Europaudvalget 2000
KOM (2000) 0645
Offentligt
1442110_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 13.10.2000
KOM(2000) 645 endelig
BERETNING FRA KOMMISSIONEN
TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET
OM GENNEMFØRELSEN AF AFTALEN MELLEM
De Europæiske Fællesskaber og
Canadas regering
om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning
17. juni 1999 til 31. december 1999
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442110_0002.png
1.
I
NDLEDNING
Den 17. juni 1999 indgik Kommissionen en aftale med Canadas regering om anvendelsen af
deres konkurrencelovgivning
1
(herefter benævnt aftalen), hvis mål er at styrke samarbejdet
mellem konkurrencemyndighederne. Aftalen blev godkendt ved Rådets og Kommissionens
fælles afgørelse af 29. april 1999
2
. Aftalen trådte i kraft fra undertegnelsestidspunktet. Den
brevveksling, der henvises til i aftalen, blev anset for implicit at have fundet sted sammen
med undertegnelsen, da den indgår som en integrerende del af aftalen.
Den periode, som denne første rapport dækker, er forholdsvis kort, og det har derfor i mange
tilfælde ikke været muligt at pege på vigtige tendenser eller drage endelige konklusioner.
Mange af de sager, der blev givet meddelelse om i den pågældende periode, er stadig ikke
afsluttet, især sager efter EF-traktatens artikel 81 og 82, og de kan derfor ikke behandles
udførligt eller nævnes ved navn, undtagen når Kommissionen allerede har udarbejdet en
udtalelse eller meddelelse om dem.
Samtidig er mange fusionssager, der førte til meddelelser og samarbejde i henhold til aftalen,
nu afsluttet på grund af de strenge tidsfrister i henhold til fusionsforordningen
3
, og de kan
derfor behandles i denne rapport.
Endvidere har den fortrolighed, der gælder for Canadas egne procedurer, og den fortrolighed,
De Europæiske Fællesskaber er pålagt i henhold til aftalens artikel X, betydet, at selv i
tilfælde, hvor Kommissionen har afsluttet sin undersøgelse og lukket sagen, har man måttet
begrænse henvisninger til specifikke sager, der stadig behandles af de canadiske
myndigheder, eller som på anden måde er omfattet af krav om fortrolighed.
På trods af disse begrænsninger er det målet med denne rapport at give en idé om karakteren
og
omfanget
af
samarbejdet
mellem
Kommissionen
og
de
canadiske
konkurrencemyndigheder (Competition Bureau).
2.
A
FTALEN
Der mindes kort om, at de vigtigste bestemmelser i aftalen omfatter følgende:
meddelelse om sager, der behandles af den ene parts konkurrencemyndigheder, når disse
sager påvirker væsentlige interesser for den anden part (artikel II) og udveksling af
oplysninger om generelle spørgsmål i forbindelse med håndhævelsen af
konkurrencereglerne (artikel III)
1
2
3
Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og Canadas regering om anvendelsen af deres
konkurrencelovgivning, EFT L 175 af 10.7.1999, s. 50-60.
Rådets og Kommissionens afgørelse af 29. april 1999, EFT L 175 af 10.7.1999, s. 49
Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 om kontrol med fusioner og
virksomhedsovertagelser, EFT L 395 af 30.12.1989, s.1; ændret jf. EFT L 257 af 21.9.1990, s. 13, og
ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1310/97 af 30. juni 1997.
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442110_0003.png
samarbejde og samordning af de foranstaltninger, som parternes konkurrencemyndigheder
træffer (artikel IV)
en procedure for "traditionel behandling" (traditional comity), hvorefter begge parter
forpligter sig til at tage hensyn til den anden parts væsentlige interesser, når de træffer
foranstaltninger om håndhævelse af deres konkurrenceregler (artikel VI)
en procedure for "positiv behandling" (positive comity), hvorefter den ene part kan
opfordre den anden part til efter dennes egne regler at træffe passende foranstaltninger
over for en konkurrencebegrænsende adfærd på sidstnævntes område, der påvirker den
opfordrende parts væsentlige interesser (artikel V).
Det blev desuden præciseret i aftalen, at ingen af disse bestemmelser måtte fortolkes på en
måde, der strider mod gældende lovgivning i EF og Canada (artikel XI).
Konkurrencemyndighederne er således fortsat bundet af de interne regler om beskyttelse af
fortrolige oplysninger, som de kommer i besiddelse af i forbindelse med deres respektive
undersøgelser (artikel X).
3.
3.1.
M
EDDELELSER
Antal sager, hvor der er givet meddelelse
4
:
4 (EU);
3 (Canada)
Kommissionen gav meddelelse i 4 sager i perioden mellem den 17. juni 1999 og den
31. december 1999. I samme periode modtog Kommissionen meddelelser fra de canadiske
konkurrencemyndigheder i 3 sager. Selv om antallet af meddelelser måske ikke synes særlig
stort, er der med meddelelserne lagt et vigtigt grundlag for samarbejdet under hensyntagen til
den korte periode, hvori aftalen har eksisteret, og sagernes kvalitet. Der er en tendens til, at
antallet af meddelelser fra Kommissionen i fusionssager stiger hurtigere end i forbindelse med
andre ikke-fusionssager.
3.2.
Praktiske skridt
I den pågældende periode tog Kommissionen nogle praktiske skridt for at sikre, at den
opfylder sine forpligtelser i henhold til den nyligt indgående aftale, og navnlig sikre, at de
sager, der opfylder kriterierne, fører til meddelelse.
For at kunne følge meddelelserne i henhold til aftalen blev databasen med meddelelser
ændret, således at den indeholder detaljerne i meddelelserne, hvilket er i tråd med GD for
Konkurrences politik om at anvende edb i sit arbejde, når det kan øge effektiviteten. Herved
kan sagsbehandlerne i de operationelle tjenestegrene lægge de oplysninger ind i databasen,
der er nødvendige for at give meddelelse. Databasen med meddelelserne indeholder dog ikke
de fortrolige oplysninger, GD for Konkurrence har indsamlet i forbindelse med undersøgelsen
af sagen, da disse lægges i en datafil med begrænset adgang.
4
Tallene viser det antal sager, hvor der blev givet meddelelse. I henhold til aftalens artikel II gives der
meddelelse i bestemte faser af undersøgelsen og den formelle sagsprocedure. Antallet af meddelelser
kan derfor være større.
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
3.3.
Meddelelser til medlemsstaterne
Alle meddelelser, der modtages fra de canadiske myndigheder, sendes i kopi til den eller de
medlemsstater, hvis interesser måtte være berørt, og samtidig sendes de til de relevante
afdelinger af GD for Konkurrence. På samme måde sender GD for Konkurrence kopier til de
medlemsstater, hvis interesser måtte være berørt, når der gives meddelelse til de canadiske
konkurrencemyndigheder.
4.
S
AMARBEJDE
Kommissionens erfaringer med samarbejde med de canadiske myndigheder i enkeltsager
siden den 17. juni 1999 har været meget positive. Som nævnt er mange af de sager, der har
ført til kontakt, imidlertid stadig under behandling af den ene eller den anden part og kan
derfor ikke omtales.
Samarbejdets karakter afhænger af den enkelte sag og kan vedrøre forhold som enkle
forespørgsler om, hvornår procedurer skal afvikles, eller koordination af forslag til
forholdsregler i en sag.
Endvidere afholdt de canadiske konkurrencemyndigheder og Kommissionens GD for
Konkurrence det første bilaterale møde som led i aftalen den 30. september 1999. Disse
bilaterale møder er en vigtig gennemførelsesaktivitet i henhold til aftalens artikel VIII. Mødet
fandt sted i en venlig atmosfære og har bekræftet, at der findes et godt grundlag for at udvikle
det gensidige samarbejde yderligere. I dagsordenen for mødet indgik de aktiviteter, som hver
part havde gennemført efter aftalens ikrafttræden. De første meddelelser og det deraf følgende
samarbejde var også genstand for en kort vurdering. Konkurrencepolitiske spørgsmål af fælles
interesse blev endvidere drøftet. Med hensyn til at fremme samarbejdsaktiviteterne fremkom
begge parter med en række ideer, og det blev bestemt, at disse ville blive udviklet pragmatisk
på grundlag af erfaringerne med aftalen.
5.
E
KSEMPLER PÅ SAGER
Den første meddelelse, der blev modtaget fra Canada den 30. juni 1999, vedrørte en
undersøgelse af markedet for vitaminer og tilknyttede produkter. På tidspunktet for det første
bilaterale møde havde de canadiske konkurrencemyndigheder meddelt, at den tidligere salgs-
og vicedirektør for Chinook Group Ltd. i Toronto var blevet idømt ni måneders fængsel for
sin deltagelse i en omfattende international sammensværgelse, hvor man fastsatte priser og
fordelte eller opdelte markeder for cholinchlorid.
Et spørgsmål, som havde været genstand for betydelig opmærksomhed i Canada, var den
bebudede fusion mellem Onex/ Canada Airlines/ Air Canada, som også var blevet anmeldt til
Kommissionen i henhold til fusionsforordningen. Kommissionen gav selv de canadiske
konkurrencemyndigheder meddelelse om sagen den 23. september 1999. Herefter fremsendte
de canadiske myndigheder en anmodning om samarbejde. På tidspunktet for anmodningen
havde de canadiske myndigheder ingen kompetence i sagen, da anvendelsen af deres
konkurrencelovgivning var blevet suspenderet. Der fandt desuden drøftelser sted med henblik
på konkurrencepolitisk rådgivning om, hvordan konkurrencen bedst kunne fremmes inden for
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Canadas luftfartsindustri. Anmeldelsen af fusionen til Kommissionen blev i sidste instans
trukket tilbage på det tidspunkt, hvor det blev klart, at transaktionen ikke kunne videreføres.
6.
K
ONKLUSION
Aftalen har haft en vellykket start. Den blev bragt i anvendelse kun fjorten dage efter sin
undertegnelse og ikrafttræden. Alle de sager, hvor der har været samarbejde, har vist sig af
være af stor interesse for mindst en af parterne.
5