Europaudvalget 2000
KOM (2000) 0161
Offentligt
1441675_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 27.03.2000
KOM(2000) 161 endelig
2000/0061 (AVC)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af regulativ nr. 104
fra FN's Økonomiske Kommission for Europa vedrørende typegodkendelse af
refleksanordninger til lange lastbiler og påhængskøretøjer dertil
(forelagt af Kommissionen)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441675_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
B
AGGRUND
Det Europæiske Fællesskab er ved Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997
blevet kontraherende part i den reviderede overenskomst af 1958 under FN's
Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) fra 24. marts 1998 og overholder
78 regulativer, som danner bilag til aftalen.
I henhold til artikel 3, stk. 3, i denne afgørelse kan Fællesskabet beslutte at anvende
et regulativ, som det ikke tiltrådte ved tiltrædelsen af den reviderede overenskomst,
hvis Rådet, efter samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet, vedtager
regulativet med kvalificeret flertal.
Regulativ nr. 104 vedrørende typegodkendelse af refleksanordninger til lange lastbiler
og påhængskøretøjer dertil tager sigte på at fjerne de tekniske hindringer for
samhandelen med motorkøretøjer mellem de kontraherende parter, samtidig med at
der opnås en høj grad af sikkerhed og miljøbeskyttelse. Selv om dette regulativ ikke
er opført på listen i bilag II til afgørelse 97/836/EF over regulativer, som anerkendes
af Fællesskabet, har medlemsstaternes repræsentanter givet udtryk for, at det nu ville
være hensigtsmæssigt, at Fællesskabet undersøger muligheden for at tiltræde
regulativet. Endvidere skal regulativet integreres i EF-systemet for typegodkendelse
af køretøjer og således supplere gældende fællesskabslovgivning.
Det understreges, at det er på grundlag af de dokumenter, der foreligger på de
officielle FN/ECE-sprog (fransk, engelsk og russisk), det afgøres, om EF skal stemme
for eller imod. Derfor er teksten til regulativ nr. 104 kun vedlagt på engelsk og fransk.
Som fastsat i artikel 4, stk. 5, i afgørelse 97/836/EF offentliggøres FN/ECE's
regulativ nr. 104 i EF-Tidende på alle de officielle EF-sprog, inden det træder i kraft
for Fællesskabet.
2.
I
NDHOLDET I UDKASTET TIL AFGØRELSE
Forslaget sigter mod at give Fællesskabet mulighed for at tiltræde FN/ECE's
regulativ nr. 104 vedrørende typegodkendelse af refleksanordninger til lange lastbiler
og påhængskøretøjer dertil.
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441675_0003.png
2000/0061 (AVC)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af regulativ nr. 104
fra FN's Økonomiske Kommission for Europa vedrørende typegodkendelse af
refleksanordninger til lange lastbiler og påhængskøretøjer dertil
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 om
Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN's Økonomiske
Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer
samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene
for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne
forskrifter ("Overenskomst af 1958 som revideret")
1
, særlig artikel 3, stk. 3, og artikel 4,
stk. 2, andet led,
under henvisning til forslag fra Kommissionen
2
,
under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet
3
, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
De ensartede forskrifter i regulativ nr. 104 fra De Forenede Nationers
Økonomiske Kommission for Europa vedrørende typegodkendelse af
refleksanordninger til lange lastbiler og påhængskøretøjer dertil tilsigter at
fjerne de tekniske hindringer for samhandelen med motorkøretøjer mellem de
kontraherende parter, for så vidt angår refleksanordninger, samt at opnå en høj
grad af sikkerhed og miljøbeskyttelse.
Der er givet meddelelse til de kontraherende parter om regulativ nr. 104, og
det er trådt i kraft som bilag til overenskomsten af 1958, som revideret, over
for de kontraherende parter, der ikke rettidigt har givet meddelelse om, at de
ikke kan tilslutte sig det.
(2)
1
2
3
EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78.
EFT C
EFT C
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1441675_0004.png
(3)
Regulativ nr. 104 bør integreres i EF-systemet for typegodkendelse af
motorkøretøjer og således supplere gældende fællesskabslovgivning -
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
Eneste artikel
Det Europæiske Fællesskab tiltræder regulativ nr. 104 fra De Forenede Nationers
Økonomiske Kommission for Europa vedrørende typegodkendelse af refleksan-
ordninger til lange lastbiler og påhængskøretøjer dertil
4
.
Udfærdiget i Bruxelles, den
På Rådets vegne
Formand
4
Jf. dokument E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505-Rév.2/Add.103.
4