Europaudvalget 2001
KOM (1999) 0546
Offentligt
1441400_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 15.11.1999
KOM(1999) 546 endelig
1999/0220 (ACC)
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede
landbrugsprodukter med oprindelse i Letland
(forelagt af Kommissionen)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441400_0002.png
BEGRUNDELSE
Den paraferede tilpasningsprotokol til Europaaftalen med Letland er - i modsætning til
tilpasningssprotokollerne med Estland og Litauen - endnu ikke trådt i kraft. I betragtning af at
procedurerne for den formelle vedtagelse af tilpasningsprotokollen endnu ikke er afsluttet
med Letland, kan det forventes, at protokollen ikke vil være bragt i anvendelse pr. 1. januar
2000.
Formålet med nærværende forslag er derfor at forlænge de autonome foranstaltninger, som
Den Europæiske Union anvender for indførsel af forarbejdede landbrugsprodukter med
oprindelse i Letland, indtil udgangen af år 2000.
De indrømmelser, der allerede er givet, vil blive videreført autonomt, sålænge
tilpasningsprotokollen ikke er trådt i kraft.
Hvis protokollen med Letland træder i kraft i løbet af år 2000, erstatter de i protokollen
fastsatte indrømmelser fra datoen for anvendelsen af tilpasningsprotokollen de
foranstaltninger, der er fastsat i bilagene til forordningsforslaget.
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441400_0003.png
1999/0220 (ACC)
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede
landbrugsprodukter med oprindelse i Letland
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Rådets forordning (EF) nr. 26/1999
1
blev vedtaget i afventning af tilpasningen af
protokol nr. 2 til Europaaftalerne med de baltiske lande for indtil den 31. december
1999 at bibeholde de præferencer, der var indrømmet som følge af afslutningen af
forhandlingerne om landbrugsprodukter under Uruguay-runden.
Da procedurerne for den formelle vedtagelse af protokollen vedrørende tilpasning af
handelsaspekterne i Europaaftalen med Letland, i det følgende benævnt
"tilpasningsprotokollen", endnu ikke er afsluttet, er det ikke sandsynligt, at
tilpasningsprotokollen træder i kraft den 1. januar 2000; derfor bør indrømmelserne
forlænges autonomt til den 31. december 2000.
Da de foranstaltninger, der skal finde anvendelse i tilfælde af suspension af denne
forordning, er de forvaltningsforanstaltninger, som er omhandlet i Rådets afgørelse af
28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen
2
, bør det fastsættes, at de
pågældende foranstaltninger vedtages efter den i artikel 4 i nævnte afgørelse
omhandlede forvaltningsprocedure.
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af
en EF-toldkodeks
3
, har kodificeret bestemmelserne om forvaltning af toldkontingenter,
der tildeles i kronologisk orden i forhold til datoerne for antagelsen af angivelserne til
overgang til fri omsætning -
(2)
(3)
(4)
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
1
2
3
Rådets forordning (EF) nr. 26/1999 af 21. december 1998 om autonome og midlertidige
foranstaltninger for Europaaftalerne med Estland, Letland og Litauen for visse forarbejdede
landbrugsprodukter (EFT L 5 af 9.1.1999, s. 1).
EFT L 184 af 17. 7.1999. s. 23.
EFT L 253 af 11.10.1993, s.1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 1662/1999 (EFT
L 197 af 29.7.1999, s.25.)
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441400_0004.png
Artikel 1
Fra den 1. januar til den 31. december 2000 omfattes de i bilag I nævnte produkter med
oprindelse i Letland af de toldkontingenter og præferencetoldsatser, der er fastsat i nævnte
bilag. De basisbeløb, der skal tages i betragtning ved beregningen af de nedsatte
landbrugselementer og tillægstolden, der gælder ved indførsel i Fællesskabet, er opført i bilag
II.
Artikel 2
Hvis Letland ophører med at anvende gensidige foranstaltninger over for Fællesskabet, kan
Kommissionen efter den i artikel 3 i denne forordning omhandlede procedure suspendere
anvendelsen af de i artikel 1 fastsatte foranstaltninger.
Artikel 3
Kommissionen bistås af det udvalg, der er nævnt i artikel 15 i Rådets forordning (EF) nr.
3448/93
4
. Hvis der henvises til nærværende artikel, finder den i artikel 4 i afgørelse
1999/468/EF fastlagte forvaltningsprocedure anvendelse. Det i artikel 4, stk. 3, i afgørelse
1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.
Artikel 4
1.
De indrømmelser for handelen med forarbejdede landbrugsprodukter, der er fastsat i
den tilpasningsprotokol, der er indgået med Letland, erstatter de indrømmelser, der er
fastsat i de tilsvarende bilag til denne forordning:
a)
b)
2.
fra den 1. januar 2000, hvis tilpasningsprotokollen er trådt i kraft på denne dato
fra datoen for ikrafttrædelse af tilpasningsprotokollen, hvis den træder i kraft
efter den 1. januar 2000.
Gennemførelsesbestemmelserne til de i denne forordning fastsatte foranstaltninger
anvendes også for de tilsvarende foranstaltninger i tilpasningsprotokollen.
Artikel 5
Kommissionen forvalter kontingenterne i bilag I til denne forordning efter bestemmelserne i
artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.
4
EFT L 318 af 20.12.1993, s. 18. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 2491/98 (EFT L 309
af 19.11.1998, s. 28).
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 6
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske
Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2000.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat
Udfærdiget i Bruxelles, den
På Rådets vegne
Formand
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441400_0006.png
BILAG I
Løbenr.
KN-kode
Varebeskrivelse
Kontingent
2000
(i tons)
350
Præference
1.1. -
30.6.2000
EAR
1.7.-
31.12.2000
EAR
09.6535
1704 90 30
1704 90 51
1704 90 55
1704 90 61
1704 90 65
1704 90 71
1704 90 75
1704 90 81
1704 90 99
1806 31 00
1806 32 10
1806 32 90
1806 90 11
1806 90 19
1901 90 11
1901 90 19
1901 90 91
1901 90 99
1905 30
2104 10
2105
2203 00
Sukkervarer
09.6536
Chokolade
700
EAR
EAR
09.6537
Tilberedte næringsmidler
280
EAR
EAR
7,0 %
EAR
EAR
4,9 %
EAR
2,6 %
EAR
EAR
6,4 %
EAR
EAR
4,5 %
EAR
0%
09.6538
09.6527
09.6513
09.6528
Kiks og biskuits
Suppe og bouillon
Konsumis
Øl
280
39
40
650
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441400_0007.png
BILAG II
Basisbeløb, der skal tages i betragtning ved beregningen af landbrugselementerne og
tillægstolden
1.1. -
30.6.2000
1.7.-
31.12.2000
EUR/100 kg
Trigo blando / Blød hvede / Weichweizen /
/
Common wheat / Blé tendre / Grano tenero / Zachte tarwe / Trigo
mole / Tavallinen vehnä / Vete
Trigo duro /Hård hvede / Hartweizen /
/ Durum
wheat / Blé dur /Grano duro /Durum tarwe / Trigo duro
/Durumvehnä / Durumvete
7,277
6,653
Arroz descascarillado de grano largo / Ris, afskallet, langkornet /
Reis, langkörnig, geschält /
/
Long-grain husked rice / Riz décortiqué à grains longs / Riso
semigreggio a grani lunghi / Langkorrelige gedopte rijst / Arroz em
películas de grãos longos / Pitkäjyväinen esikuorittu riisi / Ris,
skalat långkornigt
Leche desnatada en polvo / Skummetmælkspulver /
Magermilchpulver /
/
Skimmed-milk powder / Lait écrémé en poudre / Latte scremato in
polvere / Magere-melkpoeder / Leite desnatado em pó/ Rasvaton
maitojauhe / Skummjölkspulver
Leche entera en polvo / Sødmælkspulver / Vollmilchpulver /
/ Whole-milk powder / Lait entier en
poudre / Latte intero in polvere / Vollemelkpoeder / Leite inteiro
em pó / Rasvainen maitojauhe / Mjölkpulver
Azúcar blanco / Hvidt sukker / Weißzucker /
/
White sugar / Sucre blanc / Zucchero bianco / Witte suiker / Açúcar
branco / Valkoinen sokeri / Vitt socker
7
ηραχάζ ήκυεΛ
ορυτύοΒ
Mantequilla / Smør / Butter /
Boter / Manteiga / Voi / Smör
ο ρεπσόρκα ιζύρ ο�½έ ωιολφοπΑ
η�½όκσ εσ αλάγ ο�½έ ωρυτυοβοπΑ
ικόπ αλαΚ
Maiz / Majs / Mais /
/ Milho / Maissi / Majs
ιράθιρΚ
Cebada / Byg / Gerste /
Cevada / Ohra / Korn
ηλακίΣ
Centeno/ Rug / Roggen /
Centeio / Ruis /Råg
/Rye /Seigle / Segala / Rogge /
/Barley/ Orge / Orzo / Gerst /
/
Maize / Maïs / Granturco / Maïs
/ Butter / Beurre / Burro /
ιράτισ όκαλαΜ
11,295
10,326
ιράτισ όρηλκΣ
7,090
7,090
7,193
20,237
6,483
6,483
6,577
18,502
24,750
23,760
28,532
26,086
η�½όκσ εσ αλάγ ςερήλΠ
41,467
30,573
37,912
29,350
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441400_0008.png
FINANSIERINGSOVERSIGT
1,
KONTO:
Kapitel 12 - Artikel 120
DATO: 20/09/1999
BEVILLINGER:
2,
FORANSTALTNINGENS BETEGNELSE:
om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter
med oprindelse i Letland
RETSGRUNDLAG:
Artikel 133
FORANSTALTNINGENS FORMÅL:
Forlængelse af de autonome foranstaltninger til fordel for Letland i afventning af den formelle
vedtagelse af den tilpasningsprotokol, der er paraferet med dette partnerland
FINANSIELLE VIRKNINGER
PERIODE PÅ
12 MÅNEDER
(mio. euro)
LØBENDE
REGNSKABS-
ÅR
[n]
(mio. euro)
FØLGENDE
REGNSKABS-
ÅR
[n+1]
(mio. euro)
3,
4,
5,
5,0
5,1
UDGIFTER OVER EF-BUDGETTET
(RESTITUTIONER/INTERVENTIONER)
-
NATIONALE BUDGETTER
-
ANDRE SEKTORER
INDTÆGTER
-
EGNE EF-INDTÆGTER
(AFGIFTER/TOLD)
-
NATIONALE
-0,280 mio.
euro
[n+2]
[n+3]
[n+4]
[n+5]
5,0,1 UDGIFTSOVERSLAG
5,1,1 INDTÆGTSOVERSLAG
5,2
BEREGNINGSMÅDE:
Forskellen mellem de fulde toldbeløb og de nedsatte toldbeløb inden for rammerne af de kontingenter,
der udnyttes af Letland (på basis af de gennemsnitlige indførsler til EU - 1998-99)
FINANSIERING MULIG OVER DE BEVILLINGER, DER PÅ DET LØBENDE
BUDGET ER OPFØRT UNDER DET RELEVANTE KAPITEL
6,1
FINANSIERING MULIG VED OVERFØRSEL MELLEM KAPITLER PÅ
LØBENDE BUDGET
6,2
TILLÆGSBUDGET NØDVENDIGT
6,3
BEVILLINGER TIL OPFØRSEL PÅ KOMMENDE BUDGETTER
BEMÆRKNINGER:
6,0
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
8