Europaudvalget 2000-01
EUU Alm.del Bilag 911
Offentligt
1463653_0001.png
Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl
Europaudvalget
(Alm. del - bilag 911)
transportministerråd
(Offentligt)
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EU-sekr.
14. marts 2001
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Erhvervsministeriets grundnotat vedrørende
Kommissionens meddelelse om den anden pakke af fællesskabsforanstaltninger vedrørende søfartssikkerhed
foranlediget af olietankskibet ERIKA{{PU2}}s forlis ("ERIKA II pakken") samt forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk søfartssikkerhedsagentur, K 0) 802.
Kommissionens meddelelse om den
anden
pakke
af
fællesskabsforanstaltninger
vedrørende
søfartssikkerhed
foranlediget af olietankskibet ERIKA
{{PU2}}s forlis ("ERIKA II pakken")
Forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om oprettelse af et
europæisk søfartssikkerhedsagentur,
KOM(2000) 802
Resumé
Sag 199908849
/ACM
Kommissionen har fremlagt et forslag til
en forordning om oprettelse af et
europæisk
søfartssikkerhedsagentur.
Agenturet skal blandt andet bistå
Kommissionen med teknisk ekspertise og
kontrol. Desuden skal det bistå
medlemsstaterne med uddannelse af
inspektører og opklaring af søulykker.
EM0343
Regelcentret
13. marts 2001
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1463653_0002.png
Forslaget er sat på dagsordenen for
rådsmødet (Transport) den 4.-5. april
2001 med henblik på en orienterende
debat samt på dagsordenen for
rådsmødet (Transport) den 27.-28. juni
2001 med henblik på fornyet debat eller
eventuelt vedtagelse/fælles holdning.
Forslaget kræver ikke lovændring.
1.
Baggrund og indhold
Med hjemmel i traktatens artikel 80, stk.
2, har Kommissionen den 6. december
2000 fremlagt et forslag til en forordning
om oprettelse af et europæisk
søsikkerhedsagentur. Forordningen kan
vedtages med kvalificeret flertal efter
proceduren for fælles beslutningstagen i
artikel 251.
Forslaget er en del af Kommissionens
meddelelse om den anden pakke af
fællesskabsforanstaltninger vedrørende
søfartssikkerhed {{SPA}} den såkaldte
ERIKA II pakke {{SPA}} der blev
fremsat i forlængelse af Kommissionens meddelelse om sikkerhed til søs og olietransport fra marts 2000
{{SPA}} den såkaldte ERIKA I pakke. Begge Kommissionens meddelelser er fremsat i lyset af tankskibet
ERIKAs forlis ved Bretagne i december 1999. Forliset var år nde olieforurening.
Forslaget indebærer, at der oprettes et agentur, som skal sikre et højt, ensartet og effektivt niveau for sikkerhed
og forureningsforebyggelse i Fællesskabet.
Agenturet skal efter forslaget bistå Kommissionen med:
• ajourføring af fællesskabsretten om søsikkerhed i lyset af international regulering og aktuelle
forskningsprojekter,
• kontrol af medlemsstaternes havnestatskontrol, herunder gennem besøg i medlemsstaternes
søfartsadministrationer, samt deltagelse i de dertil hørende tekniske organer,
• tilsyn med anerkendte klassifikationsselskaber,
• alle andre opgaver, som fællesskabsretten tillægger Kommissionen, herunder kontrol af medlemsstaternes
gennemførelse af direktiverne om passagerskibssikkerhed, skibsudstyr og bemanding,
• indsamling, analyse og offentliggørelse af statistiske data om søsikkerhed,
• overvågning af skibsfarten i medfør af et af de øvrige forslag i ERIKA II pakken,
• teknisk støtte til ansøgerlandes gennemførelse af fællesskabsretten, samt
• enhver anden opgave, som Kommissionen anmoder agenturet om at løse.
Ud over den nævnte bistand til Kommissionen vil agenturet i givet fald også skulle:
• tilrettelægge uddannelser vedrørende havne- og flagstatskontrol, samt
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1463653_0003.png
• støtte medlemsstaternes opklaring af alvorlige søulykker.
Kommissionen foreslår, at agenturets overordnede ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 16 personer,
hvoraf 4 udpeges af Rådet, 4 udpeges af Europa-Parlamentet og 8 udpeges af Kommissionen. Af de 8
personer, som Kommissionen tænkes at skulle udpege, skal de 4 repræsentere søfartserhvervet. Bestyrelsen
skal efter forslaget selv vælge sin formand og næstformand, og beslutninger truffet af bestyrelsen vil kræve to
tredjedeles fl ertal, idet hvert medlem vil få tildelt en stemme.
Agenturet påtænkes i det daglige ledet af en administrerende direktør, som udnævnes af bestyrelsen efter
forslag fra Kommissionen. Direktøren vil blandt andet skulle udarbejde agenturets arbejdsprogram, som
forelægges bestyrelsen efter godkendelse fra Kommissionen. Direktøren skal endvidere kunne træffe
beslutning om kontrolbesøg i medlemsstaterne.
Agenturet påtænkes at få 55 ansatte og et årligt budget på 7,6 millioner EUR, hvilket svarer til ca. 57 millioner
kr. Efter forslaget overlades det til bestyrelsen at træffe beslutning om agenturets arbejdssprog og geografiske
placering.
Forslaget er sat på dagsordenen for rådsmødet (Transport) den 4.-5. april 2001 med henblik på en orienterende
debat samt på dagsordenen for rådsmødet (Transport) den 27.-28. juni 2001 med henblik på fornyet debat eller
eventuelt vedtagelse/fælles holdning.
1. Nærheds- og proportionalitets princippet
I betragtning af de særlige træk ved Fællesskabets søsikkerhedspolitik samt behovet for, at denne politik
anvendes på en ensartet måde, finder Kommissionen, at en foranstaltning på EF-plan er den eneste
mulighed for at garantere samme niveau for sikkerhed og forureningsforebyggelse i hele Unionen.
1. Gældende dansk ret
Reglerne på området findes i lov om sikkerhed til søs og lov om beskyttelse af havmiljøet.
2. Høring
Kommissionens forslag er sendt til høring hos medlemmerne af EF-Specialudvalget vedrørende
skibsfartspolitiske spørgsmål. Høringen forventes afsluttet den 26. februar 2001. Sagen er på
dagsordenen for rådsmødet (Transport) den 4.-5. april 2001, og høringsresultatet vil derfor blive
fremsendt som en del af det aktuelle notat, som Folketingets Europaudvalg om kort tid vil modtage i
anledning af rådsmødet.
1. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser
Forslaget kræver ikke lovændring og skønnes ikke at ville få statsfinansielle konsekvenser for Danmark.
3. Samfundsøkonomiske konsekvenser
Forslaget skønnes ikke at ville få samfundsøkonomiske konsekvenser for Danmark.
4. Tidligere forlæggelse for Folketingets Europaudvalg
Forslaget har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.
Sagen (ERIKA II pakken) er den 29. september og 15. december 2000 nævnt til orientering. Udvalget har
modtaget notater om sagen den 21. september, den 8. december 2000 og den 5. februar 2001.
Afsnittet afsluttes med: "Sagen skønnes at burde nævnes i Folketingets Europaudvalg med henblik på
forhandlingsoplæg"/"...med henblik på orientering." eller "Der skønnes ikke behov for, at sagen nævnes i
Folketingets Europaudvalg".
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1463653_0004.png