Europaudvalget 2001
KOM (1999) 0392
Offentligt
1441325_0001.png
25.1.2000
DA
De Europæiske Fællesskabers Tidende
C 21 E/9
Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af ændringen til Montreal-protokollen om stoffer, der
nedbryder ozonlaget
(2000/C 21 E/03)
(EØS-relevant tekst)
KOM(1999) 392 endelig udg. — 1999/0157(CNS)
(Forelagt af Kommissionen den 27. juli 1999)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 174, stk. 4, sammenholdt med artikel
300, stk. 2, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og
ud fra følgende betragtninger:
(1) Som følge af Fællesskabets ansvar på miljøområdet har det
ved beslutning 88/540/EØF (
1
) tiltrådt Wienerkonventionen
om beskyttelse af ozonlaget og Montreal-protokollen om
stoffer, der nedbryder ozonlaget, og ved beslutning
91/690/EØF (
2
) godkendt første ændring til nævnte
protokol, og ved beslutning 94/68/EF godkendt anden
ændring til nævnte protokol;
(2) de nyeste videnskabelige undersøgelser viser, at en effektiv
beskyttelse af ozonlaget kræver større kontrol med
handelen med ozonlagsnedbrydende stoffer end krævet i
Montreal-protokollen, som ændret i 1992; de samme
undersøgelser viser, at der bør gennemføres øget overvåg-
ning af og kontrol med handelen med kontrollerede ozon-
lagsnedbrydende stoffer, herunder navnlig med methylbro-
mid;
(3) i september 1997 vedtoges i Montreal tredje ændring til
Montreal-protokollen med bestemmelser om denne øgede
kontrol; Kommissionen tog på Fællesskabets vegne del i
forhandlingerne og i godkendelsen af nævnte ændring;
(4) Fællesskabet har indført foranstaltninger på det område,
ændringen dækker, og bør derfor indgå internationale
forpligtelser på dette område;
(5) det er nødvendigt, at Fællesskabet godkender tredje
ændring til Montreal-protokollen, da bestemmelserne heri
vedrører handel med kontrollerede stoffer mellem Fælles-
skabet og andre parter, og da Fællesskabet har ansvaret for
gennemførelsen af de nævnte bestemmelser —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
Artikel 1
Tredje ændring til Montreal-protokollen om stoffer, der
nedbryder ozonlaget, godkendes herved på Fællesskabets vegne.
Teksten til ændringen er knyttet til denne afgørelse.
Artikel 2
Rådets formand bemyndiges herved til at udpege den eller de
personer, der gives fuldmagt til på Fællesskabets vegne at depo-
nere instrumentet for godkendelse af tredje ændring hos De
Forenede Nationers generalsekretær i overensstemmelse med
artikel 13 i Wienerkonventionen om beskyttelse af ozonlaget,
sammenholdt med artikel 3 i tredje ændring til Montreal-pro-
tokollen.
Artikel 3
Denne afgørelse offentliggøres i
De Europæiske Fællesskabers
Tidende.
(
1
) EFT L 297 af 31.10.1988, s. 8.
(
2
) EFT L 377 af 31.12.1991, s. 28.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441325_0002.png
C 21 E/10
DA
De Europæiske Fællesskabers Tidende
Ændring til Montreal-Protokollen vedtaget på parternes niende møde
Artikel 1
Ændring
F.
Artikel 4B
Tilladelser
I protokollen indsættes som artikel 4B:
25.1.2000
A.
Artikel 4, stk. 1c
Følgende stykke indføjes efter protokollens artikel 4, stk. 1b:
»1c.
Inden et år efter ikrafttrædelsen af dette stykke skal
hver part forbyde import af det i bilag E anførte kontrol-
lerede stof fra enhver stat, der ikke er part i denne
protokol«.
B.
Artikel 4, stk. 2c
Følgende stykke indføjes efter protokollens artikel 4, stk. 2b:
»2c
Et år efter ikrafttrædelsen af dette stykke skal hver
part forbyde eksport af det i bilag E anførte kontrollerede
stof til enhver stat, der ikke er part i denne protokol«.
C.
Artikel 4, stk. 5, 6 og 7
I protokollens artikel 4, stk. 5, 6 og 7, erstattes ordene:
»og gruppe II i bilag C«
med:
»gruppe II i bilag C og bilag E«
D.
Artikel 4, stk. 8
I protokollens artikel 4, stk. 8, erstattes ordene:
»artikel 2G«
med:
»artikel 2G og 2H«
E.
Artikel 4A
Kontrol med handelen med parter
I protokollen indsættes som artikel 4A:
»1.
Hvis en part efter den for den pågældende part
gældende afviklingsdato for et kontrolleret stof, selv efter
at have taget alle praktisk gennemførlige skridt til at
opfylde sine forpligtelser i medfør af protokollen, ikke er
i stand til at indstille produktionen at det pågældende stof
til sit hjemmemarkeds forbrug til anvendelsesformål, som
parterne ikke har anerkendt som væsentlige, skal den
forbyde eksport af brugte, genvundne eller regenererede
mængder af det pågældende stof, dog ikke med henblik
på destruktion.
2.
Stk. 1 indskrænker ikke gennemførelsen af konventio-
nens artikel 11 og de overtrædelsesprocedurer, der er
udviklet i medfør af protokollens artikel 8«.
»6.
Hver part skal, inden den 1. januar 2000 eller senest
tre måneder efter den for den pågældende part gældende
ikrafttrædelsesdato for denne artikel, idet den seneste dato
er gældende, oprette og gennemføre en tilladelsesordning
for import og eksport af nye, genvundne og regenererede
kontrollerede stoffer i bilag A, B, C og E.
7.
Uanset stk. 1 kan en part, der anvender artikel 5, stk.
1, og som afgør, at den ikke er i stand til at oprette og
gennemføre en tilladelsesordning for import og eksport af
nye, genvundne og regenererede kontrollerede stoffer i bilag
C og E, udsætte disse foranstaltninger til henholdsvis den 1.
januar 2005 og den 1. januar 2002.
8.
Hver part skal senest tre måneder efter datoen for
indførelsen af sin tilladelsesordning aflægge beretning til
sekretariatet om oprettelsen og gennemførelsen af denne
ordning.
9.
Sekretariatet skal med regelmæssige mellemrum udar-
bejde og tilsende samtlige parter en liste over de parter,
som har aflagt beretning om deres tilladelsesordninger, og
videresende disse oplysninger til Gennemførelseskomitéen,
som gennemgår dem og i givet fald fremsætter passende
henstillinger til parterne«.
Artikel 2
Forholdet til 1992-ændringen
Ingen stat eller regional organisation for økonomisk integration
må deponere et ratifikations-, accept-, godkendelses- eller
tiltrædelsesinstrument for denne ændring, medmindre den alle-
rede har deponeret eller samtidig deponerer det tilsvarende
instrument for den ændring, der blev vedtaget på parternes
fjerde møde i København den 25. november 1992.
Artikel 3
Ikrafttræden
1.
Denne ændring træder i kraft den 1. januar 1999,
forudsat at mindst 20 ratifikations-, accept- eller godkendelses-
instrumenter for ændringen er blevet deponeret af stater eller
regionale organisationer for økonomisk integration, der er
parter i Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozon-
laget. Såfremt disse betingelser ikke er opfyldt på denne dato,
træder ændringen i kraft halvfems dage efter den dato, på
hvilken betingelserne er blevet opfyldt.
2.
For så vidt angår stk. 1, tæller ethvert sådant instrument,
der deponeres af en regional organisation for økonomisk inte-
gration, ikke med ud over de instrumenter, somer deponeret af
medlemsstater af den pågældende organisation.
3.
Efter denne ændrings ikrafttræden, som fastsat i stk. 1,
træder den i kraft for enhver anden part i protokollen halvfems
dage efter datoen for deponeringen af vedkommende parts
ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument.