Europaudvalget 2000
KOM (2000) 0700
Offentligt
8'9,'(/6(6675$7(*,(1
5DSSRUW RP GH HQNHOWH DQV¡JHUODQGHV IUHPVNULGW L
RSWDJHOVHVIRUEHUHGHOVHUQH
T
T
T
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
,1'+2/'
8GYLGHOVHVVWUDWHJLHQ
,
'(1 6$0/('( %$**581'  
1. Fordelene ved udvidelse ...............................................................................................................3
2. Et stærkere Europa .......................................................................................................................4
3. En strategi for fremskridt..............................................................................................................5
4. Behovet for oplysning ..................................................................................................................6
5. Udvidelsesprocessen og nabolandene...........................................................................................7
a) Det vestlige Balkan....................................................................................................................8
b) Mod øst......................................................................................................................................9
c) Mod syd .....................................................................................................................................9
,, )‘57,/75'(/6(6675$7(*, 
1. Fastsættelse af prioriteter............................................................................................................11
2. Finansiel bistand.........................................................................................................................12
3. Associeringsaftalerne .................................................................................................................14
4. Deltagelse i Fællesskabets programmer og organer ...................................................................14
5. Analytisk gennemgang af Fællesskabets regelværk ...................................................................15
6. Europakonferencen.....................................................................................................................16
,,, $16‘*(5/$1'(1(6 )5(06.5,'7 0(' +(16<1 7,/ $7 23)</'(
%(7,1*(/6(51( )25 0('/(06.$% 
1. Politiske kriterier ........................................................................................................................17
a) Samlet udvikling......................................................................................................................17
b) Konklusioner ...........................................................................................................................19
2. Økonomiske kriterier..................................................................................................................20
a) Samlet udvikling......................................................................................................................20
b) Konklusioner ...........................................................................................................................22
3. Andre forpligtelser ved medlemskab..........................................................................................23
a) Vedtagelse, gennemførelse og håndhævelse af Fællesskabets regelværk................................23
b) Oversigt over de enkelte lande ................................................................................................24
c) Oversigt over de enkelte sektorer ............................................................................................24
d) ØMU og euroen.......................................................................................................................26
,9 7,/75'(/6(6)25+$1'/,1*(51( 
1. Udviklingen til dato....................................................................................................................28
2. Mod en afslutning af forhandlingerne ........................................................................................28
a) Overgangsordninger ................................................................................................................29
b) Plan for forhandlingerne..........................................................................................................30
c) Åbning af de resterende kapitler..............................................................................................33
3. Udsigterne for afslutning af forhandlingerne..............................................................................34
9 )250(//( .21./86,21(5 
%LODJ 
Konklusioner af de periodiske rapporter...................................................................................37
%LODJ 
Kandidatlande vigtigste statistiske indikatorer (1999)..............................................................71
%LODJ 
Menneskerettighedskonventioner ratificeret af kandidatlandene September 2000...................73
%LODJ 
Antal parvise samarbejdsprojekter, der er finansieret via Phare i 1998-2000...........................74
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
, '(1 6$0/('( %$**581'
Opbygningen af Europa, der blev indledt efter krigen, som smadrede vores
verdensdel, har ført til, at en række lande har tilsluttet sig konstruktionen af egen fri
vilje. Vores integrationsmodel har haft en sådan tiltrækningskraft, at Det Europæiske
Fællesskab - nu Den Europæiske Union - i størstedelen af dets eksistens har været
under udvidelse.
I 1993 afgav Det Europæiske Råd i København det historiske løfte, at "de lande i
Central- og Østeuropa, som måtte ønske det, kan blive medlemmer af Unionen.
Tiltrædelse vil finde sted, så snart et land er i stand til at påtage sig forpligtelserne ved
et medlemskab og opfylder de givne økonomiske og politiske betingelser". Denne
politiske erklæring, der blev fremsat på højeste plan, var et højtideligt løfte, som vil
blive opfyldt.
Tretten lande har nu ansøgt om optagelse, og andre kan forventes at fremsætte eller
forny ansøgninger om medlemskab i de kommende år.
Den udvidelse af EU, der nu er på vej på grundlag af Det Europæiske Råds
beslutninger i Luxembourg (1997) og Helsingfors (1999), har en politisk, historisk og
moralsk dimension af hidtil uset omfang. Dette er mere end bare en udvidelse. Det er
faktisk en genforening af vores verdensdel. Vi bevæger os fra splittelse til enhed, fra
en tendens til konflikter til stabilitet og fra økonomisk ulighed til mulighed for bedre
levevilkår i forskellige dele af Europa.
 )RUGHOHQH YHG XGYLGHOVH
Denne udvidelse vil ændre Europas udseende og vil påvirke alle Fællesskabets
institutioner og politikker. De to underliggende strategiske mål - udstrækning af
politisk stabilitet og styrkelse af Europa som en økonomisk magt - ser ud til at blive
opnået.
Fordelene ved udvidelsen er allerede synlige. Der er opstået stabile demokratier i
Central- og Østeuropa. Deres systemer er allerede så robuste, at der ikke behøver være
fare for tilbagefald til totalitarianisme. Dette heldige udfald skyldes hovedsagelig
befolkningen i de pågældende lande. Det var dem, der alene traf beslutningen om at
følge den vanskelige vej og opbygge åbne samfund, moderne demokratier og
fungerende markedsøkonomier. Den hastighed, hvormed de har opnået dette, er en
hyldest til deres politiske fremsynethed og deres mod.
Men processen er utvivlsomt blevet fremmet og opmuntret af udsigten til integration i
EU. De politiske og økonomiske reformers retning og den vilje, hvormed de søges
gennemført, afspejler behovet for at opfylde de betingelser for medlemskab af EU,
som blev fastsat af Det Europæiske Råd i København i 1993.
Udviklingen har til fulde bekræftet gyldigheden af disse betingelser. Den politiske
stabilitet i de central- og østeuropæiske ansøgerlande er rodfæstet i fælles europæiske
værdier - demokrati, retsstatsprincippet, respekten for menneskerettighederne og
beskyttelse af mindretal - og det er netop derfor, stabiliteten vil vare ved. De
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
umiddelbare virkninger er en dramatisk forbedring af sikkerhedssituationen i Europa
og åbningen af et meget stort potentiale for økonomisk udvikling. Analysen af
fremskridtene i de enkelte lande viser, at reformer kan betale sig. I flere tilfælde
skaber de strukturelle ændringer af økonomien allerede hurtig vækst fra nye sunde
rødder. Udvidelsen synes at være en sjælden ting, nemlig en proces der kun har
vindere.
Både de nuværende EU-medlemsstater og de fremtidige medlemmer har lige stor
fordel af politisk stabilitet. Det bliver mindre sandsynligt, at der opstår problemer;
årsager til konflikter, såsom mindretalsspørgsmål og grænsestridigheder, fjernes, og
integrationen fjerner potentialet for konflikter. Stabile politiske rammer er en
forudsætning ikke blot for varig fred og sameksistens mellem naboer, men også for
økonomisk styrke. Vi ser også tegn på dette, ledsaget af gode udsigter til vækst i det
kommende tiår.
Dette betyder en mulighed for, at ansøgerlandene kan øge deres levestandard og
forbedre deres muligheder i den globale konkurrence. Fordelene for medlemsstaterne
er allerede væsentlige. De har et betydeligt overskud på deres eksporthandel med
ansøgerlandene, hvilket medfører flere arbejdspladser, øgede skatteindtægter og flere
penge til sociale sikringsordninger.
 (W VW UNHUH (XURSD
Udvidelsen af Unionen vil øge dens evne til at imødegå det nye århundredes
udfordringer. Tidligere erfaringer viser, at de successive udvidelser ikke blot har givet
nye medlemmer, men også ny politisk og økonomisk dynamik: der er sket en
udvidelse såvel i bredden som i dybden. Den nuværende udvidelsesrunde vil inddrage
lande, der ønsker at yde et helhjertet bidrag til det europæiske projekt, og vil medvirke
til at forme fremtidens Europas institutioner og ledelse.
Dette Europa vil have en historisk set enestående mulighed for at sikre en endnu bedre
gennemførelse af de projekter, som den nuværende Union er i gang med: euroen,
udviklingen af en fælles europæisk udenrigs- og sikkerhedspolitik samt opnåelsen af
et område med sikkerhed, frihed og retfærdighed for borgerne i Europa. De fremtidige
medlemmer, der allerede er udsat for udfordringerne i forbindelse med
globaliseringen, vil hjælpe os til at overvinde dem.
En optagelse af disse lande i Unionen, hvor de accepterer dens regler og politikker, vil
forbedre vores evne til at beskytte miljøet i Europa, bekæmpe kriminalitet, forbedre
sociale forhold og klare indvandringspresset. Uden disse lande som medlemmer vil
vores evne til at løse disse problemer være mindre.
De politiske og økonomiske kendsgerninger forklarer således fordelene ved
udvidelsesprojektet, men de fortæller ikke hele historien. De mindre håndgribelige
moralske og psykologiske faktorer er også vigtige. Dette er et spørgsmål om
troværdighed og formulering af klare mål.
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
 (Q VWUDWHJL IRU IUHPVNULGW
Den komplicerede forhandlingsproces og den vanskelige forberedelse af
medlemskabet giver anledning til usikkerhed hos ansøgerlandene om fremskridtene
mod udvidelse.
Dette gør det af afgørende betydning, at EU giver udtryk for en stadig og utvivlsom
vilje til at gennemføre udvidelsen. Ansøgerlandenes reaktioner er forståelige og må
tages alvorligt. Dette står særlig klart i diskussioner om processens afslutning, dvs.
fastsættelse af faste tiltrædelsestidspunkter.
EU har med rette undgået at fastlægge en stram tidsplan. At være klar til medlemskab
kræver mere end en afslutning af forhandlingerne: betingelserne for tiltrædelse skal
være opfyldt, og det betyder vedvarende reformbestræbelser, som ofte afhænger af
indenlandske politiske og økonomiske forhold og derfor ikke kan planlægges på
forhånd.
Det bør dog nu blive lettere at foretage et skøn over timingen, efterhånden som
forhandlingerne skrider frem, og de enkelte lande gør yderligere fremskridt i deres
forberedelser af tiltrædelsen.
Forhandlingerne er på vej ind i en meget vanskeligere og mere intensiv fase. Før dette
sker, må de politiske rammer forbedres yderligere; der skal med andre ord skabes et
gunstigt forhandlingsklima.
Det vigtigste element her er at holde et løfte. Det Europæiske Råd erklærede i 1999 i
Helsingfors, at Unionen vil træffe beslutninger om de nødvendige institutionelle
reformer ved udgangen af 2000, så nye medlemmer kan optages fra udgangen af
2002. Det er afgørende for troværdigheden af EU's udvidelsespolitik, at vi overholder
denne tidsplan og ikke indfører nye betingelser for medlemskab. Med sine
beslutninger om Agenda 2000 og afslutningen af den aktuelle regeringskonference på
det næste Europæiske Råd i Nice vil EU have opfyldt de nødvendige betingelser. Den
videre gennemførelse af reformprocessen vil ikke ændre dette forhold, for udvidelsen
burde ikke afhænge af dens udfald.
Det anden afgørende element er en konstaterbar politisk vilje til at gøre fremskridt og
løse en række vanskelige udestående spørgsmål i forhandlingsproces og derved bringe
drøftelserne ind i en mere indholdsrig fase.
Dette er de overvejelser, der ligger til grund for Kommissionens henstillinger
vedrørende den fremtidige strategi for udvidelsesprocessen.
Selv om der endnu ikke er fastsat nogen dato for afslutningen af processen, er der ikke
desto mindre et tidspres. Vi må ikke foregøgle os, at EU har ubegrænset tid til at
gennemføre udvidelsen. Der er en mulighed netop nu, men den vil ikke stå åben for
evigt.
Gennem de seneste ti år har samfundet i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa været
udsat for en enorm belastning. Disse samfund har måttet gennemføre overgangen fra
kommunistisk styre og centralt planlagte økonomier til demokrati og
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
markedsøkonomi, samtidig med at de har forberedt sig på de avancerede europæiske
integrationsmekanismer. Det deraf følgende samfundsmæssige pres kan ikke
ignoreres. Det er ganske forståeligt, at folk nu ønsker at se lys for enden af tunnelen.
Lysten til yderligere indsats og reformer kan meget vel mindskes, hvis disse lande
begynder at føle, at målet om EU-medlemskab aldrig vil komme inden for
rækkevidde. For at forhindre en mulig bølge af tvivl og frustration er det nødvendigt,
at EU udviser vilje og lederskab.
 %HKRYHW IRU RSO\VQLQJ
En udvidelse af det omfang, vi er i gang med, kræver en årelang informationsstrategi,
der skal holde borgerne i EU og ansøgerlandene underrettet, sikre deres deltagelse i
processen og endelig vinde deres støtte til den. Dette går ud over at sikre de berørte
personers ret til at blive korrekt underrettet om, hvad udvidelsen vil betyde for dem.
Det er den demokratiske legitimering af selve processen.
Udvidelsen vil kun lykkes, hvis den er et socialt projekt, som inddrager alle borgere
og ikke kun en elite. Kun en ægte deltagelse kan sikre dette. Oplysning er ikke nok.
Vi må indlede en vidtrækkende dialog i disse samfund, så risici og fordele står klart
for folk, og så de ved, at deres bekymringer tages alvorligt.
Undersøgelser i medlemsstaterne og ansøgerlandene (der imidlertid bør behandles
med forsigtighed) giver et skiftende billede. Der er stabilt flertal i ansøgerlandene for
tiltrædelse af EU, og antallet af ja-sigere er også større end antallet af modstandere i
medlemsstaterne. Men der er betydelige regionale forskelle, og bedømmelserne
varierer for de enkelte ansøgerlande. I modsætning til ansøgerlandene anser
offentligheden i medlemsstaterne med få undtagelser ikke udvidelsen for at være en
prioritet. En effektiv kommunikationsstrategi vil ikke være begrænset til at fremhæve
de objektive politiske og økonomiske fordele ved udvidelsen; den bør snarere gennem
en interaktiv proces stræbe efter at fjerne folks bekymring og frygt.
Denne bekymring og frygt er velkendt. I ansøgerlandene opstår den af de økonomiske
og sociale ændringer, som udvidelsen indebærer. En omlægning af hele systemer er
stadig i gang i Central- og Østeuropa. En sådan omlægning medfører radikale
ændringer i hver enkelt persons liv med såvel omkostninger som fordele til følge.
Usikkerhed og frygt for fremtiden er de naturlige konsekvenser. Spørgsmålet om
suverænitet og national og kulturel identitet spiller også en vigtig rolle. For
mennesker, der først for nylig har genvundet frihed og selvbestemmelse, kan
medlemskab af EU forekomme at være et tab af suverænitet, hvorimod erfaringen hos
de lande, der er involveret i den europæiske integration, at det øger deres mulighed for
at påvirke udviklingen. Der er selvfølgelig personer i ansøgerlandene, som er
skeptiske eller endda fjendtligt indstillede over for EU, som er parat til at give
Bruxelles skylden for alle problemerne i forbindelse med systemskiftet og udnytte
frygten for tab af identitet til deres egne populistiske formål.
I medlemsstaterne gælder bekymringen især de eventuelle negative virkninger af
udvidelsen - ukontrollabel indvandring, illoyal konkurrence, især om arbejdspladser,
importeret kriminalitet, miljømæssig dumping og finansielle byrder. Det frygtes også,
at EU efter en så omfattende udvidelse måske ikke vil være i stand til at nå sine mål
på tilfredsstillende vis.
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Navnlig er det nødvendigt at forsikre personer i de regioner, der grænser op til
ansøgerlandene, om de positive følger af udvidelsen. For at behandle folks frygt vil
Kommissionen i løbet af de kommende måneder udarbejde en objektiv analyse af
situationen i grænseregioner og undersøge, hvordan de eksisterende instrumenter på
fællesskabsplan reagerer på sådanne bekymringer. På grundlag af denne analyse vil
Kommissionen undersøge, hvordan eksisterende instrumenter kan få størst mulig
effektivitet, og hvordan en bedre koordination kan sikres.
Kommunikationsstrategien vil kun være troværdig, hvis forhandlingsresultaterne
viser, at de formodede farer enten ikke eksisterer eller kan overvindes. I denne
forbindelse er det en del af forhandlingsprocessen at opnå accept.
Allerede ved Kommissionens tiltrædelse indså den nødvendigheden af en
kommunikationsstrategi, der behandler disse spørgsmål; den gik straks i gang med at
skabe de finansielle og organisatoriske betingelser, som var nødvendige for at
gennemføre en sådan strategi. Den styres af følgende principper:
Decentralisering. Strategien er udviklet og gennemført decentralt i ansøgerlandene og
medlemsstaterne. Den er tilpasset de enkelte landes specifikke behov og situation.
Fleksibilitet. Udvidelsen er en stærkt dynamisk proces, hvis indvirkning på den
offentlige mening i de enkelte lande er vanskelig at vurdere. Strategien må derfor
reagere på stemningsændringer og nye spørgsmål, der måtte opstå, og dette betyder, at
indholdet af programmer skal revideres år for år.
Synergi. Hvad Kommissionen foretager sig må kun supplere landenes egne
bestræbelser. Der skal derfor være nær og løbende koordination med det arbejde, der
gøres af regeringer, parlamenter og grupper i samfundet som sådan. Der er også behov
for tæt koordination med de aktiviteter, som Europa-Parlamentet forventes at
gennemføre.
Hvordan skal strategien gennemføres? De midler, der generelt er disponible, gør det
ikke muligt at benytte massekommunikationsinstrumenter. Vi bør i stedet tilstræbe en
multiplikatoreffekt ved at fokusere på opinionsdannere og grupper med indflydelse i
samfundet, såsom politiske partier, kirker, fagforeninger, erhvervssammenslutninger,
kvinde- og ungdomsorganisationer, NGOer og eksisterende europæiske net.
Journalister og medier er et vitalt led i informations- og kommunikationskæden. Vi
bør heller ikke glemme skoler og højere uddannelsesinstitutioner, der skal have
mulighed for at behandle udvidelsesspørgsmålet. Det er også vigtigt at fremme direkte
møder og regelmæssige udvekslinger mellem befolkningerne i medlemsstaterne og
ansøgerlandene.
Denne fremgangsmåde vil kun lykkes, hvis de politiske, økonomiske og kulturelle
grupper træder frem som formidlere og partnere i en dialog. Det er derfor også en del
af strategien at motivere og opmuntre disse grupper. Kort sagt ønsker vi at skabe en
vidtrækkende offentlig debat på grundlag af kendsgerningerne og deres implikationer.
 8GYLGHOVHVSURFHVVHQ RJ QDERODQGHQH
Udvidelsen vil medføre fordele i form af øget sikkerhed, stabilitet og velstand ikke
blot for Unionen, men også for det bredere internationale samfund, herunder EU's
7
'HW YHVWOLJH %DONDQ På Det Europæiske Råds møde i Santa Maria da Feira i juni 2000 var der enighed om, at alle landene i regionen er potentielle kandidater til medlemskab af Unionen. Denne udsigt burde hjælpe hvert land til at øge reformtempoet og begynde at tilpasse deres love og strukturer til situationen i EU. På mange områder vil der kunne gøres brug af erfaringerne fra førtiltrædelsesprocessen med ansøgerlandene ved overførsel af ekspertise og viden til landene i det vestlige Balkan. 6WDELOLVHULQJV RJ DVVRFLHULQJVSURFHVVHQ, som er rammen for EU's politik i det vestlige Balkan, forstås nu bedre i regionen og opfattes som "vejen til Europa". Den omfatter politisk dialog, vidtrækkende handelsliberaliseringer, vigtig finansiel bistand og nært samarbejde inden for mange områder af det økonomiske og sociale liv. Disse rammer gør det muligt for hvert land at gå frem i dets eget tempo med faglig og finansiel støtte fra Unionen. Folket i 6HUELHQ har besluttet af gøre en ende på deres isolation og vende tilbage til den europæiske hovedstrøm. Denne betydningsfulde beslutning vil bidrage til at bringe stabilitet og velstand til hele regionen. Der er nu indledt et arbejde for at undersøge, hvordan der kan gøres fremskridt hen imod en stabiliserings- og associeringsaftale med )RUEXQGVUHSXEOLNNHQ -XJRVODYLHQ. Gennem det seneste år har Kommissionen også aktivt ydet politisk og finansiel støtte til 0RQWHQHJUR for at hjælpe det til at fastholde valget af demokrati og reformer. I .RVRYR har Kommissionen været den førende civile donor i forbindelse med genopbygningen, hovedsagelig gennem Det Europæiske Genopbygningsagentur. Gennem sin deltagelse i EU-søjlen af FN-forvaltningen UNMIK har Kommissionen også bidraget til at forme politikken for provinsens fremtidige økonomiske strukturer. 8 "> PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
vigtigste handelspartnere. Udvidelsen vil øge størrelsen af det indre marked, hvor
handelsvirksomheder og investorer kun vil skulle arbejde med en fælles ydre toldsats
og et fælles sæt regler og procedurer. En bredere Europæisk Union vil stimulere
væksten og skabe nye investeringer og handelsmuligheder, og den vil kunne yde et
bedre bidrag til internationale bestræbelser for at behandle sådanne
grænseoverskridende problemer som indvandring, miljøforurening, smugleri og
organiseret kriminalitet.
Gennem det seneste år har den fremtidige udvidede Unions nabolande i øget grad
været opmærksomme på de følger, som udvidelsen vil have for dem. EU vil skulle
forklare disse fordele for dens naboer og drøfte virkningerne af udvidelsen, så både
disse lande og Unionen opnår fuld fordel af de nye muligheder. Nogle spørgsmål vil
skulle behandles ømfindtligt. Udvidelsesforhandlingerne er et anliggende for Unionen
og de enkelte ansøgerlande og rummer ingen rolle for nogen tredjepart.
Kommissionen er ikke desto mindre parat til at gøre detaljeret rede for de ændringer,
der vil finde sted i perioden frem til udvidelsen.
For at udvidelsen kan forløbe problemløst må EU fortsætte med at udvikle dybe og
mangeartede forbindelser med sine umiddelbare naboer. De partnerskabs- og
associeringsordninger, som EU har indgået med sine naboer, søger at skabe
forudsætninger for politisk stabilitet og økonomisk vækst for at sikre, at Unionens
fremtidige grænser ikke skaber nye skillelinjer i Europa.
D

'HW YHVWOLJH %DONDQ

På Det Europæiske Råds møde i Santa Maria da Feira i juni 2000 var der enighed om,
at alle landene i regionen er potentielle kandidater til medlemskab af Unionen. Denne
udsigt burde hjælpe hvert land til at øge reformtempoet og begynde at tilpasse deres
love og strukturer til situationen i EU. På mange områder vil der kunne gøres brug af
erfaringerne fra førtiltrædelsesprocessen med ansøgerlandene ved overførsel af
ekspertise og viden til landene i det vestlige Balkan.
6WDELOLVHULQJV RJ DVVRFLHULQJVSURFHVVHQ,
som er rammen for EU's politik i det
vestlige Balkan, forstås nu bedre i regionen og opfattes som "vejen til Europa". Den
omfatter politisk dialog, vidtrækkende handelsliberaliseringer, vigtig finansiel bistand
og nært samarbejde inden for mange områder af det økonomiske og sociale liv. Disse
rammer gør det muligt for hvert land at gå frem i dets eget tempo med faglig og
finansiel støtte fra Unionen.
Folket i
6HUELHQ
har besluttet af gøre en ende på deres isolation og vende tilbage til
den europæiske hovedstrøm. Denne betydningsfulde beslutning vil bidrage til at
bringe stabilitet og velstand til hele regionen. Der er nu indledt et arbejde for at
undersøge, hvordan der kan gøres fremskridt hen imod en stabiliserings- og
associeringsaftale med
)RUEXQGVUHSXEOLNNHQ -XJRVODYLHQ.
Gennem det seneste år
har Kommissionen også aktivt ydet politisk og finansiel støtte til
0RQWHQHJUR
for at
hjælpe det til at fastholde valget af demokrati og reformer. I
.RVRYR
har
Kommissionen været den førende civile donor i forbindelse med genopbygningen,
hovedsagelig gennem Det Europæiske Genopbygningsagentur. Gennem sin deltagelse
i EU-søjlen af FN-forvaltningen UNMIK har Kommissionen også bidraget til at forme
politikken for provinsens fremtidige økonomiske strukturer.
8
0RG ¡VW 5XVODQG har udtrykt interesse for at føre drøftelser med EU om konsekvenserne af udvidelsen. Snarere end at oprette et særligt forum til dette formål foreslår Kommissionen at benytte institutionerne i partnerskabs- og samarbejdsaftalen. Tekniske drøftelser på f.eks. handels- og energiområdet kan finde sted i Samarbejdsudvalget. En bredere diskussion af udvidelsesspørgsmål er bedre egnet til Partnerskabs- og Samarbejdsrådet, hvor den kan finde sted på ministerplan. En russisk region, der vil blive særlig påvirket af udvidelsen, er .DOLQLQJUDG. Efter Polens og Litauens tiltrædelse vil Kaliningrad være en russisk enklave i EU. Unionen vil i samarbejde med Rusland, Polen og Litauen være nødt til at fastlægge en strategi for at sikre, at Kaliningrad kan drage fordel af den øgede velstand, som medlemskabet af EU vil bringe dets nabolande. Regionalt samarbejde vil være et vigtigt led i denne strategi. Udvidelsen vil have omfattende følger for 8NUDLQH, ikke mindst på grund af landets geografiske nærhed til den fremtidige udvidede Union. Her er partnerskabs- og samarbejdsorganerne de rette fora for såvel politiske som tekniske drøftelser. En udvidet Union vil også have en øget interesse i - og være bedre i stand til - at udvikle mere omfattende forbindelser over hele kontinentet, herunder landene i .DXNDVXV. F

0RG V\G Nabolandene i Middelhavsområdet er ved at komme tættere på Unionen gennem Euro-Middelhavspartnerskabet og indgåelsen af associeringsaftaler. Kommissionen har for nylig stillet forslag, der skal give nye impulser til Barcelona-processen, og den håber, at disse forslag vil blive taget op på ministermødet mellem EU og Middelhavslandene i Marseilles i november. Politiske og økonomiske reformer står nu højere på dagsordenen i flere Middelhavslande, og der er derfor en ny mulighed for at give fuldt udtryk for vores dybe historiske bånd til regionen. Vi tilstræber at udvikle endnu tættere politiske forbindelser og skabe et investeringsvenligt klima på grundlag af de økonomiske og handelsmæssige fordele, der tilbydes af associeringsaftalerne. Fordelene ved udvidelsen vil kunne mærkes af alle Middelhavspartnerne, og virkningerne af udvidelsen bør indarbejdes i EU's fremtidige politik over for regionen. 9 "> PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Forhandlingerne om en stabiliserings- og associeringsaftale med
'HQ 7LGOLJHUH
-XJRVODYLVNH 5HSXEOLN 0DNHGRQLHQ
er ved at være færdige. Kommissionen har også
foreslået at indlede forhandlinger med
.URDWLHQ.
Som svar på Kommissionens rapport
om mulighederne for at indlede forhandlinger med
$OEDQLHQ
arbejder dette lands
regering tæt sammen med Kommissionen om at indføre de reformer, der er
nødvendige som forberedelse hertil. Med støtte fra det bredere internationale
samfund har Kommissionen fastlagt de foranstaltninger, som
%RVQLHQ+HUFHJRYLQD
skal gennemføre for at skabe betingelser for forhandlinger om en stabiliserings- og
associeringsaftale.
E

0RG ¡VW

5XVODQG
har udtrykt interesse for at føre drøftelser med EU om konsekvenserne af
udvidelsen. Snarere end at oprette et særligt forum til dette formål foreslår
Kommissionen at benytte institutionerne i partnerskabs- og samarbejdsaftalen.
Tekniske drøftelser på f.eks. handels- og energiområdet kan finde sted i
Samarbejdsudvalget. En bredere diskussion af udvidelsesspørgsmål er bedre egnet til
Partnerskabs- og Samarbejdsrådet, hvor den kan finde sted på ministerplan.
En russisk region, der vil blive særlig påvirket af udvidelsen, er
.DOLQLQJUDG.
Efter
Polens og Litauens tiltrædelse vil Kaliningrad være en russisk enklave i EU. Unionen
vil i samarbejde med Rusland, Polen og Litauen være nødt til at fastlægge en strategi
for at sikre, at Kaliningrad kan drage fordel af den øgede velstand, som medlemskabet
af EU vil bringe dets nabolande. Regionalt samarbejde vil være et vigtigt led i denne
strategi.
Udvidelsen vil have omfattende følger for
8NUDLQH,
ikke mindst på grund af landets
geografiske nærhed til den fremtidige udvidede Union. Her er partnerskabs- og
samarbejdsorganerne de rette fora for såvel politiske som tekniske drøftelser.
En udvidet Union vil også have en øget interesse i - og være bedre i stand til - at
udvikle mere omfattende forbindelser over hele kontinentet, herunder landene i
.DXNDVXV.
F

0RG V\G

Nabolandene i Middelhavsområdet er ved at komme tættere på Unionen gennem
Euro-Middelhavspartnerskabet og indgåelsen af associeringsaftaler. Kommissionen
har for nylig stillet forslag, der skal give nye impulser til Barcelona-processen, og den
håber, at disse forslag vil blive taget op på ministermødet mellem EU og
Middelhavslandene i Marseilles i november. Politiske og økonomiske reformer står
nu højere på dagsordenen i flere Middelhavslande, og der er derfor en ny mulighed for
at give fuldt udtryk for vores dybe historiske bånd til regionen. Vi tilstræber at udvikle
endnu tættere politiske forbindelser og skabe et investeringsvenligt klima på grundlag
af de økonomiske og handelsmæssige fordele, der tilbydes af associeringsaftalerne.
Fordelene ved udvidelsen vil kunne mærkes af alle Middelhavspartnerne, og
virkningerne af udvidelsen bør indarbejdes i EU's fremtidige politik over for regionen.
9
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Som svar på anmodningerne fra Det Europæiske Råd i Helsingfors og Santa Maria da
Feira har Kommissionen udarbejdet rapporter om ansøgerlandenes fremskridt med
hensyn til forberedelse af medlemskab ved anvendelse af samme fremgangsmåde som
i 1998 og 1999. Det Europæiske Råd i Santa Maria da Feira konkluderede: "Det
Europæiske Råd i Nice vil gøre status over de fremskridt, der er sket med hensyn til
udvidelsen, og drøfte, hvordan tiltrædelsesprocessen kan fremmes." I det følgende
beskrives det, hvor langt førtiltrædelsesstrategien er nået (del II), og der gives et
sammendrag af analyserne i hver enkelt periodisk rapport (del III). Endelig
kombineres en kort analyse af den fase, hvortil forhandlingerne befinder sig, med
henstillinger til de skridt, der skal tages for at fremme tiltrædelsesprocessen (del IV).
10
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
,, )‘57,/75'(/6(6675$7(*,
Førtiltrædelsesstrategien består af en kombination af prioriteter og finansiel bistand,
associeringsaftaler og deltagelse i Fællesskabets programmer og organer samt
forberedelse af forhandlingerne gennem en analyse af Fællesskabets regelværk. Den
hjælper ansøgerlandene til at forberede sig på det fremtidige medlemskab ved at
overtage Fællesskabets regelværk før tiltrædelsen.
 )DVWV WWHOVH DI SULRULWHWHU
7LOWU GHOVHVSDUWQHUVNDEHUQH
er det centrale instrument i førtiltrædelsesstrategien.
De nuværende tiltrædelsespartnerskaber blev vedtaget i december 1999 for
ansøgerlandene i Central- og Østeuropa og i marts 2000 for Cypern og Malta. På
grundlag af de periodiske rapporter blev der heri fastsat hvert lands kort- og
mellemfristede prioriteter for opfyldelse af tiltrædelseskriterierne. De angiver også
den finansielle bistand, der kan ydes af EU til at støtte disse prioriteringer, samt
betingelserne for bistanden.
EU har ikke været nødt til at gøre brug af den betingelsesklausul i forordningen om
tiltrædelsespartnerskabet, som omhandler utilstrækkelige fremskridt med hensyn til
opfyldelse af tiltrædelseskriterierne eller manglende opfyldelse af forpligtelser i
associeringsaftalerne. Alle de periodiske rapporter anfører både de opnåede resultater
og konstaterede mangler. Alle kortfristede prioriteter, der ikke er fuldt opfyldt, gælder
stadig og overvåges nøje. De eksisterende mellemfristede prioriteter bekræftes af
konklusionerne i de aktuelle periodiske rapporter og danner grundlag for
planlægningen af bistanden i 2001. Kommissionen finder det derfor ikke nødvendigt
at revidere tiltrædelsespartnerskaberne på nuværende tidspunkt.
I år stilles der for første gang forslag om et
WLOWU GHOVHVSDUWQHUVNDE IRU 7\UNLHW,
i
overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Helsingfors. I juli
2000 stillede Kommissionen forslag til en forordning om en enkelt ramme for
finansielt samarbejde med Tyrkiet med et retsgrundlag for tiltrædelsespartnerskabet.
Sideløbende med dette dokument stiller Kommissionen forslag til
tiltrædelsespartnerskabet med fastsættelse af kort- og mellemfristede prioriteter, som
Tyrkiet skal opfylde for at gøre fremskridt hen imod opfyldelse af
tiltrædelseskriterierne.
Som reaktion på tiltrædelsespartnerskabet har ti ansøgerlande revideret deres
QDWLRQDOH SURJUDPPHU IRU YHGWDJHOVH DI UHJHOY UNHW,
der angiver de menneskelige
og finansielle ressourcer, der er nødvendige for at opfylde tiltrædelsesprioriteterne,
samt tidsplanen herfor. Cypern og Malta vedtog nationale programmer for første gang
i 2000, og Tyrkiet er nu ved at forberede sit nationale program. I nogle lande er de
nationale programmer nu en del af budgetlægningsprocessen. Hver periodisk rapport
indeholder en bedømmelse af det nationale program.
11
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
 )LQDQVLHO ELVWDQG
'H FHQWUDO RJ ¡VWHXURS LVNH DQV¡JHUODQGH
har draget fordel af finansiel bistand fra
EU siden overgangsprocessens begyndelse. Fra 2000 har Unionen fordoblet sin
førtiltrædelsesbistand til over 3 mia. EUR om året. Phare-programmet ledsages nu af
to
nye
instrumenter,
som
forbereder
til
strukturfondene.
ISPA
(førtiltrædelsesstrukturinstrument) bevilger mere end 1 mia. EUR om året til
investeringer i miljø og transport, og SAPARD (strukturtilpasningsprogram for
landbrug og udvikling af landdistrikter) bevilger mere end 500 mio. EUR om året til
udvikling af landbrug og landdistrikter.
Med et årligt budget på 1,5 mia. EUR samfinansierer Phare opbygning af institutioner
og dertil knyttede investeringer i den regulatoriske infrastruktur og støtte til
økonomisk og social samhørighed. Dette koncentrerer ressourcer om de vigtigste
udfordringer, som ansøgerlandene står overfor, hvilket er en fremgangsmåde, der blev
bekræftet i Kommissionens nylige undersøgelse af Phare. Denne undersøgelse
bekræftede Phares betydning som en bro til strukturfondene og vigtigheden af at
overdrage gennemførelsen af Phare til ansøgerlandene så hurtigt som muligt.
Omkring en tredjedel af Phare-midlerne tildeles
LQVWLWXWLRQHO RSE\JQLQJ,
hvilket
styrker ansøgerlandenes evne til at håndhæve og gennemføre regelværket. TAIEX
(Kontoret for Informationsudveksling om Faglig Bistand) tilvejebringer eksperter,
som yder kortvarig rådgivning. Parvist samarbejde omfatter langtidsudstationering af
embedsmænd fra ministerier, regionale og offentlige organer samt faglige
organisationer i medlemsstaterne til tilsvarende organer i ansøgerlandene for at
fremme overførslen af teknisk og administrativ viden. Der er 228 parvise
samarbejdsprojekter i gang, og 150 førtiltrædelsesrådgivere er allerede aktive. Der
indledes yderligere 129 projekter i henhold til Phare 2000.
%LODJ 
indeholder en liste
over parvise samarbejdsprojekter, der er finansieret via Phare i 1998-2000.
Parvist samarbejde blev oprindelig anvendt inden for landbrug, finanser, miljø samt
retlige og indre anliggender, og er nu blevet udvidet til at omfatte alle prioriterede
områder i tiltrædelsespartnerskaberne. Parvist samarbejde på mellemlang sigt vil blive
indført i 2001 for at give øget fleksibilitet. SIGMA (program for forbedring af
regeringsførelse og management i central- og østeuropæiske lande) yder rådgivning
om horisontale regeringsfunktioner.
En anden tredjedel af Phare-budgettet samfinansierer
LQYHVWHULQJHU,
der bidrager til at
gøre ansøgerlandene i stand til at gennemføre regelværket. Den resterende tredjedel af
Phare-budgettet går nu til
¡NRQRPLVN RJ VRFLDO VDPK¡ULJKHG.
Dette bidrager til at
udvikle de mekanismer og institutioner, som er nødvendige for at gennemføre
strukturfondene efter tiltrædelsen, støttet af investeringer eller gavebistandsordninger
med regional eller sektorspecifik fokus.
Gennemførelsen af
6$3$5'
vil være fuldt decentraliseret. Modtagerlandenes planer
for udvikling af landdistrikterne forventes godkendt af Kommissionen inden
udgangen af 2000. På grundlag af de godkendte planer vil SAPARD samfinansiere
projekter for udvikling af landdistrikterne, der udvælges af landene.
Gennemførelsesstrukturen for hvert land omfatter et SAPARD-agentur med ansvar for
forvaltning og betalinger. Før der kan overføres SAPARD-midler til et land, vil
12
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
agenturet skulle akkrediteres af den kompetente myndighed i det pågældende land, og
gennemførelsesstrukturen skal godkendes af Kommissionen. Forberedelsen af
akkrediteringen af SAPARD-agenturet er under forberedelse i alle lande.
Under
,63$
har hvert land udarbejdet nationale strategier for transport og miljø, og
Kommissionen har godkendt flere projekter. De vedrører affald, herunder bl.a.
rensning af spildevand (Bydgoczcz i Polen og Györ i Ungarn), affaldsforvaltning
(Peatri Neamt i Rumænien), udbedring af veje (korridor IXB i Litauen) og forbedring
af jernbanenettet (banelegemet mellem Bratislava og Senkvice). Det forventes, at hele
tildelingen for året 2000 vil være afsat før årets udgang, og at der vil blive opnået en
ligelig fordeling mellem de to sektorer.
Kommissionen og ansøgerlandene vil sikre koordineringen af Phare, SAPARD og
ISPA.
Samfinansiering med de
LQWHUQDWLRQDOH ILQDQVLHULQJVLQVWLWXWLRQHU
er af særlig
vigtighed for omfattende infrastrukturprojekter. Aftalememorandummet fra 1998
mellem Kommissionen og de internationale finansieringsinstitutioner om øget
koordination og samfinansiering med Phare blev revideret i marts 2000 til også at
omfatte ISPA og SAPARD.
I 1998 og 1999 udgjorde Phares forpligtelser i samfinansierede projekter 400 mio.
EUR. Den Europæiske Investeringsbanks lån til Central- og Østeuropa udgjorde 2,173
mia. EUR i 1999. Den har mulighed for at udlåne 16 mia. EUR til disse lande i
perioden 2000 til 2007 (8,68 mia. EUR med budgetgaranti fra Fællesskabet og 8,5
mia. EUR i en førtiltrædelsesfacilitet uden denne garanti).
Rådet vedtog en finansforordning for både Cypern og Malta i marts 2000. Den
fastsætter et finansielt bidrag på 95 mio. EUR i perioden 2000 til 2004 til opfyldelse
af prioriteterne i tiltrædelsespartnerskaberne. Budgettildelingen for 2000 er 6 mio.
EUR for Malta og 9 mio. EUR for Cypern. Disse to lande er berettigede til EIB's
førtiltrædelsesfacilitet og til EIB-faciliteten for Middelhavslande på 6,425 mia. EUR.
EIB's lån til Cypern udgjorde 200 mio. EUR i 1999.
Den finansielle bistand til
7\UNLHW
er blevet fordoblet. I overensstemmelse med
fremgangsmåden for de øvrige ansøgerlande står der årligt 177 mio. EUR til rådighed
for strukturelle reformer, opbygning af institutioner og investeringer i regelværket.
Kommissionen vil stille forslag om en ny finansiel bistandsforordning i begyndelsen
af 2001 for at bringe forvaltning og procedurer tættere på de forhold, der gælder for
Phare-programmet. Denne forordning vil tilvejebringe retsgrundlaget for en enkelt
budgetpost, som fastsat i Kommissionens forslag til EU's budget for 2001 og ønsket af
Det Europæiske Råd i Santa Maria da Feira.
Kommissionen har stillet forslag om et EIB-lån på 450 mio. EUR til støtte for
Toldunionen. Desuden er Tyrkiet berettiget til støtte fra EIB-faciliteten for
Middelhavslande på 6,425 mia. EUR, og Kommissionen har anbefalet, at landet bliver
berettiget til støtte fra EIB's førtiltrædelsesfacilitet. I 1999 indvilgede EIB i at yde et
lån på 600 mio. EUR til genopbygning efter jordskælvet.
13
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
 $VVRFLHULQJVDIWDOHUQH
(XURSDDIWDOHUQH
med de central- og østeuropæiske ansøgerlande tilvejebringer
nødvendige rammer for overvågning af vedtagelsen af regelværket og gennemførelsen
af tiltrædelsespartnerskabernes prioriteter. De for nylig reorganiserede underudvalg er
et passende forum for dette, således at yderligere møder om en analytisk undersøgelse
af regelværket er nødvendige (se nedenfor).
Efter en afgørelse truffet af Associeringsrådet i juni 2000 er aftalen med Ungarn gået
ind i sin anden fase. Dette betyder yderligere liberalisering med hensyn til
bestemmelserne om etableringsret. En tilsvarende afgørelse vedrørende Den
Tjekkiske Republik forventes i nær fremtid. Kommissionen er ved at undersøge
anmodninger fra andre associerede lande om overgang til fase to.
Forhandlinger
om
yderligere
gensidige
handelsindrømmelser
for
ODQGEUXJVSURGXNWHU
har ført til aftaler med hvert af de ti central- og østeuropæiske
lande. Disse indrømmelser er enten trådt i kraft den 1. juli 2000 eller vil træde i kraft
inden længe på autonomt grundlag, indtil der indgås tillægsprotokoller til
Europaaftalerne. De er et vigtigt skridt fremad, som yderligere forbedrer
handelsforbindelserne mellem parterne. Den andel af den bilaterale handel med
landbrugsprodukter, som er fritaget for told, vil sandsynligvis blive mere end
fordoblet, nemlig fra 36% til 81% for EU's import og fra 18% til 39% for EU's
eksport. Det blev endvidere aftalt med hvert af de ti lande at fortsætte med
forhandlingerne for at udvide omfanget af de bilaterale handelsindrømmelser for
landbrugsprodukter.
Der er paraferet rammeaftaler med Den Tjekkiske Republik og Ungarn om en
protokol om
HXURS LVN RYHUHQVVWHPPHOVHVYXUGHULQJ.
Der føres i øjeblikket
forhandlinger med Letland og Estland. Protokollerne om europæisk
overensstemmelsesvurdering har til sigte at udstrække det indre markeds regler for
overensstemmelsesvurdering af industrivarer til ansøgerlandene før tiltrædelsen. Efter
protokollerne vil ansøgerlandene indføre Fællesskabets regelværk for udvalgte
sektorer. EU og ansøgerlandene er også enige om at anerkende de organer hos
modparten, som vurderer varers overensstemmelse med lovgivningen, så det ikke er
nødvendigt at foretage en teknisk kontrol ved grænserne.
For så vidt angår
7\UNLHW
indledte Associeringsrådet i april 2000 forhandlinger om en
aftale, der sigter mod liberalisering af tjenesteydelser og gensidig åbning af området
for offentlige indkøb. Gennemførelsen af Toldunionen er fortsat hjørnestenen i de
bilaterale forbindelser.
 'HOWDJHOVH L ) OOHVVNDEHWV SURJUDPPHU RJ RUJDQHU
Ansøgernes deltagelse i Fællesskabets programmer er et centralt element i
førtiltrædelsesstrategien. Alle ansøgerlandene i Central- og Østeuropa deltager i
fællesskabsprogrammer, især inden for uddannelse, erhvervsuddannelse,
ungdomsanliggender, forskning, energi, miljø, små og mellemstore virksomheder og
offentlig sundhed. I de fleste tilfælde og efter anmodning fra ansøgerlandene
samfinansierer Phare omkostningerne til denne deltagelse. I 1998 og 1999 drog mere
14
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
end 16 000 studerende fra ansøgerlandene fordel af ERASMUS, og 34 000 deltog i
YOUTH-programmet.
Cypern deltager i visse programmer inden for det audiovisuelle område, uddannelse,
erhvervsuddannelse, ungdom, videnskabelig forskning samt små og mellemstore
virksomheder. Der er forhandlet en aftale med Malta om dette lands deltagelse i
programmer, som vedrører uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom.
Tyrkiet deltager i to fællesskabsprogrammer (Life og det femte rammeprogram for
forskning og teknologisk udvikling). Efter konklusionerne fra Det Europæiske Råd i
Helsingfors er Kommissionen ved at forberede fuld tyrkisk deltagelse i uddannelses-,
erhvervsuddannelses- og ungdomsprogrammer. Der føres drøftelser med de tyrkiske
myndigheder om deltagelse i andre fællesskabsprogrammer.
Deltagelse i et givet program afhænger af enten en afgørelse truffet af
Associeringsrådet eller en tilsvarende aftale med Cypern og i nær fremtid Malta og
Tyrkiet. Efterhånden som disse programmer udvikler sig, er der behov for talrige
afgørelser eller aftaler om ansøgerlandenes deltagelse. For at forkorte disse procedurer
anbefalede Kommissionen i december 1999 Rådet at vedtage en enkelt
rammeafgørelse (eller aftale) for hvert ansøgerland, så det kan deltage i alle
Fællesskabets programmer. Kommissionen stiller nu forslag til Rådet om ti
rammeafgørelser for central- og østeuropæiske lande samt om tre udkast til
forhandlingsdirektiver med henblik på at indgå bilaterale aftaler med Cypern, Malta
og Tyrkiet.
Der er for nylig afsluttet forhandlinger om alle 13 ansøgerlandes deltagelse i Det
Europæiske Miljøagentur. Efter ratificering af de relevante aftaler vil de fleste blive
medlemmer af agenturet i 2001. Tyrkiet vil deltage i Det Europæiske Miljøagenturs
aktiviteter fra januar 2001. Der vil i nær fremtid blive indgået tilsvarende aftaler med
de fleste ansøgerlande om deltagelse i Det Europæiske Overvågningscenter for
Narkotika og Narkotikamisbrug. Deltagelse i andre fællesskabsorganer er også under
forberedelse.
 $QDO\WLVN JHQQHPJDQJ DI ) OOHVVNDEHWV UHJHOY UN
Den analytiske gennemgang af Fællesskabets regelværk, den såkaldte "screening", der
blev indledt med ansøgerlandene i Central- og Østeuropa og Cypern i marts 1998 og
med Malta i februar 1999, blev afsluttet sidst i 1999. Den har bidraget til at
identificere spørgsmål, der måske vil skulle tages op under forhandlingerne.
De nye dele af regelværket, som er vedtaget i 1999, blev fremsendt til de
forhandlende lande i begyndelsen af 2000. For visse emner blev der afholdt møder for
at forklare de nye regler. Dette vil blive gentaget i begyndelsen af 2001 for at
præsentere de nye regler, der er vedtaget i 2000. I fremtiden vil associeringsudvalgene
og -underudvalgene blive benyttet til at gøre rede for de nye dele af regelværket og
drøfte vedtagelsen og gennemførelsen heraf.
På samme måde nedsatte Associeringsrådet med Tyrkiet otte underudvalg i april 2000
for at forberede den analytiske gennemgang af regelværket og overvåge
gennemførelsen af associeringspartnerskabets prioriteter. Tre af disse underudvalg er
allerede trådt sammen: landbrug og fiskeri, transport, energi og miljø samt det indre
15
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
marked. De vil alle have afholdt møder ved udgangen af 2000 med endnu en
møderække planlagt i begyndelsen af 2001. Kommissionen vil derefter aflægge
rapport til Rådet om de fremskridt, der sker med forberedelsen af den analytiske
gennemgang af regelværket, som ønsket af Det Europæiske Råd i Santa Maria da
Feira.
 (XURSDNRQIHUHQFHQ
Europakonferencen er et forum for politisk konsultation om spørgsmål af fælles
interesse for EU's medlemsstater og ansøgerlandene. Tyrkiet vil for første gang
deltage i Europakonferencen i Sochaux den 23. november 2000. Denne konference,
der finder sted på ministerplan, vil være viet til EU's institutionelle reformer. Endnu
en konference, men på stats- og regeringslederniveau, vil blive afholdt i Nice den 7.
december. Tyrkiets deltagelse vil gøre det muligt for konferencen at få den
nødvendige funktion.
Kommissionen foreslår, at Europakonferencens arbejdsmetoder forbedres efter Det
Europæiske Råds møde i Nice, og at den fortsat benyttes som ramme for drøftelser af
Unionens fremtid med ansøgerlandene.
16
6DPOHW XGYLNOLQJ Det Europæiske Råd i København erklærede, at "medlemskab kræver, at ansøgerlandet har opnået institutionel stabilitet, som garanterer demokrati, retsstatsforhold, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af mindretal". Artikel 6 i Amsterdamtraktaten fastslår, at "Unionen bygger på principperne om frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet". I rapporterne fra 1999 konkluderede Kommissionen, at alle de ansøgerlande, som der i øjeblikket føres forhandlinger med, opfylder de politiske kriterier, selv om nogle af dem endnu skal gøre fremskridt med hensyn til beskyttelse af menneskerettigheder og 17 "> PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
,,, $16‘*(5/$1'(1(6 )5(06.5,'7 0('
23)</'( %(7,1*(/6(51( )25 0('/(06.$%
+(16<1
7,/
$7
Kommissionen fremlagde første gang sin analyse af de fremskridt, som
ansøgerlandene i Central- og Østeuropa havde gjort med hensyn til at opfylde
tiltrædelseskriterierne, i sine udtalelser fra juli 1997 om deres ansøgninger om
medlemskab. De blev fulgt af periodiske rapporter i 1998 om disse lande samt om
Cypern og Tyrkiet, og i 1999 om alle ansøgerlandene, herunder Malta.
Kommissionens vurdering af ansøgerlandenes fremskridt er baseret på de kriterier, der
blev fastsat af Det Europæiske Råd i København i 1993 og i Madrid i 1995. Som i
tidligere år fremhæver rapporterne fra i år retlige foranstaltninger, som rent faktisk er
vedtaget, snarere end foranstaltninger under forberedelse.
Kommissionen har undersøgt, om bebudede reformer faktisk er gennemført siden
oktober 1999. Den har også analyseret udviklingen i hvert ansøgerlands evne til at
vedtage Fællesskabets regelværk, der nu er fremlagt i de 29 forhandlingskapitler.
Kommissionen har også fortsat med at analysere de skridt, der er taget til at tilpasse
administrative strukturer til regelværkets krav. Denne analyse er nu blevet integreret i
afsnittet om den relevante del af regelværket i stedet for at være en særskilt del af
rapporterne. Hvert kapitel indeholder nu ikke blot en vurdering af de fremskridt, der
er gjort siden sidste års rapport, men også en vurdering af de samlede fremskridt.
Vurderingen er i første omgang baseret på oplysninger fra ansøgerlandene selv.
Kommissionen har også benyttet oplysninger afgivet under screeningen af
Fællesskabets regelværk, i forbindelse med tiltrædelsesforhandlingerne og i møder
afholdt inden for rammerne af associeringsaftalerne. Den har også sammenlignet
oplysninger fra disse kilder med oplysninger i de nye nationale programmer for
overtagelse af regelværket, som blev fremsendt til Kommissionen i begyndelsen af
2000. Kommissionen har også trukket på Europa-Parlamentets rapporter, vurderinger
fra medlemsstaterne samt internationale organisationers (navnlig Europarådet og
OSCE), internationale finansieringsinstitutioners og ikke-statslige organisationers
arbejde.
 3ROLWLVNH NULWHULHU
D

6DPOHW XGYLNOLQJ

Det Europæiske Råd i København erklærede, at "medlemskab kræver, at
ansøgerlandet har opnået institutionel stabilitet, som garanterer demokrati,
retsstatsforhold, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af mindretal".
Artikel 6 i Amsterdamtraktaten fastslår, at "Unionen bygger på principperne om
frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende
frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet".
I rapporterne fra 1999 konkluderede Kommissionen, at alle de ansøgerlande, som der
i øjeblikket føres forhandlinger med, opfylder de politiske kriterier, selv om nogle af
dem endnu skal gøre fremskridt med hensyn til beskyttelse af menneskerettigheder og
17
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
mindretal. Ansøgerlandene er vedblevet med at styrke den måde, hvorpå deres
pluralistiske demokratiske regeringssystemer fungerer. Siden de sidste periodiske
rapporter er der afholdt fri og retfærdige nationale eller lokale valg i Bulgarien,
Ungarn, Litauen, Polen, Rumænien og Slovenien.
Modernisering af
GHQ RIIHQWOLJH IRUYDOWQLQJ
og styrkelse af
UHWVY VHQHW
er af
afgørende betydning for gennemførelsen af regelværket og overgangsprocessen. Der
er gjort en betydelig indsats for at uddanne embedsmænd og dommere og for at styrke
den offentlige forvaltnings og embedsværkets uafhængighed, professionalisme og
effektivitet. Disse bestræbelser skal videreføres.
I sidste års rapporter identificeredes
NRUUXSWLRQ
som et alvorligt problem, der
"forværres af lave lønninger i den offentlige sektor og udbredt brug af bureaukratisk
kontrol i økonomien". Denne vurdering gælder stadig. Korruption, svindel og
økonomisk kriminalitet er udbredt i de fleste ansøgerlande, hvilket fører til manglende
tillid hos borgerne og bringer reformerne i miskredit. Der er iværksat programmer for
bekæmpelse af korruption og opnået visse fremskridt, herunder adgang til
internationale instrumenter på området, men korruptionen giver fortsat anledning til
alvorlig bekymring.
I sidste års sammenfatning fremhævede Kommissionen problemerne i
E¡UQHIRUVRUJVLQVWLWXWLRQHUQH
i Rumænien. Siden da har Rumænien med støtte fra
Phare gennemført lovgivningsmæssige, administrative og finansielle foranstaltninger
for at behandle dette spørgsmål. Levevilkårene for mere end 100 000 børn er
imidlertid ikke forbedret, og først nu er en politik for strukturelle reformer ved at blive
gennemført. Der er derfor behov for en yderligere vedvarende indsats for at opnå
mærkbare forbedringer samt behandle problemet med gadebørn under fuld
hensyntagen til menneskerettighederne.
Trods forbud i lovgivningen er
NYLQGH RJ E¡UQHKDQGHO
et voksende problem i visse
ansøgerlande, der er blevet oprindelses-, transit- og bestemmelseslande. Misbrug af
internationale adoptionsordninger giver også anledning til bekymring. Der er behov
for en betydelig indsats for at forhindre denne handel.
Den retlige beskyttelse af
OLJHVWLOOLQJHQ PHOOHP P QG RJ NYLQGHU
er blevet forbedret
i de fleste ansøgerlande gennem mere hensigtsmæssige lovgivningsmæssige rammer
og også med undertegnelsen af den frivillige protokol til konventionen om afskaffelse
af alle former for diskrimination imod kvinder. Der er også sket fremskridt med
hensyn til lovgennemførelsen gennem mere effektive inspektionstjenester for
arbejdsmarkedet eller særlige organer, der er oprettet i visse lande, f.eks.
ombudsmanden for lige muligheder. Der er imidlertid behov for en yderligere indsats
for at fremme kvinders økonomiske og sociale lighed.
For så vidt angår
PLQGUHWDO
er der sket en positiv udvikling siden sidste års rapporter.
Estland og Letland har gjort yderligere fremskridt med hensyn til integration af
personer uden statsborgerskab og opfylder fortsat alle OSCE's henstillinger
vedrørende statsborgerskab og naturalisering. I begge lande er sproglovgivningen
blevet bragt i overensstemmelse med internationale standarder. Den grundlæggende
traktat mellem Ungarn og Slovakiet er ved at blive gennemført for så vidt angår den
ungarske minoritet i Slovakiet. I Rumænien håbes det efter afvisningen af appeller
18
.RQNOXVLRQHU De krav, der blev fastsat ved de politiske Københavnskriterier, og Kommissionens periodiske vurdering af de fremskridt, der er gjort med hensyn til at opfylde dem, har ført til en positiv udvikling i alle ansøgerlande. Den samlede situation med hensyn til styrkelse af demokratiske institutioner, respekt for retsstatsprincippet og beskyttelse af menneskerettighederne er blevet forbedret siden sidste år. Reformen eller styrkelsen af retsvæsenet bør dog fremskyndes for at sikre respekten for retsstatsprincippet og en effektiv håndhævelse af regelværket. Den fortsatte udbredte korruption giver grund til bekymring. Der er også behov for mærkbare resultater på dette område for at reagere på befolkningens bekymring og medvirke til at sikre et gennemsigtigt erhvervsmiljø. Det voksende problem med kvinde- og børnehandel kræver virksomme modforanstaltninger. Der er behov for en vedvarende indsats for at forbedre sigøjnernes situation. Tyrkiet bør nu træffe de beslutninger, 19 "> PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
mod regeringens beslutning om at indføre universitetsundervisning på ungarsk, tysk
og rumænsk, at dette projekt snart vil blive virkeliggjort.
6LJ¡MQHUQH
er fortsat udsat for udbredt diskrimination og vanskeligheder i det sociale
og økonomiske liv, som fremhævet i sidste års rapport. I de fleste lande, hvor dette
forekommer, er der nu blevet vedtaget foranstaltninger og programmer med støtte fra
Phare-midler og, i nogle tilfælde, nationale budgetmidler. Disse programmer, der bør
støttes over budgettet i alle lande, bør videreføres i nært samarbejde med
repræsentanter for sigøjnerne. Med henblik herpå afholdt EU's formandskab i nært
samarbejde med Kommissionen en konference i Lissabon i juni 2000 med deltagelse
af ikke-statslige sigøjnerorganisationer.
I sin rapport fra 1999 konkluderede Kommissionen, at
7\UNLHW
ikke opfyldte
Københavnskriterierne. Dette er stadig tilfældet. I løbet af det seneste år er der
imidlertid sket vigtige ændringer: regeringen vedtog i september 2000 en række
"prioriterede mål" for reformer og lovgivning med henblik på at opfylde de politiske
Københavnskriterier, hvilket skete på grundlag af en rapport fra Den Øverste
Koordinationsstyrelse for Menneskerettigheder. Regeringen har desuden undertegnet
to vigtige menneskerettighedskonventioner. En anden positiv udvikling er den
offentlige debat, der efter Det Europæiske Råd i Helsingfors er blevet indledt i Tyrkiet
om betingelserne for landets tiltrædelse af EU. Denne debat er også blevet stimuleret
af, at Tyrkiets Store Nationalforsamlings menneskerettighedsudvalg har offentliggjort
rapporter om tortur.
Kommissionen er fortsat bekymret over mangler med hensyn til respekten for
menneskerettighederne og mindretals rettigheder og over den forfatningsmæssige
rolle, som hæren spiller i det politiske liv gennem Det Nationale Sikkerhedsråd.
Kommissionen hilser imidlertid de nylige initiativer velkommen. Den tilskynder
kraftigt regeringen til at omsætte dens erklærede intentioner til konkrete
foranstaltninger og håber, at parlamentet uden væsentlige forbehold vil ratificere de
menneskerettighedskonventioner, der for nylig er blevet undertegnet. Kommissionen
glæder sig også over beslutningen om at udsætte henrettelsen af Abdullah Öcalan.
Den håber, at situationen i det sydøstlige Tyrkiet vil stabilisere sig yderligere.
E

.RQNOXVLRQHU

De krav, der blev fastsat ved de politiske Københavnskriterier, og Kommissionens
periodiske vurdering af de fremskridt, der er gjort med hensyn til at opfylde dem, har
ført til en positiv udvikling i alle ansøgerlande. Den samlede situation med hensyn til
styrkelse af demokratiske institutioner, respekt for retsstatsprincippet og beskyttelse af
menneskerettighederne er blevet forbedret siden sidste år.
Reformen eller styrkelsen af retsvæsenet bør dog fremskyndes for at sikre respekten
for retsstatsprincippet og en effektiv håndhævelse af regelværket. Den fortsatte
udbredte korruption giver grund til bekymring. Der er også behov for mærkbare
resultater på dette område for at reagere på befolkningens bekymring og medvirke til
at sikre et gennemsigtigt erhvervsmiljø. Det voksende problem med kvinde- og
børnehandel kræver virksomme modforanstaltninger. Der er behov for en vedvarende
indsats for at forbedre sigøjnernes situation. Tyrkiet bør nu træffe de beslutninger,
19
6DPOHW XGYLNOLQJ Denne rapporteringsperiodes vurdering af de fremskridt, der er gjort med hensyn til opfyldelse af de økonomiske Københavnskriterier, sker på baggrund af en stærk global vækst, hvor stigningen i væksten i Den Europæiske Union har været til særlig fordel for ansøgerlandene. Tallene for 1999 er stadig påvirket af de successive negative følger af kriserne i Asien, Rusland og Kosovo, men disse virkninger er aftaget i de disponible tal for 2000. Den samlede gennemsnitlige realvækst i BNP for de ti central- og østeuropæiske ansøgerlande forventes at blive ca. 4% og lige under 5% for alle tretten ansøgerlande. Med få undtagelser kan ansøgerlandenes samlede økonomiske præstationer i den forløbne rapporteringsperiode derfor anses for gode. Da EU oplevede stærk vækst i samme periode, har ikke alle ansøgerlandene opnået økonomisk konvergens mod EUgennemsnittet i reelle tal. Desuden er der tendens til en forøgelse af ulighederne inden for ansøgerlandene, navnlig mellem på den ene side hovedstæderne og de regioner, som grænser op til EU, og på den anden side de østlige regioner. Dette er ikke en usædvanlig udvikling i lande i indhentningsfasen. Fremtidige politikker bør imidlertid også sigte mod at mindske regionale økonomiske og sociale uligheder. I 1999 havde de ti central- og østeuropæiske lande en UHDOY NVW L %13 på 2,2%. Fem ansøgerlande har fortsat høje vækstrater: Slovenien med 4,9%, Cypern og Ungarn med 4,5% samt Polen og Malta med 4,2%. Den økonomiske vækst i Bulgarien er fortsat positiv med 2,4%, men er faldet i forhold til 1998, hovedsagelig som følge af kriserne i Kosovo og Rusland. Slovakiets vækstrate er faldet til 1,9%. De negative følger af krisen i Rusland har fortsat med at påvirke vækstraten i tre andre lande: Letland med 0,1%, Estland med -1,1% og Litauen med -4,1%. De utilstrækkelige strukturreformer samt de vedvarende følger af Kosovo-krisen har igen ført til negativ vækst i Rumænien (-3,2%). Det ødelæggende jordskælv og krisen i Rusland har påvirket Tyrkiet, hvis vækst var negativ (-5%). Tilbageslaget er slut i Den Tjekkiske Republik, hvor den negative vækst kun var på -0,2% i 1999. Væksten er blevet positiv og er øget i alle ansøgerlandene i første halvdel af dette år, med fra omkring 2% i Den Tjekkiske Republik, Litauen, Rumænien og Slovakiet til 5% eller derover i Bulgarien, Cypern, Estland, Ungarn, Letland, Malta, Polen, Slovenien og Tyrkiet i forhold til samme periode i 1999. De vigtigste statistiske indikatorer tal fremgår af ELODJ . De PDNUR¡NRQRPLVNH IRUKROG er fortsat gode i de fleste lande, men resultaterne vedrørende underskud på betalingsbalancens løbende poster, inflation og fiskale balancer er stadig ujævne. 20 "> PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
som er nødvendige for at omsætte dets hensigter vedrørende menneskerettigheder til
konkrete foranstaltninger.
Konklusionerne på hver periodisk rapport fremgår af
ELODJ .
De
menneskerettighedskonventioner, som ansøgerlandene har ratificeret, er anført i
ELODJ 
 ‘NRQRPLVNH NULWHULHU
D

6DPOHW XGYLNOLQJ

Denne rapporteringsperiodes vurdering af de fremskridt, der er gjort med hensyn til
opfyldelse af de økonomiske Københavnskriterier, sker på baggrund af en stærk
global vækst, hvor stigningen i væksten i Den Europæiske Union har været til særlig
fordel for ansøgerlandene. Tallene for 1999 er stadig påvirket af de successive
negative følger af kriserne i Asien, Rusland og Kosovo, men disse virkninger er
aftaget i de disponible tal for 2000. Den samlede gennemsnitlige realvækst i BNP for
de ti central- og østeuropæiske ansøgerlande forventes at blive ca. 4% og lige under
5% for alle tretten ansøgerlande.
Med få undtagelser kan ansøgerlandenes samlede økonomiske præstationer i den
forløbne rapporteringsperiode derfor anses for gode. Da EU oplevede stærk vækst i
samme periode, har ikke alle ansøgerlandene opnået økonomisk konvergens mod EU-
gennemsnittet i reelle tal. Desuden er der tendens til en forøgelse af ulighederne inden
for ansøgerlandene, navnlig mellem på den ene side hovedstæderne og de regioner,
som grænser op til EU, og på den anden side de østlige regioner. Dette er ikke en
usædvanlig udvikling i lande i indhentningsfasen. Fremtidige politikker bør imidlertid
også sigte mod at mindske regionale økonomiske og sociale uligheder.
I 1999 havde de ti central- og østeuropæiske lande en
UHDOY NVW L %13
på 2,2%. Fem
ansøgerlande har fortsat høje vækstrater: Slovenien med 4,9%, Cypern og Ungarn
med 4,5% samt Polen og Malta med 4,2%. Den økonomiske vækst i Bulgarien er
fortsat positiv med 2,4%, men er faldet i forhold til 1998, hovedsagelig som følge af
kriserne i Kosovo og Rusland. Slovakiets vækstrate er faldet til 1,9%. De negative
følger af krisen i Rusland har fortsat med at påvirke vækstraten i tre andre lande:
Letland med 0,1%, Estland med -1,1% og Litauen med -4,1%. De utilstrækkelige
strukturreformer samt de vedvarende følger af Kosovo-krisen har igen ført til negativ
vækst i Rumænien (-3,2%). Det ødelæggende jordskælv og krisen i Rusland har
påvirket Tyrkiet, hvis vækst var negativ (-5%). Tilbageslaget er slut i Den Tjekkiske
Republik, hvor den negative vækst kun var på -0,2% i 1999.
Væksten er blevet positiv og er øget i alle ansøgerlandene i første halvdel af dette år,
med fra omkring 2% i Den Tjekkiske Republik, Litauen, Rumænien og Slovakiet til
5% eller derover i Bulgarien, Cypern, Estland, Ungarn, Letland, Malta, Polen,
Slovenien og Tyrkiet i forhold til samme periode i 1999. De vigtigste statistiske
indikatorer tal fremgår af
ELODJ .
De
PDNUR¡NRQRPLVNH IRUKROG
er fortsat gode i de fleste lande, men resultaterne
vedrørende underskud på betalingsbalancens løbende poster, inflation og fiskale
balancer er stadig ujævne.
20
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
I 1999 har ansøgerlandene haft en afdæmpet
LQIODWLRQ
tæt på gennemsnittet på 10%
eller lavere med undtagelse af Rumænien og Tyrkiet, hvor inflationen var på
henholdsvis 45,8% og 64,9%. I Ungarn og Polen giver langsomheden ved
nedbringelsen af inflationen dog fortsat grund til bekymring. Der bør rettes særlig
opmærksomhed mod de forholdsvis store underskud på
EHWDOLQJVEDODQFHQV O¡EHQGH
SRVWHU
i Estland, Letland, Litauen og Polen. Med hensyn til betalingsbalancens
løbende poster er situationen forbedret i Cypern, Estland, Rumænien og Slovakiet og
forværret i Bulgarien og Slovenien, omend kun i begrænset omfang. Underskuddene
på de løbende poster er i vidt omfang blevet finansieret af kapitaltilstrømninger i
forbindelse med privatisering, men investeringer i nyetablerede selskaber er også
stigende i en række lande. Selv om der i de fleste ansøgerlande er gjort en indsats for
at stabilisere
GHQ VDPOHGH RIIHQWOLJH EDODQFH
i rapporteringsperioden, giver de
offentlige finansers bæredygtighed fortsat grund til bekymring i næsten alle
ansøgerlandene, omend i forskellig grad.
Der er sket en yderligere udvikling med hensyn til
SULYDWLVHULQJ
af store
virksomheder i Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Estland og Bulgarien og i mindre
grad Letland. I Polen har tempoet i privatiseringen været meget hurtigt, selv om der
endnu ikke er påbegyndt en omstrukturering i stål- og landbrugssektoren. Der er gjort
gode fremskridt med privatiseringen af banker i Den Tjekkiske Republik, Bulgarien,
Letland, Malta og Slovakiet. Der er også gjort fremskridt med hensyn til
energiforsyning og telekommunikation. I en række lande har privatiseringen
imidlertid lettet fremkomsten af en ny elite, der ofte har rod i den gamle nomenklatur.
Der bør gøres en indsats for at øge gennemsigtigheden i privatiseringsprocessen.
$UEHMGVO¡VKHGHQ
er øget betydeligt i de fleste ansøgerlande, både udtrykt i de
registrerede arbejdsløshedstal og målt i henhold til ILO's definitioner. I de fleste lande
er dette stadig resultatet af den økonomiske omstrukturering sammen med faldet i
væksten som følge af eksterne kriser. I lande som Bulgarien, Letland, Litauen, Polen
og Slovakiet, hvor arbejdsløsheden er forholdsvis høj, tilvejebringer strukturelle
reformer et godt grundlag for fremtidig økonomisk vækst og skabelse af
arbejdspladser. I Ungarn og Slovenien er arbejdsløsheden i år faldet til henholdsvis
7% og 7,6%. Cypern og Malta har en forholdsvis lav arbejdsløshed, nemlig
henholdsvis 3,6% og 5,3%. Der bør i alle lande gøres en indsats for at forbedre
arbejdsmarkedernes svar på vækstmuligheder ved at øge arbejdskraftens fleksibilitet
og mobilitet. Når de mest smertefulde reformer og omstruktureringsbestræbelser, der
er forbundet med stor arbejdsløshed, er overstået, kan skabelsen af nye arbejdspladser
i forbindelse med nye økonomiske aktiviteter begynde at mindske arbejdsløsheden,
således som det er set i Ungarn.
Den samlede mængde af
XGHQODQGVNH GLUHNWH LQYHVWHULQJHU
i de central- og
østeuropæiske ansøgerlande fortsatte med at stige i 1999. Nettotilstrømningen lå i de
fleste lande på over 3% af BNP med stærke stigninger i Slovakiet (fra 2,8% til 3,7%
af BNP), Den Tjekkiske Republik (fra 4,5% til 9,1%) og Bulgarien (fra 2,8% til
6,1%). De udenlandske direkte investeringer per capita siden 1989 er stadig størst i
Ungarn, fulgt af Den Tjekkiske Republik og Estland. Et højt investeringsniveau er
fortsat afgørende for yderligere at omstrukturere og modernisere økonomierne i alle
de central- og østeuropæiske lande samt Tyrkiet. I Tyrkiet har tilstrømningen af
udenlandske direkte investeringer været særlig lav siden begyndelsen af 1980erne,
hvilket afspejler en forholdsvis høj grad af økonomisk ustabilitet. Som følge heraf er
21
.RQNOXVLRQHU Hvert lands fremskridt er blevet vurderet på grundlag af underkriterierne i de økonomiske Københavnskriterier - en fungerende markedsøkonomi og evnen til at 22 "> PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
de udenlandske direkte investeringer per capita betydeligt lavere end i de fleste andre
ansøgerlande. Cypern og Malta har fortsat langt højere udenlandske direkte
investeringer per capita.
Da investorer behøver stabile, forudsigelige og støttende regelrammer for at foretage
langsigtede investeringer, skal ansøgerlandene fuldføre reformerne på dette område
og foretage forbedringer, hvor sådanne er nødvendige. De skal også gøre en betydelig
indsats for at bekæmpe korruption og skabe et gennemsigtigt erhvervsmiljø.
Indenlandske investeringer, især i små og mellemstore virksomheder, hæmmes stadig
af den lave grad af finansiel formidling. Generelt er finanssektoren stadig
underudviklet, og der bør rettes særlig opmærksomhed mod at afslutte
gennemførelsen af love, forsigtighedsregler og overvågningsforanstaltninger med
henblik på at tilvejebringe et godt grundlag for dens fremtidige ekspansion.
Banksektoren er stadig den mest udviklede del af finanssektoren, og dens resultater er
blevet bedre. Der er imidlertid stadig mangler med hensyn til leveringen af
tjenesteydelser til hele økonomien.
Den Europæiske Union er langt den vigtigste handelspartner for de tretten
ansøgerlande. Mellem 1993 og 1999 er den samlede værdi af
KDQGHOHQ
næsten
tredoblet til 210 mia. EUR. Med 13,7% af den samlede handel er ansøgerlandene
tilsammen EU's næstvigtigste handelspartner efter USA. EU's overskud på handelen
med ansøgerlandene faldt betydeligt i 1999, men udgjorde alligevel 25,8 mia. EUR,
hvoraf 45% stammer fra handelen med Polen og 20% fra handelen med Tyrkiet. Den
mere end opvejede EU's samlede handelsunderskud (13,7 mia. EUR, hvilket svarer til
ca. 0,2% af EU's BNP). Den handelsmæssige integration af de central- og
østeuropæiske lande med EU øges fortsat. Den højeste andel kan findes i Ungarn,
hvor 64,4% af importen kommer fra EU og 76,2% af eksporten går til EU, og i
Estland, hvor tallene er henholdsvis 65% og 72,7%. Handelsintegrationen er øget
yderligere med de øvrige lande, herunder med de lande, der havde den laveste andel i
1998, såsom Letland og Litauen.
Frihandelsbestemmelserne i Europaaftalerne med de ti central- og østeuropæiske
lande har klart banet vejen for økonomisk integration med EU. De yderligere
landbrugsprotokoller, der for nylig blev opnået enighed om inden for rammerne af
Europaaftalerne, er et vigtigt skridt fremad, som yderligere vil forbedre
handelsforbindelserne mellem EU og de central- og østeuropæiske lande (se ovenfor
under "Associeringsaftaler"). Forhandlingerne vil fortsætte med henblik på at udvide
omfanget af de bilaterale handelsindrømmelser for landbrugsprodukter.
Som meddelt i sidste års sammenfatning er situationen vedrørende reglerne om
konkurrence, statsstøtte og det indre marked i hvert ansøgerland blevet undersøgt af
Kommissionen i 2000, herunder i forbindelse med tiltrædelsesforhandlingerne. Denne
undersøgelse har vist, at der endnu ikke er gjort tilstrækkelige fremskridt til at
anbefale, at EU afstår fra at bruge handelsforsvarsinstrumenter for industrivarer.
Kommissionen vil fortsætte med at undersøge dette spørgsmål.
E

.RQNOXVLRQHU

Hvert lands fremskridt er blevet vurderet på grundlag af underkriterierne i de
økonomiske Københavnskriterier - en fungerende markedsøkonomi og evnen til at
22
9HGWDJHOVH JHQQHPI¡UHOVH RJ KnQGK YHOVH DI ) OOHVVNDEHWV UHJHOY UN Evnen til at påtage sig forpligtelserne ved medlemskab kræver vedtagelse, gennemførelse og håndhævelse af Fællesskabets regelværk. Det Europæiske Råd i Madrid fremhævede vigtigheden af, at regelværket ikke blot inkorporeres i den nationale lovgivning, men at der også sikres en effektiv gennemførelse heraf ved 23 "> PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
klare konkurrencepresset og markedskræfterne i Unionen. Disse underkriterier blev
nærmere defineret i Kommissionens meddelelse om Agenda 2000:
En fungerende markedsøkonomi forudsætter, at priser og handel liberaliseres, og at
der findes et velfungerende retssystem, som også indbefatter ejendomsrettigheder.
Makroøkonomisk stabilitet og konsensus omkring den økonomiske politik styrker en
markedsøkonomis præstationer. En veludviklet finanssektor og fraværet af enhver
væsentlig hindring for markedsadgang og -afgang forbedrer økonomiens effektivitet.
Det andet kriterium ("evnen til at klare konkurrencepresset og markedskræfterne i
Unionen") afhænger af tilstedeværelsen af en markedsøkonomi og stabile
markedsøkonomiske rammer, der tillader økonomiske aktører at træffe beslutninger
på et forudsigeligt grundlag. Det kræver også en tilstrækkelig stor menneskelig og
fysisk kapital, herunder infrastruktur. Statsvirksomhederne skal omstruktureres, og
alle virksomhederne er nødt til at investere for at forbedre deres effektivitet. Og jo
mere adgang virksomhederne har til udefra kommende finansieringskilder, og jo
større held de har med at omstrukturere og forny sig, desto større vil deres evne til at
tilpasse sig være. Jo højere grad af økonomisk integration et land og dets økonomi
opnår med Unionen forud for tiltrædelse, desto bedre vil det som helhed betragtet
være i stand til at overtage forpligtelserne ved medlemskab. Dette kommer klart til
udtryk i den række og det antal af varer, der handles med EU's medlemsstater.
Hvis de to kriterier betragtes samlet, kan det siges, at to af ansøgerlandene, nemlig
Cypern og Malta, er fungerende markedsøkonomier, som burde kunne klare
konkurrencepresset og markedskræfterne i Unionen. Estland, Ungarn og Polen er
fungerende markedsøkonomier, som skulle kunne opfylde det andet kriterium i nær
fremtid, hvis de fortsætter deres nuværende reformbestræbelser. Den Tjekkiske
Republik og Slovenien kan betragtes som markedsøkonomier og burde også kunne
opfylde det andet kriterium på kort sigt, hvis de fuldfører og gennemfører de
resterende reformer. Letland, Litauen og Slovakiet kan betragtes som
markedsøkonomier, men vil skulle gøre forholdsvis betydelige fremskridt for at
opfylde det andet kriterium på mellemlang sigt. Bulgarien opfylder ingen af
kriterierne, men har klart gjort fremskridt hen imod dette mål. Rumænien har gjort for
få fremskridt hen imod en opfyldelse af kriterierne. Tyrkiet bør fortsat forbedre
markedernes funktion og øge konkurrenceevnen for at opfylde kriterierne.
De detaljerede konklusioner om opfyldelsen af hvert underkriterium i hver enkelt
periodisk rapport fremgår af
ELODJ .
 $QGUH IRUSOLJWHOVHU YHG PHGOHPVNDE
Det Europæiske Råd i København konkluderede, at medlemskab forudsætter "evne til
at påtage sig forpligtelserne ved medlemskab, også tilslutning til målene for politisk,
økonomisk og monetær union".
D

9HGWDJHOVH JHQQHPI¡UHOVH RJ KnQGK YHOVH DI ) OOHVVNDEHWV UHJHOY UN

Evnen til at påtage sig forpligtelserne ved medlemskab kræver vedtagelse,
gennemførelse og håndhævelse af Fællesskabets regelværk. Det Europæiske Råd i
Madrid fremhævede vigtigheden af, at regelværket ikke blot inkorporeres i den
nationale lovgivning, men at der også sikres en effektiv gennemførelse heraf ved
23
2YHUVLJW RYHU GH HQNHOWH ODQGH Samlet set er vedtagelsen af lovgivning med henblik på tilpasning til regelværket forløbet godt i de fleste ansøgerlande siden de seneste periodiske rapporter. Derimod har der været en ujævn udvikling med hensyn til oprettelse og styrkelse af de institutioner, der er nødvendige for at gennemføre og håndhæve regelværket. Konklusionerne på hver periodisk rapport fremgår land for land af ELODJ . F

2YHUVLJW RYHU GH HQNHOWH VHNWRUHU Ligesom national lovgivning udvikler regelværket sig for at tage hensyn til skiftende behov og krav på områder såsom telekommunikation, elektronisk handel, miljøbeskyttelse og søfartssikkerhed. I de fleste tilfælde bygger den nye EF-ret på eksisterende lovgivning. Ansøgerlandene bør derfor ikke udskyde vedtagelsen af det gældende regelværk på områder, hvor nye tekster er under forberedelse. Vedtagelse og gennemførelse af det eksisterende regelværk vil lette enhver efterfølgende ændring. For de fleste ansøgerlande kan der meldes om betydelige fremskridt med hensyn til tilpasning til regelværket om GHW LQGUH PDUNHG, særlig på standardiserings- og certificeringsområdet. Der er endnu ikke gjort en tilsvarende indsats for markedsovervågning. De fleste lande har gjort gode fremskridt vedrørende tjenesteydelser, kapitalbevægelser og selskabsret. 24 "> PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

hjælp af passende administrative og retlige strukturer. Dette er et centralt led i
forberedelsen til medlemskab. Det Europæiske Råd i Santa Maria da Feira mindede
om vigtigheden heraf ved at erklære, at ud over at finde løsninger på
forhandlingsspørgsmålene forudsætter fremskridtene i forhandlingerne især, at
ansøgerlandene er i stand til effektivt at gennemføre og håndhæve regelværket. Dette
kræver en væsentlig indsats fra ansøgerlandenes side med hensyn til at fortsætte deres
nationale reformer, navnlig gennem en styrkelse af de administrative og retlige
strukturer.
For effektivt at gennemføre og håndhæve regelværket skal de eksisterende strukturer
styrkes, og der skal oprettes nye strukturer, hvortil der skal afsættes de nødvendige
menneskelige og finansielle ressourcer. De nationale programmer for vedtagelse af
regelværket er afgørende i denne forbindelse. Selv om der er sket fremskridt med
hensyn til vedtagelsen af regelværket, er ansøgerlandenes evne til at gennemføre og
håndhæve det ordentligt fortsat utilstrækkelig, i mange tilfælde på grund af svage
administrative strukturer.
Forberedelse og gennemførelse af regelværket er ikke kun et anliggende for
regeringer og forvaltninger, men også for erhvervslivet, regionale og lokale organer
samt erhvervsorganisationer. Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale
Udvalg og Regionsudvalget har opfordret til, at det civile samfund inddrages mere i
denne proces. Ansøgerlandenes nationale myndigheder vil skulle øge dialogen med
repræsentative institutioner med henblik på at redegøre for regelværket og lette
vedtagelsen og gennemførelsen heraf på nationalt plan.
E

2YHUVLJW RYHU GH HQNHOWH ODQGH

Samlet set er vedtagelsen af lovgivning med henblik på tilpasning til regelværket
forløbet godt i de fleste ansøgerlande siden de seneste periodiske rapporter. Derimod
har der været en ujævn udvikling med hensyn til oprettelse og styrkelse af de
institutioner, der er nødvendige for at gennemføre og håndhæve regelværket.
Konklusionerne på hver periodisk rapport fremgår land for land af
ELODJ .
F

2YHUVLJW RYHU GH HQNHOWH VHNWRUHU

Ligesom national lovgivning udvikler regelværket sig for at tage hensyn til skiftende
behov og krav på områder såsom telekommunikation, elektronisk handel,
miljøbeskyttelse og søfartssikkerhed. I de fleste tilfælde bygger den nye EF-ret på
eksisterende lovgivning. Ansøgerlandene bør derfor ikke udskyde vedtagelsen af det
gældende regelværk på områder, hvor nye tekster er under forberedelse. Vedtagelse
og gennemførelse af det eksisterende regelværk vil lette enhver efterfølgende
ændring.
For de fleste ansøgerlande kan der meldes om betydelige fremskridt med hensyn til
tilpasning til regelværket om
GHW LQGUH PDUNHG,
særlig på standardiserings- og
certificeringsområdet. Der er endnu ikke gjort en tilsvarende indsats for
markedsovervågning. De fleste lande har gjort gode fremskridt vedrørende
tjenesteydelser, kapitalbevægelser og selskabsret.
24
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442159_0025.png
Flere lande opnåede mærkbare lovgivningsmæssige resultater med hensyn til
beskyttelse af intellektuel og industriel ejendom. Håndhævelse er imidlertid stadig et
problem i mange lande, hvor kampen mod piratkopiering og varemærkeforfalskning
bør styrkes. Der er også behov for en yderligere indsats på området for offentlige
indkøb. Der er fortsat gjort fremskridt vedrørende konkurrenceregelværket, men der
bør gøres en seriøs indsats med hensyn til statsstøttekontrol, der stadig giver
anledning til bekymring i flere lande. En andet problemområde er toldområdet, hvor
der er behov for betydelige bestræbelser med hensyn til såvel tilpasning som
gennemførelse af regelværket.
Inden for
ODQGEUXJ
samt
G\UV RJ SODQWHUV VXQGKHG
har flere ansøgerlande gjort
betydelige fremskridt med hensyn til vedtagelse og gennemførelse af regelværket og
konvergens mellem aktuelle nationale politikker og den fælles landbrugspolitik. Ikke
desto mindre skal der stadig gøres meget på disse områder. Udviklingen med hensyn
til landbrugets struktur (f.eks. brugenes størrelse, forarbejdningssektoren, salgskanaler
og jordmarkedet) er stadig utilstrækkelig. Dette bør være en prioritet i lande, hvor der
er størst behov for en sådan udvikling, f.eks. Polen og Rumænien.
Indenfor områderne dyre- og plantesundhed, skønt fremskridt kan noteres hos flere
ansøgerlande, er det nødvendigt at fremskynde vedtagelse af lovgivning indenfor
disse vigtige omr
GHU DI UHJHOYærket
i god tid inden tiltrædelse. Indenfor
fødevaresikkerhed er det nødvendigt at ansøgerlandene sikrer sammenhæng mellem
lovgivningsindsats, gennemførelse og kontrol af hele fødevarekæden.
I
WUDQVSRUWVHNWRUHQ
er der gjort gode fremskridt i en række ansøgerlande.
Søfartssikkerhed er fortsat et problem i flere lande, hvor søfart er af relevans. Der er
taget vigtige skridt i nogle lande, men ikke altid på de mest presserende områder. Det
er vigtigt for de pågældende lande, at der gøres en væsentlig indsats, da Fællesskabets
nuværende regelværk om søfartssikkerhed sandsynligvis vil blive styrket i nær
fremtid ligesom i sektorerne for luft- og jernbanetransport.
Med få undtagelser sker vedtagelsen af regelværket stadig langsomt i sektoren for
VRFLDOSROLWLN RJ EHVN IWLJHOVH,
herunder dialog mellem arbejdsmarkedets parter. Den
sociale samhørighed er i fare, hvis der ikke gøres fremskridt på disse områder
sideløbende med reformer og vedtagelse af regelværket i de øvrige dele af dette
område. Det er derfor afgørende, at ansøgerlandene fremskynder deres bestræbelser.
I
HQHUJLVHNWRUHQ
er der gjort visse fremskridt i ansøgerlandene. Det er imidlertid
nødvendigt, at forberedelserne fortsættes energisk, navnlig vedrørende det indre
marked for energi (elektricitets- og gasdirektiverne). Der forventes ny
fællesskabslovgivning på disse områder, efter at Det Europæiske Råd i Lissabon
opfordrede til at fremskynde liberaliseringen med henblik på at opnå et fuldt
funktionsdygtigt indre marked.
For så vidt angår
QXNOHDU VLNNHUKHG
har successive Europæiske Råd mindet om
behovet for at sikre en høj grad af nuklear sikkerhed. Topmødet i Helsingfors
opfordrede Rådet til at overveje, hvorledes spørgsmålet om nuklear sikkerhed kan
behandles inden for rammerne af udvidelsesprocessen i overensstemmelse med
Rådets relevante afgørelser. Kommissionen støtter fuldt ud dette igangværende
arbejde. Endvidere overvåger den fortsat aktivt den effektive gennemførelse af
25
‘08 RJ HXURHQ Økonomisk og Monetær Union, ØMU, udgør en integrerende del af Fællesskabets regelværk. Der skal dog sondres klart mellem deltagelse i ØMU - som er obligatorisk for alle medlemsstater - og deltagelse i euro-området. Ansøgerlandene forventes ikke at antage euroen straks ved tiltrædelsen. Konvergenskriterier er ikke tiltrædelseskriterier. Forud for tiltrædelsen bør ansøgerlandene først og fremmest koncentrere sig om at fremme den strukturelle og økonomiske reformproces og samtidig udvikle den administrative kapacitet. Deltagelse i euro-området kan kun være det sidste skridt i, hvad der har været og fortsat vil være en langvarig og vellykket økonomisk integrationsproces med EU. Den proces, hvorved ansøgerlandene vil indføre euroen, vil bestå af tre faser: først den nuværende førtiltrædelsesfase, hvor landenes overgang til at blive velfungerende konkurrencedygtige markedsøkonomier skal fuldføres og gøres uigenkaldelig, og hvori der skal sikres en vedvarende makroøkonomisk stabilitet; dernæst en mellemfase mellem tiltrædelsen og indførelsen af euroen med fuld deltagelse i det indre marked sammen med gradvis monetær integration hen imod euro-området og på et tidspunkt med deltagelse i valutakursmekanismen; og endelig deltagelse i euroområdet. For nye medlemsstater samt for de oprindelige deltagere i euro-området vil beslutningen om indførelse af euroen blive truffet efter undersøgelse af, om der er opnået en høj grad af vedvarende konvergens, jf. proceduren i EU-traktatens artikel 121. 26 "> PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
tilsagnene om nedlukning af visse kernereaktorer i Bulgarien, Litauen og Slovakiet,
der ikke kan moderniseres til en rimelig pris.
I modsætning til sidste år er gennemførelsen af
PLOM¡regelværket
begyndt at gå
hurtigere i en række lande. Der skal imidlertid stadig gøres meget, både med hensyn
til tilpasning til regelværket og gennemførelseskapaciteten. Der er især behov for en
indsats med hensyn til vand, bekæmpelse af industriforurening, kemiske stoffer samt
naturbeskyttelse, hvor alle lande vil skulle afsætte flere administrative ressourcer til
gennemførelse af regelværket. Det igangværende arbejde for at forberede specifikke
gennemførelsesprogrammer med ledsagende finansieringsplaner skal fremskyndes.
De fleste ansøgerlande har gjort støtte fremskridt på området for
UHWOLJH RJ LQGUH
DQOLJJHQGHU.
I flere lande er der vedtaget ny lovgivning om visumpolitikken, asyl og
regler for indrejse for borgere fra tredjelande. Der bør imidlertid rettes mere
opmærksomhed dels mod grænseforvaltning, hvor der stadig skal gøres meget for at
sikre, at den fremtidige Unions ydre grænser vil blive forvaltet i henhold til Unionens
standarder, og dels mod retligt samarbejde om strafferetlige anliggender, især
korruption, hvor nye love og internationale konventioner skal omsættes til effektive
administrative ordninger. Der skal desuden fortsat gøres en vigtig indsats for at sikre,
at der reageres på regelværket, herunder gennem oprettelse af specialiserede
administrative organer og videreuddannelse af embedsmænd.
Ansøgerlande har fortsat med at tilpasse sig til Unionens
I OOHV XGHQULJV RJ
VLNNHUKHGVSROLWLN,
navnlig ved at tilslutte sig EU's fælles holdninger. De deltager
fortsat i den politiske dialog.
G

‘08 RJ HXURHQ

Økonomisk og Monetær Union, ØMU, udgør en integrerende del af Fællesskabets
regelværk. Der skal dog sondres klart mellem deltagelse i ØMU - som er obligatorisk
for alle medlemsstater - og deltagelse i euro-området. Ansøgerlandene forventes ikke
at antage euroen straks ved tiltrædelsen. Konvergenskriterier er ikke
tiltrædelseskriterier. Forud for tiltrædelsen bør ansøgerlandene først og fremmest
koncentrere sig om at fremme den strukturelle og økonomiske reformproces og
samtidig udvikle den administrative kapacitet. Deltagelse i euro-området kan kun
være det sidste skridt i, hvad der har været og fortsat vil være en langvarig og
vellykket økonomisk integrationsproces med EU.
Den proces, hvorved ansøgerlandene vil indføre euroen, vil bestå af tre faser: først den
nuværende førtiltrædelsesfase, hvor landenes overgang til at blive velfungerende
konkurrencedygtige markedsøkonomier skal fuldføres og gøres uigenkaldelig, og
hvori der skal sikres en vedvarende makroøkonomisk stabilitet; dernæst en
mellemfase mellem tiltrædelsen og indførelsen af euroen med fuld deltagelse i det
indre marked sammen med gradvis monetær integration hen imod euro-området og på
et tidspunkt med deltagelse i valutakursmekanismen; og endelig deltagelse i euro-
området.
For nye medlemsstater samt for de oprindelige deltagere i euro-området vil
beslutningen om indførelse af euroen blive truffet efter undersøgelse af, om der er
opnået en høj grad af vedvarende konvergens, jf. proceduren i EU-traktatens artikel
121.
26
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Ansøgerlandene bør derfor i den nuværende fase koncentrere sig om at opfylde de
økonomiske
Københavnskriterier
fuldt
ud.
For
vidt
angår
førtiltrædelsesregelværket om ØMU er der for øjeblikket behov for en betydelig
indsats for at tilpasse lovgivningen i Rumænien, Slovakiet og Tyrkiet og i mindre
grad i Cypern. De øvrige ansøgerlandes lovgivning er enten i vidt omfang i
overensstemmelse med denne del af regelværket, eller de har gjort betydelige
fremskridt med hensyn til tilpasning.
27
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
,9 7,/75'(/6(6)25+$1'/,1*(51(
 8GYLNOLQJHQ WLO GDWR
Forhandlingerne blev indledt den 31. marts 1998 med Cypern, Ungarn, Polen,
Estland, Den Tjekkiske Republik og Slovenien og den 15. februar 2000 med Malta,
Rumænien, Slovakiet, Letland, Litauen og Bulgarien.
I overensstemmelse med de retningslinjer for forhandlingerne, der blev godkendt af
Det Europæiske Råd i Luxembourg og bekræftet af Det Europæiske Råd i
Helsingfors, går hvert ansøgerland frem i sit eget tempo, alt efter graden af
forberedelse. Hvert ansøgerland bedømmes efter dets egne resultater og vil tiltræde
Den Europæiske Union, når det er i stand til at opfylde forpligtelserne i forbindelse
med medlemskab.
Forhandlingerne føres i bilaterale tiltrædelseskonferencer mellem medlemsstaterne og
hvert ansøgerland. I forbindelse med forhandlingerne er Fællesskabets regelværk
blevet opdelt i 31 kapitler.
Den første runde forhandlinger med Cypern, Ungarn, Polen, Estland, Den Tjekkiske
Republik og Slovenien fandt sted den 10. november 1998. Den første runde
forhandlinger med Malta, Rumænien, Slovakiet, Letland, Litauen og Bulgarien fandt
sted den 14. juni 2000.
Efter to års forhandlinger med de første seks lande er der åbnet 29 kapitler (alle
kapitler vedrørende regelværket undtagen "institutionelle spørgsmål" og "andre
spørgsmål"), og mellem 11 og 16 kapitler er afsluttet på foreløbigt grundlag. Ved
udgangen af i år vil der være åbnet indtil 17 kapitler med de lande, som indledte
forhandlinger i 2000, og mellem 6 og 10 kapitler vil være foreløbigt afsluttet.
En foreløbig afslutning afhænger af troværdige tilsagn om en tilpasning af
lovgivningen til Fællesskabets regelværk og den administrative kapacitet til at
anvende det korrekt. Sådanne tilsagn overvåges nøje af Kommissionen. Hidtil har
dette ikke ført til, at den har anbefalet, at noget kapitel genåbnes. Visse kapitler er
fortsat åbne, da der ikke er afgivet tilstrækkelige tilsagn, eller fordi der er anmodet om
overgangsperioder.
Forhandlingerne har fulgt princippet om differentiering, hvilket giver de lande, som
der blev indledt forhandlinger med i anden omgang, mulighed for at indhente de
øvrige.
 0RG HQ DIVOXWQLQJ DI IRUKDQGOLQJHUQH
På grundlag af de hidtidige fremskridt finder Kommissionen, at tiden er inde til at
skitsere en strategi, der kan føre forhandlingerne ind i en mere substantiel fase og
pege frem mod deres afslutning. Denne strategi vil gøre det muligt for
medlemsstaterne og ansøgerlandene at drøfte de centrale spørgsmål i
28
2YHUJDQJVRUGQLQJHU Tiltrædelsesforhandlingerne er baseret på princippet om, at ansøgerlandene accepterer Fællesskabets regelværk og anvender det effektivt ved tiltrædelsen. Overgangsordninger, hvorved anvendelsen af dele af regelværket udskydes i en nærmere angivet periode, accepteres kun i velbegrundede tilfælde. Kommissionen har indtil nu modtaget over 170 anmodninger om overgangsperioder fra ansøgerlandene på andre områder end landbrugsområdet og over 340 anmodninger på landbrugsområdet. I den generelle holdning, som Unionen forelagde for ansøgerlandene ved indledningen af forhandlingerne, hed det, at deres accept af regelværket kan give anledning til tekniske justeringer og undtagelsesvis til overgangsforanstaltninger. Sådanne overgangsforanstaltninger skal være af begrænset varighed og omfang og være ledsaget af en plan med klart definerede stadier for anvendelsen af regelværket. De må ikke indebære ændringer af Unionens regler eller politikker, forstyrre deres rette funktion eller føre til væsentlig konkurrenceforvridning. I denne forbindelse skal der tages hensyn til Unionens, ansøgerlandets og de øvrige ansøgerlandes interesser. I sidste års sammenfatning gav Kommissionen udtryk for, at "for de områder, der er forbundet med udvidelsen af det indre marked, kan regulatoriske foranstaltninger hurtigt gennemføres. Overgangsperioder bør derfor være få og korte. For de områder af regelværket, hvor betydelige tilpasninger er nødvendige, og som kræver en særlig indsats, herunder betydelige udgifter (f.eks. miljø, energi og infrastruktur), kan der i en afgrænset periode fastsættes overgangsordninger, hvis ansøgerlandene kan bevise, 29 "> PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
tiltrædelseskonferencerne, som skal løses, for at forhandlingerne kan afsluttes på en
tilfredsstillende måde.
Hovedelementerne af den strategi, der beskrives mere detaljeret herunder, er:
En opfordring til medlemsstaterne og ansøgerlandene om i forhandlingerne at
drøfte de substantielle spørgsmål, der følger af anmodninger om
overgangsordninger
En analyse af sådanne anmodninger, hvor der skelnes mellem tilfælde, som
Kommissionen finder acceptable, forhandlelige eller uacceptable
En detaljeret plan med en klar angivelse af den rækkefølge, hvori disse spørgsmål
skal behandles i løbet af 2001 og 2002
Et forslag om at lette forhandlingerne ved at "tilsidesætte" kapitler med et
begrænset antal uløste problemer
En angivelse af den tid, som er nødvendig for at afslutte forhandlingerne.
Denne strategi er baseret på de principper, der blev fastsat ved indledningen af
forhandlingerne, og på de allerede opnåede resultater. Den vil bekræfte Unionens vilje
til at tilføre forhandlingerne ny dynamik og bringe dem fremad i henhold til en
ambitiøs, men realistisk tidsplan. Dette vil opmuntre ansøgerlandene til at forstærke
deres forberedelser og øge tilliden til tiltrædelsesprocessen.
D

2YHUJDQJVRUGQLQJHU

Tiltrædelsesforhandlingerne er baseret på princippet om, at ansøgerlandene accepterer
Fællesskabets regelværk og anvender det effektivt ved tiltrædelsen.
Overgangsordninger, hvorved anvendelsen af dele af regelværket udskydes i en
nærmere angivet periode, accepteres kun i velbegrundede tilfælde. Kommissionen har
indtil nu modtaget over 170 anmodninger om overgangsperioder fra ansøgerlandene
på andre områder end landbrugsområdet og over 340 anmodninger på
landbrugsområdet.
I den generelle holdning, som Unionen forelagde for ansøgerlandene ved
indledningen af forhandlingerne, hed det, at deres accept af regelværket kan give
anledning til tekniske justeringer og undtagelsesvis til overgangsforanstaltninger.
Sådanne overgangsforanstaltninger skal være af begrænset varighed og omfang og
være ledsaget af en plan med klart definerede stadier for anvendelsen af regelværket.
De må ikke indebære ændringer af Unionens regler eller politikker, forstyrre deres
rette funktion eller føre til væsentlig konkurrenceforvridning. I denne forbindelse skal
der tages hensyn til Unionens, ansøgerlandets og de øvrige ansøgerlandes interesser.
I sidste års sammenfatning gav Kommissionen udtryk for, at "for de områder, der er
forbundet med udvidelsen af det indre marked, kan regulatoriske foranstaltninger
hurtigt gennemføres. Overgangsperioder bør derfor være få og korte. For de områder
af regelværket, hvor betydelige tilpasninger er nødvendige, og som kræver en særlig
indsats, herunder betydelige udgifter (f.eks. miljø, energi og infrastruktur), kan der i
en afgrænset periode fastsættes overgangsordninger, hvis ansøgerlandene kan bevise,
29
$FFHSWDEOH DQPRGQLQJHU Denne kategori omfatter overgangsordninger af teknisk art, der ikke medfører væsentlige problemer. Kommissionen har siden september 2000 foretaget en positiv behandling af anmodninger om overgangsordninger af begrænset varighed og omfang, som ikke anses for at have væsentlige virkninger for konkurrencen eller det indre markeds funktion. Accept af sådanne anmodninger har allerede fremmet forhandlingerne i visse kapitler og vil fremdeles gøre det. 

$QPRGQLQJHU GHU NDQ IRUKDQGOHV RP Denne kategori omfatter anmodninger, der har større virkninger for konkurrencen eller det indre marked, eller som er af længere varighed og større omfang. Kommissionen kan anbefale, at overgangsordninger kan accepteres i denne kategori på bestemte betingelser og inden for en bestemt tidshorisont. En accept kan være betinget af, at andre dele af regelværket gennemføres uden overgangsordninger, eller af tilslutning til veldefinerede planer for gennemførelse og investeringer. Anmodninger i denne kategori vil blive undersøgt under hensyntagen til ikke blot konkurrence og det indre marked, men som fornødent også til virkningerne for økonomien, sundhed, sikkerhed, miljøet, forbrugerne, borgerne, andre fælles politikker og Fællesskabets budget. 

8DFFHSWDEOH DQPRGQLQJHU Anmodninger om overgangsordninger, der medfører fundamentale problemer, vil ikke blive imødekommet. Ved at tilkendegive, at der kan forhandles om visse anmodninger, lader Kommissionen ikke forstå, at den vil anbefale, at de imødekommes helt eller delvist, men snarere at der kan findes en løsning på visse betingelser. Kommissionen forbeholder sig muligheden for at foreslå overgangsordninger, når dette er hensigtsmæssigt af hensyn til Unionens interesser. E

3ODQ IRU IRUKDQGOLQJHUQH For at fremme forhandlingerne på grundlag af de eksisterende principper og efter den ovenfor beskrevne metode for håndtering af overgangsordninger foreslår Kommissionen en plan, der består af en etapevis fremgangsmåde for kapitlerne under 30 "> PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

at der foregår en tilpasning, og at de vil gennemføre detaljerede og realistiske
tilpasningsplaner, der også omfatter de nødvendige investeringer".
Kommissionen vil basere sin vurdering af ansøgerlandenes anmodninger på disse
kriterier. Hvert enkelt tilfælde vil blive analyseret for sig under hensyntagen til landets
interesser og de sandsynlige virkninger af hver anmodning på Unionens funktion og
de øvrige ansøgerlandes interesser. Godkendelse af en overgangsperiode i et tilfælde
vil ikke danne præcedens i andre tilfælde. Overgangsordninger, der er indrømmet ved
tidligere tiltrædelser, danner heller ikke nødvendigvis præcedens i forbindelse med de
aktuelle forhandlinger.
Ved udarbejdelsen af fælles holdninger til ansøgerlandenes anmodninger vil
Kommissionen skelne mellem tre tilfælde:


$FFHSWDEOH DQPRGQLQJHU

Denne kategori omfatter overgangsordninger af
teknisk art, der ikke medfører væsentlige problemer. Kommissionen har siden
september 2000 foretaget en positiv behandling af anmodninger om
overgangsordninger af begrænset varighed og omfang, som ikke anses for at
have væsentlige virkninger for konkurrencen eller det indre markeds funktion.
Accept af sådanne anmodninger har allerede fremmet forhandlingerne i visse
kapitler og vil fremdeles gøre det.


$QPRGQLQJHU GHU NDQ IRUKDQGOHV RP

Denne kategori omfatter
anmodninger, der har større virkninger for konkurrencen eller det indre
marked, eller som er af længere varighed og større omfang. Kommissionen
kan anbefale, at overgangsordninger kan accepteres i denne kategori på
bestemte betingelser og inden for en bestemt tidshorisont. En accept kan være
betinget af, at andre dele af regelværket gennemføres uden
overgangsordninger, eller af tilslutning til veldefinerede planer for
gennemførelse og investeringer.
Anmodninger i denne kategori vil blive undersøgt under hensyntagen til ikke
blot konkurrence og det indre marked, men som fornødent også til
virkningerne for økonomien, sundhed, sikkerhed, miljøet, forbrugerne,
borgerne, andre fælles politikker og Fællesskabets budget.


8DFFHSWDEOH DQPRGQLQJHU

Anmodninger om overgangsordninger, der
medfører fundamentale problemer, vil ikke blive imødekommet.
Ved at tilkendegive, at der kan forhandles om visse anmodninger, lader
Kommissionen ikke forstå, at den vil anbefale, at de imødekommes helt eller delvist,
men snarere at der kan findes en løsning på visse betingelser.
Kommissionen forbeholder sig muligheden for at foreslå overgangsordninger, når
dette er hensigtsmæssigt af hensyn til Unionens interesser.
E

3ODQ IRU IRUKDQGOLQJHUQH

For at fremme forhandlingerne på grundlag af de eksisterende principper og efter den
ovenfor beskrevne metode for håndtering af overgangsordninger foreslår
Kommissionen en plan, der består af en etapevis fremgangsmåde for kapitlerne under
30
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
forhandlingerne. Kommissionen foreslår, at tiltrædelseskonferencerne i løbet af 2001 i
videst muligt omfang inddrager de fleste uløste væsentlige spørgsmål i
forhandlingerne, dog ikke de spørgsmål der har de største budgetmæssige
konsekvenser. Disse spørgsmål vil sammen med det "institutionelle" kapitel og de
resterende uløste spørgsmål blive behandlet i første halvdel af 2002.
De prioriterede planer, der foreslås herunder, vil gøre det muligt at gøre fremskridt i
forhandlingerne om kapitler, der fortsat er åbne navnlig på grund af anmodninger om
overgangsordninger. Denne plan er vejledende og kan i en række tilfælde blive
fremskyndet: som det fremgår af den faktiske status for forhandlingerne er nogle af de
nedenfor anførte kapitler allerede blevet afsluttet foreløbigt med nogle af
ansøgerlandene, og det vil måske være muligt at lukke andre kapitler foreløbigt
tidligere end planlagt. Omvendt vil planen ikke nødvendigvis blive gennemført for
alle ansøgerlande for alle kapitler inden for de givne frister. Denne fremgangsmåde
bevarer princippet om differentiering og burde gøre det muligt at gøre hurtige
fremskridt i forhandlingerne med velforberedte lande.
Planen identificerer prioriteterne for forhandlingerne i de næste tre halvår.
Fastlæggelsen af prioriteterne er baseret på Kommissionens analyse af mulighederne
for at gøre fremskridt med forhandlingerne på bestemte områder. Forslaget går ud på,
at en række spørgsmål i forbindelse med det indre marked hurtigt skal behandles, at
der gås videre med sociale spørgsmål, og at der gøres en indsats for at nå frem til et
ambitiøst miljøprogram i første halvår, mens indsatsen i andet halvår koncentreres om
foreløbigt at lukke kapitler, hvor der behøves en længere forberedelsesperiode.
Timingen afhænger også af en evaluering af de respektive bestræbelser, som er
nødvendige for at nå frem til endelige svar vedrørende overgangsperioderne og for at
udarbejde detaljerede og realistiske tilpasnings- og investeringsplaner.
Forhandlingernes udvikling og den foreløbige lukning af forhandlingerne om
bestemte kapitler vil afhænge af, at alle parter yder de nødvendige bidrag. Planen har
til formål at sikre, at alle parter i forhandlingerne forpligter sig til en realistisk
tidsplan. Kommissionen forpligter sig til, når det er muligt, at fremsætte de
nødvendige forslag i forbindelse med endnu åbne kapitler i så god tid, at Rådet kan
udarbejde fælles holdninger, der kan fremlægges for ansøgerlandene i henhold til
denne plan. Den opfordrer medlemsstaterne til at være rede til at formulere deres
forhandlingspositioner vedrørende de væsentlige spørgsmål, som skal løses i bestemte
kapitler, senest i den periode, der er angivet i planerne. Ansøgerlandene bør også være
klar til at afgive de nødvendige underbyggede svar og tilsagn i denne periode.
I tilfælde, hvor et kapitel ikke kan lukkes foreløbigt, men hvor antallet af uløste
problemer er meget begrænset, vil Kommissionen foreslå, at den hidtil benyttede
fremgangsmåde ændres. I stedet for at lade et sådant kapitel forblive på
forhandlingsbordet, kan kapitler "lægges til side" med en bemærkning om, at det på et
hensigtsmæssigt tidspunkt vil blive taget op igen med henblik på at finde en løsning
på de få uløste problemer. Dette vil nedbringe antallet af åbne kapitler betydeligt og
føre til en klarere identifikation af de problemer, der mangler at blive løst.
Planen vedrører hovedsagelig kapitler, hvor ansøgerlandene har anmodet om
overgangsperioder. Det vil muligvis blive nødvendigt at identificere visse yderligere
kapitler, efterhånden som forhandlingerne udvikler sig. I overensstemmelse med
fremgangsmåden om at indføre en plan for forhandlingerne foreslår Kommissionen
31
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442159_0032.png
også at ændre fremgangsmåden for åbning af kapitler (se nedenfor), så velforberedte
ansøgerlande, som indledte forhandlingerne i år, kan indhente de øvrige ansøgerlande.
Der vil fortsat ske en overvågning af alle kapitler for at kontrollere, om forpligtelserne
med hensyn til vedtagelse og gennemførelse af Fællesskabets regelværk er opfyldt.
Hvor den faktiske gennemførelse af regelværket i de enkelte ansøgerlande skønnes at
være afgørende for den endelige lukning af et kapitel som i tilfældet af konkurrence,
kan det være nødvendigt at forstærke overvågningsprocessen og Kommissionen
forbeholder sig ret til at anbefale genåbning af det relevante kapitel.
3ULRULWHWVSODQ IRU I¡UVWH KDOYnU 
I denne periode vil Unionen prioritere en fastlæggelse af fælles holdninger, herunder
holdninger til anmodninger om overgangsordninger, med henblik på en foreløbig
lukning af følgende kapitler:
)UL EHY JHOLJKHG IRU YDUHU
)UL EHY JHOLJKHG IRU SHUVRQHU
)UL EHY JHOLJKHG IRU WMHQHVWH\GHOVHU
)UL EHY JHOLJKHG IRU NDSLWDO
6HOVNDEVUHW
.XOWXU RJ DXGLRYLVXHO SROLWLN
6RFLDOSROLWLN RJ EHVN IWLJHOVH
0LOM¡
(NVWHUQH IRUELQGHOVHU
Spørgsmål af substans, der skal behandles i denne periode, omfatter for eksempel
koordinering af sociale sikringsordninger, anerkendelse af eksamensbeviser,
erhvervelse af jord, lægemidler, fri bevægelighed for arbejdstagere, sundhed og
sikkerhed på arbejdspladsen, vandkvalitet, forurening og behandling af affald,
præferentielle handelsordninger osv. samt generelle spørgsmål i forbindelse med
evnen til at gennemføre og håndhæve Fællesskabets regelværk.
3ULRULWHWVSODQ IRU DQGHW KDOYnU 
Udover de punkter, der ikke blev behandlet i den foregående periode, vil Unionen i
denne periode prioritere en fastlæggelse af fælles holdninger, herunder holdninger til
anmodninger om overgangsordninger, med henblik på en foreløbig lukning af
følgende kapitler:
.RQNXUUHQFHSROLWLN
7UDQVSRUWSROLWLN
32
)LVNHUL 5HWOLJH RJ LQGUH DQOLJJHQGHU )LQDQVNRQWURO Spørgsmål af substans, der skal behandles i denne periode, omfatter for eksempel en korrekt gennemførelse og håndhævelse af statsstøttelovgivningen, landtransport, søfartssikkerhed, det interne gas- og el-marked, nuklear sikkerhed, toldkodeksen, moms, punktafgifter, fødevaresikkerhed, visumpolitikken, Schengen-reglerne osv. samt generelle spørgsmål i forbindelse med evnen til at gennemføre og håndhæve Fællesskabets regelværk. 3ULRULWHWVSODQ IRU I¡UVWH KDOYnU  I denne periode vil Unionen koncentrere sig om alle de vigtige spørgsmål fra andre kapitler, som endnu ikke har fundet en løsning, og fastlægge fælles holdninger, herunder holdninger til alle anmodninger om overgangsordninger, med henblik på en foreløbig lukning af følgende kapitler: /DQGEUXJ ¡YULJH VS¡UJVPnO

5HJLRQDO RJ VWUXNWXUSROLWLVNH LQVWUXPHQWHU )LQDQVLHOOH RJ EXGJHWP VVLJH EHVWHPPHOVHU ,QVWLWXWLRQHU $QGUH DQOLJJHQGHU F

cEQLQJ DI GH UHVWHUHQGH NDSLWOHU Over halvdelen af kapitlerne vil være åbnet ved dette års udgang med de bedst forberedte af de lande, hvormed der blev indledt forhandlinger i 2000. Det Europæiske Råd i Santa Maria da Feira fandt, at "det skulle være muligt at indlede forhandlinger inden for alle områder af gældende fællesskabsret med de kandidatlande, der er længst fremme i forberedelserne, så tidligt som muligt i 2001". I betragtning af dette mål anbefaler Kommissionen, at Bulgarien, Letland, Litauen, Malta, Rumænien og Slovakiet hurtigt udarbejder holdningsdokumenter for de kapitler, hvor de anser sig for klar til at føre forhandlinger, idet de også baserer sig på analysen i de periodiske rapporter og i den ovenfor skitserede plan for forhandlingernes forløb. Disse holdningsdokumenter skal være klar i tide til, at 33 "> PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

1442159_0033.png
(QHUJL
%HVNDWQLQJ
7ROGXQLRQ
/DQGEUXJ VS¡UJVPnO L IRUELQGHOVH PHG SODQWHUV RJ G\UV VXQGKHG

)LVNHUL
5HWOLJH RJ LQGUH DQOLJJHQGHU
)LQDQVNRQWURO
Spørgsmål af substans, der skal behandles i denne periode, omfatter for eksempel en
korrekt gennemførelse og håndhævelse af statsstøttelovgivningen, landtransport,
søfartssikkerhed, det interne gas- og el-marked, nuklear sikkerhed, toldkodeksen,
moms, punktafgifter, fødevaresikkerhed, visumpolitikken, Schengen-reglerne osv.
samt generelle spørgsmål i forbindelse med evnen til at gennemføre og håndhæve
Fællesskabets regelværk.
3ULRULWHWVSODQ IRU I¡UVWH KDOYnU 
I denne periode vil Unionen koncentrere sig om alle de vigtige spørgsmål fra andre
kapitler, som endnu ikke har fundet en løsning, og fastlægge fælles holdninger,
herunder holdninger til alle anmodninger om overgangsordninger, med henblik på en
foreløbig lukning af følgende kapitler:
/DQGEUXJ ¡YULJH VS¡UJVPnO

5HJLRQDO RJ VWUXNWXUSROLWLVNH LQVWUXPHQWHU
)LQDQVLHOOH RJ EXGJHWP VVLJH EHVWHPPHOVHU
,QVWLWXWLRQHU
$QGUH DQOLJJHQGHU
F

cEQLQJ DI GH UHVWHUHQGH NDSLWOHU

Over halvdelen af kapitlerne vil være åbnet ved dette års udgang med de bedst
forberedte af de lande, hvormed der blev indledt forhandlinger i 2000. Det
Europæiske Råd i Santa Maria da Feira fandt, at "det skulle være muligt at indlede
forhandlinger inden for alle områder af gældende fællesskabsret med de
kandidatlande, der er længst fremme i forberedelserne, så tidligt som muligt i 2001".
I betragtning af dette mål anbefaler Kommissionen, at Bulgarien, Letland, Litauen,
Malta, Rumænien og Slovakiet hurtigt udarbejder holdningsdokumenter for de
kapitler, hvor de anser sig for klar til at føre forhandlinger, idet de også baserer sig på
analysen i de periodiske rapporter og i den ovenfor skitserede plan for
forhandlingernes forløb. Disse holdningsdokumenter skal være klar i tide til, at
33
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Kommissionen kan fremlægge udkast til fælles holdninger i begyndelsen af det
kommende år.
Kommissionen minder om, at reelle fremskridt i forhandlingerne afhænger mere af
kvaliteten af hvert enkelt ansøgerlands forberedelser end af antallet af åbnede kapitler.
Kommissionen vil derfor basere sin vurdering af, hvorvidt et kapitel bør åbnes og et
udkast til fælles holdning udarbejdes, på indholdet af hvert holdningsdokument, som
fremlægges.
 8GVLJWHUQH IRU DIVOXWQLQJ DI IRUKDQGOLQJHUQH
Den foreslåede strategi for tiltrædelsesforhandlingerne giver sammen med
henstillingerne om prioriteterne for hvert ansøgerland i tiltrædelsespartnerskaberne et
klart perspektiv for fremtidige tiltrædelser. Ovennævnte fremgangsmåde burde gøre
det muligt at nå de mål, som Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og
Kommissionen har fastsat i en række centrale erklæringer.
Det Europæiske Råd erklærede på sit møde i Helsingfors i december 1999, at
Unionen, når de nødvendige institutionelle reformer er gennemført, bør "være klar til
at modtage nye medlemsstater fra udgangen af 2002, så snart de har vist, at de er i
stand til at påtage sig de forpligtelser, der følger med et medlemskab, og
forhandlingsprocessen er afsluttet med et positive resultat".
Europa-Parlamentet opfordrede i sin resolution fra oktober 2000 medlemsstaterne og
ansøgerlandene til at gøre alt, hvad der står i deres magt, for at sikre, at Europa-
Parlamentet kan godkende de første tiltrædelsestraktater før valget til Europa-
Parlamentet i 2004, så de pågældende lande kan have mulighed for at deltage i dette
valg.
Kommissionen er fortsat af den opfattelse, som den gav udtryk for i sin
sammenfatning fra 1999, at det skulle være muligt at afslutte forhandlingerne i 2002
med de ansøgerlande, der er nået længst.
De tre betingelser, som er nødvendige for at virkeliggøre de første tiltrædelser, er de
finansielle rammer, institutionelle reformer og en afslutning af forhandlingerne med et
positivt resultat.
For så vidt angår de finansielle betingelser skulle den fremgangsmåde, som
Kommissionen forudser, gøre det muligt for Unionen at holde sig inden for de
rammer, der blev besluttet af Det Europæiske Råd i Berlin.
For så vidt angår institutionelle reformer opfordrer Kommissionen Det Europæiske
Råd til at træffe de nødvendige beslutninger på dets kommende møde i Nice.
For så vidt angår tiltrædelsesforhandlingerne og forberedelserne til medlemskab
finder Kommissionen, at hvis den strategi, der er skitseret i dette dokument, følges
effektivt, vil der blive skabt betingelser for, at forhandlingerne i løbet af 2002 kan
afsluttes med de ansøgerlande, der opfylder alle kriterierne for medlemskab, således at
det bliver muligt at optage nye medlemmer fra udgangen af 2002.
34
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
9 )250(//( .21./86,21(5
I betragtning af ovenstående henstiller Kommissionen til Det Europæiske Råd, at det
træffer følgende konklusioner:
tiltrædelsesforhandlingerne bør føres i henhold til de vejledende prioriterede planer
for 2001 og 2002 i den foreslåede plan, hvorefter alle anmodninger om
overgangsordninger og andre uløste spørgsmål senest i juni 2002 vil være
behandlet af Unionen med de lande, der er nået længst i deres forberedelser;
planen for forhandlingerne vil gøre det muligt at behandle anmodninger om
overgangsordninger, som er acceptable eller som kan forhandles, og kan omfatte
anmodninger om overgangsordninger i Unionens interesse;
for at tillade fortsatte fremskridt i tiltrædelsesforhandlingerne, når et begrænset
antal problemer ikke kan løses hurtigt, vil sådanne problemer blive lagt til side og
behandlet senere, så det bliver lettere klart at identificere uløste spørgsmål og gøre
det muligt at lukke de tilsvarende kapitler foreløbigt;
samtidig med at fastholde princippet om differentiering skulle denne
fremgangsmåde gøre det muligt at afslutte forhandlingerne i løbet af 2002 med de
ansøgerlande, der opfylder alle betingelserne for medlemskab, således at det bliver
muligt at optage nye medlemsstater fra udgangen af 2002;
Bulgarien, Letland, Litauen, Malta, Rumænien og Slovakiet bør udarbejde
holdningsdokumenter for de kapitler, hvor de mener at være klar til at føre
forhandlinger, idet de bør tage hensyn til deres forberedelsesniveau og den
foreslåede plan for forhandlingernes videre forløb. På dette grundlag vil
Kommissionen vurdere, om det kan anbefales, at der indledes forhandlinger om
disse kapitler. Dette vil gøre det muligt for de lande, der er nået længst, at indlede
forhandlinger om alle områder af Fællesskabets regelværk så tidligt som muligt i
2001;
det er fortsat af central betydning for, at der kan gøres fremskridt i forhandlingerne,
at Fællesskabets regelværk inkorporeres i ansøgerlandenes lovgivning, og at der
sker en tilpasning af deres kapacitet til effektivt at gennemføre og håndhæve det.
Kommissionen vil derfor vedblive med at overvåge de forhandlende landes tilsagn;
tiltrædelsespartnerskaberne
er
fortsat
de
centrale
instrumenter
i
førtiltrædelsesstrategien. Kortfristede prioriteter i partnerskaberne for 1999, som
endnu ikke er virkeliggjort, bør gennemføres hurtigt, mens de mellemfristede
prioriteter finder anvendelse. De vil danne grundlag for planlægningen af
førtiltrædelsesbistanden i 2001;
der bør indledes forhandlinger om yderligere gensidige handelsindrømmelser for
landbrugsprodukter inden for rammerne af Europaaftalerne med henblik på at
forbedre de handelsmæssige forbindelser og forberede tiltrædelsen på dette vigtige
område;
35
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
for at lette alle ansøgerlandes deltagelse i Fællesskabets programmer bør der
vedtages rammeafgørelser for de central- og østeuropæiske lande og indgås
bilaterale aftaler med Cypern, Malta og Tyrkiet;
selv om Tyrkiet endnu ikke opfylder betingelserne for en indledning af
forhandlinger, er følgende aktioner nødvendige for at gennemføre
førtiltrædelsesstrategien:
fortsat politisk dialog i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske
Råd i Helsingfors;
overvågning af gennemførelsen af tiltrædelsespartnerskabet i forbindelse med de
associeringsaftaleordninger, der nu er på plads;
en fortsat forberedelse af den analytiske gennemgang af Fællesskabets regelværk
og beslutning om yderligere skridt efter aflæggelse af rapport til Det Europæiske
Råd om de fremskridt, der er gjort;
forberedelse af en enkelt finansiel ramme for bistand så hurtigt som muligt;
forberedelse af en bilateral aftale, der skal lette landets deltagelse i Fællesskabets
programmer;
Europakonferencen skal fortsat benyttes som forum for drøftelser om Unionens
fremtid med ansøgerlandene;
Kommissionens foreslåede informationsstrategi bør gennemføres som et prioriteret
anliggende for at mindske frygten for udvidelse, informere om fordele derved og
vinde befolkningens støtte.
36
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442159_0037.png
%LODJ 
.
21./86,21(5 $) '( 3(5,2',6.( 5$33257(5
%XOJDULHQ
Bulgarien opfylder fortsat de politiske kriterier fra København.
Bulgarien har gjort fremskridt med at vedtage den nødvendige afledte lovgivning til at
gennemføre tjenestemandsloven og tillige at anvende denne. Vedtagelsen i juni 2000
af loven om beskyttelse af børn, hvorved der oprettes et statsagentur for beskyttelse af
børn, er et positivt skridt fremad.
Dog er der gjort meget lidt for at modernisere retsvæsenet, som stadig er svagt.
Korruption er også fortsat et meget alvorligt problem, og en overordnet,
gennemskuelig korruptionsbekæmpelsesstrategi med opbakning fra regeringens og
parlamentets side ville være nyttig. Siden vedtagelsen sidste år af rammeprogrammet
for integreringen af romaerne, er der sket et vist fremskridt, men det nationale råd for
etniske og demografiske anliggender har endnu ikke den fornødne administrative
kapacitet til at gennemføre programmet, og de begrænsede finansielle midler, der er
stillet til rådighed til gennemførelsen, vanskeliggør dets opgave.
Der er gjort meget for at udvikle et stærkt, uafhængigt, effektivt og professionelt
retssystem. Bekæmpelsen af korruption skal forstærkes. På linje med prioriteten på
kort sigt i tiltrædelsespartnerskabet vedrørende romaerne skal der endnu sættes ind
med konkrete tiltag og passende finansielle ressourcer.
Bulgarien har tydeligvis gjort yderligere fremskridt mod at blive en fungerende
markedsøkonomi. Det er endnu ikke i stand til at modstå konkurrencepresset og
markedskræfterne i Unionen på mellemlang sigt.
Bulgarien har opnået tilfredsstillende resultater med makroøkonomisk stabilisering og
makroøkonomiske præstationer. Der er sket gode fremskridt med privatisering, særlig
af banker, og der er indledt en større reform af sundheds- og pensionssystemerne.
Der
dog
sættes
yderligere
gang
i
strukturreformerne
og
virksomhedsomstruktureringen. Den finansielle formidling er stadig for ringe, og der
skal endnu gøres meget på områder som et fungerende marked for jord eller
fuldbyrdelse af konkurssager.
Der vil skulle tages skridt til at afhjælpe svaghederne ved gennemførelsen og
håndhævelsen af lovgivning for at forbedre erhvervsklimaet. De bureaukratiske
barrierer for udenlandsk og lokal virksomhedsskabelse vil skulle fjernes. En støt
gennemførelse af det eksisterende reformprogram og større investeringer er nøglen til
vedvarende vækst, udvikling af den private sektor og opbygning af
konkurrenceevnen.
Siden foregående periodiske rapport har Bulgarien holdt gang i tilpasningen af
lovgivningen til Fællesskabets regelværk, men opmærksomheden skal nu rettes mere
37
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
mod, hvordan den gennemføres og håndhæves. Fremskridtet med reformen af den
offentlige forvaltning, særlig med gennemførelsen af tjenestemandsloven, er et
positivt tegn. Men der er ikke gjort meget for at modernisere retssystemet, som fortsat
er svagt og vil skulle styrkes, navnlig for at garantere den fremtidige effektive
deltagelse i det indre marked.
Med hensyn til
GHW LQGUH PDUNHG
har Bulgarien gjort yderligere fremskridt på de fleste
områder. Det gælder særlig de frie varebevægelser med fremskridt inden for
standardisering med indførelsen af principperne for den nye og globale metode.
Bulgarien har haft gode resultater med liberalisering af kapitalbevægelserne med
vedtagelsen af lovgivning om udenlandsk valuta og værdipapirer. Markedet for jord
fungerer dog fortsat dårligt, hvilket er en hindring for potentielle investorer. Der er
gjort gode fremskridt med lovtilpasning vedrørende industrielle ejendomsrettigheder.
Det gælder også forbrugerbeskyttelse og statistikker. Dog kræves der en yderligere
indsats med hensyn til databeskyttelse, hvor Bulgarien mangler bestemmelser, der er
forenelige med regelværket. Statsstøtte er fortsat et problem, og Bulgarien er først lige
begyndt med at udforme og gennemføre lovgivning på dette område, og det er et
anliggende, der skal behandles som en prioritet. Bulgariens fremskridt med
tilpasningen til Fællesskabets regelværk på det audiovisuelle område er gode.
Inden for landbruget har Bulgarien gjort betydelige fremskridt med
lovgivningstilnærmelse og et vist fremskridt med gennemførelsen, men som nævnt
sidste år er der stadig problemer til dels på grund af manglende finansieringsmidler.
Der kræves et yderligere arbejde inden for veterinær inspektion. Bulgarien har
forberedt sig godt på lanceringen af SAPARD-programmet og har hurtigt taget skridt
til akkreditering af sit udbetalende organ. På det regionalpolitiske område har
Bulgarien indført en ny territorial organisation for seks planlægningsregioner
svarende til statistiske enheder på niveau II. Der skal dog sættes mere ind på
koordination og implementering både på nationalt og regionalt plan. Bulgarien er nået
videre med overtagelsen af Fællesskabets regelværk på miljøområdet og med
forberedelserne til gennemførelse af EF-miljødirektiverne.
Situationen inden for transport har udviklet sig hurtigt sammenlignet med situationen i
de seneste år. Der er taget skridt inden for alle sektorer, og der er gået arbejde i gang
med at forbedre sikkerheden til søs. Det længe verserende problem med en anden bro
over Donau til Rumænien er blevet løst med en aftale mellem Rumænien og
Bulgarien i februar 2000.
Omstruktureringen af energisektoren har taget fart i 2000. Opmærksomheden skal
rettes mod nuklear sikkerhed. Den bulgarske regerings tilsagn om at hurtigt at ville
lukke reaktor 1 til 4 på Kozloduy-kraftværket i henhold til aftalememorandummet af
november 1999 er et vigtigt skridt fremad i Bulgariens forberedelse på tiltrædelse.
Inden for retlige og indre anliggender er der sket yderligere fremskridt på
lovgivningsområdet, og der er blevet fokuseret mere på implementering. Der er behov
for flere ressourcer og investering i moderne udstyr for at sikre et heldigt udfald.
Bulgariens forvaltnings og retssystems evne til at sikre anvendelsen af Fællesskabets
regelværk er i almindelighed endnu begrænset. Der fokuseres på udarbejdelse og
vedtagelse af lovgivning, men ikke i tilstrækkelig grad på, hvordan den skal
gennemføres og håndhæves. Dette betyder, at der på områder, hvor der er vedtaget
38
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442159_0039.png
passende lovgivning, stadig er lakuner med hensyn til lovgennemførelse og -
håndhævelse på grund af svagheder ved forvaltningen og retsvæsenet og manglende
forberedelser til gennemførelse.
Bulgarien har til dels realiseret størstedelen af prioriteterne på kort sigt for
tiltrædelsespartnerskabet med berøring til Fællesskabets regelværk. Med hensyn til
den administrative kapacitet har Bulgarien gjort fremskridt med prioriteterne, med
undtagelse af opbygning af kapacitet til at vurdere de finansielle og institutionelle
konsekvenser af ny lovgivning og styrkelse af retsvæsenet, hvor der ikke er sket
meget.
Bulgarien har allerede givet sig i kast med nogle af prioriteterne på mellemlang sigt
for tiltrædelsespartnerskabet.
&\SHUQ
Cypern opfylder fortsat de politiske kriterier fra København. Det fremtrædende
politiske problem er øens vedvarende deling, men i det forløbne år er der gjort en
større indsats for at finde en politisk løsning på linje med tiltrædelsespartnerskabet.
Fra den fjerde runde af samtaler i september er der kommet opmuntrende tegn på, at
de to parter er gået ind i substansdrøftelser.
Cypern har en fungerende markedsøkonomi og skulle være i stand til at modstå
konkurrencepresset og markedskræfterne i Unionen.
Den cypriotiske økonomi vokser fortsat stærkt, og der er fuld beskæftigelse. Der er
sket et vist fremskridt med liberalisering og strukturreformer. Efter mange års
forsinkelse har parlamentet vedtaget lovgivning med en tidsplan for afskaffelse af
renteloftet pr. januar 2001. De cypriotiske myndigheder har indledt en større reform af
sundhedssektoren.
Dog er den makroøkonomiske stabilitet blevet svækket for nylig, og den
budgetpolitiske stilling er ikke holdbar på mellemlang sigt. Tilsynet med den
kooperative banksektor må forbedres. Prisliberaliseringen skal også føres til ende.
Konkurrenceevnen hæmmes af stive strukturer på visse områder og et udtalt statsligt
engagement i økonomien.
Det er nødvendigt at tage en troværdig og sammenhængende tilgang til
budgetkonsolidering. Pengepolitikken skal med sigte på en gradvis
kapitalliberalisering gøres mere effektiv og markedsorienteret ved hjælp af indirekte
virkemidler snarere end direkte interventioner. Cypern må forberede sin private sektor
på at operere i et åbent miljø, som en integration i EU forudsætter. Der er behov for en
større politisk konsensus om en alsidig strukturreformdagsorden, som vil skulle føre
til en begrænsning af statens engagement i erhvervsvirksomhed, åbne nøglesektorer
for udenlandsk konkurrence og løse vigtige miljøproblemer.
I det seneste år er der sket fremskridt med vedtagelse af lovgivning på nøgleområder
inden for det indre marked. Der er ganske vist vedtaget ny lovgivning på nogle
områder med berøring til de frie varebevægelser, men der er endnu behov for en
indsats inden for standardisering og certificering og i forbindelse med direktiverne om
den nye metode. Inden for finansielle tjenesteydelser er der sket yderligere fremskridt
med vedtagelsen af passende national lovgivning og forbedring af den administrative
39
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
kapacitet. Der er taget skridt til en liberalisering af kapitalbevægelserne, men der er
stadig behov for en rettidig og ordnet fjernelse af de resterende restriktioner for
kapitalbevægelserne inden tiltrædelsen. Den allerede fremskredne tilpasning
vedrørende antitrust-bestemmelserne er fortsat med ændring af lovgivningen om
offentlige virksomheder og virksomheder med særlige og eksklusive rettigheder i
forholdet til konkurrencereglerne. Med hensyn til statsstøtte er situationen dog fortsat
utilfredsstillende, og der findes endnu ikke nogen egentlig statsstøttekontrol eller
noget retsgrundlag herfor. Cypern er nået vidt på området indirekte beskatning, idet
standardmomssatsen er blevet hævet fra 8% til 10%, og der er blevet vedtaget
lovgivning om en yderligere tilpasning til Fællesskabets regelværk på momsområdet.
I det forløbne år iværksatte Cypern harmoniseringslovgivning på landbrugsområdet,
men der er dog kun tale om forberedelsesarbejde, så harmoniseringen med
Fællesskabets regelværk på sundheds- og plantesundhedsområdet er fortsat ikke
afsluttet. Der kræves en yderligere indsats med hensyn til veterinærkontrol ved
grænsestederne.
I den periode, som denne periodiske rapport dækker, har Cypern gjort betydelige
fremskridt på forskellige områder af Fællesskabets regelværk og fortsat med
harmoniseringsforanstaltninger. Med hensyn til den administrative kapacitet har
landet fortsat med at modernisere eksisterende infrastruktur, også hvad angår
personaleansættelse.
Inden for fiskeri har Cypern gjort en stor indsats for en yderligere tilpasning til
Fællesskabets regelværk med lovgivning og styrkelse af den administrative kapacitet.
Med hensyn til tilpasning til Fællesskabets regelværk på miljøområdet er der blevet
vedtaget flere love med gennemførelsesbestemmelser, men vægten ligger endnu på
forberedelsesstadiet. Der afsættes ganske vist flere budgetmidler og administrative
ressourcer til miljøsektoren til at garantere gennemførelse af Fællesskabets regelværk,
men i betragtning af, hvor stor opgaven med tilpasning er på dette område, er den
stadig højt prioriteret.
Cypern har på området retlige og indre anliggender gjort fremskridt med vedtagelse af
lovgivning om asyl og tillige med henblik på retssamarbejde om straffe- og
civilretlige anliggender. Der skal dog sættes ind på at styrke grænsekontrollen, særlig
fordi Cypern bliver en af Fællesskabets ydre grænser, samt på effektivt at gennemføre
den eksisterende lovgivning om hvidvaskning af penge, idet der dog allerede er sket
meget på dette område.
Cypern har yderligere styrket sin
DGPLQLVWUDWLYH NDSDFLWHW.
Flere institutioner har
allerede indhøstet erfaringer på flere felter i Fællesskabets regelværk, f.eks.
departementet for social sikring i tilfældet med koordination af social sikring. Med
hensyn til regionalpolitik og finanskontrol er de fornødne strukturer allerede i vid
udstrækning på plads. Der er truffet forskellige foranstaltninger til at styrke
kapaciteten til at gennemføre Fællesskabets regelværk og til at modernisere materiel;
det gælder f.eks. de frie varebevægelser, selskabsret, fiskeri og retlige og indre
anliggender. I nogle af disse sektorer og i forbindelse med beskæftigelses- og
socialpolitikken bliver der også tale om administrativ omstrukturering og
omorganisering. Som et konkret eksempel kan nævnes bestræbelserne inden for
søtransport, hvor der med henblik på at forbedre sikkerheden om bord på cypriotiske
40
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442159_0041.png
skibe sidste år blev inspiceret dobbelt så mange skibe, og det verdensomspændende
net af inspektører af cypriotiske skibe blev udvidet. Desuden er der blevet
ansat/uddannet mere personale eller i det mindste budgetteret herfor på områder som
beskatning og bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
Landet står stærkt med hensyn til administrativ kapacitet, men der skal endnu oprettes
tilsynsmyndigheder og opbygges institutioner på områder som frie varebevægelser,
landbrug, energi, telekommunikation og retlige og indre anliggender. Der skal
rekrutteres mere personale på flere områder som f.eks. selskabsret, transport,
beskatning, miljø og retlige og indre anliggender.
I det forløbne år opfyldte Cypern prioriteterne på kort sigt i tiltrædelsespartnerskabet,
hvad angår fiskeri og transport. På de fleste andre områder er prioriteterne til dels
realiseret. Men på nogle områder af Fællesskabets regelværk såsom
statsstøttesektoren på konkurrenceområdet og gennemførelse og håndhævelse af
Fællesskabets regelværk på miljøområdet er det stadig nødvendigt med
harmoniseringsforanstaltninger.
Cypern har gjort fremskridt med prioriteterne på mellemlang sigt i
tiltrædelsespartnerskabet og har til dels realiseret en del af dem, f.eks. på området for
indre marked, energi og retlige og indre anliggender.
'HQ 7MHNNLVNH 5HSXEOLN
Den Tjekkiske Republik opfylder fortsat de politiske kriterier fra København. Blandt
de vigtigste udviklinger i den seneste tid kan nævnes et mere effektivt samarbejde
mellem regeringen og parlamentet.
Der er sket fremskridt med lovgivningsarbejdet om regionalforvaltning. Reformen af
den offentlige forvaltning er dog ikke skredet nævneværdigt frem, og prioriteten på
kort sigt i tiltrædelsespartnerskabet er således ikke blevet realiseret. Reform af
retsvæsenet er ligeledes en prioritet på kort sigt i tiltrædelsespartnerskabet. Der er sket
fremskridt, men det er beklageligt, at visse centrale dele af reformen endnu ikke er
vedtaget. Den administrative reform og retsreformen er begge af betydning for en
effektiv anvendelse af Fællesskabets regelværk og bedre forvaltningsskik. Der må
derfor sættes yderligere ind på disse områder i tråd med prioriteterne på mellemlang
sigt i tiltrædelsespartnerskabet.
Indsatsen for bekæmpelse af korruption og økonomisk kriminalitet har tillige hidtil
været utilstrækkelig. Offentligheden ønsker håndgribelige resultater på dette område,
således at der kan skabes et gennemsigtigt erhvervsklima.
Den Tjekkiske Republik overholder fortsat menneskerettighederne og
frihedsrettighederne og har udviklet sine interne institutioner på området. Dog er der
fortsat visse problematiske områder, navnlig hvad angår overbelægningen af
fængselssystemet og den vedvarende handel med kvinder og børn.
Der er gjort en yderligere og på nogle felter en betydelig indsats siden sidste år for at
forbedre roma-samfundets situation, navnlig i uddannelsessystemet. Men en varig
forbedring af romaernes stilling forudsætter en vedvarende indsats gennem tiden.
Yderligere fremskridt er nødvendige som nævnt i prioriteterne på mellemlang sigt i
tiltrædelsesparterskabet.
41
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Den Tjekkiske Republik kan betragtes som en fungerende markedsøkonomi og skulle
være i stand til at modstå konkurrencepresset og markedskræfterne i Unionen på
kortere sigt, forudsat at landet fastholder og fuldfører strukturreformerne.
Siden den foregående periodiske rapport er der kommet skred i Landet har nået en
større makroøkonomisk stabilitet. Økonomien er i fremgang, og de positive resultater
med inflationen og den eksterne balance er blevet opretholdt. Der gøres en indsats for
at øge gennemsigtigheden i de offentlige regnskaber. Der er sket fremskridt med en
yderligere omstrukturering og privatisering af banker.
En styrkelse af konkurrencen og tilsynet med den finansielle sektor er imidlertid en
forudsætning for en yderligere underbygning af den makroøkonomiske politik og
fremme af erhvervsaktiviteten. Der er endnu ikke sikret bæredygtighed i de offentlige
finanser på mellemlang sigt. Der skal stadig sættes ind på at privatisere og
omstrukturere offentlige virksomheder, og forretningskulturen skal forbedres.
Myndighederne vil skulle koncentrere sig om at skabe et klima, der kan befordre
erhvervsaktiviteten - særlig i små og mellemstore virksomheder. En yderligere
forbedring af lovgivningen, anvendelse af forsigtighedsregler for den finansielle
sektor og fortsat udvikling af sektoren er af stor betydning. Omstrukturering og
privatisering af statsejede virksomheder og omstrukturering af andre virksomheder
skal gå hånd i hånd med styrkelsen af forretningskulturen.
lovgivningstilpasningen til Fællesskabets regelværk, men der er stadig behov for en
indsats på en række nøgleområder. Der er også sket en vis udvikling med styrkelsen af
den administrative kapacitet, omend forsinkelserne med reformen af forvaltningen og
retsvæsenet har hæmmet denne indsats.
Der er sket gode fremskridt med lovgivningstilpasningen på nøgleområder i
regelværket vedrørende det indre marked. Der er for de frie varebevægelser vedtaget
lovgivning for en lang række sektorer fra legetøj til lægemidler. Hvad angår de frie
kapitalbevægelser, er loven om hvidvaskning af penge blevet strammet, men der
mangler stadig en klar tidsplan for ophævelse af eksisterende anonyme bankkonti. På
området fri bevægelighed for tjenesteydelser skal kapitalmarkedstilsynet styrkes
yderligere. Der er gjort betydelige fremskridt på området intellektuel ejendomsret med
tilpasning til Fællesskabets regelværk, omend tilsynsorganernes effektivitet endnu
skal forbedres. I konkurrencelovgivningen findes der endnu nogle lakuner vedrørende
antitrust-reglerne, men lovgivningen om statsstøtte er blevet yderligere tilpasset.
På området
LQQRYDWLRQ
er der gjort gode fremskridt med overtagelsen af Fællesskabets
regelværk, hvad angår liberalisering af telemarkedet, gennem en styrkelse af
tilsynsorganet og afskaffelse af den aktuelle operatørs eksklusive rettigheder. På det
audiovisuelle område skal der gøres en yderligere indsats for tilpasning til
Fællesskabets regelværk, og det er især nødvendigt at styrke tilsynsmyndigheden.
På det sektorpolitiske område er der også sket en udvikling. For industriens
vedkommende har regeringen arbejdet til fremme af virksomhedsomstrukturering og
fremskyndet privatisering, særlig gennem revitaliseringsorganets arbejde, dog med
undtagelse af stålsektoren. På transportområdet er tilpasningen skredet frem i alle
sektorer, både højhastighedstog, landevejstransport, lufttransport, transport ad indre
vandveje og søtransport.
42
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
På området
¡NRQRPLVN RJ VRFLDO VDPK¡ULJKHG
er der registreret gode resultater. Hvad
angår socialpolitik og beskæftigelse, er beskæftigelsesstrategien på linje med EF-
principperne og -politikken, og dialogen mellem arbejdsmarkedets parter er blevet
styrket. På det regionalpolitiske område er den territoriale organisation på linje med
EF-klassifikationen, der er vedtaget en ny lov om regionaludvikling, og de
institutionelle rammer er blevet tydeliggjort.
Inden for
ODQGEUXJHW
er der sket fremskridt med forberedelserne til foranstaltninger til
gennemførelse af
GHQ I OOHV ODQGEUXJVSROLWLN,
særlig med ny lovgivning om oprettelse
af den statslige landbrugsinterventionsfond. Der er sket fremskridt med tilpasningen
af lovgivningen på
VXQGKHGV RJ SODQWHVXQGKHGVRPUnGHW.
Inden for
PLOM¡
skal der sættes ind på at overtage Fællesskabets regelværk vedrørende
luftforurening, affaldsforvaltning og vandkvalitet og vurdering af virkningerne på
miljøet. Desuden vil der skulle fastlægges mere sammenhængende mellemfristede
finansieringsstrategier.
På området
UHWOLJH RJ LQGUH DQOLJJHQGHU
er grænsekontrollen endnu mangelfuld, og
der kræves en bedre koordination mellem det ordinære politi og grænsepolitiet og
med toldmyndighederne. Der er ikke sket væsentlige fremskridt med bekæmpelsen af
korruption og organiseret kriminalitet.
Med hensyn til den administrative kapacitet fungerer de organer, der har ansvaret for
standarder og certificering af varer i almindelighed godt. På området tjenesteydelser
skal værdipapirkommissionen dog styrkes yderligere. På konkurrenceområdet skal
statsstøttetilsynsmyndigheden styrkes, medens kontoret for konkurrencebeskyttelse på
sin side er vel etableret. På landbrugsområdet er der sket fremskridt med indførelsen
af en administrativ struktur for de fælles markedsordninger, navnlig med vedtagelsen
af loven om den statslige landbrugsinterventionsfond. Inden for regionalpolitikken er
forberedelserne til strukturfondene skredet frem med inddelingen i territoriale enheder
i overensstemmelse med klassifikationen i Fællesskabets regelværk. På miljøområdet
er der givet tilladelse til en udvidelse af personalet i miljøministeriet og det tjekkiske
miljøinspektorat, men uddannelsen skal forbedres og de finansielle ressourcer øges.
Hvad angår retlige og indre anliggender, varetages visaspørgsmål nu af det
nyoprettede departement for immigration og grænsekontrol, og der er taget et første
skridt til reform af organisationsstrukturerne med henblik på at forbedre
grænsekontrollen. Dog er situationen på området i almindelighed betragtet ikke
tilfredsstillende på grund af manglende personale og ringe materiel samt
organisatoriske svagheder.
Størstedelen af prioriteterne i tiltrædelsespartnerskabet er blevet behandlet, men der
bør bygges videre på indsatsen hidtil til at realisere målene fuldt ud. Resultaterne har
været særlig positive i forbindelse med varebevægelser, beskæftigelse og sociale
anliggender og telekommunikation. På nogle områder er der dog ikke arbejdet nok
med prioriteterne på kort sigt. Det gælder selskabslovgivning, hvad angår
minoritetsaktionærer,
og
fri
bevægelighed
for
tjenesteydelser,
hvor
kapitalmarkedstilsynet ikke er blevet udbygget på passende måde. I den audiovisuelle
sektor er tilpasningen meget beskeden. Fremskridtene på området miljø og retlige og
indre anliggender har været begrænsede.
43
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442159_0044.png
Den Tjekkiske Republik er allerede gået i gang med flere af prioriteterne på
mellemlang sigt i tiltrædelsespartnerskabet.
(VWODQG
Estland opfylder fortsat de politiske Københavnskriterier. Landet har arbejdet på at
realisere de fleste prioriteter på kort sigt i 1999-tiltrædelsespartnerskabet på dette
område. Der er således blevet indført ændringer i sprogloven, der er blevet vedtaget et
statsintegrationsprogram for ikke-estere, dommeruddannelsen er blevet forbedret, og
antallet af ledige dommerembeder er blevet nedbragt. Der er endvidere taget skridt til
at forbedre Borgerrets- og Indvandringsnævnets kapacitet til at behandle ansøgninger
om opholdstilladelse og statsborgerskab. Der er kun sket begrænsede fremskridt med
moderniseringen af den offentlige forvaltning, og der må udarbejdes en global strategi
på dette område for at rette op på de nuværende mangler. De foranstaltninger, der
hidtil er blevet indført til forbedring af retssystemet, må videreføres, specielt hvad
angår uddannelsen af dommere. Koordineringen mellem de forskellige retsinstanser
må styrkes, og reformen af de straffe- og civilretslige systemer må fremskyndes.
Hvad angår integrationen af mindretal må Estland sikre, at sprogloven gennemføres i
overensstemmelse med internationale standarder og Europaaftalen. Ombudsmandens
beføjelser må udvides, specielt hvad angår beskyttelsen af mindretal.
For at opfylde prioriteterne på mellemlang sigt i 1999-tiltrædelsespartnerskabet på
disse områder må Estland fortsætte arbejdet med integrationen af ikke-statsborgere,
styrkelsen af kapaciteten i den offentlige forvaltning og forbedringen af retssystemet.
Estland har en fungerende markedsøkonomi og skulle være i stand til at klare
konkurrencepresset og markedskræfterne i Unionen i nær fremtid, forudsat at de
nuværende reformbestræbelser fortsættes.
Landet har gjort betydelige fremskridt med styrkelsen af den makroøkonomiske
stabilitet, omstruktureringen af virksomhederne og af finanssektoren og med
gennemførelsen af strukturreformer i energi- og forsyningssektorerne. De
lovgivningsmæssige, institutionelle og regulerende rammer er blevet oprettet og
håndhæves i det store og hele effektivt. Virksomhederne har tilpasset sig de
økonomiske forhold og bevaret deres konkurrenceevne udadtil.
Ikke desto mindre er underskuddet på de løbende poster stadigt stort, og der er ikke
sket tilstrækkelige fremskridt med begrænsningen af de offentlige udgifter, specielt
hvad angår reformen af pensionsordningerne og sundhedssystemet, kontrollen med de
lokale myndigheders udgifter og gældspolitik. De øvrige strukturreformer må
fuldføres, specielt omstruktureringen af olieskifersektoren og jordreformen.
Estland må fortsat tilpasse og konsolidere sin finanspolitik og forbedre
udgiftsforvaltningen, herunder kontrollen med de lokale myndigheders udgifter og
gældspolitik. Der må træffes foranstaltninger til at styrke reguleringssystemet i den
finansielle sektor, fuldføre privatiseringen af jord og sikre landbruget og de små- og
mellemstore virksomheder bedre adgang til markedsbaseret kredit. Der må udvikles
initiativer til forbedring af arbejdsmarkedets reaktion på den økonomiske vækst med
fokus på undervisning og uddannelse.
44
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Generelt er det gået støt fremad med tilpasningen af Estlands lovgivning på de fleste
af
UHJHOY UNHWV
områder. Skønt der er taget skridt til at etablere administrative
strukturer på de fleste områder, må Estland dog stadig gøre en betydelig indsats i den
henseende.
For så vidt angår
GHW LQGUH PDUNHG
er der gjort betydelige fremskridt med vedtagelsen
af en rammelovgivning og oprettelsen af de administrative strukturer til
standardisering og overensstemmelsesvurdering. Der må dog fortsat arbejdes på
indførelsen af et markedstilsyn. Der er også sket betydelige fremskridt med
tilpasningen af lovgivningen inden for
WHOHNRPPXQLNDWLRQ
og på
GHW DXGLRYLVXHOOH
RPUnGH.
Estlands lovgivning er i det store og hele allerede på linje med regelværket
på områderne
IUL EHY JHOLJKHG IRU NDSLWDO IUL OHYHULQJ DI ILQDQVLHOOH \GHOVHU
og
VHOVNDEVORYJLYQLQJ.
Den administrative kapacitet må imidlertid fortsat styrkes på disse
områder. Der må især fokuseres på at sikre effektiv beskyttelse af industriel og
intellektuel ejendomsret, herunder specielt bekæmpelse af piratkopierede og
varemærkeforfalskede varer. Skønt det går fremad med tilpasningen af lovgivningen,
må der stadig gøres en indsats inden for statsstøttekontrol og gensidig anerkendelse af
erhvervsmæssige kvalifikationer.
Inden for
EHVNDWQLQJ
er der sket fremskridt med tilpasningen af lovgivningen for
moms- og punktafgifter. Der må stadig arbejdes intensivt på at styrke
skatteadministrationen. Det må i den forbindelse betragtes som et tilbageskridt, at
tidsplanen for den gradvise tilpasning af punkafgifterne på brændstof er blevet trukket
tilbage. På
WROGRPUnGHW
er der kun sket begrænsede fremskridt med etableringen af de
retlige og administrative rammer. Estland må hurtigst muligt vedtage en tidsplan for
en progressiv og effektiv gennemførelse af toldtariffer og toldrelaterede
foranstaltninger. Det vil stadig kræve en betydelig indsats at få styrket landets
administrative og operationelle kapacitet til gennemførelse af
UHJHOY UNHW.
WUDQVSRUWRPUnGHW
har Estland gjort yderligere fremskridt med etableringen af de
retlige rammer. Det er i år gået fremad med gennemførelsen af normer for sikkerhed
til søs, men arbejdet må videreføres. Der kan kun konstateres begrænsede fremskridt
med tilpasningen af lovgivningen på
HQHUJLRPUnGHW.
ODQGEUXJVRPUnGHW
er der sket betydelige fremskridt med etableringen af de retlige
rammer og administrative strukturer til den fremtidige gennemførelse af den fælles
landbrugspolitik. Arbejdet med at indføre kvalitets- og handelsnormer for de
forskellige produkter og oprette markedsinterventionssystemer på linje med
UHJHOY UNHWV
må imidlertid videreføres. Tilpasningen af lovgivningen på
G\UH RJ
SODQWHVXQGKHGVRPUnGHW
er skredet fremad, men arbejdet hermed må fremskyndes. Der
kan konstateres visse fremskridt med tilpasningen af lovgivningen i
ILVNHULVHNWRUHQ,
idet landet har etableret de retlige rammer for udviklingen af en markedspolitik og
gennemførelsen af foranstaltninger til ressourceforvaltning, inspektion og kontrol
samt strukturel støtte. Her må stadig gøres en stor indsats, specielt for at styrke de
administrative strukturer og vedtage og gennemføre den eksisterende
rammelovgivning.
Selv om fremskridtene har været spredte, er der sket en udvikling i Estland på de
fleste områder inden for
VRFLDOSROLWLN.
Arbejdet må videreføres, idet der bør fokuseres
på at gennemføre og håndhæve den eksisterende lovgivning og styrke de
håndhævende organer.
45
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442159_0046.png
Inden for
UHJLRQDOSROLWLN
har udviklingen været begrænset. Skønt der har været tiltag
til at oprette de relevante strukturer på dette område, er der stadig en række
vanskeligheder, der må overvindes, og arbejdet med at etablere de retlige og
administrative rammer for indførelsen af EF's regional- og samhørighedspolitik må
videreføres. Estland har gjort betydelige fremskridt med indførelsen af en lovgivning
og oprettelsen af de relevante administrative strukturer til sikring af
ILQDQVNRQWURO.
Den interne finanskontrol er dog stadig svag og arbejdet hermed må fortsættes.
Estland har accelereret gennemførelsen af den eksisterende lovgivning i de fleste
sektorer på
PLOM¡RPUnGHW.
Arbejdet med at opbygge den relevante kapacitet til at
gennemføre og håndhæve lovgivningen må dog videreføres, specielt på lokalt plan.
Finansieringsplanerne for miljøinvesteringer må udvikles yderligere.
Siden den periodiske rapport fra 1999 har Estland fortsat gjort fremskridt med
tilpasningen af lovgivningen for
UHWOLJH RJ LQGUH DQOLJJHQGHU.
Arbejdet må imidlertid
videreføres, specielt hvad angår asyl, bekæmpelsen af organiseret kriminalitet,
herunder narkotikahandel, bekæmpelse af korruption i politiet og toldvæsenet,
opgradering af politistyrken og modernisering af udstyr og infrastruktur til kontrol ved
grænserne.
Hvad angår den
DGPLQLVWUDWLYH NDSDFLWHW
har Estland taget skridt til at oprette de
relevante strukturer på de fleste af
UHJHOY UNHWV
områder. Der må dog stadig gøres en
betydelig indsats for at sikre, at de eksisterende strukturer har den nødvendige
kapacitet til at håndhæve og gennemføre
UHJHOY UNHW
korrekt. Det bør derfor især
prioriteres, at de pågældende institutioner har tilstrækkelige beføjelser til at påtage sig
deres opgave, at koordineringen mellem de kompetente instanser fungerer effektivt,
og at personalet bliver bedre uddannet.
Estland har fortsat sit arbejde med de forskellige aspekter i alle de sektorer, der blev
prioriteret på kort sigt i 1999-tiltrædelsespartnerskabet, om end indsatsen har været
spredt. Estland har især opfyldt prioriteterne på det audiovisuelle område og inden for
telekommunikation, standardisering og overensstemmelsesvurdering, dyre- og
plantesundhed, transport, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen samt beskæftigelse
og arbejdsformidling. Prioriteterne inden for offentlige indkøb, arbejdslovgivning,
straffelovgivning, told og markedstilsyn er ikke blevet realiseret.
Estland er allerede begyndt at realisere nogle af de opgaver, der er prioriteret på
mellemlang sigt.
8QJDUQ
Ungarn opfylder fortsat de politiske Københavnskriterier.
Der er sket yderligere fremskridt med moderniseringen af den offentlige
administration som et resultat af den gradvise gennemførelse af
udviklingsprogrammet for 1999.
Skønt retssystemet fungerer tilfredsstillende, og der er sket fremskridt med
uddannelsen af dommerne i at anvende EF-regelværket, er det store antal sager, der
venter på at blive behandlet af højesteret, til hindring for udviklingen af en ensartet
retspraksis og fast jurisprudens. Der må rettes op på denne situation. De
46
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
længerevarende uddannelsesprogrammer for statstjenestemænd og dommere, som er
blandt prioriteterne på mellemlang sigt i tiltrædelsespartnerskabet, må fortsættes.
Skønt der er blevet indført en række væsentlige foranstaltninger til bekæmpelse af
korruption, er dette fortsat et problem, og indsatsen for at løse denne opgave må
fornys.
Ungarn respekterer fortsat de grundlæggende menneske- og frihedsrettigheder. De
overfyldte fængsler er imidlertid et voksende problem, som bør løses.
Som en af prioriteterne på mellemlang sigt i tiltrædelsespartnerskabet er Ungarn
begyndt
at
gennemføre
det
mellemsigtede
handlingsprogram
for
sigøjnerbefolkningen, som modtager finansiel støtte på nationalt og lokalt plan.
Programmet skal fremme integrationen af sigøjnerne og støtte dem i deres kamp for
lige ret til undervisning, kultur, beskæftigelse, bolig, sundhed og sociale ydelser. Der
må imidlertid fortsat arbejdes på gennemførelsen af dette program, hvis der skal opnås
konkrete resultater på mellemlang sigt.
Ungarn har en fungerende markedsøkonomi og skulle være i stand til at klare
konkurrencepresset og markedskræfterne i Unionen i nær fremtid, forudsat at de
nuværende reformbestræbelser fortsættes.
Der er gjort betydelige fremskridt med hensyn til at konsolidere den
makroøkonomiske stabilitet, gøre de løbende poster mere bæredygtige og styrke det
institutionelle grundlag for en markedsøkonomi. Landet har videreudviklet sin
infrastruktur og realiseret virksomhedsomstruktureringer. Der har været kraftig vækst
i oprettelsen af nye virksomheder, specielt ved direkte udenlandske investeringer.
Den langsomme fremgang med stabiliseringen af priserne giver imidlertid anledning
til bekymring, og der må for at bevare konkurrenceevnen udadtil anvendes en
veldoseret policy-mix, bl.a. må finanspolitikken fortsat konsolideres, specielt inden
for sundhed, transport og lokaladministration. Skønt arbejdsløsheden har været
faldende, er der betydelige regionale forskelle og mangel på kvalificeret arbejdskraft i
visse højvækstsektorer. Den finansielle sektor må i kraft af sin rolle som finansielt
mellemled sikre en bedre service til landets små og mellemstore virksomheder.
De ungarske myndigheder må forsat føre en velafbalanceret policy-mix og en
forsigtig og fleksibel monetær politik. Tilsynet i finanssektoren må forbedres
yderligere, specielt hvad angår pensionsfondene. Der må tages foranstaltninger til at
reducere de regionale forskelle og forbedre arbejdskraftens fleksibilitet og mobilitet.
De ovennævnte strukturelle reformer må fuldføres med henblik på at konsolidere
finanspolitikken.
Ungarn har fortsat gjort fremskridt med at tilpasse sin lovgivning og gennemføre
regelværket på de fleste områder og er således nået langt i sine forberedelser på
medlemsskab. Denne udvikling er generelt blevet fulgt op af relevante
foranstaltninger til opbygning af institutionerne.
I den forløbne periode er der konstateret gode fremskridt med
ORYJLYQLQJHQ IRU GHW
LQGUH PDUNHG,
specielt hvad angår den harmoniserede lovgivning og lovgivningen
efter den ny metode, forsikrings- og regnskabslovgivning og med gennemsigtigheden
47
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
og tilpasningen af visse statsstøtteordninger. Der må stadig gøres en indsats på dette
område, specielt med etableringen af et effektivt markedstilsyn og tilpasningen af
statsstøtte i form af skattefordele.
5HJHOY UNHWV
grundstrukturer for moms og
punktafgifter er allerede på plads i Ungarn, men der må fortsat foretages tilpasninger
VNDWWHRPUnGHW
for så vidt angår skattelempelser, undtagelser og direkte beskatning.
Det centrale forbindelseskontor må endvidere styrkes, ligesom det administrative
samarbejde og den gensidige bistand med skatteadministrationerne i medlemsstaterne
må udbygges. Der er gjort betydelige fremskridt på
WROGRPUnGHW,
og den nye toldlov
tager i stor udstrækning sit udgangspunkt i EF-toldkodeksen. På
WHOHNRPPXQLNDWLRQVRPUnGHW,
hvor markedet i princippet er åbent for konkurrence, må
Ungarns lovgivning fortsat tilpasses forskrifterne for forsyningspligtige ydelser.
I
ODQGEUXJVVHNWRUHQ
er regelværkets grundlæggende strukturer på plads, men de
administrative strukturer, der er nødvendige for gennemførelsen af den fælles
landbrugspolitik, er endnu ikke etableret. Tilpasningen til regelværket må
fremskyndes, specielt inden for dyre- og plantesundhed.
Der kun sket begrænsede fremskridt med tilpasningen af lovgivningen på
PLOM¡RPUnGHW
og det er nødvendigt at forbedre miljøministeriets administrative
kapacitet på grund af manglen på kvalificerede medarbejdere og spredningen af
ansvarsfordelingen for miljøspørgsmål.
Tilpasningen af lovgivningen på
WUDQVSRUWRPUnGHW
må fremskyndes, specielt i vej- og
lufttransportsektorerne, og der må oprettes nye institutioner for at sikre, at regelværket
gennemføres effektivt. I
HQHUJLVHNWRUHQ
er hovedprincipperne for det indre
energimarked blevet indført, men de skal nu implementeres, og det ungarske
energikontors kompetence må styrkes, således at det kan udføre de opgaver, det vil få
pålagt i det nye indre energimarked.
Der har derimod kunnet konstateres gode fremskridt med tilpasningen af lovgivningen
inden for
VRFLDOSROLWLN RJ EHVN IWLJHOVH
skønt der stadig må arbejdes på mange fronter
Ungarn har gjort betydelige fremskridt med udviklingen af de strukturer, der er
nødvendige for at iværksætte
UHJLRQDOSROLWLNNHQ
efter tiltrædelsen, selv om de
regionale strukturer endnu synes for svage til at kunne styre programmerings- og
beslutningsprocessen effektivt. På området
ILQDQVNRQWURO
vil det være nødvendigt at
styrke de interne og eksterne kontrolorganer, som har været oprettet et stykke tid, for
at sikre sund økonomisk forvaltning og kontrol af EF-midlerne på regionalt plan. De
ILQDQVLHOOH RJ EXGJHWP VVLJH EHVWHPPHOVHU
må forsat udbygges for at opfylde
fællesskabsbetingelserne for samfinansiering og flerårig programmering.
for at gennemføre
UHJHOY UNHW
om sundhed og sikkerhed, som skal indføres gradvis.
De nye strukturer, der er blevet etableret for den sociale dialog, kunne udnyttes bedre.
For så vidt angår
GHQ ¡NRQRPLVNH RJ PRQHW UH XQLRQ
et det vigtigste uløste spørgsmål
nødvendigheden af at konsolidere nationalbankens uafhængighed. På området
LQGXVWULSROLWLN
er situationen med hensyn til omstruktureringen af Ungarns stålindustri
stadig utilfredsstillende, og den plan, som Ungarn har vedtaget for omstruktureringen
af stålsektoren, må igen revideres. På området
UHWOLJH RJ LQGUH DQOLJJHQGHU
er der især
konstateret fremskridt inden for visapolitik, grænseforvaltning, indvandring og asyl.
Ungarn har arbejdet støt med opbygningen af sin administrative kapacitet til at
gennemføre
UHJHOY UNHW
på de fleste områder. Der er gjort yderligere fremskridt med
48
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442159_0049.png
reformen af den offentlige forvaltning, og der er fortsat blevet lagt vægt på at uddanne
personalet i administrationen og retsvæsenet i EU-anliggender. De fleste af de
institutioner, der er af central betydning for deltagelsen i det indre marked, er på
plads. Det er dog fortsat nødvendigt at konsolidere den administrative og juridiske
kapacitet på visse specifikke områder som statsstøttekontrol, markedstilsyn, transport,
miljø og dyre- og plantesundhed.
Ungarn har gjort en tilfredsstillende indsats for at opfylde de fleste prioriteter på kort
sigt i tiltrædelsespartnerskabet med undtagelse af landbrug, miljø, visse aspekter i det
indre marked, industripolitik og den økonomiske og monetære union. Ungarn er
allerede begyndt at realisere visse af prioriteterne på mellemlang sigt.
/HWODQG
Letland opfylder fortsat Københavnskriterierne i politisk henseende. I det forløbne år
er der gjort fremskridt i arbejdet med reformen af den offentlige forvaltning, bl.a. med
vedtagelse af en ny lov om den offentlige sektor; med forbedring af retsvæsenets
funktion; og med udarbejdelse af rammerne for bekæmpelse af korruption. Der blev
taget flere vigtige skridt til at støtte integrationen af ikke-statsborgere i det lettiske
samfund, herunder vedtagelse af en sproglov og gennemførelsesforordninger hertil,
der i alt væsentligt er i overensstemmelse med Letlands internationale forpligtelser og
Europaaftalen, samt af et program for integration af det lettiske samfund. Letland har
derved gjort fremskridt med hensyn til at behandle de kortfristede prioriteter i
tiltrædelsespartnerskabet fra 1999.
Det vil være nødvendigt at fortsætte og fremskynde reformerne af den offentlige
forvaltning, især med vedtagelse af central lovgivning; at styrke retsvæsenet
yderligere; og at fortsætte kampen mod korruption på bredt grundlag. På basis af den
nye lov om den offentlige sektor vil Letland skulle udvikle en professionel og stabil
offentlig tjeneste og forbedre den offentlige forvaltnings evne til at gennemføre og
forvalte regelværket, således som det blev henstillet i de relevante mellemfristede
prioriteter i tiltrædelsespartnerskabet fra 1999.
For at lette og fremme integrationen af personer uden statsborgerskab vil
naturaliseringsprocessens effektivitet skulle bevares, og sprogundervisningen i lettisk
skal videreføres og udbygges i overensstemmelse med de relevante mellemfristede
prioriteter i tiltrædelsespartnerskabet fra 1999. Det vil også være vigtigt at sikre, at der
tildeles tilstrækkelige ressourcer til foranstaltninger, der fremmer integrationen af
personer
uden
statsborgerskab.
Sprogloven
og
de
dertil
hørende
gennemførelsesforordninger behøver kun at blive anvendt og håndhævet i den
udstrækning, der er påkrævet af en legitim offentlig interesse, samt under hensyntagen
til proportionalitetsprincippet og i overensstemmelse med Letlands internationale
forpligtelser og Europaaftalen.
Letland kan anses for at være en fungerende markedsøkonomi og skulle kunne klare
konkurrencepresset og markedskræfterne i Unionen på mellemlang sigt, forudsat at
landet realiserer strukturreformerne og opretholder gennemførelsestempoet.
Letland har bevaret den makroøkonomiske stabilitet. Der er også gjort fremskridt med
hensyn til strukturreformer. De lovgivningsmæssige rammer for en markedsøkonomi
49
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
er stort set på plads, og mekanismerne for markedsadgang og -afgang fungerer stadig
mere tilfredsstillende. Den finansielle sektor er i øjeblikket lille, men fungerer godt.
Underskuddet på de løbende poster skal dog holdes under kontrol.
Virksomhedsprivatiseringen er endnu ikke afsluttet. Der er behov for betydelige
bestræbelser for at tilskynde til private og offentlige investeringer og for at forbedre
arbejdsstyrkens markedsorienterede færdigheder.
Myndighederne skal fortsat føre en politik med finansdisciplin, og en konsolidering af
statsfinanserne bør tilstræbes. Privatiseringen af de resterende store selskaber bør
gennemføres uden yderligere forsinkelser. Letland bør fortsat fremme oprettelsen af
virksomheder i landet ved at gøre procedurerne for adgang til markedet enklere og
mere gennemsigtige, ved at forbedre klimaet for udenlandske investorer yderligere og
ved at forbedre infrastrukturer og adgangen til finansiering. Den finansielle formidling
skal øges. Fleksibiliteten på arbejdsmarkedet skal også forbedres.
I det seneste år er Letland støt vedblevet med at gøre fremskridt med hensyn til at
tilpasse landets lovgivning til regelværket på de fleste områder. De samlede
fremskridt med hensyn til at styrke den administrative kapacitet har været mere
begrænsede, men Letland udfoldede ikke desto mindre bestræbelser for at
omstrukturere og styrke landets institutioner i flere sektorer og besluttede at oprette
flere nye organer i overensstemmelse med regelværkets bestemmelser.
Der kunne igen noteres gode fremskridt vedrørende det
LQGUH PDUNHG,
især med
vedtagelse af lovgivning om overensstemmelsesvurdering, markedstilsyn og
offentlige indkøb, samt love om beskyttelse af personoplysninger og
ophavsrettigheder, handelsloven og liberaliseringen af mange begrænsninger på
kapitalbevægelser. På dette grundlag og i overensstemmelse med regelværkets krav
vil det nu være vigtigt at udvikle de nødvendige institutionelle strukturer yderligere,
herunder reformere markedstilsynsmyndighederne og etablere et kontor for tilsyn med
offentlige indkøb samt et uafhængigt databeskyttelsesinspektorat. I det seneste år er
der gjort få synlige fremskridt med hensyn til håndhævelsen af intellektuelle
ejendomsrettigheder, der fortsat giver anledning til alvorlig bekymring. På området
for
WROG RJ EHVNDWQLQJ
er der taget opmuntrende skridt til at styrke de administrative
strukturer, og disse bestræbelser bør videreføres.
ODQGEUXJVRPUnGHW
er der i det seneste år taget skridt både med hensyn til tilpasning
og styrkelse af forvaltningen, men samlet er der kun gjort begrænsede fremskridt, og
forberedelserne til integrationen af Letlands landbrugssektor i Fællesskabet er stadig i
en tidlig fase. For så vidt angår
WUDQVSRUW
fortsatte fremskridtene sidste år med hensyn
til tilpasning af bestemmelser og navnlig også vedrørende styrkelse af forvaltningen,
bl.a. ved oprettelse af en uafhængig undersøgelsesmyndighed for civile flyulykker og
ved omstrukturering af de myndigheder, der er ansvarlige for søfartssikkerhed, hvor
der fortsat skal gøres en indsats for at opnå konkrete resultater. På
PLOM¡RPUnGHW
er der
gjort yderligere fremskridt med vedtagelsen af lovgivning, navnlig med hensyn til
miljøoplysning, naturbeskyttelse, affaldsbehandling og genetisk modificerede
organismer, og der blev også gjort en vis indsats for at styrke forvaltningen. Der skal
imidlertid stadig gøres meget arbejde. Der blev også gjort gode fremskridt med
hensyn til at tilpasse lovgivningen på området for
IRUEUXJHU RJ VXQGKHGVEHVN\WWHOVH.
50
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442159_0051.png
For så vidt angår
UHWOLJH RJ LQGUH DQOLJJHQGHU
blev der opnået fremskridt med hensyn
til visumbestemmelser og modernisering af lovhåndhævelsesorganer. Letland
udfoldede også betydelige bestræbelser med hensyn til grænsekontrol i det forløbne
år, og disse bestræbelser bør videreføres. Tilpasningen bør fuldføres for indvandring
og asyl, og Letland mangler stadig at tilslutte sig flere internationale konventioner.
Det vil også være nødvendigt med væsentlige yderligere skridt for at sikre, at alle
bestemmelser håndhæves fuldt ud. På området for
ILQDQVNRQWURO
har Letland gjort en
særlig indsats i det forløbne år, navnlig vedrørende intern finanskontrol, for hvilken
de administrative strukturer også er blevet styrket. Indsatsen bør videreføres, navnlig
på området for kontrolmekanismerne for førtiltrædelsesmidlerne.
På visse områder har fremskridtene med hensyn til tilpasning været langsommere.
Disse omfatter
IUL EHY JHOLJKHG IRU SHUVRQHU
samt
WHOHNRPPXQLNDWLRQ RJ
LQIRUPDWLRQVWHNQRORJLHU,
hvor de fleste af regelværkets krav endnu ikke er
gennemført. For så vidt angår
VRFLDOSROLWLN RJ EHVN IWLJHOVH
blev der gjort en vis
indsats, men central lovgivning er endnu ikke vedtaget. Med hensyn til
UHJLRQDOSROLWLN
vil Letland stadig skulle øge forberedelserne af tiltrædelsen af EU.
Letland har allerede haft forholdsvis vellykkede resultater med hensyn til at opbygge
sin forvaltning på nogle få af regelværkets områder. Disse omfatter det indre marked,
hvor f.eks. de institutioner, der er ansvarlige for banksektoren, konkurrencepolitikken
og statsstøtte, allerede har gjort vigtige indledende erfaringer. I de fleste sektorer
ligger der dog vigtige udfordringer forude. På områder såsom landbrug, miljø,
socialpolitik, retlige og indre anliggender samt regionalpolitik kan de ansvarlige
lettiske myndigheder endnu ikke forvalte regelværket tilfredsstillende. Generelt vil
den lettiske forvaltning fortsat skulle styrkes på alle områder sideløbende med og som
supplement til den generelle reformproces for den offentlige forvaltning.
I det seneste år er Letland begyndt at behandle næsten alle de relevante kortfristede
prioriteter i tiltrædelsespartnerskabet fra 1999 og har i de fleste tilfælde allerede
opnået en vis grad af succes. Dette omfatter især vedtagelse af flere centrale love om
det indre marked og af rammelovgivning i miljøsektoren samt arbejde på
moderniseringen af skatte- og toldforvaltningerne, bestræbelser vedrørende
søfartssikkerhed og modernisering af grænsestederne. Arbejdet med alle kortsigtede
prioriteter bør nu fortsætte, så de kan opfyldes så hurtigt som muligt. Indsatsen bør
først og fremmest rettes mod de områder af de kortsigtede prioriteter, hvor der hidtil
ikke er sket mærkbare fremskridt. Bortset fra nogle få specifikke aspekter vedrørende
det indre marked omfatter dette f.eks. prioriteter vedrørende beskæftigelse og sociale
anliggender samt retlige og indre anliggender.
Letland er allerede begyndt at arbejde hen imod at opfylde nogle af de mellemfristede
prioriteter i tiltrædelsespartnerskabet fra 1999, herunder prioriteter på området for
audiovisuel politik, forbrugerbeskyttelse, energi og transport.
/LWDXHQ
Litauen opfylder fortsat Københavnskriterierne i politisk henseende.
For så vidt angår reformer af den offentlige forvaltning har Litauen i
overensstemmelse
med
den
relevante
mellemfristede
prioritet
i
tiltrædelsespartnerskabet gjort fremskridt med hensyn til at gennemføre lovgivningen
51
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
om den offentlig forvaltning og embedsværket. Ved fortsættelsen af denne reform
skal yderligere spørgsmål behandles, nemlig lønniveauet, efteruddannelse og
forbedret koordination mellem ministerierne.
Der er sket betydelige fremskridt med reformen af retsvæsenet med vedtagelsen af
civilloven og straffeloven. Denne reform skal fuldføres gennem vedtagelse og
gennemførelse afny lovgivning på civil- og straffeprocess området, hvilket bl.a. bør
bidrage til en hurtigere domstolsbehandling. Bestræbelserne vedrørende reformer af
retsvæsenet skal fremskyndes, navnlig med hensyn til uddannelse af dommere og
anklagere, besættelse af alle ledige stillinger og forbedring af domstolenes funktion,
navnlig de administrative domstole.
For så vidt angår kampen mod korruption skal de vigtige foranstaltninger, der allerede
er truffet, suppleres med vedtagelsen af en national strategi for bekæmpelse af
korruption. Håndhævelsen skal forbedres væsentligt ved at styrke de relevante organer
og sikre, at de koordinerer deres arbejde effektivt.
Litauen kan anses for at være en fungerende markedsøkonomi og skulle kunne klare
konkurrencepresset og markedskræfterne i Unionen på mellemlang sigt, forudsat at
landet fortsætter med at gennemføre det igangværende strukturreformprogram og
gennemfører yderligere nødvendige reformer.
Litauen har bevaret den makroøkonomiske stabilitet og har reduceret de finansielle og
eksterne ubalancer og statens indblanding. De beskyttelsesforanstaltninger, som blev
indført efter krisen i Rusland, er stort set blevet ophævet. Der er sket betydelige
fremskridt med privatiseringen af banksektoren. Der er også gjort fremskridt med
vedtagelsen af vigtige love med henblik på omstrukturering og liberalisering af
energimarkedet. Tilbagegivelsen af jord er næsten afsluttet.
Der er imidlertid behov for at bevare finansdisciplinen og holde underskuddet på de
løbende poster under kontrol. De offentlige finansers bæredygtighed på mellemlang
sigt er endnu ikke sikret. Konkursprocedurerne fungerer stadig ikke ordentligt. Den
fysiske og menneskelige kapital skal udvikles yderligere, og finanssektoren er fortsat
svag. Der er plads til yderligere handelsintegration med EU.
Myndighederne
vil
skulle
vedtage
ændringerne
af
konkurs-
og
omstruktureringslovene og skal derefter sikre, at de håndhæves effektivt.
Finansdisciplinen må opretholdes, og de offentlige finansers bæredygtighed på
mellemlang sigt skal sikres. Den planlagte pensionsreform må nu gå ind i
gennemførelsesfasen. Reformerne vedrørende forbedring af finanssektoren skal
afsluttes, så moderniseringen af produktionskapaciteten kan fremmes.
Arbejdsmarkedet skal gøres mere fleksibelt.
Litauen har samlet set gjort betydelige fremskridt med hensyn til gennemførelse og, i
mindre grad, anvendelse af regelværket. Der er behov for yderligere fremskridt,
navnlig på områder såsom beskatning, landbrug, regionalpolitik og finanskontrol.
Styrkelsen af den administrative kapacitet, der delvis har været hæmmet af
budgetmæssige begrænsninger, bør fortsætte på en vedvarende og mere
sammenhængende måde.
52
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Med hensyn til det
LQGUH PDUNHG
har Litauen gjort fremskridt, navnlig vedrørende
IUL
EHY JHOLJKHG IRU YDUHU
(standardisering og markedstilsyn), selv om vedtagelsen af
europæiske harmoniserede standarder bør fremskyndes. Gennemførelsen af
lovgivningen om
RIIHQWOLJH LQGN¡E
er fortsat, men der bør ske en yderligere styrkelse
af den administrative kapacitet og uafhængigheden hos kontoret for offentlige indkøb.
Der har været betydelige fremskridt på
NRQNXUUHQFHRPUnGHW
med vedtagelse af
statsstøtteloven, men der skal fortsat sikres en effektiv håndhævelse og styrkelse af de
relevante administrative strukturer. Der er noteret yderligere fremskridt i retning af en
total tilpasning på området for
IUL EHY JHOLJKHG IRU NDSLWDO,
men nogle tilbageværende
begrænsninger
skal
ophæves.
Tilpasningen
vedrørende
intellektuelle
ejendomsrettigheder er skredet frem; håndhævelsen er imidlertid stadig meget ringe.
Der er gjort fremskridt med hensyn til at styrke den administrative kapacitet på
EHVNDWQLQJVRPUnGHW,
men der kan kun meldes om meget begrænsede fremskridt med
hensyn til tilpasning. Litauen har gjort fremskridt på
WROGRPUnGHW.
Der er imidlertid
behov for en yderligere indsats med hensyn til gennemførelse og administrativ
kapacitet.
Der er sket betydelige fremskridt med hensyn til en tilpasning til regelværket for
GHW
DXGLRYLVXHOOH RPUnGH.
Der er sket en udvikling i
WHOHNRPPXQLNDWLRQVVHNWRUHQ
med
beslutningen om at etablere en uafhængig tilsynsmyndighed. Denne myndighed vil
skulle være fuldt funktionsdygtig.
Litauen har gjort visse fremskridt med hensyn til at etablere det retlige og
administrative fundament med henblik på at forberede deltagelsen i
GHQ I OOHV
ODQGEUXJVSROLWLN,
men der er stadig behov for store fremskridt med hensyn til
tilpasning og administrativ kapacitet. Tilpasningen vedrørende dyre- og
plantesundhedsmæssige anliggender er fortsat, og veterinærforvaltningen er blevet
reorganiseret. Litauen er begyndt at tilpasse sin lovgivning til regelværket med hensyn
til forvaltning af
ILVNHULUHVVRXUFHU
og har delvist strømlinet den relevante
institutionelle struktur. De retlige rammer for markedsregulering og strukturstøtte skal
udvikles.
Litauen er vedblevet med at gøre fremskridt på
PLOM¡RPUnGHW
og har nu gennemført en
rimelig grad af tilpasning, skønt der stadig er store forskelle mellem forskellige
sektorer. På grund af de store nødvendige investeringer giver anvendelsen af reglerne
stadig anledning til alvorlig bekymring, navnlig vedrørende vand, affald og
industriforurening samt risikostyring.
WUDQVSRUWRPUnGHW
er Litauen fortsat med at tilpasse sin lovgivning og har gjort
betydelige fremskridt, navnlig på området for vejtransportsikkerhed, lufttransport og
søfartssikkerhed. En gennemførelse vil imidlertid stadig kræve betydelige ressourcer.
For så vidt angår
HQHUJLVHNWRUHQ
har Litauen gjort betydelige fremskridt med hensyn
til at gennemføre den nationale energistrategi, navnlig gennem vedtagelse af loven om
nedlukning af reaktor 1 i Ignalina-kernekraftværket og andre vigtige love; dette giver
et grundlag for omstrukturering af sektoren og liberalisering af markedet.
Der er gjort visse fremskridt med gennemførelsen og anvendelsen af regelværket for
GHW VRFLDOH RPUnGH,
navnlig med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.
Der er behov for en yderligere indsats for så vidt angår arbejdsmarkedslovgivning og
dialogen mellem arbejdsmarkedets parter. Gennemførelse og håndhævelse giver
stadig anledning til bekymring. Den aktive rolle, der spilles af ombudsmanden for lige
53
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442159_0054.png
muligheder, skal bemærkes. På området for
LQGXVWULSROLWLN
har Litauen yderligere
udviklet de politiske og retlige rammer for en dybtgående omstrukturering af landets
industri. Indsatsen har imidlertid været rettet mod konceptuelle aspekter, og der er
ikke sket meget med hensyn til gennemførelse. Den nye lovgivning om konkurser og
virksomhedsomstrukturering er stadig ikke vedtaget.
På området for
UHJLRQDOSROLWLN
er der gjort fremskridt vedrørende etablering af de
retlige rammer, selv om der er alvorlige svagheder med hensyn til den administrative
kapacitet. Trods betydelige bestræbelser er
ILQDQVNRQWUROOHQ
i Litauen endnu ikke i
overensstemmelse med internationalt accepteret praksis, navnlig vedrørende intern
revision. Der er gjort fremskridt med hensyn til reformen af
EXGJHWV\VWHPHW,
og disse
bestræbelser skal videreføres.
Der er gjort fremskridt inden for de fleste områder i forbindelse med
UHWOLJH RJ LQGUH
DQOLJJHQGHU,
både med hensyn til tilpasning af lovgivningen og den administrative
kapacitet. En generel og alvorlig svaghed på de fleste områder i forbindelse med
retlige og indre anliggender er imidlertid den manglende evne til at sikre en effektiv
koordination mellem relevante institutioner og organer.
Efterhånden som der gøres fremskridt med tilpasningen af Litauens lovgivning, skal
opmærksomheden i stigende grad rettes mod at styrke den administrative kapacitet, så
der sikres en effektiv gennemførelse og håndhævelse af regelværket. Der er udfoldet
visse bestræbelser i denne forbindelse. Særlig er visse eksisterende institutioner blevet
reformeret, såsom veterinær- og markedstilsynsorganer, og der er fastlagt et
retsgrundlag for oprettelse af nye institutioner, f.eks. forbrugerbeskyttelsesrådet. De
budgetmæssige begrænsninger, som Litauen har været ude for i
rapporteringsperioden, har imidlertid indskrænket nye institutioners evne til at fungere
effektivt samt hæmmet den nødvendige styrkelse af eksisterende strukturer.
Samlet set har Litauen gjort tilfredsstillende fremskridt med hensyn til at opfylde
tiltrædelsespartnerskabets kortfristede prioriteter, især for så vidt angår økonomiske
reformer.På nogle områder, som f.eks. landbrug, beskatning og administrativ
kapacitet (herunder forvaltning af og kontrol med EU-midler), er der dog stadig behov
for yderligere fremskridt. Litauen er allerede begyndt at behandle en række af
tiltrædelsespartnerskabets mellemfristede prioriteter.
0DOWD
Malta opfylder fortsat de politiske kriterier, der blev fastsat i København. Maltas
institutioner er demokratiske og velfungerende, og der er ingen særlige problemer på
menneskerettighedsområdet. Kravene til grundlæggende borgerlige og politiske
rettigheder er stadig opfyldt. Den generelle situation er tilfredsstillende, såvel i
økonomisk, social som kulturel henseende.
Det er dog et problem, at et større antal civilretlige sager stadig afventer behandling
ved domstolene. Landet bør fortsat arbejde på en mere effektiv gennemførelse af
flygtninge- og ligestillingspolitikken og reformen af den offentlige administration.
Malta har en velfungerende markedsøkonomi og forventes at kunne klare
konkurrencepresset og markedskræfternes frie spil i Den Europæiske Union.
54
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Landets økonomi begynder at vise de første tegn på en kraftigere makroøkonomisk
aktivitet. Statens flerårige budgetplanlægning har allerede bevirket et første fald i det
offentlige underskud. Der er gjort fremskridt med hensyn til tilrettelæggelsen af
omstrukturerings- og privatiseringsprogrammer og igangsættertiltag.
Statens underskud er dog stadig meget højt; det må reduceres yderligere, hvis det
makroøkonomiske miljø skal forbedres. Priskontrollen er endnu ikke helt afskaffet, og
dette medfører en fordrejning af de relative priser samt en ineffektiv
ressourceallokering. Staten har stadig for stor indflydelse på flere dele af økonomien.
Omstruktureringen af offentlige værker og tabsgivende offentligt ejede virksomheder
trækker ud.
Myndighederne må sørge for at få afsluttet konsolideringen af de offentlige finanser -
og herunder også reformen af socialvæsenet - hvis man skal opnå et holdbart budget
på længere sigt. De markedsfordrejende elementer må fjernes, og man må gå i gang
med at føre den planlagte strukturreform ud i livet. Statens indflydelse på økonomien
må neddrosles yderligere; med henblik herpå må man færdiggøre planerne for
liberalisering af handels- og kapitalområdet, sænke statsstøtten endnu mere, stimulere
til mere konkurrence inden for en række forskellige sektorer, og føre statens
privatiseringsplaner ud i livet.
Siden forrige rapport er der blevet sat gang i arbejdet på at tilpasse lovgivningen til
Fællesskabets regelværk, og der er gjort fremskridt på de fleste områder, omend ikke i
samme omfang på alle. Landet har også sat gang i arbejdet på at styrke
administrationens kapacitet til at varetage opgaverne i forbindelse med tiltrædelsen,
og de første resultater heraf begynder at vise sig.
Der er gjort et vist fremskridt med hensyn til overtagelsen af regelværkets
bestemmelser for det indre marked. Der har været god fremgang med hensyn til
tilpasning af lovgivningen til Fællesskabets regelværk for så vidt angår industriel og
intellektuel ejendomsret, og Maltas lovgivning er nu tæt på fuldstændig
overensstemmelse for så vidt angår selskabslovgivningen. Landet har vedtaget en ny
lov om standardisering, men der kræves endnu en indsats, inden lovgivningen er bragt
helt i overensstemmelse med den nye og globale metode og de sektorspecifikke
direktiver er omsat i national lovgivning. Lovgivningen om offentlige indkøb må også
justeres på visse punkter, inden den svarer til regelværket. På trods af visse fremskridt
med hensyn til etablering af fri bevægelighed for kapital og tjenesteydelser, mangler
der endnu meget, inden landets lovgivning stemmer overens med regelværket på disse
felter. Hvad angår fri bevægelighed for personer, må der gøres endnu en kraftig
indsats for at sikre, at alle bestemmelser i Maltas lovgivning stemmer overens med
Fællesskabets regler. På konkurrenceområdet må der gøres en større indsats for at
etablere et ordentligt kontrolsystem for statsstøtte.
Der er offentliggjort to hvidbøger om industriudvikling og privatisering, og oprettet et
institut til fremme af små virksomheder; dette har givet bedre rammer for
udarbejdelse af en politik for industrien og de små og mellemstore virksomheder.
Gennemførelsen af privatiseringsprogrammet trækker imidlertid i langdrag.
Landet har gjort fremskridt inden for socialpolitikken, men det er påkrævet med et
yderligere tilpasningsarbejde på dette felt, ikke mindst hvad angår
arbejdsmarkedslovgivningen samt sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.
55
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
På skatteområdet kan det nævnes, at der med genindførelsen af moms er skabt
grundlag for en tilpasning af skattelovgivningen. Der må imidlertid gøres endnu et
stykke arbejde inden for moms og punktafgifter. Selv om der er arbejdet kraftigt på
toldområdet, må der gøres endnu en indsats, både for i højere grad at tilpasse
lovgivningen til Fællesskabets regelværk på området, og for at forbedre
administrationens kapacitet til at håndhæve bestemmelserne.
Der er gjort gode fremskridt på telekommunikations-, kultur- og AV-området.
Forudsat at arbejdet fortsættes, kan det forventes, at lovgivningen i løbet af ganske
kort tid vil være bragt i overensstemmelse med Fællesskabets regelværk, efter
vedtagelsen af sekundær lovgivning.
På statistikområdet fortsætter landets statistiske kontor, der allerede har gjort store
fremskridt, arbejdet på at bringe sine metoder i overensstemmelse med EF's
standarder. Hvad styringen af finanserne angår, har man nu skabt det fornødne
institutionsgrundlag ved at styrke rigsrevisionen og gennemføre en reform af statens
interne revisionssystem. Dette fremskridt bør underbygges med en passende
personaleuddannelse.
Med hensyn til retsvæsen og indre anliggender er der gjort kraftige fremskridt, idet
der bl.a. er vedtaget en ny asyllov. Der mangler endnu en del arbejde med hensyn til
databeskyttelse, indvandring, visumpolitikken, samarbejde på retsområdet og
styrkelsen af administrationens kapacitet.
Inden for landbrug, miljø og regionalpolitik er der kun sket meget lidt. Landet
mangler stadig at overtage de meste af regelværkets mange bestemmelser på
landbrugs- og miljøområdet. Specielt hvad angår miljøet mangler man endnu at
opstille en overordnet politik for vedtagelse og gennemførelse af bestemmelserne i
Fællesskabets regelværk på dette område. Inden for regionalpolitikken har Malta
endnu ikke truffet skridt til at forberede sig på, hvordan strukturfondene skal
administreres. Det er nødvendigt med en kraftig og højt prioriteret indsats på disse tre
felter.
Det ser ud til, at Maltas administration har det fornødne personale, men der er stadig
behov for en stor omstrukturering og mere personaleuddannelse, hvis landet skal
kunne iværksætte regelværket på de enkelte områder. Man arbejder herpå. I løbet af
det sidste år er der sket en kraftig forbedring af administrationens kapacitet inden for
statistik og finanskontrol. Med henblik på at forbedre landbrugsadministrationen og
styrke skatte- og toldadministrationen har man igangsat forskellige store projekter,
bl.a. et integreret administrationskontrolsystem. Arbejdet på disse felter må
videreføres.
Det gælder generelt, at Malta må sørge for en væsentlig styrkelse af kapaciteten til at
administrere bl.a. markedsovervågning og -certificering, håndhævelsen af den
intellektuelle og industrielle ejendomsret, og varetagelsen af søfart og sikkerhed til
søs. Der kræves også en kraftig indsats inden for miljø og regionalpolitik. Med hensyn
til retsvæsen og indre anliggender bør man forbedre administrationens kapacitet til at
behandle asylsager og til at varetage samarbejdet på politi- og domstolsområdet. Det
bør sikres, at det nyoprettede statsstøttetilsyn og tilsynsmyndigheden for
telekommunikation fungerer efter hensigten.
56
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442159_0057.png
De fleste af de punkter, der i henhold til tiltrædelsespartnerskabet skulle tages op til
behandling først, er helt eller delvist blevet bragt i orden. Der er navnlig gjort
fremskridt inden for industripolitik og inden for retsvæsen og indre anliggender. Det
er påkrævet med en yderligere indsats på statsstøtte- og miljøområdet.
Malta er allerede gået i gang med at tage fat på flere af de punkter, der skal løses på
mellemlangt sigt.
3ROHQ
Polen opfylder fortsat de politiske kriterier, der blev fastsat i København.
Polen har taget de første skridt til en reform af retsvæsenet og er gået i gang med at
søge at afvikle de værste flaskehalse på de felter, hvor man sidste år påpegede, at en
indsats var nødvendig. Foranstaltninger på disse felter er vigtige, da eksistensen af et
effektivt retsvæsen er et nødvendigt element i gennemførelsen og håndhævelsen af
Fællesskabets regelværk. På samme måde har man taget de første skridt til
bekæmpelse af korruptionen, men det er påkrævet med en yderligere indsats, idet der
bl.a. må vedtages den fornødne lovgivning. Udviklingen har været mindre markant
med hensyn til ligestillingsproblematikken.
Det er nødvendigt at gå videre med og intensivere indsatsen på disse felter, hvis man
skal være sikker på, at alle foranstaltninger er vedtaget inden tiltrædelsen. Dette
gælder navnlig for reformen af retsvæsenet, hvor de punkter, der blev prioriteret på
mellemlangt sigt i tiltrædelsespartnerskabet, endnu ikke er bragt i orden.
Polen har en velfungerende markedsøkonomi og forventes på kort sigt at kunne klare
konkurrencepresset og markedskræfternes frie spil i Den Europæiske Union, forudsat
at landet fuldfører den igangværende reform.
Landet har formået at opretholde en passende makroøkonomisk stabilitet, og dets
vækstresultater har igen været imponerende. Privatiseringen forløber med
opmuntrende fart, og man har videreført omstruktureringen inden for følsomme
sektorer såsom kul- og forsvarsindustrien.
På en række punkter må der dog konstateres en vis økonomisk skævhed: inflationen er
høj, og underskuddet på betalingsbalancens løbende poster er forværret i en sådan
grad at det er et spørgsmål om situationen er holdbar. Det er stadig en udfordring at
sikre den budgetpolitiske holdbarhed. Der er forsinkelser i privatiseringen af
stålsektoren og i omstruktureringen af landbruget. Store del af den statsejede
virksomhedssektor mangler stadig at blive omstruktureret.
Der er brug for både makroøkonomiske og strukturpolitiske foranstaltninger. Der må
ske en budgetmæssig tilpasning og bestræbelserne på at sikre de offentlige finansers
holdbarhed må fortsættes. Man mangler endnu at gennemføre forskellige reformer til
forbedring af markedets funktion, således bør konkursprocedurerne forbedres, og man
må afslutte arbejdet med at fastsætte lovgivnings- og tilsynsrammer for
finansinstitutioner uden for banksektoren. Der må stadig træffes foranstaltninger til at
forbedre landets infrastrukturer og arbejdsmarkedets respons på ændringerne i de
økonomiske forhold.
57
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
De tiltag, der er truffet siden debatten i parlamentet om europæisk integration i
februar, og herunder oprettelsen af et parlamentsudvalg for EU-lovgivning, begynder
allerede at bære frugt i form af en hurtigere vedtagelse af regelværket, end hvad der
var tilfældet i foregående rapportperiode. Selvom der allerede er gjort meget for at
sætte skub i tingene, må dette arbejde intensiveres yderligere, og lovgivningsrytmen
bør fremskyndes. Behovet for en yderligere indsats gør sig især gældende i
forbindelse med arbejdet på at forbedre administrationens kapacitet til at iværksætte
regelværket. Der er gjort et vist fremskridt i denne henseende, bl.a. hvad angår den
konkrete gennemførelse af lovgivningen på statsforvaltningsområdet, men
gennemførelsen holder ikke trit med lovgivningsarbejdet.
Set i forhold til 1999-rapporten har der været fremgang med hensyn til vedtagelse af
love på centrale områder af Fællesskabets regelværk såsom markedsforhold,
standardisering, certificering og statsstøtte. I disse tilfælde har man vedtaget den
fornødne rammelovgivning. Vægten må nu lægges på den sekundære lovgivning, der
kræves for at gennemføre regelværket på disse felter, samt den hertil fornødne
administrationskapacitet. Det er en velkommen udvikling, at der er vedtaget en ny lov
om intellektuel ejendomsret; derimod er loven om industriel ejendomsret stadig ikke
vedtaget på grund af forskellige vanskeligheder. Der har også være fremgang i
lovgivningsarbejdet vedrørende forbrugerbeskyttelse. Det er stadig nødvendigt at
styrke tilsynsinstansernes kapacitet og kompetence og at informere bedre om de nye
love.
Med hensyn til fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser har Polen tidligere udvist
fine resultater, men der har kun været beskeden fremgang i løbet af rapportperioden.
Også inden for offentlige indkøb og fri bevægelse for personer er der et presserende
behov for en hurtig indsats hvis Polen skal integreres i det indre marked uden
problemer.
Der har været nogen fremgang inden for industripolitikken, i første række inden for
automobilsektoren, men mangelen på konkrete fremskridt inden for
omstruktureringen af stålsektoren giver anledning til bekymring.
Inden for landbruget har der været fremgang med udarbejdelsen af en plan for
udvikling af landdistrikterne, men der er endnu ikke opstillet nogen klar,
helhedsorienteret, fuldt budgetlagt planlægning for denne sektor. Sammenfattet må
det konstateres, at Polen endnu ikke har iværksat de gennemgribende omlægninger,
der kræves inden for landbrug og fiskeri i henseende til politik, regelværk og
strukturer, og at lovgivningsarbejdet er forsinket inden for begge disse sektorer.
På miljøområdet er der kun gjort små fremskridt i vedtagelsen af love på trods af, at
der er lagt et stort arbejde i udarbejdelsen af lovudkast; det samme er tilfældet inden
for energi- og transportsektoren. Rammelovgivningen er ikke omsat i national
lovgivning. Inden for disse tre sektorer kræves der endnu en indsats til forbedring af
administrationens kapacitet.
Der har været væsentlig fremgang inden for regionalpolitikken; der må dog oprettes
instanser til gennemførelse af den nationale udviklingsplan og bestemmelserne på
NUTS-området. På det sociale område er der kun gennemført et beskedent arbejde, og
spørgsmålet om håndhævelsen af lovgivningen giver stadig anledning til bekymring, i
særlig grad med hensyn til arbejdsmarkedets institutioner.
58
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442159_0059.png
Der kan konstateres en vis fremgang med hensyn til retsvæsen og indre anliggender, i
første række inden for grænsebevogtning og -kontrol, idet der nu er fastlagt en
helhedsstrategi på området. Gennemførelsen heraf vil kræve en stor indsats og god
koordination mellem de berørte instanser. Der arbejdes kraftigt på at forbedre
retsvæsenets effektivitet, og dette arbejde må videreføres. Overensstemmelsen er
mangelfuld på visse områder, og det er påkrævet med en kraftig forbedring af
retshåndhævelsen, og i første række politiets bekæmpelse af organiseret kriminalitet.
Både hvad angår overtagelsen af regelværket på toldområdet og med hensyn til
tilvejebringelsen af en effektiv implementeringskapacitet er det nødvendigt med en
kraftig indsats; det samme gælder finanskontrollen.
Polen har gjort store fremskridt i tilpasningen af sin lovgivning, men landet må gøre
endnu en indsats for at tilpasse og styrke de instanser, som bliver nødvendige efter
tiltrædelsen. Dette gælder ikke blot den centrale og regionale administrations
kapacitet - omend dette klart er det primære krav - men også andre involverede parter,
virksomhedsledere, NGO'er samt befolkningen generelt, dvs. alle der er involveret i
gennemførelsen af regelværket i bredeste forstand. Inden for den statslige og
offentlige forvaltning må der gøres en specifik og kraftig indsats for at gøre hele den
polske administration mere stabil, mere uafhængig og mere effektiv.
Dette afspejles i det omfang, hvori de kortfristede prioriteringsopgaver i
tiltrædelsespartnerskabet er blevet løst. Der har været fremgang med hensyn til de
regelværkbaserede elementer, bl.a. inden for certificering og statsstøtte, men der må
fortsat gøres en indsats for at styrke landets kapacitet for så vidt angår beskyttelse af
den intellektuelle ejendomsret, certificering, statsstøtte, landbrugs- og regionalpolitik,
socialvæsen, toldvæsen, samt retsvæsen og indre anliggender.
Polen er allerede gået i gang med at tage fat på visse mellemfristede
prioriteringsopgaver i tiltrædelsespartnerskabet.
5XP QLHQ
Rumænien opfylder fortsat de politiske kriterier der blev fastsat i København.
Regeringen har vist politisk vilje til at finde en løsning på problemerne med
institutionsbørn, og der er gjort fremskridt. Ansvaret for institutionerne er overført til
de lokale myndigheder, man har vedtaget en national strategi for strukturreform, og
der er afsat de nødvendige budgetmidler. Rumænien kan derfor siges at have opfyldt
de kortfristede prioriteringer i tiltrædelsespartnerskabet fra 1999. Kommissionen vil
imidlertid fortsat følge situationen nøje for at sikre, at denne positive politiske
udvikling munder ud i en omfattende reform og en forbedring af de faktiske levevilkår
i de pågældende institutioner.
Hvad angår behandlingen af sigøjnerne, giver den omfattende fortsatte diskriminering
anledning til alvorlig bekymring. Tiltrædelsespartnerskabets kortfristede prioriteringer
er stadig ikke opfyldt (der skal udarbejdes en national strategi for sigøjnerne, og der
skal afsættes tilstrækkelige økonomiske midler til mindretalsprogrammer), og
fremskridtene er begrænset til programmer, der tager sigte på at forbedre adgangen til
uddannelse.
Der kan konstateres stadige forbedringer i retsvæsenet - selv om reformprocessen skal
fortsættes og konsolideres i overensstemmelse med tiltrædelsespartnerskabets
59
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
kortfristede prioriteringer. Der skal gøres yderligere fremskridt med hensyn til
demilitarisering af politiet og andre organer, der er underlagt Indenrigsministeriet (en
mellemfristet prioritering i tiltrædelsespartnerskabet).
Rumænien har veludviklede demokratiske institutioner, men beslutningsprocessen er
fortsat svagt funderet. Trods de initiativer, der er truffet i løbet af det sidste år, har
regeringen valgt at lovgive ved hjælp af dekreter, og der bør ske markante
forbedringer af konsultationsprocessen i forbindelse med lovforslag.
Hvad den administrative kapacitet angår, har Rumænien opfyldt tiltrædelsespartner-
skabets kortfristede prioriteringer, idet landet har vedtaget en lov om
statsforvaltningen og oprettet et statsforvaltningsorgan. På grundlag heraf bør der
udarbejdes et omfattende reformprogram for den offentlige administration. Især bør
man være meget opmærksom på at sikre, at de decentraliserede ansvarsområder får
stillet tilstrækkelige økonomiske og menneskelige ressourcer til rådighed på lokalt
plan. Der er ikke gjort store fremskridt med at begrænse korruptionen, og
koordineringen mellem de forskellige initiativer til bekæmpelse af korruptionen, der
er blevet iværksat, bør forbedres.
Rumænien kan ikke betragtes som en velfungerende markedsøkonomi, og landet er
ikke i stand til klare det konkurrencemæssige pres og hamle op med
markedskræfterne i EU på mellemlang sigt. Landet har ikke markant forbedret sine
økonomiske fremtidsudsigter.
Rumænien har gjort nogle fremskridt med hensyn til makroøkonomisk stabilisering;
der er kommet gang i væksten igen, og eksporten er øget. Rumænien har vedtaget
økonomiske programmer og strategier efter aftale med de internationale finansielle
institutioner og EU. Den brede politiske konsensus om den økonomiske strategi på
mellemlang sigt viser, at der er en klar bevidsthed om behovet for økonomiske
reformer.
Der er imidlertid alvorlige vanskeligheder med at føre disse aftaler ud i livet og med
at nå frem til beslutninger om centrale reformer på mellemlang sigt. Det skrøbelige
makroøkonomiske miljø, de usikre retlige og institutionelle rammer samt den lidt
svingende reformvilje er fortsat en hindring for den økonomiske udvikling. Mange af
de institutioner, der er påkrævet for at sikre en velfungerende markedsøkonomi, findes
enten ikke eller er for svage til at gøre en effektiv indsats. Utilstrækkelige reformer og
en stadig større sort økonomi har svækket resultaterne af den makroøkonomiske
stabilisering. Det forhold, at der ikke findes et sundt og velfungerende finansielt
system, er en hæmsko for den økonomiske aktivitet. En meget stor del af
virksomhedssektoren mangler endnu at gå i gang med en omstrukturering eller har
endnu ikke afsluttet den. Der har været et fortsat fald i investeringerne, hvilket har
forsinket den nødvendige modernisering på udbudssiden i økonomien.
Der er et påtrængende behov for en omfattende og veltilrettelagt gennemførelse af de
programmer, der er aftalt med de internationale institutioner og af de foranstaltninger,
der skal træffes for at opfylde målsætningerne i den økonomiske strategi på
mellemlang sigt. En forbedring af den finansielle disciplin bør prioriteres, ligesom der
bør skabes et mere gennemsigtigt og erhvervsvenligt miljø. Det er påtrængende
nødvendigt at få sat skub i privatiseringen af større virksomheder og
60
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
omstruktureringen, ligesom der skal gennemføres reformer af den sociale sikring og
sundhedsvæsenet, hvis man skal sikre stabiliteten i de offentlige finanser.
Rumænien har fortsat gjort fremskridt med vedtagelsen af regelværket - selv om
resultaterne i løbet af det sidste år har været blandede. I nogle sektorer er man
kommet langt både med gennemførelsen af regelværket i national lovgivning og med
at få skabt de nødvendige administrative strukturer. Samtidig giver de manglende
fremskridt inden for visse centrale områder anledning til bekymring.
De områder, hvor der kan konstateres en positiv udvikling, omfatter
VHOVNDEVORYJLYQLQJ
og
NRQNXUUHQFH,
hvor Rumænien har opnået en høj grad af
forenelighed mellem national lovgivning og regelværket. Rumænien har også gjort
betydelige fremskridt med gennemførelsen i national lovgivning af regelværket på
WUDQVSRUWRPUnGHW
i løbet af det sidste år (selv om spørgsmålene om
skatteharmonisering inden for vejtransport og sikkerhed til søs stadig mangler en
løsning). Der er gjort fremskridt med gennemførelsen i national lovgivning af
regelværket på
GHW VWDWLVWLVNH RPUnGH
selv om den statistiske dækning for en række
områder stadig kan forbedres betydeligt.
Med hensyn til
ORYJLYQLQJHQ RP GHW LQGUH PDUNHG
er der gjort fremskridt inden for
offentlige indkøb, og der har været en positiv udvikling i forbindelse med forenkling
af udstedelsen af arbejdstilladelser til EU-borgere og vedtagelsen af den nye lov om
social sikring. Rumænien har også lempet på autorisationskravene til kapitalimport,
og der er gjort fremskridt med bekæmpelsen af hvidvaskning af penge. Den rumænske
PRPV
og de rumænske
SXQNWDIJLIWHU
er stort set på linje med EU-principperne.
Trods disse positive præstationer er der mange områder, hvor der er behov for
yderligere fremskridt. Hvad angår
GHW LQWHUQH PDUNHG
mangler Rumænien stadig at
udforme rammelovgivning om principperne i den nye og globale metode. En række
kriser i banksektoren viser, at tilsynet med finanssektoren skal styrkes markant. Der
skal gøres en yderligere indsats for at lempe på autorisationskravene til kapitaleksport
og for at gennemføre regelværket om grænseoverskridende pengeoverførsler i
national lovgivning. Den rumænske lovgivning om beskyttelse af persondata er stadig
ikke tidssvarende, og der skal stadig foretages en omfattende harmonisering på
området for direkte skatter.
ODQGEUXJVRPUnGHW
er der behov for en omfattende strukturreform. De betingelser,
der ville muliggøre en gennemførelse af meget af EF-regelværket på
landbrugsområdet, foreligger stadig ikke. Der er en akut mangel på administrativ
kapacitet, og Landbrugsministeriet er enten ikke i stand til at udarbejde de nødvendige
reformer eller til effektivt at gennemføre de dele af lovgivningen, der allerede er
vedtaget. På det
VRFLDOSROLWLVNH RPUnGH
er der kun gjort små lovgivningsmæssige