Europaudvalget 2001
KOM (2000) 0139
Offentligt
1442691_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 28.06.2001
KOM(2001) 376 endelig
2000/0073 (COD)
UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN
i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c),
om Europa-Parlamentets ændringsforslag
til Rådets fælles holdning om
forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV
OM PRODUKTSIKKERHED I ALMINDELIGHED
OM ÆNDRING AF KOMMISSIONENS FORSLAG
i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442691_0002.png
UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN
i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c),
om Europa-Parlamentets ændringsforslag
til Rådets fælles holdning om
forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV
OM PRODUKTSIKKERHED I ALMINDELIGHED
1.
P
ROCEDURE
Vedtagelse af Kommissionens forslag: 29. marts 2000
1
Udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg: 20. september 2000
2
Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandling: 15. november 2000
3
Dato for politisk enighed i Rådet: 30. november 2000 (enstemmighed)
Dato for fremsendelse af Kommissionens ændrede forslag: 2. februar 2001
4
Formel vedtagelse af Rådets fælles holdning: 12. februar 2001
5
Meddelelse fra Kommissionen om Rådets fælles holdning: 14. februar 2001
6
Parlamentets vedtagelse af en anbefaling om andenbehandling: 16. maj 2001
7
2.
DIREKTIVETS FORMÅL
Den 29. marts 2000 vedtog Kommissionen et forslag til direktiv med henblik på
revision og nyaffattelse af Rådets direktiv 92/59/EØF af 29. juni 1992 om
produktsikkerhed i almindelighed
8
. Med forslaget indføres klarere og mere effektive
regler med det formål at kun sikre produkter bringes på markedet.
1
2
3
4
5
6
7
8
KOM (2000) 139 endelig udg./2 - 2000/0073 (COD) af 15. juni 2000.
CES 2000/1008 af 20. september 2000.
A5/2000/0309.
KOM (2001) 63 endelig af 2. februar 2001.
EFT C 93, af 23/03/2001, s. 24.
SEC (2001) 244 af 14. februar 2001.
A5-0133/2001.
EFT L 228, af 11/08/1992, s. 24 - 32.
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442691_0003.png
3.
K
OMMISSIONENS HOLDNING TIL
P
ARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG
Den 16. maj 2001 vedtog Parlamentet (efter andenbehandling) syv ændringer til
Rådets fælles holdning.
Kommissionen accepterede helt eller delvist fem af disse ændringer under
forudsætning af passende omarbejdelse, og afviste de øvrige ændringsforslag.
I denne udtalelse tager Kommissionen stilling til Parlamentets ændringsforslag i
overensstemmelse med EF-traktatens artikel 251, stk. 2, litra c.
3.1.
Ændringsforslag, der er accepteret af Kommissionen
Ændringsforslag 1 vedrører betragtning 1 i Rådets fælles holdning og
Kommissionens fremlæggelse af forslag til sikkerhed ved tjenesteydelser.
Da Rådet vedtog sin fælles holdning (12.02.2001), erklærede Kommissionen, at den
havde til hensigt at identificere behovene, mulighederne og de vigtigste mål for
fællesskabsforanstaltninger hvad angår sikkerhed ved tjenesteydelser og
tjenesteleverandørernes ansvar med henblik på at fremlægge relevante forslag på
dette område. I Kommissionens arbejdsprogram for 2001 henvises ligeledes til dette
område. Derfor kan dette ændringsforslag accepteres, men med en redaktionel
ændring (betragtning 1, sidste sætning: "Tjenesteydelsers sikkerhed falder med denne
nyaffattelse uden for nærværende direktivs anvendelsesområde,
da Kommissionen
har til hensigt at identificere behovene, mulighederne og de vigtigste mål for en
indsats fra Fællesskabets side med hensyn til sikkerheden ved tjenesteydelser og
leverandørernes ansvar med henblik på forelæggelse af relevante forslag.".
I ændringsforslag 4, 5 og 10 opfordres til nedsættelse af et rådgivende udvalg (som
skal erstatte forskriftsudvalget i Rådets fælles holdning) i forbindelse med både
fastsættelse af mandater til standardisering og fastsættelse af sikkerhedsmålene for
sådanne mandater. Kommissionen accepterer disse ændringer.
Med ændringsforslag 7 indføres i artikel 8 en henvisning til forsigtighedsprincippet
som en ledetråd, medlemsstaternes kompetente myndigheder skal overholde, når de
træffer foranstaltninger som dem, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1.
Kommissionen kan acceptere Parlamentets ændringsforslag dog med redaktionelle
ændringer (artikel 8, stk. 2): "Når medlemsstaternes kompetente myndigheder
træffer foranstaltninger som dem, der er omhandlet i stk. 1, navnlig
foranstaltningerne i litra d)-f),
under hensyntagen til forsigtighedsprincippet, hvor
det er muligt, skal dette ske
i overensstemmelse med traktatens, særlig artikel 28 og
30, således at foranstaltningerne iværksættes på en måde, der står i forhold til
risikoens alvor.".
Forsigtighedsprincippet kan ganske rigtigt være relevant i forbindelse med
videnskabelig usikkerhed. Men en henvisning til forsigtighedsprincippet skal dog
indføjes i sætningen i forbindelse med den relevante bestemmelse, nemlig
overholdelse af traktaten.
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442691_0004.png
3.2.
Ændringsforslag, der er afvist af Kommissionen
Ændringsforslag 3 tilføjer et nyt stykke til artikel 3 med det formål at indføje en
reference til uafhængig certificering for derved at bevise, at et produkt er i
overensstemmelse med direktivets sikkerhedskrav.
I henhold til direktivets bestemmelser skal ekstern certificering udelukkende gøre det
lettere at vurdere, hvorvidt et produkt overholder bestemmelserne, og ikke anvendes
som bevis herfor.
Ændringsforslag 11 er formuleret som en forpligtelse for Kommissionen, der skal
indføjes i artikel 19 a, til at fremlægge forslag vedrørende sikkerheden ved
tjenesteydelser inden en fastlagt dato.
En sådan ændring kan ikke accepteres, da den berører Kommissionens initiativret.
4.
K
ONKLUSION
I henhold til traktatens artikel 250, stk. 2, ændrer Kommissionen dets forslag som
anført ovenfor.
4