Europaudvalget 2006
KOM (2000) 0121
Offentligt
1446299_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 14.3.2006
KOM(2006) 128 endelig
2000/0069 (COD)
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET
i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit
vedrørende
Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af
tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (EU-OPS)
DA
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446299_0002.png
2000/0069 (COD)
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET
i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit
vedrørende
Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af
tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (EU-OPS)
Sagsforløb
Dato for forelæggelse af forslaget for Europa-Parlamentet og
Rådet(dokument KOM([2000])[121] endelig -
[2000]/[0069]COD)
Dato for udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Dato for Europa-Parlamentets første udtalelse ved
førstebehandlingen
Dato for forelæggelse af ændringsforslaget for Europa-
Parlamentet og Rådet
(dokument KOM([2002])[30] endelig - [2000]/[0069]COD)
Dato for Europa-Parlamentets anden udtalelse ved
førstebehandlingen
Dato for forelæggelse af det reviderede ændrede forslag for
Europa-Parlamentet og Rådet
(dokument KOM([2004])[73] endelig - [2000]/[0069]COD)
Dato for delvis politisk enighed i Rådet (kvalificeret flertal)
Dato for vedtagelse af fælles holdning
1.
1.1.
[24. marts 2000]
[19. oktober 2000]
[18. januar 2001]
[4. februar 2002]
[3. september 2002]
[12. februar 2004]
[10. december 2004]
[9. marts 2006]
FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG
Under udarbejdelsen af den anden luftfartsliberaliseringspakke i 1989 blev Rådet og
Kommissionen enige om, at EF’s luftfartspolitik også burde omfatte harmonisering
af regelsættet for civil luftfart, så der kan
opretholdes et højt sikkerhedsniveau for
luftfarten og sikres fair konkurrence mellem luftfartsselskaber.
Med henblik
herpå vedtog EF forordning 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og
administrative procedurer inden for civil luftfart med henblik på at etablere og til
stadighed ajourføre harmoniserede bestemmelser for konstruktion, fremstilling,
DA
2
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446299_0003.png
operation og vedligeholdelse af fly og for personale og organisationer, der
beskæftiger sig med disse opgaver.
1.2.
I marts 2000 forelagde Kommissionen Rådet et forslag til ændring af forordningen,
så forordningen også kom til at omfatte operative regler, der skal sikre, at luftfartøjer
drives på en sikkerhedsmæssigt betryggende måde
1
. Disse regler, der gælder for alle
luftfartsselskaber, blev baseret på de regler, som de fælles luftfartsmyndigheder
(JAA)
2
allerede havde opstillet.
Eftersom dette første forslag til ændring af forordning (EØF) nr. 3922/91 blev
forsinket i Rådet, forelagde Kommissionen i
februar 2004
et
ændret forslag til
ændring af forordning (EØF) nr. 3922/91,
navnlig for at tage hensyn til de
bemærkninger, som Rådet og Europa-Parlamentet fremsatte, da de gennemgik
Kommissionens oprindelige forslag.
Således indeholdt det nye kommissionsforslag
minimumskrav
3
for
kabinepersonale, som nu skal være certificeret,
som det allerede er tilfældet i
USA, og som det berørte personale og andre dele af erhvervet krævede. Disse
minimumskrav skulle bidrage til at forbedre luftfartssikkerheden ved at stille større
krav til personalet. Endvidere skulle sådanne minimumskrav give personalet større
mobilitet på et fuldstændigt liberaliseret luftfartsmarked.
Det nye kommissionsforslag indeholdt også en
ordning med flyvetidsbegrænsning
(FTL) for cockpitbesætninger
som ønsket af Europa-Parlamentet, der udtrykte
bekymring
over
de
nationale
uligheder
dette
område.
Erhvervspilotsammenslutninger og en lang række luftfartsselskaber har i lang tid
været meget kritiske over for disse uligheder, som har negativ indvirkning på
sikkerhed og normal konkurrence:
– Det er i ved undersøgelse af luftfartsulykker ofte blevet fastslået, at træthed hos
cockpitbesætningen har været en medvirkende årsager til ulykker.
– De nationale flyvetidsregler er i visse tilfælde for lempelige og tillader, at
luftfartsselskaber lader det pågældende personale arbejde alt for længe ad gangen
til skade for sikkerheden og for luftfartsselskaber, der er underlagt strengere
regler.
1.3.
1.4.
1.5.
1
2
3
Disse operative regler vedrører certificering af luftfartsselskaber, drift og vedligeholdelse af luftfartøjer
og uddannelse af besætninger.
De fælles luftfartsmyndigheder er en sammenslutning af de nationale luftfartsmyndigheder i 37
europæiske lande, herunder de 25 EU-medlemsstater, der blev oprettet for at fastsætte harmoniserede
luftfartssikkerhedskrav.
Minimumskravene kan suppleres af medlemsstaterne, som kan skærpe kravene. For kabinepersonalets
vedkommende drejer det sig om minimumskrav med hensyn til alder, fysisk egnethed og faglig
uddannelse. Det kan dreje sig om minimumskrav fx til uddannelsers indhold og til alder.
Medlemsstaterne kan dog fastsætte endnu mere restriktive krav (kræve mere uddannelse eller hæve
aldersgrænsen). Tilsvarende kan der være tale om at fastsætte en minimumshviletid for besætninger,
som medlemsstaterne kan hæve, men ikke reducere, eller en maksimal flyvetid. Nationale regler, der
tillader længere maksimal flyvetid, ville ikke være forenelige med dette minimumskrav, mens kortere
maksimal flyvetid ville.
DA
3
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446299_0004.png
Flyvetidsreglerne i Kommissionens forslag er udformet som minimumskrav, som det står
medlemsstaterne frit for at skærpe. Desuden er de tilstrækkeligt fleksible til, at der kan tages
hensyn til specifikke nationale forhold.
2.
2.1.
BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING
Rådet bemærker i sin fælles holdning, at der er blevet taget fuldt hensyn til de
ændringer, som Europa-Parlamentet har foreslået, idet der dog er foretaget nogle
mindre justeringer. Kommissionen er enig i, at teksten til Rådets fælles holdning
efter disse mindre justeringer sikrer, at det tilstræbte mål for Europa-Parlamentets
ændringer nås.
Ved at give sit samtykke til Rådets fælles holdning hilser Kommissionen det
velkomment, at Rådet tilslutter sig principperne i Kommissionens forslag, selv om
det har besluttet at ændre teksten på visse punkter for at gøre teksten klarere og
forenkle den, så det bliver mere læsbar.
Med hensyn til indholdet gælder følgende:
– Rådet har foretaget et par ændringer i fleksibilitetsreglerne i artikel 8, stk. 4, hvor
Rådet udvidede medlemsstaternes beføjelser til at vedtage eller opretholde
bestemmelser om et
meget begrænset antal
OPS (tekniske krav og
administrative procedurer inden for civil luftfart),
indtil
der på EU-plan bliver
fastsat fælles regler baseret på videnskabelig viden og bedste praksis.
Kommissionen anser dette for at være et acceptabelt kompromis, navnlig fordi
overholdelsesmetoderne på dette område kan variere, uden at det nødvendigvis
udgør en trussel for sikkerhedsniveauet. Endvidere har Kommissionen nu fremlagt
et nyt forslag
4
, som giver bl.a. Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur
(EASA) til opgave at udvikle og gennemføre regler på alle disse områder.
– I artikel 8a tilbyder Rådet, at bestemmelserne i del Q (begrænsning af flyvetid) og
i givet fald del O (kabinepersonale) i bilag III bør evalueres ud fra et
videnskabeligt og medicinsk synspunkt senest tre år efter forordningens
ikrafttræden. Rådets fælles holdning pålægger endvidere Det Europæiske
Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) ansvaret for at udføre dette arbejde og at bistå
Kommissionen med at udarbejde forslag til eventuel ændring af de tekniske
bestemmelser i del Q. Dette er acceptabelt for Kommissionen, så meget desto
mere som det er i tråd med Kommissionens sideløbende initiativ (se ovenfor) til
udvidelse af agenturets beføjelser.
– Rådet fremfører, at medlemsstaterne – i betragtning af den tid, det tager at tilpasse
sig til de nye tekniske regler – bør anvende bilag III med virkning fra 18 måneder
efter denne forordnings ikrafttræden (og ikke, som foreslået af Kommissionen,
med virkning fra 6 måneder efter forordningens ikrafttræden). Kommissionen kan
godt gå ind for dette kompromis.
2.2.
2.3.
4
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1592/2002 af
15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur
(dok. KOM(2005)[579] endelig – [2005]/[0228]COD).
DA
4
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
– I selve bilag III har Rådet foretaget visse ændringer for at bringe teksten helt på
linje med JAR-OPS 1, ændring 8, og for at gøre den klarere og mere præcis. Dette
kan Kommissionen også acceptere.
2.4.
I betragtning af de tekniske fremskridt og de ændrede vilkår inden for moderne
luftfart samt de langvarige interinstitutionelle drøftelser, der skal til for at færdiggøre
den foreliggende tekst, deler Kommissionen Rådets synspunkt i dets fælles holdning
om, at bilag III allerede nu kunne forbedres på flere punkter. Det langvarige arbejde
med denne omfattende tekst er dog nu langt nok fremme til, at teksten kan
færdiggøres i sin nuværende version.
Med henblik herpå gentager Kommissionen den forpligtelse, den har indgået, nemlig
at dens tjenestegrene snarest muligt efter forordningens ikrafttræden vil gå i gang
med at afpudse og opdatere teksten via udvalgsproceduren, hvor den nøje vil
overveje de konstruktive forslag til ændringer, som visse medlemsstater allerede har
foreslået.
2.5.
Konklusioner
Kommissionen bemærker, at den fælles holdning vedtaget den 9. marts 2006 i det store hele
falder i tråd med Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandlingen. Kommissionen er
også bevidst om, at det delikate og afbalancerede kompromis i Rådets tekst, først blev opnået
efter meget lange drøftelser. Kommissionen kan derfor godkende den fælles holdning.
ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN
Kommissionen fremsatte sammen med Rådet en erklæring, da den fælles holdning blev
fastlagt (se bilag).
DA
5
DA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1446299_0006.png
BILAG
Erklæring fra Rådet og Kommissionen om artikel 8a
Kommissionen har forelagt Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 om fælles regler for civil luftfart og
om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, idet den foreslår, at
anvendelsesområdet for denne retsakt udvides til også at omfatte luftfartsoperationer og
certificering af besætninger. Hvis der træffes beslutning om dette forslag, kan EASA foretage
den evaluering, der er omhandlet i artikel 8a. Rådet forpligter sig til at give gennemgangen et
sådant forslag forrang.
DA
6
DA