Europaudvalget 1998
KOM (1998) 0472
Offentligt
1441074_0001.png
ft
*
if
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
ft ft
ft ft
ft ft
ft^rft
Bruxelles, den 03.09.1998
KOM(1998) 472 endelig udg.
98/0247 (COD)
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV
om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og
partikler fra forbrændingsmotorer til fremdrift af landbrugs- og skovbrugstraktorer og
om ændring af Rådets direktiv 74/15 O/EØF
(forelagt af Kommissionen)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0002.png
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0003.png
BEGRUNDELSE
Vejtrafik har længe været erkendt som en betydelig kilde til luftforurening med stoffer som
carbonmonoxid (CO), uforbrændte kulbrinter (HC), nitrogenoxider (NO
x
) og partikler (PT).
Kommissionen har for nylig foretaget undersøgelser, der tydeligt viser, at emissioner fra
mobile maskiner, der hovedsagelig benyttes uden for vejene, og landbrugs- og
skovbrugstraktorer også er betydelige.
Indledningsvis bestod EU-lovgivningen i forskrifter, der etapevis skulle nedbringe
emissionerne fra vejkøretøjer. Dernæst har Europa-Parlamentet og Rådet vedtaget direktiv
97/68/EF, som omfatter ikke-vejgående mobile maskiner, og som ligeledes etapevis skal
nedbringe emissionerne derfra. Ifølge sjette betragtning i dette direktiv (6) bør der snarest
muligt indføres bestemmelser om kontrol med forurenende emissioner fra land- og
skovbrugstraktorer, som sikrer samme miljøbeskyttelsesniveau som direktivet om ikke-
vej gående mobile maskiner og indeholder tilsvarende krav.
Det foreliggende forslag indeholder netop sådanne forskrifter. De omhandler både
procedurer for typegodkendelse af motorer til traktorer og procedurer for typegodkendelse af
køretøjer for så vidt angår emissionen af forurenende stoffer.
Af hensyn til økonomien og erhvervslivet har man som ønsket af medlemsstaterne og de
berørte parter benyttet samme prøvningsforskrifter for typegodkendelse af motorer og
traktorer og samme emissionsgrænseværdier som dem, der er vedtaget for ikke-vej gående
mobile maskiner.
Igen af hensyn til erhvervslivet og for at gøre adgangen til markeder i tredjelande lettere,
anerkendes de tekniske forskrifter i nærværende forslags første etape som værende
ækvivalente med forskrifterne i FN-ECE's regulativ nr. 96. For at skabe yderligere
fleksibilitet på markedet for motorer anerkendes i første etape tillige de tekniske forskrifter i
Rådets direktiv 88/77/EØF om emissioner fra dieselmotorer til fremdrift af køretøjer.
Den europæiske typegodkendelse af traktorer, som gradvis er etableret siden 1974, bygger
på rammedirektiv 74/150/EØF, senest ændret ved direktiv 97/54/EF, og 22 særdirektiver.
Målet er at oprette ét fælles typegodkendelsessystem, som sikrer fri bevægelighed i EU.
Det er i øjeblikket fakultativt at anvende direktiverne og lade komplette køretøjer
typegodkende. Den enkelte fabrikant kan frit vælge, om han vil anvende direktiverne eller
ikke. Vælger han at lade en traktor eller en motor til fremdrift af en traktor godkende ifølge
direktiverne, kan medlemsstaterne imidlertid ikke hindre den frie bevægelighed.
Blandt de 22 særdirektiver er Rådets direktiv 77/537/EØF om foranstaltninger mod emission
af forurenende stoffer fra dieselmotorer til fremdrift af traktorer, som dog kun omhandler
udstødningsgassens røgtæthed. Det foreliggende forslag supplerer førnævnte direktiv, idet
der skelnes mellem 4 forskellige forurenende komponenter (CO, NO
x
, HC og PT). Det er
derfor nødvendigt at foretage en ændring af direktiv 74/150/EØF i form af tilføjelse af et nyt
punkt i bilag II dertil med angivelse af emnet for det foreliggende forslag med betegnelsen
S.D. (særdirektiv).
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0004.png
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV
om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og
partiklerfraforbrændingsmotorer tilfremdriftaf landbrugs- og skovbrugstraktorer og
om ændring af Rådets direktiv 74/150/EØF
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig
artikel 100 A,
under henvisning til forslag fra Kommissionen
1
,
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg
2
,
i henhold tilfremgangsmådeni traktatens artikel 189 B
3
, og
udfrafølgende betragtninger:
1.
For at få det indre marked til at fungere er der sket en harmonisering af de tekniske
forskrifter ved Rådets direktiv 74/150/EØF af 4. marts 1974 om tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse dele og specifikationer for landbrugs-
og skovbrugshjultraktorer
4
, senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
97/54/EF
5
og de 24 særdirektiver, som er vedtaget mellem 1974 og 1989;
for at beskytte miljøet yderligere må der til de foranstaltninger, der er truffet med
Rådets direktiv 77/537/EØF af 28. juni 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlems-
staternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende stoffer fra
dieselmotorer tilfremdriftaf landbrugs- og skovbrugshjultraktorer
6
, senest ændret ved
direktiv 97/54/EF, tilføjes andre foranstaltninger, især vedrørende emissioner af fysisk
og kemisk karakter; i nærværende direktiv bør der ved henvisning til bestemmelserne
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF af 16. december 1979 om ind-
byrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission
af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile
ikke-vejgående maskiner
7
, fastlægges grænseværdier for emissioner af forurenende
EFTC.af
EFTC.af
,s....
, s. ...
(EFT C ... af
s. ...), Rådets fælles holdning af.
2.
1
2
3
4
5
6
7
Udtalelse fra Europa-Parlamentet af.
og Europa-Parlamentets beslutning af.
EFT L 84 af 28.3 1974, s. 10.
EFT L 277 af 10.10.1997, s. 24.
EFT L 220 af 29.8.1977, s. 38.
EFT L 59 af 27.2.1998, s. 1.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0005.png
luftarter og forurenende partikler, som træder i kraft i flere faser, samt en
prøvningsprocedure for forbrændingsmotorer tilfremdriftaf landbrugs- og skovbrugs-
traktorer; overholdelse af forskrifterne i Rådets direktiv 88/77/EØF af
3. december 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om
foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter fra dieselmotorer til fremdrift
af køretøjer
8
, senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/1/EF
9
,
kan anses for ækvivalent med overholdelse af bestemmelserne i nærværende direktiv;
3.
for at lette adgangen til markederne i tredjelande har det vist sig nødvendigt at sikre
ækvivalens mellem nærværende direktivs forskrifter for første fase og forskrifterne i
regulativ nr. 96 fra FN's Økonomiske Kommission for Europa
10
om typegodkendelse
af motorer med kompressionstænding til brug i landbrugs- og skovbrugstraktorer, for
så vidt angår forurenende emissioner;
for at miljøet i Europa kan få gavn af disse bestemmelser, og for samtidig at sikre
markedets enhed, må der indføres meget strenge, obligatoriske normer, som træder i
kraft i flere faser; en senere nedsættelse af grænseværdierne eller ændring af
prøvningsproceduren kan udelukkende ske på grundlag af dels igangværende eller nye
undersøgelser og forskningsaktiviteter vedrørende de bestående og forventede
tekniske muligheder, dels en cost/benefit-analyse af fuldskalaproduktion af landbrugs-
og skovbrugstraktorer, som kan overholde disse lavere grænser; Europa-Parlamentet
og Rådet bør inden udgangen af 2006 tage stilling til en sådan nedsættelse;
det vil være hensigtsmæssigt at give medlemsstaterne mulighed for gennem afgifts-
begunstigelser at fremme markedsføring af motorer til landbrugs- og skovbrugs-
traktorer, som tidligere end påkrævet opfylder de forskrifter, som er vedtaget på
fællesskabsplan vedrørende foranstaltninger mod emission af forurenende stoffer;
Målene for de ved dette direktiv påtænkte fællesskabsforanstaltninger kan ikke i
tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne. De kan derfor i overensstemmelse
med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 3 B, bedre opfyldes på fælles-
skabsplan; i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet handler Fællesskabet
ved dette direktiv kun i det omfang, der er nødvendigt for at nå disse mål;
den tekniske udvikling kræver hurtig tilpasning af de tekniske forskrifter i bilagene;
denne opgave bør af hensyn til en enkel og hurtig procedure overlades til
Kommissionen, undtagen hvad angår grænseværdierne for de forurenende stoffer; i
alle tilfælde, hvor Europa-Parlamentet og Rådet bemyndiger Kommissionen til at
gennemføre regler vedrørende landbrugs- og skovbrugstraktorer, bør der fastlægges en
høringsprocedure mellem Kommissionen og medlemsstaterne i det udvalg, der er
nedsat ved direktiv 74/150/EØF;
forskrifterne i nærværende direktiv supplerer forskrifterne i Rådets direktiv
77/537/EØF, som anført i bilag II til direktiv 74/150/EØF; direktiv 74/150/EØF bør
derfor ændres -
EFT L 36 af 9.2.1988, s. 33.
EFT L40 af 17.2.1996, s. 1.
Dok. E/ECE/TRANS/505/Rev.l/Add.95.
4.
5.
6.
7.
8.
8
9
10
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0006.png
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:
Artikel 1
I dette direktiv forstås ved:
- "landbrugs- eller skovbrugstraktor " (i det følgende benævnt "traktor"): ethvert køretøj,
som opfylder definitionen i artikel 1, stk. 1, i direktiv 74/150/EØF;
- "motor": et termisk system med intern forbrænding, som defineret i bilag I til nærværende
direktiv, tilfremdriftaf traktorer;
- "typegodkendelse af en motortype eller -familie hvad angår emission af forurenende
stoffer", den handling, ved hvilken en medlemsstat attesterer, at en motortype eller -familie
bestemt til brug i traktorer opfylder de tekniske forskrifter i nærværende direktiv;
- "typegodkendelse af en type traktor hvad angår emission af forurenende stoffer": den
handling, ved hvilken en medlemsstat attesterer, at en type traktor, der er monteret med en
motor svarende til definitionen i bilag I, opfylder de tekniske forskrifter i nærværende
direktiv;
- "familie af motorer", to eller flere motortyper, som har ensartet konstruktion og følgelig
kan have sammenlignelige specifikationer med hensyn til emission af forurenende stoffer.
Artikel 2
Proceduren for meddelelse af typegodkendelse af en motortype eller -familie hvad angår
emission af forurenende stoffer og for meddelelse af typegodkendelse af en type traktor hvad
angår emission af forurenende stoffer samt vilkårene for fri markedsføring af sådanne motorer
og traktorer er fastlagt i direktiv 74/150/EØF.
Artikel 3
1.
Enhver motortype og -familie skal, hvad angår emission af forurenende stoffer, opfylde
forskrifterne i bilag I.
Enhver type traktor skal, hvad angår emission af forurenende stoffer, opfylde
forskrifterne i bilag II.
Artikel 4
1.
Fra den 1. januar 2001 kan medlemsstaterne ikke
- nægte EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse af en motortype eller
motorfamilie eller
- forbyde salg af sådanne motorer,
2.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0007.png
hvis emissionen af forurenende stoffer fra disse motorer opfylder bestemmelserne i
dette direktiv, eller
- nægte EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse af en type traktor,
- forbyde ibrugtagning af sådanne traktorer,
hvis emissionen af forurenende stoffer fra motoren i disse traktorer opfylder
bestemmelserne i dette direktiv.
2.
Fra den 1. oktober 2001
- kan medlemsstaterne ikke meddele EF-typegodkendelse af en type traktor,
- skal medlemsstaterne nægte national typegodkendelse af en type traktor,
hvis emissionen af forurenende stoffer fra motoren på den pågældende traktor ikke
opfylder forskrifterne i dette direktiv.
3.
Fra den 1. oktober 2003 forbyder medlemsstaterne ibrugtagning af traktorer, hvis
motors emission af forurenende stoffer ikke er i overensstemmelse med bestem-
melserne i dette direktiv.
Artikel 5
Myndighederne i de medlemsstater, som meddeler EF-typegodkendelse af en motortype eller
-familie eller EF-typegodkendelse af en type traktor, anerkender de typegodkendelser af
motorer eller traktorer, der er meddelt i henhold til bestemmelserne i punkt 3 i bilag I og II,
og de dertil svarende typegodkendelsesmærker på motorer og traktorer.
Artikel 6
Europa-Parlamentet og Rådet træffer inden udgangen af 2006 beslutning om skærpelse af
grænseværdierne for forurenende stoffer på grundlag af et forslag, som Kommissionen i givet
fald forelægger inden udgangen af 2004. I forslaget, der baseres på forskning og
cost/effectiveness-undersøgelser af skærpede grænseværdier, foreslår Kommissionen
foranstaltninger, som er proportionale og rimelige i forhold til de tilsigtede mål, og hvor der
tages hensyn til den generelle udbredelse af teknikker til begrænsning af forurenende
emissioner fra motorer og til anvendelsen af nye motor- og tilbehørssystemer på traktorer,
samt til luftkvaliteten.
Artikel 7
1.
Medlemsstaterne kan kun indrømme afgiftsbegunstigelser for de traktorer og motorer
dertil, som opfylder dette direktivs foranstaltninger mod emissioner af forurenende
stoffer.
De i stk. 1 omhandlede begunstigelser skal opfylde traktatens bestemmelser og følgende
bestemmelser:
2.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0008.png
- de skal gælde for alle fabriksnye traktorer og fabriksnye motorer, som udbydes til
salg på markedet i en medlemsstat, og som tidligere end krævet opfylder
forskrifterne i dette direktiv
- de skal ophøre, når de grænseværdier, der er fastlagt i dette direktiv, bliver
obligatoriske
- for hver traktor- og motortype skal de beløbsmæssigt være lavere end de ekstra-
omkostninger til indførelse af tekniske løsninger og til montering af motoren på
traktoren, som er forbundet med overholdelse af de fastlagte værdier.
3.
Kommissionen skal underrettes om planer om indførelse eller ændring af de i stk. 1
omhandlede afgiftsbegunstigelser i så god tid, at den kan fremsætte sine bemærkninger
dertil
Artikel 8
Ændringer, som er nødvendige for at tilpasse forskrifterne i bilaget til den tekniske udvikling,
vedtages efter proceduren i artikel 13 i direktiv 74/150/EØF.
Artikel 9
I bilag II til direktiv 74/150/EØF indsættes som punkt 2.8.2: "2.8.2 Emission af forurenende
luftarter og forurenende partiklerfradieselmotorer".
Artikel 10
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at
efterkomme dette direktiv inden den 31. december 2000. De underretter straks Kommissionen
herom.
De anvender disse bestemmelserfraden 1. oktober 2001.
Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette
direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere
regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.
Artikel 11
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske
Fællesskabers Tidende.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0009.png
Artikel 12
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den
På Europa-Parlamentets vegne
Formand
På Rådets vegne
Formand
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0010.png
BILAG I
FORSKRIFTER FOR EF-TYPEGODKENDELSE,
HVAD ANGÅR EMISSION AF FORURENENDE STOFFER,
AF EN MOTORTYPE ELLER -FAMILIE TIL TRAKTORER
1.
1.1
DEFINITIONER
Type motor til traktorer hvad angår emissioner af forurenende stoffer
Ved "type motor til traktorer hvad angår emissioner af forurenende stoffer" forstås
motorer med kompressionstænding, som indbyrdes ikke afviger væsentligt hvad angår
de egenskaber, der er fastlagt i tillæg 1 til dette bilag.
1.2 Emission af forurenende stoffer
Ved "emission af forurenende stoffer" forstås afgivelse af forurenende luftarter (kulilte,
kulbrinter og kvælstofoxider) og forurenende partikler.
2.
2.1
2.2
ANSØGNING OM TYPEGODKENDELSE
Ansøgning om typegodkendelse af en motortype eller -familie hvad angår emission af
forurenende indgives af fabrikanten eller dennes repræsentant.
Ansøgningen skal være bilagt tre eksemplarer af det udfyldte oplysningsskema, hvoraf
en model er givet i tillæg 1 til dette bilag.
3.
3.1
PRØVNINGSFORSKRIFTER
De prøvningsforskrifter og grænseværdier i direktiv 97/68/EF, som er gældende på det
tidspunkt, hvor nærværende direktiv træder i kraft, skal være overholdt.
Indtil udgangen af første fase i direktiv 97/68/EF accepteres tillige overholdelse af
følgende bestemmelser:
3.1.1 Prøvningsforskrifterne og grænseværdierne i direktiv 88/77/EØF
3.1.2 Prøvningsforskrifterne og grænseværdierne i regulativ nr. 96 fra FN's økonomiske
kommission for Europa (FN/ECE).
TYPEGODKENDELSE
Der udstedes en EF-typegodkendelsesattest svarende til modellen i tillæg 2 til dette
bilag I.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0011.png
5.
5.1
MÆRKNING AF MOTOREN
Motoren skal mærkes efter forskrifterne i tillæg 3 til dette bilag. Identifika-
tionsnummeret skal være i overensstemmelse med forskrifterne i tillæg 4 til dette bilag.
Ligeledes accepteres mærkning og identifikation efter forskrifterne i direktiv 97/68/EF
og i regulativ nr. 96fraFN's økonomiske kommission for Europa.
PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE
Uden at bestemmelserne i artikel 8 i direktiv 74/150/EØF indskrænkes, skal
produktionens overensstemmelse kontrolleres efter bestemmelserne i kapitel 5 i bilag I
til direktiv 97/68/EF eller kapitel 8 i bilag I til direktiv 88/77/EØF samt på grundlag af
den beskrivelse, der er givet i EF-typegodkendelsesattesten, som er vist i tillæg 2.
5.2
6.
6.1
10
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0012.png
BILAG I
TILLÆG 1
OPLYSNINGSSKEMA
VEDRØRENDE EF-TYPEGODKENDELSE, HVAD ANGÅR EMISSION AF
FORURENENDE STOFFER, AF EN MOTORTYPE ELLER -FAMILIE TIL TRAKTORER
Følgende oplysninger skal i de relevante tilfælde indsendes i tre eksemplarer og omfatte en
indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i passende målestok i A4-format
eller foldet til denne størrelse og være tilstrækkelig detaljerede. Eventuelle fotografier skal
være tilstrækkelig detaljerede.
DEL1
1.
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.4
1.5
GENERELT
MOTORTYPE / MOTOR REPRÆSENTATIV FOR FAMILIEN
1
^)
Fabriksmærke (firmabetegnelse)
Type og almindelig(e) handelsbetegnelse(r) på motoren eller, i givet fald
på den motor, som er repræsentativ for familien
1
):
Eventuelle typeidentifikationsmærker som markeret på motoren (motorerne):
Mærkets placering:
Fabrikantens navn og adresse:
Adresse på samlefabrikker:
DEL 2
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.14.1
MOTORTYPE
HOVEDSPECIFIKATIONER FOR MOTORTYPEN
Beskrivelse af motor med kompressionstænding
Fabrikant:
Fabrikantens motorkode (som markeret på motoren):
Funktionsprincip: firetakt / totakt
1
) :
Boring:
Slaglængde:
Antal cylindre og cylinderarrangement:
Slagvolumen:
Nominelt omdrejningstal:
Omdrejningstal ved største drejningsmoment:
Volumenkompressionsforhold
2
):
Forbrændingssystem:
Tegning(er) af forbrændingskammer og stempelkrone:
Mindste tværsnitsareal af tilgangs- og afgangsåbninger:
Kølesystem
Væskekøling
11
mm
mm
cm
3
min"
1
min"
1
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0013.png
2.1.14.1.1
2.1.14.1.2
2.1.14.1.3
2.1.14.1.4
2.1.14.2
2.1.14.2.1
2.1.14.2.2
2.1.14.2.3
2.1.15
2.1.15.1
2.1.15.2
2.1.15.3
2.1.15.4
2.1.15.5
2.1.16
2.1.16.1
2.1.16.2
2.1.16.3
2.1.16.4
2.1.17
2.1.18
2.2
Væskensart:
Cirkulationspumpe(r): ja/nej:
1
):
Specifikationer eller mærke(r) og type(r) (i givet fald):
Udvekslingsforhold (i givet fald):
Luftkøling
Blæser: ja/nej
1
):
Specifikationer eller mærke(r) og type(r) (i givet fald):
Udvekslingsforhold (i givet fald):
Den af fabrikanten tilladte temperatur
For væskekøling, største temperatur ved afgangsåbning:
K
For luftkøling, referencepunkt:
Største temperatur ved referencepunktet:
K
Største temperatur af indgangsluft ved afgang fra intercooler (i givet fald): K
Største temperatur af udstødningsgas ved afgangsrør
ud for udstødningsmanifoldens afgangsflange:
K
Smøremidlets temperatur: laveste:
K
højeste:
K
Trykladning: ja/nej 0:
Mærke:
Type:
Beskrivelse af systemet (f.eks. maksimaltryk, eventuel ladetrykventil):
Intercooler: ja/nej
1
):
Indsugningssystem: største tilladte indsugningsvakuum ved nominelt motor
omdrejningstal på
min"
1
kPa og ved fuld gas:
kPa
Udstødningssystem: største tilladte modtryk ved motorens nominelle
omdrejningstal på
min"
1
kPa og ved fuld gas:
kPa
Supplerende forureningsbegrænsende anordninger
forefindes og ikke er omfattet af et andet punkt)
- Beskrivelse og/eller diagram(mer):
(hvis
sådanne
2.3
2.3.1
Brændstofsystem
Brændstofpumpe
Tryk
2
) eller karakteristikdiagram:
kPa
2.3.2
Indsprøjtningssystem
2.3.2.1
Pumpe
2.3.2.1.1 Fabrikat(er):
2.3.2.1.2 Type(r):
2.3.2.1.3 Ydelse:
mm
3 2
) /pr. indsprøjtning eller pr. takt ved en pumpehastighed
på:
enten
min"
1
(nominel omdrej ningshastighed) eller
min"
1
(maksimalt drejningsmoment) eller diagram.
Anvendt metode: på motor/i prøvebænk
1
)
2.3.2.1.4 Indsprøjtningsforstilling
2.3.2.1.4.1 Indsprøjtningsforstillingskurve
2
):
2.3.2.1.4.2 Indstilling
2
):
2.3.2.2
Indsprøjtningsrør
12
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0014.png
2.3.2.2.1
2.3.2.2.2
2.3.2.3
2.3.2.3.1
2.3.2.3.2
2.3.2.3.3
2.3.2.4
2.3.2.4.1
2.3.2.4.2
2.3.2.4.3
2.3.2.4.4
2.3.2.4.5
2.3.3
2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.3.3
2.4
2.4.1
2.4.2
Længde:
Indvendig diameter:
Indsprøjtningsdyse(r)
Fabrikat(er)
Type(r)
Åbningstryk
2
) eller diagram
1
):
Hastighedsregulator
Fabrikat(er):
Type(r):
Afskæring begynder (ved fuld gas)
2
):
Maksimalt omdrejningstal ubelastet
2
):
Tomgangshastighed
2
):
Koldstartsystem
Fabrikat(er):
Type(r):
Beskrivelse:
Ventilstyringsspecifikationer
Største ventilløft, åbnings- og lukkevinkler i forhold til øv. dødpunkt,
eller tilsvarende angivelser:
Referencespillerum og/eller
1
) indstillingsinterval:
mm
min"
1
min"
1
min"
1
2.5
Elektronisk styrede funktioner
Har motoren elektronisk styrede funktioner, gives oplysninger om deres
præstationer.
DEL 3
3.
3.1
FAMILIE AF MOTORER MED KOMPRESSIONSTÆNDING
HOVEDSPECIFIKATIONER FOR MOTORFAMILIEN
Fællesparametre, som bestemmer motorfamilien
En motorfamilie bestemmes ved de grundlæggende konstruktionsparametre, som
skal være fælles for alle motorer i familien. Vekselvirkning mellem parametrene
er i visse tilfælde mulig. Hensyn til vekselvirkning skal tages desuden for at
garantere, at motorfamilien kun indeholder motorer med ensartede egenskaber
hvad angår emissioner fra udstødningen.
For at motorer kan anses for tilhørende samme motorfamilie, skal de
grundlæggende parametre i følgende liste være fælles for dem:
3.1.1
3.1.2
3.1.3
Funktionsprincip: totakt/firetakt:
1
)
Kølemiddel: luft/vand/olie
1
)
Slagvolumen
13
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0015.png
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14
3.1.15
3.2
3.2.1
- motorernes slagvolumen må højst afvige 15%,
- på motorer med anordning til efterbehandling skal antal cylindre være ens.
Luftindtagets art: atmosfærisk/trykladning
1
) .,
Forbrændingskammerets type og udformning
- forkammer
- hvirvelkammer
- kammer med åben strømning
Arrangement, dimensioner og antal af ventiler og åbninger
- i topstykke
- i cylindervæg
- i krumtaphus
Brændstofsystem
- indsprøjtningsdyse med pumpe
- rækkepumpe
- fbrdelerpumpe
- enhedselement
- enhedsdyse
Recirkulation af udstødningsgas
VandinjektionAemulsion
1
)
Luftinjektion
Ladeluftkøling
Oxidativ katalysator
Reduktiv katalysator
Termisk reaktor
Partikelfilter
Valg af motor, som er repræsentativ for familien
Ved valg af en motor, som er repræsentativ for familien, anvendes som første
kriterium det største forbrug pr. takt ved et omdrejningstal svarende til det
angivne største drejningsmoment. Er der to eller flere motorer, som ikke kan
skelnes på denne måde, anvendes som sekundært kriterium det største forbrug
pr. takt ved maksimalt omdrejningstal. I visse tilfælde kan den typegodkendende
myndighed afgøre, at den bedste metode til bestemmelse af det højeste
emissionsniveau er at afprøve endnu en motor. Til udførelse af prøverne kan
myndigheden således udvælge en supplerende motor, hvis specifikationer tyder
på, at den blandt alle motorer i familien har det højeste emissionsniveau i
udstødningsgassen.
Har motorerne i en familie andre variable specifikationer, der kan antages at
have indflydelse på emissionerne fra udstødningsgassen, skal også disse
specifikationer defineres og tages i betragtning ved valg af den repræsentative
motor.
Fortegnelse over de motortyper, der udgør familien
Navn på motorfamilien
Specifikationer for motortyperne inden for familien
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
14
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0016.png
Repraesen-
tativ motor
Motortype
Antal cylindre
Nominel hastighed (min"
1
)
Braendstoftilf0rsel pr. slag (mm
3
)
Nominel nettoeffekt (kW)
Motorhastighed v. st0rste drej-
ningsmoment (min"
1
)
Braendstoftilf0rsel pr. slag (mm
3
)
St0rste drejningsmoment (Nm)
Tomgangshastighed (min"
1
)
Stempelvandring (mm), angivet
som % af vaerdien for repraesen-
tativ motor
100
DEL 4
4.
MOTORTYPE INDEN FOR FAMILIEN
HOVEDSPECIFIKATIONER FOR MOTORTYPEN, SOM ER REPRÆ-
SENTATIV FOR FAMILIEN
3
)
Beskrivelse af motor med kompressionstænding
Fabrikant:
Fabrikantens motorkode (som markeret på motoren):
Funktionsprincip: firetakt/totakt
1
) :
Boring:
Slaglængde:
Antal cylindre og cylinderarrangement:
Slagvolumen:
Nominelt omdrejningstal:
Omdrejningstal ved største drejningsmoment:
Volumenkompressionsforhold
2
):
Forbrændingssystem:
Tegning(er) af forbrændingskammer og stempelkrone:
Mindste tværsnitsareal af tilgangs- og afgangsåbninger:
Kølesystem
Væskekøling
Væskensart:
Cirkulationspumpe(r): ja/nej:
1
):
Specifikationer eller mærke(r) og type(r) (i givet fald):
Udvekslingsforhold (i givet fald):
Luftkøling
Blæser: ja/nej
1
):
15
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1.14
4.1.14.1
4.1.14.1.1
4.1.14.1.2
4.1.14.1.3
4.1.14.1.4
4.1.14.2
4.1.14.2.1
mm
mm
cm
3
min"
1
min"
1
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0017.png
4.1.14.2.2
4.1.14.2.3
4.1.15
4.1.15.1
4.1.15.2
4.1.15.3
4.1.15.4
4.1.15.5
4.1.16
4.1.16.1
4.1.16.2
4.1.16.3
4.1.16.4
4.1.17
4.1.18
Specifikationer og mærke(r) og type(r) (i givet fald):
Udvekslingsforhold (i givet fald):
Den af fabrikanten tilladte temperatur
For væskekøling, største temperatur ved afgangsåbning:
K
For luftkøling, referencepunkt:
Største temperatur ved referencepunktet:
K
Største temperatur af indtagsluft ved afgang fra intercooler (i givet fald): .. K
Største temperatur af udstødningsgas ved afgangsrør ved
udstødningsmanifoldens afgangsflange:
K
Smøremidlets temperatur: laveste:
K
højeste:
K
1
Trykladning: ja/nej ):
Mærke:
Type:
Beskrivelse af systemet (f.eks. maksimaltryk, eventuel ladetrykventil):
Intercooler: ja/nej
1
):
Indsugningssystem: største tilladte indsugningsvakuum ved nominelt motor
omdrejningstal på
min"
1
kPa og ved fuld gas:
kPa
Udstødningssystem: største tilladte modtryk ved motorens nominelle omdrej
ningstal på
min"
1
kPa og ved fuld gas:
kPa
Supplerende forureningsbegrænsende anordninger (hvis sådanne fore-
findes og ikke er omfattet af et andet punkt)
- Beskrivelse og/eller
1
) diagram(mer):
4.2
4.3
4.3.1
Brændstofsystem
Brændstofpumpe
Tryk
2
) eller karakteristikdiagram:
kPa
4.3.2
Indsprøjtningssystem
4.3.2.1
Pumpe
2.3.2.1.1 Fabrikat(er):
4.3.2.1.2 Type(r):
4.3.2.1.3 Ydelse:
mm
3 2
) /takt eller pr. omdrejning ved en pumpehastighed på:
enten
min"
1
(nominel omdrej ningshastighed) eller
min*
1
(maksimalt drejningsmoment) eller diagram.
Anvendt metode: på motor/i prøvebænk
1
)
4.3.2.1.4 Indsprøjtningsforstilling
4.3.2.1.4.1 Indsprøjtningsforstillingskurve
2
):
4.3.2.1.4.2 Indstilling
2
):
4.3.2.2
Indsprøjtningsrør
4.3.2.2.1 Længde:
mm
4.3.2.2.2 Indvendig diameter:
mm
4.3.2.3
Indsprøjtningsdyse(r)
4.3.2.3.1 Fabrikat(er)
4.3.2.3.2 Type(r)
4.3.2.3.3 Åbningstryk
2
) eller diagram:
4.3.2.4
Hastighedsregulator
16
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0018.png
4.3.2.4.1
4.3.2.4.2
4.3.2.4.3
4.3.2.4.4
4.3.2.4.5
4.3.3
4.3.3.1
4.3.3.2
4.3.3.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.5
Fabrikat(er):
Type(r):
Afskæring begynder (ved fuld gas)
2
):
Maksimalt omdrejningstal ubelastet
2
):
Tomgangshastighed
2
):
Koldstartsystem
Fabrikat(er):
Type(r):
Beskrivelse:
Ventilsryringsspecifikationer
Største ventilløft, åbnings- og lukkevinkler i forhold til øv. dødpunkt,
eller tilsvarende angivelser:.-.
Referenceværdi og/eller
1
) indstillingsspillerum:
Elektronisk styrede funktioner
min"
1
min"
1
min"
1
Har motoren elektronisk styrede funktioner, gives oplysninger om deres
præstationer.
1)
2)
3)
4)
Det ikke gældende overstreges.
Tolerance angives.
Gælder ansøgningen flere repræsentative motorer, skal der udfyldes et særskilt oplysningsskema
for hver af dem.
I særtilfælde.
17
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0019.png
BILAG I
TILLÆG 2
< Model
(Største format: A4 (210 x 297 mm))
EF-TYPEGODKENDELSESATTEST
Myndighedens stempel
Meddelelse om
- typegodkendelse
1
)
- udvidelse af typegodkendelse
1
)
- nægtelse af typegodkendelse
1
)
- inddragelse af typegodkendelse
1
)
af en motortype med kompressionstænding eller af en familie af sådanne motorer, bestemt til
fremdrift af traktorer, i henhold til direktiv .../.../EF.
Typegodkendelse nr.:
Udvidelse nr.
2
):
Årsag til udvidelse
2
):
DEL I
0.
0.1
0.2
0.3
Almindelige oplysninger
Fabriksmærke (firmabetegnelse):
Navn og adresse på fabrikanten (og dennes eventuelle repræsentant) af den
repræsentative motortype og (i givet fald) af motortyperne i familien
1
):
Typeidentifikationsmærke som markeret af fabrikanten på motorerne:
Mærkets anbringelsessted:
Fastgørelsesmåde:
Motornummerets anbringelsessted, kode og fastgørelsesmåde :
EF-typegodkendelsesmærkets anbringelsessted og fastgørelsesmåde:
Adresse på samlefabrikker:
0.4
0.5
0.6
DEL II
1.
1.1
1.1.1
Eventuelle indskrænkninger i motorens anvendelse:
Særlige betingelser for motorens (motorernes) montering på traktoren:
Største vakuum ved indtag:
18
kPa
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0020.png
1.1.2
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
Største tilladte modtryk:
kPa
Er der meddelt særskilt typegodkendelse af motoren JA/NEJ ! )
Hvis JA:
Bestemmelser, hvortil der henvises: 97/68/EF / 88/77/EØF / FN/ECE-regulativ
nr. 96
1
)
Typegodkendelse nr.:
typegodkendelsesattest for den pågældende motortype eller -familie vedlægges
Hvis NEJ
Teknisk tjeneste, som forestår typegodkendelsesprøvningen:
Prøvningsrapportens dato
Prøvningsrapportens nummer
Prøvningsresultater
Målinger i henhold til forskrifterne i
direktiv 97/68/EF
direktiv 88/77/EØF
FN/ECE-regulativ nr. 96
CO (g/kWh)
HC(g/kWh)
NOx (g/kWh)
Partikler (g/kWh)
3.
Undertegnede erklærer hermed, at ovenstående beskrivelse af motortypen /
motortypen, som er repræsentativ for familien
1
)» og at prøvningsresultaterne i
typegodkendelsesmappen er korrekte.
Typegodkendelse meddelt/nægtet/inddraget
1
)
Sted:
Dato:
Underskrift:
Bilag:
Typegodkendelsesmappe:
19
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0021.png
BILAG I
TILLÆG 3
MÆRKNING AF MOTORER
Den som teknisk enhed godkendte motor skal være påført:
1.1. Motorfabrikantens fabriksmærke eller firmabetegnelse
1.2. Motorens type, eventuel motorfamilie samt motorens identifikationsnummer
1.3. EF-typegodkendelsesnummer som beskrevet i bilag II.
2.
Disse mærker skal være holdbare i hele motorens levetid og skal være let læselige og
uudslettelige. Anvendes mærkater eller skilte, skal de være påført således, at også deres
fastgøring kan holde i hele motorens levetid, og således at mærkater eller skilte ikke kan
fjernes uden at de ødelægges eller bliver ulæselige.
Mærkningen skal være fastgjort til en motordel, som er nødvendig for motorens
normale funktion og sædvanligvis ikke kræver udskiftning i motorens levetid.
Mærkningen skal være placeret således, at den for en gennemsnitsiagttager er let synlig,
efter at motoren er monteret på traktoren og forsynet med alt motorudstyr, der er
nødvendigt for dens funktion. Hvis der skal aftages dæksler, anses dette krav for opfyldt,
hvis det let lader sig gøre uden værktøj.
Er det er usikkert, om dette krav er opfyldt, anses dette for at være tilfældet, hvis der
anvendes supplerende mærkning mindst bestående af motorens identifikationsnummer
foruden fabrikantens fabriksmærke, handelsnavn eller logo. Sådan supplerende mærkning
skal være placeret enten på eller ved siden af en hovedkomponent, der normalt ikke
kræver udskiftning i motorens levetid og er let tilgængelig for regelmæssig
vedligeholdelse uden brug af værktøj, eller mærket skal være fastgjort på afstand af den
oprindelige mærkning på motorens krumtaphus. Både den originale og den eventuelle
supplerende mærkning skal være let synlig for en gennemsnitsiagttager, efter at motoren
er forsynet med alt motorudstyr, der er nødvendigt for dens funktion. Et dæksel efter
forskrifterne i foregående afsnit er tilladt. Den supplerende mærkning skal være påført
direkte på motorens overflade på holdbar måde såsom ved prægning eller ved
mærkat/skilt, der opfylder kravene i punkt 2.
4.
Motorernes kodning skal være således, at den i forbindelse med identifikationsnumrene
giver utvetydig bestemmelse af produktionsfølgen.
Al mærkning skal være påført motorerne, før de forlader produktionslinjen.
Den nøjagtige placering af motorens mærkning skal være angivet i oplysningsskemaet,
jf. bilag I og II.
3.
5.
6.
20
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0022.png
BILAG I
TILLÆG 4
NUMMERERING
EF-typegodkendelsesmærke for komponenter består af:
et rektangel, som omslutter bogstavet "e" (lille e) efterfulgt af kodenummer eller
-bogstaver på den medlemsstat, som har meddelt typegodkendelse:
1 for Tyskland
2 for Frankrig
3 for Italien
4 for Nederlandene
5 for Sverige
6 for Belgien
9 for Spanien
11 for Det Forenede Kongerige
12 for Østrig
13 for Luxembourg
17 for Finland
18 for Danmark
21 for Portugal
23 for Grækenland
IRL for Irland
under dette, et EF-typegodkendelsenummer, placeret nær højre hjørne og svarende til
nummeret på EF-typegodkendelsesattesten for den pågældende motortype eller -familie.
Eksempel på EF-typegodkendelsesmærke
a> 30 mm
Forklaring: Motoren med ovenstående typegodkendelsesmærke er typegodkendt i Tyskland
(el) under nummeret 66-2405.
66 - 2405
21
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0023.png
BILAG II
FORSKRIFTER FOR EF-TYPEGODKENDELSE,
HVAD ANGÅR EMISSION AF FORURENENDE STOFFER,
AF EN TYPE TRAKTOR
MONTERET MED MOTOR MED KOMPRESSIONSTÆNDING
1.
DEFINITIONER
1.1 Type traktor hvad angår emissioner af forurenende stoffer
Ved "type traktorer hvad angår emissioner af forurenende stoffer" forstås traktorer, som
indbyrdes ikke afviger væsentligt hvad angår de væsentlige egenskaber, der er fastlagt i
tillæg 1.
1.2
Emissioner af forurenende stoffer
Ved "emission af forurenende stoffer" forstås afgivelse af forurenende luftarter (kulilte,
kulbrinter og kvælstofoxider) og forurenende partikler.
2.
2.1
ANSØGNING OM TYPEGODKENDELSE
Ansøgning om typegodkendelse af en type traktor hvad angår emission af forurenende
stoffer indgives af fabrikanten eller dennes repræsentant.
Ansøgningen skal være bilagt tre eksemplarer af det udfyldte oplysningsskema, hvoraf
en model er givet i tillæg 1.
2.2
3.
3.1
PRØVNINGSFORSKRIFTER
Prøvningsforskrifterne med tilhørende grænseværdier i direktiv 97/68/EF, som er
gældende på det tidspunkt, hvor nærværende direktiv træder i kraft, skal være
overholdt.
Indtil udgangen af første fase i direktiv 97/68/EF accepteres tillige overholdelse af
følgende bestemmelser:
3.1.1 Prøvningsforskrifterne og grænseværdierne i direktiv 88/77/EØF
3.1.2 Prøvningsforskrifterne og grænseværdierne i regulativ nr. 96 fra FN's økonomiske
kommission for Europa (FN/ECE).
3.2
De dele af traktoren, som kan have indflydelse på emissionen af forurenende stoffer,
skal være konstrueret, produceret og monteret således, at de under normale
brugsomstændigheder og trods de vibrationer, der udsættes for, opfylder de tekniske
forskrifter i dette direktiv.
22
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0024.png
4.
TYPEGODKENDELSE
Der udstedes en EF-typegodkendelsesattest svarende til modellen i tillæg 2.
5.
5.1
MÆRKNING AF MOTOREN
Motoren skal mærkes efter forskrifterne i tillæg 3 til dette bilag. Identifikations-
nummeret skal være i overensstemmelse med forskrifterne i tillæg 4 til bilag I.
Ligeledes godkendes mærkning og identifikation efter forskrifterne i direktiverne
97/68/EF og 88/77/EØF, og efter forskrifterne i regulativ nr. 96 fra FN's Økonomiske
Kommission for Europa.
5.2
6.
6.1
PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE
Uden at bestemmelserne i artikel 8 i direktiv 74/150/EØF indskrænkes, skal
produktionens overensstemmelse kontrolleres efter bestemmelserne i kapitel 5 i bilag I i
direktiv 97/68/EF eller kapitel 8 i bilag I til direktiv 88/77/EØF samt på grundlag af den
beskrivelse, der er givet i EF-typegodkendelsesattesten, som er vist i tillæg 2.
23
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0025.png
BILAG II
TILLÆG 1
OPLYSNINGSSKEMA
VEDRØRENDE EF-TYPEGODKENDELSE,
HVAD ANGÅR EMISSION AF FORURENENDE STOFFER,
AF EN TYPE TRAKTOR MED MOTOR MED KOMPRESSIONSTÆNDING
Følgende oplysninger skal i de relevante tilfælde indsendes i tre eksemplarer og omfatte en
indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i passende målestok i A4-format
eller foldet til denne størrelse og være tilstrækkelig detaljerede. Eventuelle fotografier skal
være tilstrækkelig detaljerede.
DEL 1
1
.
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.4
1.5
GENERELT
TYPE TRAKTOR
Fabriksmærke (firmabetegnelse)
Type og almindelig(e) handelsbetegnelse(r) på traktoren:
Eventuelle typeidentifikationsmærker som markeret på traktoren:
Mærkets placering:
Fabrikantens navn og adresse:
Adresse på samlefabrikker:
DEL 2
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
TRAKTORTYPE
HOVEDSPECIFIKATIONER FOR TRAKTORTYPEN
Beskrivelse af motor med kompressionstænding
Fabrikant:
Fabrikantens motorkode (som markeret på motoren):
Funktionsprincip: firetakt / totakt
1
) :
Boring:
Slaglængde:
Antal cylindre og cylinderarrangement:
Slagvolumen:
Nominelt omdrejningstal:
Omdrejningstal ved største drejningsmoment:
Volumenkompressionsforhold
2
):
Forbrændingssystem:
Tegning(er) af forbrændingskammer og stempelkrone:
Mindste tværsnitsareal af tilgangs- og afgangsåbninger:
24
mm
mm
cm
3
min"
1
min"
1
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0026.png
2.1.14
2.1.14.1
2.1.14.1.1
2.1.14.1.2
2.1.14.1.3
2.1.14.1.4
2.1.14.2
2.1.14.2.1
2.1.14.2.2
2.1.14.2.3
2.1.15
2.1.15.1
2.1.15.2
2.1.15.3
2.1.15.4
2.1.15.5
2.1.16
2.1.16.1
2.1.16.2
2.1.16.3
2.1.16.4
2.1.17
2.1.18
Kølesystem
Væskekøling
Væskensart:
Cirkulationspumpe(r):ja/nej:
1
):
Specifikationer eller mærke(r) og type(r) (i givet fald):
Udvekslingsforhold (i givet fald):
Luftkøling
Blæser: ja/nej
1
):
Specifikationer eller mærke(r) og type(r) (i givet fald):
Udvekslingsforhold (i givet fald):
Den af fabrikanten tilladte temperatur
For væskekøling, største temperatur ved afgangsåbning:
K
For luftkøling, referencepunkt:
Største temperatur ved referencepunktet:
K
Største temperatur af indgangsluft ved afgang fra intercooler (i givet fald): K
Største temperatur af udstødningsgas ved afgangsrør ud for
udstødningsmanifoldens afgangsflange:
K
Smøremidlets temperatur: laveste:
K
højeste:
K
1
Trykladning: ja/nej ):
Mærke:
Type:
Beskrivelse af systemet (f.eks. maksimaltryk, eventuel ladetrykventil):
Intercooler: ja/nej
1
):
,
Indsugningssystem: største tilladte indsugnings vakuum ved nominelt motor-
omdrejningstal på
min"
1
kPa og ved fuld gas:
kPa
Udstødningssystem: største tilladte modtryk ved motorens nominelle omdrej
ningstal på
min"
1
kPa og ved fuld gas:
kPa
Supplerende forureningsbegrænsende anordninger (hvis sådanne fore-
findes og ikke er omfattet af et andet punkt)
- Beskrivelse og/eller diagram(mer):
2.2
2.3
2.3.1
Brændstofsystem
Brændstofpumpe
Tryk
2
) eller karakteristikdiagram:
kPa
2.3.2
Indsprøjtningssystem
2.3.2.1
Pumpe
2.3.2.1.1 Fabrikat(er):
2.3.2.1.2 Type(r):
2.3.2.1.3 Ydelse:
mm
3 2
) /pr. indsprøjtning eller pr. takt ved en pumpehastighed
på:
enten
min"
1
(nominel omdrej ningshastighed)
eller
min"
1
(maksimalt drejningsmoment) eller diagram.
Anvendt metode : på motor/i prøvebænk ! )
2.3.2.1.4 Indsprøjtningsforstilling
2.3.2.1.4.1 Indsprøjtningsforstillingskurve
2
):
2.3.2.1.4.2 Indstilling
2
):
25
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0027.png
2.3.2.2
2.3.2.2.1
2.3.2.2.2
2.3.2.3
2.3.2.3.1
2.3.2.3.2
2.3.2.3.3
2.3.2.4
2.3.2.4.1
2.3.2.4.2
2.3.2.4.3
2.3.2.4.4
2.3.2.4.5
2.3.3
2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.3.3
2.4
2.4.1
2.4.2
Indsprøjtningsrør
Længde:
Indvendig diameter:
Indsprøjtningsdyse(r)
Fabrikat(er)
Type(r)
Åbningstryk
2
) eller diagram
1
);
Hastighedsregulator
Fabrikat(er):
Type(r):
Afskæring begynder (ved fuld gas)
2
):
Maksimalt omdrejningstal ubelastet
2
):
Tomgangshastighed
2
):
Koldstartsystem
Fabrikat(er):
Type(r):
Beskrivelse:
Ventilstyringsspecifikationer
mm
mm
min"
1
min"
1
min"
1
Største ventilløft, åbnings- og lukkevinkler i forhold til øv. dødpunkt, eller
tilsvarende angivelser:
Referencespillerum og/eller
1
) indstillingsinterval:
2.5
Elektronisk styrede funktioner
Har motoren elektronisk styrede funktioner, gives oplysninger om deres
præstationer.
1)
2)
Det ikke gældende overstreges.
Tolerance angives.
26
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0028.png
BILAG II
TILLÆG 2
Model
(Største format: A4 (210 x 297 mm))
EF-TYPEGODKENDELSESATTEST
Myndighedens stempel
Meddelelse om
- typegodkendelse
1
)
- udvidelse af typegodkendelse
1
)
- nægtelse af typegodkendelse
1
)
- inddragelse af typegodkendelse
1
)
af en traktortype, monteret med motor med kompressionstænding, i henhold til direktiv
.../.../EF
Typegodkendelse nr.:
Udvidelse nr.
2
):
Årsag til udvidelse
2
):
DEL I
0.
0.1
0.2
0.3
Almindelige oplysninger
Fabriksmærke (firmabetegnelse):
Navn og adresse på fabrikanten (og dennes eventuelle repræsentant) af traktortypen:
Typeidentifikationsmærke som markeret af fabrikanten på traktoren:
Mærkets anbringelsessted:
Fastgørelsesmåde:
Anbringelsessted, kode og fastgørelsesmåde af traktorens identifikationsnummer:
EF-typegodkendelsesmærkets anbringelsessted og fastgørelsesmåde på traktoren:
Adresse på samlefabrikker:
0.4
0.5
0.6
DEL II
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
Eventuelle indskrænkninger i motorens anvendelse:
Særlige betingelser for motorens (motorernes) montering på traktoren:
Største vakuum ved indtag:
Største tilladte modtryk:
kPa
kPa
27
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0029.png
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
Er der meddelt særskilt typegodkendelse af motoren JA/NEJ1 )
Hvis JA:
Bestemmelser, hvortil der henvises: 97/68/EF / 88/77/EØF / FN/ECE-regulativ
nr. 960
Typegodkendelse nr.:
typegodkendelsesattest for den pågældende motortype eller -familie vedlægges
Hvis NEJ:
Teknisk tjeneste, som forestår typegodkendelsesprøvningen:
Prøvningsrapportens dato
Prøvningsrapportens nummer
Prøvningsresultater
Målinger i henhold til forskrifterne i
direktiv 97/68/EF
direktiv 88/77/EØF
FN/ECE-regulativ nr. 96
CO (g/kWh)
HC(g/kWh)
NOx (g/kWh)
Partikler (g/kWh)
eller godkendelsesattesten for den pågældende motortype eller -familie vedlægges.
2.3
Egenskaber ved traktoren, som kan påvirke emissionen af forurenende stoffer (givet
fald anføres arten af påvirkningen)
Undertegnede erklærer hermed, at ovenstående beskrivelse af traktor og prøvnings-
resultaterne gengivet i typegodkendelsesmappen er korrekte.
3.
Typegodkendelse meddelt/nægtet/inddraget
1
)
Sted:
Dato:
Underskrift:
Bilag:
Typegodkendelsesmappe
1)
2)
Det ikke gældende overstreges.
Hvis relevant.
28
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441074_0030.png
ISSN 0254-1459
KOM(98) 472 endelig udg.
DOKUMENTER
DA
03 06
14
15
Katalognummer : CB-CO-98-485-DA-C
ISBN 92-78-38526-3
Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer
L-2985 Luxembourg
29