Erhvervsudvalget 2009-10
KOM (2000) 0412
Offentligt
773121_0001.png
ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTEREN
Besvarelse af spørgsmål 4 stillet af Europaudvalget den 1. december
2009.
ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
Fax
CVR-nr
33 92 33 50
33 12 37 78
10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk
Spørgsmål 4:
Vil ministeren oplyse, om et softwarepatent udstedt af EU’s nye
patentmyndighed indebærer, at en dansk domstol ikke kan underkende
softwarepatentet?
Svar:
Der er ikke tale om ændringer i patentmyndighedsstrukturen, og der op-
rettes således ikke en ny patentmyndighed, idet EU-patentet skal udstedes
og administreres af Den Europæiske Patentorganisation (EPO).
Der ændres heller ikke i det materielle regelgrundlag for udstedelse af pa-
tenter, idet udstedelse af EU-patenter skal ske i overensstemmelse med
reglerne i Den Europæiske Patentkonvention, hvoraf det fremgår, at op-
findelser, der alene angår software, ikke kan patenteres.
Når en eventuel fælles europæisk patentdomstol er etableret, vil spørgs-
målet som udgangspunkt henhøre under denne.