffekt og slagvolumen er blevet opdelt i klasser, og der skal fore-
lægges samlede data for hver klasse. Dataene skal vedrøre antallet af førstegangs-
registrerede biler i hver klasse, opgjort for hver enkelt fabrikant og for totalen af alle
fabrikanter, gennemsnitlig vægt, motoreffekt og slagvolumen og gennemsnitlig spe-
cifik C02-emission for køretøjerne i den pågældende klasse. Værdierne for vægt,
motoreffekt og slagvolumen og specifik C0
2
-emission angives afrundet til nærmeste
hele tal.
30
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0032.png
Fabrikant
Brændstoftype-/para-
meter
<650
Benzin
antal biler
gennem-
snitlig vægt
gennem-
snitlig
COj-emis-
sion
antal biler
gennem-
snitlig vægt
gennem-
snitlig
COi-emis-
sion
Nye personbiler fordelt efter vægt (i kg)
650-750 751-850 851-
950-
951-
1050
1051-
1150
1151-
1250
1251-
1350
1351-
1550
1551-
1750
>1750
Diesel
Total for alle fabrikanter
Brændstoftype-/para-
meter
<650
Benzin
antal biler
gennem-
snitlig vægt
gennem-
snitlig
COr-cmis-
sion
antal biler
gennem-
snitlig vægt
gennem-
snitlig
COi-emis-
sion
Nye personbiler fordelt efter vægt (i kg)
650-750 751-850 851-
950-
951-
1050
1051-
1150
1151-
1250
1251-
1350
1351-
1550
1551-
1750
>1750
Diesel
31
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0033.png
Fabrikant
Brændstoftype-Zpara-
meter
Nye personbiler fordelt efter største motoreffekt (i kW)
<30
30-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-
100
101-
110
111-
120
121-
130
131-
140
141-
150
151-
160
161-
170
171-
180
>180
Benzin
Diesel
antal biler
gennem-
snitlig
effekt
gennem-
snitlig
COj-emis-
sion
antal biler
gennem-
snitlig
effekt
gennem-
snitlig
C02-emis-
sion
32
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0034.png
Total for alle fabrikanter
Brændstoftype-Zpara-
meter
Nye personbiler fordelt efter største motoreffekt (i kW)
<30
30-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-
100
101-
110
111-
120
121-
130
131-
140
141-
150
151-
160
161-
170
171-
180
>180
Benzin
Diesel
antal biler
gennem-
snitlig
effekt
gennem-
snitlig
COj-emis-
sion
antal biler
gennem-
snitlig
effekt
gennem-
snitlig
COj-emis-
sion
33
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0035.png
Fabrikant
Brændstoftype-/para-
meter
Nye personbiler fordelt efter slagvolumen (i cm
3
)
1
<700
Benzin
antal biler
gennem-
snitlig
slagvolumen
gennem-
snitlig
COr-emission
antal biler
gennem-
snitlig
slagvolumen
gennem-
snitlig
C02-emission
700-
800
801-
900
901-
1000
1001-
1100
1101-
1200
1201-
1300
1301-
1400
1401-
1500
1501-
1600
1601-
1700
1701-
1800
1801-
1900
1901-
2000
2001-
2100
2101-
2200
2201-
2400
2401-
2600
2601-
2800
2801-
3000
>3000
Diesel
34
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0036.png
Total for alle fabrikanter
BrændstoftypeVpara-
meter
<700
Benzin
antal biler
gennem-
snitlig
slagvolumen
gennem-
snitlig
C02-emission
antal biler
gennem-
snitlig
slagvolumen
gennem-
snitlig
C02-emission
700-
800
801-
900
901-
1000
1001-
1100
1101-
1200
1201-
1300
Nye personbiler fordelt efter slagvolumen (i cm
3
)
1301-
1400
1401-
1500
1501-
1600
1601-
1700
1701-
1800
1801-
1900
1901-
2000
2001-
2100
2101-
2200
2201-
2400
2401-
2600
2601-
2800
2801-
3000
>3000
Diesel
35
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0037.png
KONSEKVENSANALYSE
FORSLAGETS KONSEKVENSER FOR VIRKSOMHEDERNE,
HERUNDER NAVNLIG SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
Forslagets betegnelse;
Forslag til Rådets beslutning om en overvågningsmekanisme for de gennemsnitlige
specifikke kuldioxidemissionerfranye personbiler.
Dokumentets referencenummer:
1.
Hvorfor er den under hensyntagen til nærhedsprincippet, behov for
EF-lovgrvning på dette område, og hvad er de vigtigste målsætninger?
Kommissionens meddelelse (KOM(95) 689 endelig udg.), som Rådet tilsluttede sig i
sine konklusioner af 25. juni 1996, opstiller en strategi til reduktion af (^-emis-
sionernefranye personbiler, der sælges i EU. Strategien består af tre hovedelementer,
nemlig en aftale med bilfabrikanterne, hvorefter disse skal mindske deres bilers
brændstofforbrug, mærkning af brændstoføkonomi og fiskale foranstaltninger. Her-
udover indeholder strategien et emissionsmål på 120g/km CO2, udtrykt som gen-
nemsnit for Fællesskabets nye bilpark. Dette mål skal nås i 2005 (senest 2010).
Da C02/bil-strategien opstiller et fællesskabsmål, er der behov for overvågning på
fællesskabsplan for at kunne bedømme strategiens effektivitet. Rådet understreger i
sine konklusioner vigtigheden af, at der skabes et gennemsigtigt, EU-dækkende over-
vågningssystem, såfremskridtethen imod det fastsatte C02-emissionsmål kan vurde-
res. Rådet opfordrer endvidere Kommissionen til atfremsætteet forslag herom.
Der findes ikke nogen ordning på EU-plan, hvorved de specifikke C02-emissioner fra
nye biler vil kunne overvåges. Kun medlemsstaterne indsamler de data, der kræves til
drift af en tilstrækkelig nøjagtig og funktionsdygtig overvågningsmekanisme. Alle
medlemsstaterne skal derfor inddrages, og for at en sådan EU-dækkende overvåg-
ningsmekanisme kan lykkes, er det er nødvendigt at hver enkelt medlemsstat deltager.
Hovedformålet med den foreslåede foranstaltning er at kunne vurdere resultaterne af
Fællesskabets foranstaltninger til at reducere de specifikke C02-emissioner fra nye
personbiler. Derudover vil den foreslåede overvågningsmekanisme give oplysninger
om ændringer i personbilparken som følge af strategiens gennemførelse, hvilket igen
kan få indflydelse på andre af Fællesskabets målsætninger, såsom luftkvalitet,
troposfærisk ozon, forsuring på regionalt plan og færdselssikkerhed.
36
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0038.png
2.
Virkninger for virksomhederne
Hvem påvirkes af forslaget?
Da den foreslåede overvågningsmekanisme vil benytte officielle data, der indsamles i
forbindelse med registrering af nye biler i EU, er det sandsynligt, at den foreslåede
beslutning vil få konsekvenser for bilregistreringsmyndighederne i medlemsstaterne. I
visse tilfælde, hvor registrering af nye biler finder sted på grundlag af data, der
fremsendes automatisk af forhandlerne til den nationale registreringsmyndighed, er
det imidlertid muligt, at forhandlerne af nye biler også vil blive berørt.
Hvilke foranstaltninger skal virksomhederne træffe for at overholde forslaget?
I alle medlemsstaterne indsamler bilregistreringsmyndighederne visse bilspecifikke
data inden registrering af en ny personbil, og inden den kan tages i brug. Forslaget vil
betyde, at de nationale bilregistreringsmyndigheder vil blive nødsaget at ændre deres
registreringsprocedurer og elektroniske databaser for at indsamle de yderligere data,
som den foreslåede overvågningsmekanisme kræver. Ændringerne vil i de fleste
tilfælde blive beskedne. Endvidere vil registreringsmyndighederne i nogen grad blive
nødsaget til at behandle de akkumulerede personbilregistreringsdata, så de hvert år
kan indberette de relevante aggregerede data til Kommissionen. I de medlemsstater,
hvor forhandlerne af nye biler spiller en mere aktiv rolle i bilregistreringsproceduren,
vil de måske blive nødsaget til at tilpasse edb-systemerne for at kunne fremsende
yderligere data til den nationale bilregistreringsmyndighed. Disse ændringer ventes at
blive af beskedent omfang (f.eks. en eller to yderligere oplysninger pr. registreret bil).
Hvilke økonomiske virkninger forventes forslaget at få?
Gennemførelsen af den foreslåede beslutning vil kun få beskedne finansielle følger
for de nationale bilregistreringsmyndigheder. Omkostningsoverslag fra de enkelte
medlemsstater varierer fra 17 000 til 125 000 ECU for tilpasning af datamaskiner og
software og de årlige omkostninger til databehandling med op til 40 000 ECU.
Den foreslåede beslutning kan ikke ventes at få virkninger på beskæftigelse, inve-
steringer, oprettelse af nye virksomheder og for virksomhedernes konkurrenceevne.
Forslaget kan eventuelt bevirke, at medlemsstaternes planer om at modernisere deres
dataanlæg mv. i forbindelse med bilregistrering vil blive fremskyndet, da flere af
medlemsstaterne harfremført,at de overvejer at foretage sådanne ændringer af andre
grunde (f.eks. bilafgifter, der differentieres efter bilernes forurening).
Indeholder forslaget foranstaltninger, som går ud på at tage hensyn til små og mel-
lemstore virksomheders særlige situation?
Nej. Forslaget vil kun få ubetydelige virkninger for de små virksomheder.
3.
Høring
Repræsentanter for bilregistreringsmyndighederne i de fleste medlemsstater er blevet
hørt såvel som repræsentanter for Foreningen af Europæiske Automobilfabrikanter
(ACEA), Den Europæiske Trarisrwrtministerkonference (CEMT) og NGO'er. De
37
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0039.png
medlemsstater, der har deltaget i udarbejdelsen af forslaget, har stillet sig positivt til
indførelse af en overvågningsmekanisme. Nogle medlemsstater ville imidlertid fore-
trække en ordning, som ikke er for kompliceret, og som ikke mærkbart øger den
mængde data, som de skal indsamle. Også bilindustrien stiller sig positivt, da den
mener, at en sådan ordning vil være et klart og entydigt værktøj til måling af de
fremskridt, de kan ventes at gøre med hensyn ifremtidentil at reducere C02-emis-
sionemefraderes nye biler.
38
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441057_0040.png
ISSN 0254-1459
KOM(98) 348 endelig udg.
DOKUMENTER
DA
14 0715
Katalognummer: CB-CO-98-375-DA-C
ISBN 92-78-37058-4
Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer
L-2986 Luxembourg
39