Europaudvalget 2001
KOM (2000) 0116
Offentligt
1441635_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 03.04.2000
KOM(2000) 116 endelig
Forslag til
RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE
om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem
De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og
Republikken Moldova på den anden side
(forelagt af Kommissionen)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441635_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
Partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fælles-
skaber og deres medlemsstater og Republikken Moldova er en blandet
aftale, der blev undertegnet den 28. november 1994, dvs. inden
udvidelsen af Den Europæiske Union med Østrig, Finland og Sverige.
Den 15. maj 1997 blev der undertegnet en udvidelsesprotokol for at
inddrage de tre nye medlemsstater i partnerskabs- og samarbejdsaftalen.
Da partnerskabs- og samarbejdsaftalen blev ratificeret af alle signatar-
medlemsstaterne, nåede man til enighed om, at det var politisk ønskeligt
ikke at udsætte ikrafttrædelsen af partnerskabs- og samarbejdsaftalen,
indtil alle parter havde ratificeret den og protokollen, dvs. De Euro-
pæiske Fællesskaber, de 15 medlemsstater og Moldova, eftersom denne
proces ville tage mere tid. Parterne blev derfor enige om, at
udvidelsesprotokollen
skulle
anvendes
midlertidigt
af
De Europæiske Fællesskaber, Republikken Moldova og alle medlems-
staterne bortset fra Østrig, Sverige, Finland, Danmark og Portugal, som
af interne forfatningsmæssige årsager ville skulle ratificere protokollen.
Efter ovennævnte medlemsstaters ratifikation af udvidelsesprotokollen
trådte partnerskabs- og samarbejdsaftalen i kraft den 1. juli 1998, og
udvidelsesprotokollen blev anvendt midlertidigt med virkning fra samme
dato.
Alle signatarstaterne har nu ratificeret udvidelsesprotokollen, og
afgørelsen om dens indgåelse kan nu træffes.
Europa-Parlamentet afgav samstemmende udtalelse om indgåelsen af
udvidelsesprotokollen den 16. juli 1997.
Det Rådgivende EKSF-Udvalg blev hørt om protokollen den
30. april 1996 og om den midlertidige anvendelse den 27. maj 1998.
2.
Rådet opfordres til at:
vedtage forslaget til Rådets og Kommissionens afgørelse om
indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen
mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på
den ene side og Republikken Moldova på den anden side
Det Europæiske Fællesskabs vegne
godkende og afgive samstemmende udtalelse om Kommissionens
afgørelse om
indgåelse af protokollen til partnerskabs- og
samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres
medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den
anden side
på Det Europæiske Atomenergifællesskabs og
Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs vegne.
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441635_0003.png
Forslag til
RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE
om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem
De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og
Republikken Moldova på den anden side
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION og
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
særlig artikel 44, stk. 1, artikel 47, stk. 2, sidste punktum, artikel 55, artikel 57,
stk. 2, artikel 71, artikel 80, stk. 2, artikel 93, artikel 94, artikel 133 og
artikel 308 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, andet punktum, og stk. 3,
første afsnit,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og
Stålfællesskab, særlig artikel 95,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atom-
energifællesskab, særlig artikel 101,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet
1
,
under henvisning til Rådets godkendelse i overensstemmelse med artikel 101 i
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,
efter høring af Det Rådgivende EKSF-Udvalg og med samstemmende udtalelse
fra Rådet, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber
og deres medlemsstater på den ene side og Moldova
2
på den anden side,
der har været i kraft siden den 1. juli 1998, bidrager til at virkeliggøre
De Europæiske Fællesskabers mål, for så vidt som den udgør et
grundlæggende element i De Europæiske Fællesskabers og deres
medlemsstaters strategi over for Moldova.
1
2
EFT C 286 af 22.9.1997, s. 82.
EFT L 181 af 24.6.1998, s. 3.
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
(2)
Partnerskabs- og samarbejdsaftalen blev undertegnet inden udvidelsen af
Den Europæiske Union med Østrig, Finland og Sverige, og den
15. maj 1997 blev der undertegnet en udvidelsesprotokol for at inddrage
de tre nye medlemsstater i partnerskabs- og samarbejdsaftalen.
Parterne var nået til enighed om, at udvidelsesprotokollen skulle
anvendes
midlertidigt
af
De
Europæiske
Fællesskaber,
Republikken Moldova og alle medlemsstaterne bortset fra Østrig,
Sverige, Finland, Danmark og Portugal.
Alle protokollens signatarstater har nu ratificeret protokollen -
(3)
(4)
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
Artikel 1
Udvidelsesprotokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem
De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og
Republikken Moldova på den anden side godkendes på Det Euro-
pæiske Fællesskabs, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs og Det Euro-
pæiske Atomenergifællesskabs vegne.
Teksten til udvidelsesprotokollen er knyttet til denne afgørelse.
Artikel 2
Formanden for Rådet foranstalter på Det Europæiske Fællesskabs vegne den
notifikation, der er omhandlet i artikel 4 i protokollen. Formanden for
Kommissionen foranstalter samme notifikation på Det Europæiske Kul- og
Stålfællesskabs og Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne.
Udfærdiget i Bruxelles, den
På Rådets vegne
Formand
På Kommissionens vegne
Formand
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441635_0005.png
BILAG
PROTOKOL TIL PARTNERSKABS- OG SAMARBEJDSAFTALEN MELLEM
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ
DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN MOLDOVA PÅ DEN ANDEN SIDE
KONGERIGET BELGIEN,
KONGERIGET DANMARK,
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,
DEN HELLENSKE REPUBLIK,
KONGERIGET SPANIEN,
DEN FRANSKE REPUBLIK,
IRLAND,
DEN ITALIENSKE REPUBLIK,
STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,
KONGERIGET NEDERLANDENE,
REPUBLIKKEN ØSTRIG,
DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,
REPUBLIKKEN FINLAND,
KONGERIGET SVERIGE,
DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, traktaten
om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfæ llesskab og traktaten om oprettelse af Det
Europæ- iske Atomenergifællesskab,
i det følgende benævnt "medlemsstaterne", og
DET
EUROPÆISKE
FÆLLESSKAB,
DET
EUROPÆISKE
KUL-
STÅLFÆLLESSKAB OG DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB,
i det følgende benævnt "Fællesskabet",
på den ene side, og
REPUBLIKKEN MOLDOVA
på den anden side,
SOM TAGER HENSYN til Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget
Sveriges tiltrædelse den 1. januar 1995 af Den Europæ- iske Union og dermed af F
ællesskabet,
ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:
OG
ARTIKEL 1
Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige er parter i part-nerskabs- og
samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og
deres medlems-stater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side,
undertegnet den 28. november 1994, i det følgende benævnt "afta-len", og hen-holdsvis
vedtager og tager på samme måde som Fælles-skabets øvrige medlemsstater teksten til
aftalen, såvel som de fælles erklærin-ger, erklæringer og brevvekslinger, der er knyttet til
slutakten, undertegnet samme dato, til efterretning.
ARTIKEL 2
Teksten til aftalen, slutakten og alle dertil knyttede dokumenter er udfærdiget på finsk og
svensk. De er knyttet til denne pro-tokol og har samme gyldighed som teksten p å de andre
sprog, på hvilke aftalen, slutakten og de dertil knyttede dokumenter er udfærdiget.
ARTIKEL 3
Denne protokol er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk,
italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og moldovisk, idet hver af disse
tekster har samme gyldighed.
ARTIKEL 4
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Denne protokol skal godkendes af parterne i overensstemmelse med deres egne procedurer.
Denne protokol træder i kraft den første dag i den anden måned efter det tidspunkt, på hvilket
parterne har givet hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nævnt i
stk. 1.
Udfærdiget i Bruxelles, den
For KONGERIGET BELGIEN,
For KONGERIGET DANMARK,
For FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,
For DEN HELLENSKE REPUBLIK,
For KONGERIGET SPANIEN,
For DEN FRANSKE REPUBLIK,
For IRLAND,
For DEN ITALIENSKE REPUBLIK,
For STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,
For KONGERIGET NEDERLANDENE,
For REPUBLIKKEN ØSTRIG,
For DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,
For REPUBLIKKEN FINLAND,
For KONGERIGET SVERIGE,
For DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,
For FÆLLESSKABET
For REPUBLIKKEN MOLDOVA
7