Europaudvalget 2000-01
EUU Alm.del Bilag 585
Offentligt
1463961_0001.png
Europaudvalget
(Alm. del - bilag 585)
rådsmødereferater
(Offentligt)
Beslutningsreferat fra mødet i Europaudvalget
Fredag den 15. december 2000
Rådsmøde (telekommunikationsministre) den 22. december 2000
På mødet forelagde regeringen Europaudvalget et forhandlingsoplæg vedrørende de sager på
rådsmødets dagsorden, der er nævnt nedenfor. For hver enkelt sag er det anført, hvilke partier
der ytrede sig imod forhandlingsoplægget.
Pkt. 1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 97/67/EF for
så vidt angår yderligere åbning af Fællesskabets marked for posttjenester
- politisk enighed (under forbehold af udtalelsen fra Europa-Parlamentet)
KOM(00)319
Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten ytrede sig imod forhandlingsoplægget
Pkt. 2. Den regulatoriske fællesskabsramme for elektronisk kommunikationsinfrastruktur og
relaterede tjenester
a) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles rammebestemmelser for
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
- Orienterende drøftelse
KOM(00)393
Enhedslisten ytrede sig imod forhandlingsoplægget
Pkt. 4. Forslag til Rådets beslutning om vedtagelse af et flerårigt fællesskabsprogram til fremme
af udvikling og brug af europæisk digitalt indhold på de globale net og fremme af sproglig
mangfoldighed i informationssamfundet
- Politisk enighed (under forbehold af udtalelsen fra Europa-Parlamentet)
KOM(00)323
Enhedslisten ytrede sig imod forhandlingsoplægget