Europaudvalget 2000
KOM (2000) 0803
Offentligt
1442256_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 01.12.2000
KOM(2000) 803 endelig
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET
Anvendelse af forsigtighedsprincippet og flerårige mekanismer til fastsættelse af TAC'er
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
INDHOLDSFORTEGNELSE
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET
Anvendelse af forsigtighedsprincippet og flerårige mekanismer til fastsættelse af TAC'er ...... 1
I.
I.1
I.2
I.2.1
I.2.2
II.
II.1
II.1.1
II.1.2
II.2
III.
IV.
IV.1
IV.2
IV.3
Forsigtighedsprincippet anvendt på fiskeri................................................................ 4
Baggrund.................................................................................................................. 4
Formulering af udtalelser fra ICES ........................................................................... 6
Grundlæggende principper ....................................................................................... 6
Ønskelige forbedringer af udtalelserne...................................................................... 7
Flerårig fremgangsmåde ved fastsættelse af tac'er..................................................... 8
Erhvervets forventninger og muligheder ................................................................... 8
Udsving i bestande og skiftende ekspertudtalelser .................................................... 8
Modydelser, der er nødvendige for at stabilisere TAC'erne ....................................... 9
Beslutningsregler/
harvesting rules.........................................................................
10
Sammenhængen med forsigtighedsprincippet ......................................................... 11
Den hidtidige indsats, allerede opnåede resultater og tilbageværende opgaver ........ 12
Den hidtidige indsats .............................................................................................. 12
De flerårige strategier, der er blevet indført herefter i individuelle tilfælde.............. 13
Mod en ny etape ..................................................................................................... 13
IV.3.1 Retningslinjer for fastlæggelse af flerårige strategier .............................................. 14
IV.3.2 Forberedelse af det nye initiativ.............................................................................. 14
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Indledning
Denne meddelelse omhandler anvendelsen af forsigtighedsprincippet og navnlig problemerne
omkring fastsættelse af TAC'er og udnyttelsesrater ved forvaltning af fiskeri efter en enkel art.
Der er tale om en analyse, der både kan og bør udbygges på et senere tidspunkt.
Anvendelsen af forsigtighedsprincippet er et emne, der langt fra kun vedrører fiskeriet, og
som er blevet analyseret mere generelt i andre sammenhænge (KOM (2000)1. Denne
meddelelse omhandler et afgrænset, men meget centralt område under den fælles
fiskeripolitik.
Anvendelsen af forsigtighedsprincippet i de regionale organisationer og under fiskeriaftalerne
er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om dette princip og dets anvendelse
(KOM(2000) 1).
Indtil nu har foranstaltningerne til bevarelse af ressourcer under den fælles fiskeripolitik været
præget af, at man ved udgangen af hvert år forhandlede sig frem til TAC'erne for det
kommende år. Denne årligt tilbagevendende TAC-fastsættelse har medført visse problemer,
som i tidens løb er blevet forværret:
- den gør det ikke muligt at definere og efterleve målsætninger på mellemlang sigt.
Forhandlingerne i Rådet har jævnligt ført til udskydelse af problematiske, men nødvendige
foranstaltninger til beskyttelse af bestandene, bl.a. med henvisning til manglende
videnskabelig sikkerhed. Det behøver ikke nødvendigvis at frembyde større risici at udskyde
sådanne foranstaltninger fra det ene år til det andet, men hvis det sker hvert år, opstår der
uvægerligt en yderst faretruende situation for bestandene.
- Der er ikke den nødvendige klarhed omkring fiskerierhvervets fremtidsudsigter, eftersom
TAC'erne for et givet år først fastsættes helt hen imod slutningen af det forudgående år. Deres
størrelse kan desuden være ekstremt svingende, hvilket erhvervet stiller sig uforstående
overfor.
- Det er meget vanskeligt at skabe sammenhæng mellem en bevarelsespolitik, der er præget af
en årlig rytme, og en fiskerflådepolitik, der kræver planlægning på mellemlang og lang sigt.
Der er med de årlige beslutninger skabt en henholdende forvaltningspolitik, som ikke gør det
muligt at beskytte eller retablere ressourcerne. Eftersom problemet ikke kun er begrænset til
den fælles fiskeripolitik, har man indført forsigtighedspincippet som en løsning herpå. Én ting
er imidlertid at introducere dette princip, noget andet at anvende det i praksis. Første del af
dette dokument har således til formål at skabe klarhed i debatten om dette emne. I
dokumentets anden del udvides diskussionen til anvendelsen af flerårige rammer for
fiskeriforvaltning, for den flerårige dimension er ikke kun nødvendig for at undgå risikoen for
katastrofer, men også for at kunne rationalisere ressourceforvaltningen. Del tre omhandler
sammenhængen mellem anvendelsen af forsigtighedsprincippet og de flerårige mekanismer til
fastsættelse af TAC'er. Dokumentets sidste del redegør for, hvordan man i den fælles
fiskeripolitik kan integrere flerårige beslutningsrammer, der tager hensyn til både
forsigtighedsprincippet og andre faktorer som f.eks. fiskerierhvervets ønske om i videst
muligt omfang at undgå for hurtige ændringer af TAC'erne.
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442256_0004.png
I.
I.1
F
ORSIGTIGHEDSPRINCIPPET ANVENDT PÅ FISKERI
Baggrund
Som nævnt i indledningen, blev forsigtighedsprincippet taget i brug som en reaktion på det
forhold, at de vanskelige beslutninger for ofte er blevet afvist, udskudt eller udvandet med
henvisning til usikkerhed om, hvorvidt de var nødvendige. En sådan henholdende strategi
fører jævnligt til, at man først får vished, når den begivenhed, man ville forebygge, er
indtruffet. Forsigtighedsprincippet, ifølge hvilket manglen på videnskabelig sikkerhed ikke er
tilstrækkeligt argument for at udskyde vanskelige beslutninger, opfylder således et væsentligt
behov.
Anvendelsen af forsigtighedsprincippet kræver imidlertid, at man kan besvare følgende
spørgsmål:
- 1/ Hvilken risiko er der tale om eller med andre ord, hvilken begivenhed ønsker man at
undgå ved at anvende forsigtighedsprincippet?
- 2/ Hvordan skal man definere et acceptabelt risikoniveau?
1/ Risikoens art
Offentligheden opfatter ofte en fare som risikoen for en uafvendelig udvikling, f.eks. en arts
eller en biologisk populations forsvinden. Denne opfattelse er ikke helt korrekt, idet
udtalelserne fra eksperter, der følger ressourcernes udvikling, normalt ikke refererer til denne
type begivenhed. Et yderligere problem er, at arten af den risiko, der skal forebygges ved
anvendelsen af forsigtighedsprincippet, varierer alt efter hvilke ekspertgrupper, bestemmelser
eller fiskeriforvaltningsorganer, der er tale om.
- Ifølge FN-aftalen om fælles og stærkt vandrende fiskebestande (1995) og FAO's
adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri skal det undgås, at udnyttelsesraten bliver så høj, at det
ikke er muligt at opretholde et maksimalt vedvarende udbytte (Maximum Sustainable Yield
eller MSY)
1
. Der er gjort tilsvarende overvejelser i NAFO. Det, man ønsker at forebygge, er
risikoen for overfiskning udtrykt i vedvarende udbytte efter vægt.
- I udtalelserne fra ICES gør man til gengæld opmærksom på en anden risiko
2
: bestandenes
sammenbrud. Omfanget af gydebestanden kan blive så ringe, at der er fare for fornyelsen af
bestandene. En moderat nedgang i gydebestanden (biomasse af voksne fisk eller
gydebiomasse =
spawning biomass)
påvirker kun lidt bestanden af unge fisk (rekrutteringen).
Biologiske mekanismer gør det muligt at kompensere for en moderat nedgang i
gydebiomassen.
1
2
De internationale organers definition og anvendelse af begrebet MSY bør tydeliggøres. I de nævnte
tekster anføres, at anvendelsen af MSY er "qualified by relevant environmental factors, including the
speical requirements of developing countries", hvilket viser, hvor kompleks en størrelse der er tale om.
Hvis ICES henviser til risikoen for en bestands sammenbrud og ikke en maksimering af den vedvarende
produktion, er det ikke blot fordi situationen i forbindelse med en sådan maksimering for en række
bestande er vanskelig, om ikke umulig, at fastlægge, men også fordi fiskeridødeligheden for mange
bestande er betydeligt højere end den ville være ved maksimering af fiskeriet udtrykt i vægt. Dette har i
øvrigt ofte været tilfældet siden den fælles fiskeripolitik blev lagt fast. Målet på mellemlang sigt kan
ikke være en maksimering, men simpelthen at forhindre, at bestandene bryder sammen og at begrænse
fiskeridødeligheden i et omfang, der er socialt og politisk acceptabelt.
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442256_0005.png
En for kraftig nedgang i gydebiomassen kan imidlertid medføre en selvforstærkende nedgang
i rekrutteringen. Bestanden kan da meget hurtigt blive mindre, og der kan opstå en
sneboldeffekt, hvis der ikke gribes ind. Dette er ikke ensbetydende med, at udviklingen
nødvendigvis er uafvendelig. Bestande, der har været beskyttet mod fiskeri efter et
sammenbrud, er i almindelighed blevet genoprettet. Der findes dog undtagelser, og
genopretningen kan være meget langsom, f.eks. næsten 50 år for den atlanto-skandiske sild.
Det har selvsagt den allerhøjeste prioritet at undgå, at fiskebestandene bryder sammen. Det er
med dette mål for øje, at forsigtighedsprincippet diskuteres i denne meddelelse.
2/ Valg af risikoniveau
At anvende forsigtighedsprincippet er ikke det samme som at stræbe efter en nulrisiko. Hvis
man ønskede at undgå enhver risiko for sammenbrud af en given bestand, ville det ofte være
nødvendigt helt at indstille alt fiskeri. De to ekstreme løsninger til regulering af bestandene er,
at man enten ikke indfører effektive fiskerirestriktioner, fordi deres nødvendighed ikke er
påvist, eller at man vælger de strengest mulige foranstaltninger for at begrænse risiciene mest
muligt. Man bør imidlertid prioritere afbalancerede løsninger, som indebærer afvejning af alle
risici for de enkelte forvaltningsforanstaltninger - både de biologiske risici for bestandenes
sammenbrud og de økonomiske risici for sektoren.
Fastlæggelsen af acceptable risikoniveauer foretages af forvaltningsorganerne på grundlag af
eksperternes redegørelser for risikoen i forbindelse med forskellige scenarier. Eksperterne har
til opgave at evaluere risiciene (risk
assessment),
og forvaltningsorganerne skal træffe
beslutninger om de foranstaltninger, der skal iværksættes som svar herpå (risk
management).
Hvis
eksperterne
mener,
at
den
risikoforvaltning,
der
er
fastlagt
af
beslutningstagerne/forvaltningsorganerne, ikke er hensigtsmæssig, skal de give offentligt
udtryk for det, men ikke formulere deres udtalelser på en sådan måde, at der lægges pres på
beslutningstagerne.
Denne teoretiske fremgangsmåde kan kun anvendes fuldt ud i enkelte tilfælde. Det er
vanskeligt at sætte præcise tal på risikoen for sammenbrud. Oftest må man begrænse sig til at
konstatere, at rekrutteringen synes at være blevet mindre, efter at gydebiomassen er nået ned
under et vist niveau, men uden at kunne afgøre, om der er tale om en tilfældighed.
Beslutningsgrundlaget kan også begrænse sig til, at gydebiomassen har nået et historisk lavt
niveau, og at der således ikke findes nogen garanti for, at bestanden er i stand til at sikre en
normal rekruttering ud fra dette historisk lave niveau. Nogle gange foretages der
sammenligninger med andre bestande med lignende karakteristika. Oftest kombinerer
eksperterne forskellige data med henblik på at fastlægge et niveau for gydebiomasse, som det
vil kunne være risikabelt at komme ned under. De kan imidlertid ikke direkte kvantificere
risikoen for bestandens sammenbrud. Når man vælger at anvende grænseværdien for
gydebiomasse som risikoindikator, udgør det et af flere mulige valg. Beslutningstageren er
således stillet overfor en situation, hvor der allerede delvist er truffet et valg med hensyn til de
risici, der anses for at være uacceptable, og baggrunden herfor fremgår ikke altid særligt
tydeligt.
Dette er ikke ensbetydende med, at det er forkert af eksperterne at gå frem på denne måde.
Hvis der ikke foreligger konkrete oplysninger, er de nødt til at basere deres analyser på
indicier, hvis de mener, at der er stor risiko for en bestands sammenbrud, også selv om de
ikke kan illustrere risikoen med tal.
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442256_0006.png
Det er således ikke muligt at anvende den ideelle fremgangsmåde, men man bør i videst mulig
udstrækning forsøge at følge den for at undgå sammenblanding af eksperternes og
beslutningstagernes roller.
I.2
I.2.1
Formulering af udtalelser fra ICES
Grundlæggende principper
Der tages ved formulering af udtalelser hensyn til to parametre: gydebestand og
fiskeridødelighed
3
.
- I forbindelse med det første parameter forsøger eksperterne at fastlægge en grænseværdi,
hvorunder det ikke længere er muligt at styre risikoen for en bestands sammenbrud. Som
anført ovenfor kan risikoen ikke kvantificeres. Det er imidlertid nødvendigt at operere med en
tærskel for biomasse, der ikke kan overskrides, for konkret at kunne anvende
forsigtighedsprincippet til forebyggelse af bestandenes sammenbrud. Denne tærskel kaldes
Blim (minimumbiomasse). I ICES's udtalelser henvises der hyppigt til endnu en
biomasseværdi kaldet Bpa (præventionsmasse), som er højere end Blim og anvendes som
sikkerhedsmargin. Den risiko, man ønsker at forebygge, er således ikke et egentligt
sammenbrud, men at gydebiomassen bliver mindre end Blim.
- Hvad angår det andet parameter (dødelighed), vurderer eksperterne ved hvert
fiskeridødelighedsniveau, hvordan fertiliteten er i en vis aldersgruppe, dvs. hvor mange æg,
den producerer. Ved at sammenholde dette resultat med den fertilitet, man ville kunne have
konstateret (dvs. det antal æg, der ville være produceret), hvis der ikke havde været fisket,
finder man en indikativ værdi for, hvor stor den "residuelle" potentielle fertilitet er i
forbindelse med fiskeriet. Jo mere intensivt der fiskes, og jo højere fiskeridødeligheden er,
desto lavere er denne fertilitetsværdi (med udgangspunkt i det samme antal individer med
samme alder). Det er muligt at sætte lighedstegn mellem en for kraftig nedgang i
fertilitetsindikatorværdien og en direkte risiko for bestanden på sigt. Risikoen for bestandens
sammenbrud kan ikke kvantificeres, men ud fra forskellige evalueringer kan der fastlægges en
grænseværdi, hvis det skønnes at der er stor fare for bestandens overlevelse. Denne
grænseværdi benævnes Flim. I forbindelse hermed anvendes også en præventionsværdi, Fpa,
som giver en yderligere sikkerhedsmargin.
Ved at kombinere de to kriterier (gydebiomassens størrelse sammenholdt med Blim og Bpa
og fiskeridødelighed sammenholdt med Flim og Fpa) finder man frem til forskellige zoner for
bestandens sikkerhed (jf. fig. 1).
3
Fiskeridødeligheden er det parameter, som tydeligst viser eksperterne, hvor meget fiskeriet belaster en
given bestand. Den viser, hvor stor en del af bestanden der årligt fanges, dvs. hvor høj udnyttelsesraten
er.
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
I.2.2
Ønskelige forbedringer af udtalelserne
ICES har gjort en stor indsats for at formulere sine udtalelser på en sådan måde, at der tages
passende hensyn til fremtidsudsigterne på mellemlang og lang sigt, til forsigtighedsprincippet
og til forvaltningsorganernes og beslutningstagernes behov. Det er en meget vanskelig
opgave, for det drejer sig om at finde en balance mellem den nødvendige enkle formulering af
udtalelserne, der gør dem forståelige for ikke-eksperter, og risikoen for forenkling, som slører
væsentlige elementer og kan give anledning til fejlagtige fortolkninger.
Der er blevet afholdt flere møder mellem eksperterne fra ICES og repræsentanter for
"brugerne" af udtalelserne (medarbejdere fra Kommissionens tjenestegrene og repræsentanter
for medlemsstaterne, som er kontraherende parter i forhold til ICES, og for tredjelande, som
også deltager i arbejdet i ICES). Disse møder har vist, at alle brugerne af udtalelserne var
tilfredse med de fremskridt, der er gjort, men at de havde haft problemer med de udtalelser,
der blev afgivet i 1998 og 1999, dvs. efter at ICES var begyndt at systematisere
henvisningerne til forsigtighedsprincippet:
° De argumenter, som anvendes for at definere Blim og Flim, varierer alt efter bestandene,
hvilket gør, at det er meget forskelligartede risici, der er forbundet med overskridelse af
tærsklerne. Denne forskelligartethed bør forklares.
° De procedurer, der anvendes for at definere Bpa og FPA, fremgår ikke altid tydeligt, og hvis
Blim og Flim skal defineres af biologer, bør Bpa og Fpa defineres på grundlag af en dialog
mellem de forvaltningsansvarlige brugere af udtalelserne og eksperterne.
° Det er vigtigt, at der sker en forbedring af definitionen af tærskelværdier, da der er stor
opmærksomhed omkring dem i offentligheden, og eftersom de kan indbyde til forenklede
fortolkninger. F.eks. kan opretholdelse af en fiskeridødelighed, der er lidt højere end Fpa,
opfattes som eftergivenhed, også selv om en analyse viser det modsatte (se nedenfor).
° Der er ikke lagt vægt på det forhold, at diagnoserne af gydebiomasse ikke har samme
umiddelbare konsekvenser som dem, der er forbundet med fiskeridødelighed. Hvis
gydebiomassen er meget lille, er det nødvendigt at handle øjeblikkeligt. Hvis
fiskeridødeligheden forekommer for høj, vil det uvægerligt tage tid, inden man registrerer
konsekvenserne for risikoen for sammenbrud: hvis gydebiomassen samtidigt er tilstrækkelig,
kan en gradvis reaktion herpå være i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet.
° Udtalelserne er blevet formuleret på en sådan måde, at det for en ikke-ekspert forekom
nødvendigt systematisk og øjeblikkeligt at tage initiativ til en kraftig begrænsning af
fiskeridødeligheden gennem fastsættelse af en TAC, der sikrer en fiskeridødelighed, som ikke
overstiger Fpa. Der mangler en analyse af de sandsynlige konsekvenser af scenarier for
retablering af bestandene i forskellige tempi.
° De afgivne udtalelser gjorde det ikke muligt for de forvaltningsansvarlige at vurdere, hvilke
omkostninger der var forbundet med for en bestand at anvende en sikkerhedsmargin af en
given størrelse. Enhver reduktion af fiskeridødeligheden indebærer øjeblikkelige indtægtstab,
men hvis det for visse bestande (i almindelighed dem, hvor fiskene har en kort levetid) kun
kan opvejes ved en mindskelse af risikoen for sammenbrud, kan det for andre på sigt medføre
7
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442256_0008.png
en gevinst med hensyn til produktionsvægt, idet bestanden overudnyttes i forhold til udbytte
pr. rekrut
4
.
° Vurderingerne blev fremlagt pludseligt (ikke mindst i 1998), og der var ikke tid til at
gennemføre drøftelser med erhvervet, inden beslutningen om TAC'erne skulle træffes.
På trods af disse bemærkninger, der i høj grad skal ses i sammenhæng med, at man stadig
befinder sig i en indkøringsfase med hensyn til forsigtighedsprincippet, bør den store indsats,
der er gjort af ICES, imidlertid ikke glemmes. Efter kontakten med medlemsstaterne har
Kommissionen ændret formuleringen af sin anmodning om udtalelse fra ICES. Det vil dog
være nødvendigt at fortsætte og uddybe dialogen med de videnskabelige organer for at nå
frem til en klarere fordeling af opgaverne på eksperter, forvaltningsansvarlige og
beslutningstagere.
II.
II.1
F
LERÅRIG FREMGANGSMÅDE VED FASTSÆTTELSE AF TAC
'
ER
Erhvervets forventninger og muligheder
Erhvervet ønsker, at udsvingene, især nedskæringerne af TAC'erne fra det ene år til det andet,
er så små som muligt. Der findes imidlertid grænser for, hvad der kan gøres i denne
forbindelse.
II.1.1
Udsving i bestande og skiftende ekspertudtalelser
Det er en udbredt opfattelse, at TAC-ændringerne udelukkende kan tilskrives eksperterne.
Denne opfattelse er forkert og bør korrigeres forud for enhver diskussion af mulighederne for
at stabilisere TAC-niveauerne. De forskellige TAC-niveauer afspejler frem for alt udsvingene
i de ressourcer, der fiskes efter. Udsvingene har navnlig naturlige årsager og skyldes
hovedsagelig udsvingene fra det ene år til det andet i antallet af unge fisk, der når den alder,
hvor de kan fiskes (rekrutteringen). Disse udsving hænger sammen med forplantningens
forløb og overlevelsen for æg og larver og unge fisk. Hvis en bestand udnyttes moderat, kan
den omfatte flere forskellige fortløbende aldersgrupper, og udsvingene i den samlede mængde
udjævner udsvingene i de årlige rekrutteringer. Hvis der fiskes meget intensivt, hviler den
pågældende bestand på færre aldersgrupper, nogle gange kun en enkelt, og der sker derfor
ikke nogen udjævning af udsvingene fra det ene år til det andet.
TAC-udsvingene hænger derfor i en vis udstrækning sammen med eksperternes udtalelser.
Bortset fra det "reelle" udsving i bestandenes størrelse må man også tage hensyn til det
4
Uanset om der i en aldersgruppe er mange eller få fisk, dvs., om rekrutteringen er stor eller lille, gælder
det, at jo højere fiskeridødeligheden er, desto yngre vil de fangede fisk være, og desto lavere vil deres
vægt være. Et intensivt fiskeri øger det fangede antal fisk for en given rekruttering, idet andelen af døde
fisk som følge af fiskeri øges i forhold til den naturlige dødelighed. Når fiskeriet intensiveres, falder
gennemsnitsalderen og gennemsnitsvægten for de fangede fisk. Produktet af antal fangede fisk
multipliceret med fangsternes gennemsnitsvægt, som udtrykker produktionen i vægt for en rekruttering,
kan således paradoksalt nok gå ned, hvis fiskeriet overskrider en vis tærskel. Dette sker når fangsternes
gennemsnitsvægt falder for meget. Dette fænomen har haft stor betydning for beskrivelsen af
overfiskningen udtrykt i udbytte pr. rekrut, da den ovennævnte fremgangsmåde, når den anvendes på en
given rekruttering, kan anvendes på de enkelte rekrutter. Således defineres Fmax, der er udtryk for det
fiskeridødelighedsniveau pr. fiskeri, som gør det muligt at maksimere produktionen pr. rekrut. Selv om
dette begreb ikke længere spiller den samme centrale rolle som for nogle årtier siden, er det imidlertid
en vigtig reference, når det skal vurderes, om et fiskeri er så omfattende, at det forhindrer tilstrækkelig
udnyttelse af fiskenes vækstpotentiale.
8
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442256_0009.png
uundgåelige usikkerhedsmoment i forbindelse med ekspertvurderingerne. Hvis det vurderes,
at der i lyset af nye oplysninger er behov for at iværksætte skrappe foranstaltninger til
retablering af en given bestand, f.eks. fordi der er øget risiko for bestandens sammenbrud, kan
der i ekspertudtalelsen slås til lyd for en kraftig reduktion af den pågældende TAC.
Hvis TAC-niveauerne er forskellige, er det imidlertid først og fremmest, fordi ressourcerne
varierer fra det ene år til det andet. Forbedring af de videnskabelige evalueringsmetoder og
hermed af de tilgængelige oplysninger, vil ikke gøre det muligt helt at fjerne den
videnskabelige usikkerhed, men nok at begrænse den. Hvis der i en videnskabelig vurdering
gøres opmærksom på en overhængende risiko, vil det være højest ufornuftigt i første række at
søge at undgå en drastisk reduktion af TAC'erne.
Selv om man fra mange sider ønsker, at der gøres mere for at undgå drastiske reduktioner af
TAC'erne, skal man således være opmærksom på, at det vil være overordentligt vanskeligt at
stabilisere dem inden for den nærmeste fremtid, især fordi fangsterne tidligere ikke er blevet
reduceret hurtigt nok. Dette har ført til et meget omfattende fiskeri, til bestande, der kun
omfatter et meget begrænset antal aldersgrupper, nogle gange kun en, og som befinder sig i en
kritisk situation så længe, uden sikkerhedsmargin, at det bliver nødvendigt at iværksætte
drastiske nødforanstaltninger, fordi det ikke i tide har været muligt at få godkendt moderate
foranstaltninger.
II.1.2
Modydelser, der er nødvendige for at stabilisere TAC'erne
De to grundlæggende dilemmaer
° Eftersom de tilgængelige ressourcer varierer og fortsat vil variere fra det ene år til det andet,
og eftersom fangsterne er produktet af bestandens størrelse multipliceret med
udnyttelsesraten, er det ikke muligt at stabilisere fangsterne uden at variere udnyttelsesraten
og dermed fiskeriindsatsen. Al stabilitet, der opnås i forbindelse med fangstniveauerne, skal
navnlig kompenseres ved udsving i fiskeriindsatsen. For at kunne begrænse TAC-
reduktionerne visse år er det f.eks. andre år til gengæld nødvendigt ikke at øge TAC'en så
meget som det egentlig er biologisk muligt, således at man opbygger en reservebestand
("buffer stock")
5
. Dette betyder, at der for de år, hvor der "spares op", skal foretages en
øjeblikkelig begrænsning af udnyttelsesraten og dermed af fiskeriaktiviteterne. Denne
begrænsning skal planlægges for at undgå opbrugte kvoter inden årets udgang og/eller
uoverstigelige kontrolproblemer eller omfattende genudsætninger, hvis der fastsattes
landingskvoter for de enkelte fartøjer.
° Hvis situationen for bestanden er således, at der ikke er nogen sikkerhedsmargin i forhold til
risikoen for biologisk sammenbrud, vil det kunne medføre øget risiko, hvis der sættes grænser
for reduktionen af TAC'en. Stabilisering på kort sigt af TAC'en har den omkostning, at man er
nødt til at acceptere en øget risiko for bestandens sammenbrud.
5
Denne reserve har oftest en dobbelt funktion. Den skal for det første gøre det muligt for fiskerierhvervet
de efterfølgende år at råde over en bestand, der kan udnyttes selv om de efterfølgende rekrutteringer er
mindre gode. For det andet skal den forhindre, at gydebiomassen bliver for lille den eller de
efterfølgende reproduktionsperioder, således at det kan lade sig gøre at forbedre den biologiske
sikkerhed for bestanden og fremtidsudsigterne for den på mellemlang og lang sigt.
9
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442256_0010.png
Muligheder for at mindske disse dilemmaer
° Dilemmaet med hensyn til stabilisering af TAC'erne eller fiskeriindsatsen er så meget desto
mere alvorligt som udsvingene fra det ene år til det andet af den udnyttede bestand størrelse er
betydelige, og udnyttelsesraten derfor er høj. Det andet dilemma, dvs. valget mellem en
kraftig reduktion af TAC'en og accepten af en øget risiko for bestandens sammenbrud, er
ligeledes forholdsvis større med en lille bestand, som afspejler intensivt fiskeri. Den eneste
måde, hvorpå man kan mindske disse dilemmaer, er at begrænse udnyttelsesraten. En sådan
begrænsning kan være nødvendig for at sikre bestandens fremtid. I mange tilfælde kan den
endvidere gøre det muligt at øge produktionen opgjort i vægt. Man kan imidlertid også
reducere fiskeridødeligheden ud over den grænse, der er nødvendig for at opretholde en
afbalanceret maksimal produktion, ved at acceptere en vis underudnyttelse af ressourcerne.
Generelt indebærer enhver reduktion af udnyttelsesgraden omkostninger. Det har således sin
pris at mindske de to grundlæggende dilemmaer.
- En anden måde, hvorpå man kan begrænse dilemmaerne, er ved at forbedre det
videnskabelige beslutningsgrundlag. Dette ville gøre det muligt både at begrænse
usikkerhedsmomenterne ved realtidsvurderinger af situationen for bestandene og at opnå en
bedre identificering af risiciene for sammenbrud, hvorved man ville kunne undgå
unødvendige forholdsregler. Det er muligt at foretage forbedringer på det videnskabelige
område. De vil ikke gøre det muligt helt at undgå at træffe den ovenfor nævnte type valg. De
vil ikke blive spontane og vil kræve en indsats med hensyn til midler og organisation.
II.2
Beslutningsregler/
harvesting rules
Eksperterne kan kun udarbejde prognoser for bestandenes størrelse på kort sigt, hvilket
navnlig skyldes, at det ikke er muligt at forudsige størrelsen af aldersgrupper, der endnu ikke
er født. Deres størrelse afhænger i stort omfang af et havmiljø, hvis udvikling ligeledes er
vanskelig at forudsige. Hertil kommer, at man kun kender lidt til havmiljøets indflydelse på
udsvingene i rekrutteringen.
Eksperterne er til gengæld ofte i stand til at forudsige, hvordan fiskeridødeligheden burde
udvikle sig. Anvendelse af den enkleste metode indebærer, at man vælger et
fiskeridødelighedsniveau for hvert målfiskeri. Dette kan f.eks. gøre det muligt at maksimere
fangsten udtrykt i vægt eller ethvert andet referenceniveau for fiskeridødelighed (jf. fodnote,
afsnit II-2-1). Det er også muligt med udgangspunkt i de øjeblikkelige niveauer at planlægge
jævnlige reduktioner over nogle år af fiskeridødelighedsniveauer, som af forskellige årsager
anses for at være for høje.
En enkel beslutningsregel ville i så tilfælde føre til fastsættelse af TAC'en ved anvendelse af
en udnyttelsesrate, der svarer til det forudfastsatte niveau for fiskeridødelighed. TAC'en
fastsættes ved at kombinere denne sats med bestandens anslåede størrelse.
Brug af denne enkle regel kan frembyde mindst to typer problemer: biologiske (risiko for
bestandens sammenbrud) og økonomiske (TAC-udsving fra det ene år til det andet). På det
biologiske plan kan den føre til, at der tages for store risici, hvis den seneste rekruttering har
været ringe, og gydebestanden derfor er så lille, at det er nødvendigt at træffe
beskyttelsesforanstaltninger og således anvende en udnyttelsesrate, der er lavere end den
forventede. Der kan tages hensyn hertil ved anvendelse af en beslutningsregel, der tilpasser
udnyttelsesgraden til gydebestandens størrelse. Denne type beslutningsregel er illustreret i
figur 2. Denne "forbedring" løser imidlertid ikke problemet med de store TAC-udsving fra det
ene år til det andet. Den vil endda kunne gøre det større. For at begrænse TAC-udsvingene er
10
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
man nødt til at udarbejde beslutningsregler, som inddrager TAC'en for det igangværende år.
Man kan således forsøge at undgå udsving, der overskrider en fastsat grænse. Herved kommer
den valgte TAC ikke til at svare nøjagtigt til en "ønskelig" udnyttelsesrate og kan eventuelt
medføre øget risiko for bestandens sammenbrud. Det er således et spørgsmål om, hvilken pris
man er parat til at betale for at stabilisere TAC'erne.
Man kan fastlægge et sæt regler for beslutningstagning på grundlag af tre tal: 1)
fiskeridødelighed pr. målfiskeri, 2) skøn over gydebiomassen i forhold til visse kriseniveauer
og 3) den senest fastsatte TAC. Det er ikke muligt at fastlægge en regel, hvorved man undgår
konflikter mellem de forskellige opstillede mål (optimering af produktion pr. rekrut,
forebyggelse af bestandenes sammenbrud og begrænsning af TAC-udsvingene fra det ene år
til det andet). Eksperterne er imidlertid i stand til at foretage simulationer, der gør det muligt
ud fra forskellige kriterier at vurdere og sammenligne anvendeligheden af forskellige
beslutningsregler.
Fastlæggelse af en beslutningsregel gør det muligt at foretage et eksplicit valg af kompromis
på et rationelt grundlag. Herved vil man kunne komme væk fra den hidtidige praksis, hvor
man for ofte er veget tilbage fra restriktioner, der er upopulære på kort sigt. Denne praksis er
næsten blevet til en beslutningsregel, som kun kunne føre til en nedgang i bestandene, idet
man systematisk lænede sig op ad ekspertudtalelsernes usikkerhedsmargin og fastsatte de
højest mulige TAC'er. Kun en analyse af fremtidsudsigterne på mellemlang sigt gør det
muligt at komme "kort sigt-diktaturet" til livs.
En udtrykkelig hensyntagen til ønsket om at begrænse TAC-udsvingene fra det ene år til det
andet vil endvidere vise erhvervet, at man er lydhør overfor dets holdninger. Den debat, der er
nødvendig i forbindelse med valget af beslutningsregler, vil vise grænserne for, hvor langt
man kan gå, og behovet for et kompromis mellem de enkelte mål.
Fastsættelse af udnyttelsesrater ville gøre det muligt at etablere en sammenhæng med
forvaltningen af input, eftersom fiskeriindsatsen har indflydelse på fiskeridødeligheden - også
selv om det på grund af manglen på passende videnskabelige data hidtil har været svært at
kvantificere denne indflydelse.
III.
S
AMMENHÆNGEN MED FORSIGTIGHEDSPRINCIPPET
- Den ovenfor beskrevne fremgangsmåde med fastsættelse af flerårige beslutningsregler er
direkte forbundet med forsigtighedsprincippet - i det mindste hvis man ser på ICES-regi. Som
beskrevet i afsnit II sammenholder ICES-udtalelserne fiskeridødeligheden med en
fiskeriindsats, der kunne udgøre en alvorlig risiko for bestandens fremtid (Flim), og med det
niveau, der er nødvendigt for at råde over en sikkerhedsmargin (Fpa). De sammenholder også
den skønnede gydebiomasse med de værdier, under hvilke der foreligger en umiddelbar fare
(Blim) eller med den nødvendige sikkerhedsmargin for bestanden (Bpa). Ved anvendelse af
denne fremgangsmåde er det for alle bestande, hvor fiskeridødeligheden er højere end Fpa, for
at efterleve ekspertudtalelserne nødvendigt at planlægge en reduktion af fiskeridødeligheden,
evt. over flere faser, for at få den ned i nærheden af Fpa, som kan være et mål på mellemlang
sigt. Beslutningsreglen bør imidlertid også omfatte en nødvendig fremskyndet begrænsning af
fiskeridødeligheden, hvis gydebiomassen på et givet tidspunkt er for lav, navnlig i forhold til
Bpa og især Blim. Hvad angår de ovenfor beskrevne beslutningsregler, skal der også tages
hensyn til behovet for at undgå for hurtige TAC-nedsættelser, hvor der ikke er alt for stor
risiko for bestandens fremtid.
11
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442256_0012.png
- Der findes også ressourcer, der tilsyneladende ikke er i fare for at bryde sammen, men som
det alligevel er ønskeligt at fastlægge flerårige forvaltningsrammer for. Ved anvendelse af
forsigtighedsprincippet kan man kun fastsætte grænser for fiskeridødelighed og
gydebiomasse, inden for hvilke der ikke er risiko for sammenbrud. Inden for denne
sikkerhedsmargin er det imidlertid muligt at anvende en lang række udnyttelsesstrategier. For
at anvende en sådan strategi er det nødvendigt at opstille et hovedmål, når bestanden er sikret.
Det skal således defineres, hvad der søges maksimeret: udbytte efter vægt, fangstens
økonomiske værdi, fortjenesten ved fiskeriet, visse typer beskæftigelse eller en specifik
kombination af disse forskellige kriterier? Disse overvejelser er aldrig blevet bragt til ende i
forbindelse med den fælles fiskeripolitik. Med den hidtil anvendte strategi har man svinget
mellem fastholdelse af niveauet for fiskeridødelighed, så længe der ikke var fare for en
bestands sammenbrud, og fastholdelse af TAC'erne
6
.
Ud over at anvende forsigtighedsprincippet er det nødvendigt at fastlægge en regel for
flerårige beslutninger og ikke at stille sig tilfreds med kortsigtede løsninger. Også her kan
man fastlægge en beslutningsregel, der omfatter de tre tidligere nævnte elementer: 1)
dødelighed for det enkelte målfiskeri, som gør det muligt at optimere det kriterium, som
udtrykkeligt er valgt, 2) tærsklerne for gydebiomasse for at undgå eller opgive de niveauer,
der kan frembyde risici og 3) TAC-udsvingene fra det ene år til det andet. Her vil det også
være nødvendigt at finde kompromiser. Den eneste måde, man kan tackle problemet på, er at
anvende simulationer, som gør det muligt at vurdere de mulige konsekvenser ud fra en
samling forvaltningsstrategiske kriterier og i sammenhæng med tilhørende regler for
beslutningstagning.
IV.
IV.1
D
EN HIDTIDIGE INDSATS
,
ALLEREDE OPNÅEDE RESULTATER OG TILBAGEVÆRENDE
OPGAVER
Den hidtidige indsats
Eksperterne har i mange år slået til lyd for, at der fastlægges mål og strategier på mellemlang
sigt under henvisning til niveauer for biomasse og dødelighedstærskler, mens erhvervet har
beklaget sig over TAC-udsvingene.
Kommissionen har forsøgt at tage hensyn til disse ønsker ved hjælp af to forslag, der blev
fremlagt i forlængelse af en meddelelse
7
. Det første forslag
8
tog sigte på at få defineret
strategier på mellemlang sigt med henblik på en gradvis reduktion af fiskeridødeligheden til
det niveau, der var anbefalet af eksperterne, samtidigt med en forøgelse af gydebiomassen,
således at den kunne nå tærskelværdierne, eller således at det kunne undgås, at den overskred
disse tærskler. Ønsket om at begrænse TAC-udsvingene skulle ske ved anvendelse af en
regel, der indebar, at man især reducerede fiskeridødeligheden, når der var tale om en god
6
7
8
Dette har hele tiden været et problem, for mens status quo for eksperterne er ensbetydende med
fastholdelse af fiskeridødeligheden, så er erhvervet langt mere optaget af TAC-stabiliteten. Det er et
tidligere nævnt problem, som aldrig har fundet en tilbundsgående løsning. Det dukker op hver gang
under de årlige TAC-forhandlinger, når en fastholdelse af fiskeridødeligheden indebærer, at TAC'erne
skal reduceres. Hvis Rådet godkender et forslag fra Kommissionen om at fiskeridødeligheden
fastholdes uændret under forudsætning af, dette indebærer, at TAC'en kan bibeholdes uforandret eller
øges - men reviderer forslaget opefter, hvis det indebærer en reduktion - så skabes der en spiral, der kun
kan føre til en gradvis forøgelse af fiskeridødeligheden og øget risiko for bestandens sammenbrud.
Nye elementer i den fælles fiskeripolitik, KOM (93) 664 endelig udg.
Forslag til Rådets forordning (EF) om fastsættelse for perioden 1994-1997 af forvaltningsmål og -
strategier for visse fiskerier og fiskerigrupper. KOM (93) 663 endelig udg.
12
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442256_0013.png
rekruttering, hvilket gør det muligt at undgå at reducere TAC'erne eller kun at reducere dem
lidt. Det andet forslag
9
introducerede en fleksibilisering af brugen af de aktuelle kvoter, der
bl.a. skulle begrænse konsekvenserne af TAC-udsvingene.
Det andet forslag blev vedtaget. Dets rækkevidde var beskeden, idet det omfattede en
fornyelse, som havde vakt bekymring. Denne ændring har imidlertid fungeret tilfredsstillende.
Forslaget vedrørende strategier på mellemlang sigt har der til gengæld ikke været flertal for.
Debatten herom gik i stå i 1995.
Der er flere årsager til, at dette initiativ led skibbrud:
- på det pågældende tidspunkt var der i ekspertudtalelserne ikke blevet fastlagt et præcist
beslutningsgrundlag, der var godkendt af de kompetente organer, til opstilling af flerårige mål
og strategier;
- fiskerierhvervet havde det indtryk, at der med den foreslåede fremgangsmåde ikke blevet
taget nok hensyn til dets problemer med hensyn til store TAC-udsving;
- mange frygtede, at TAC'erne blev fastsat automatisk på en måde, der forhindrede Rådet i at
gribe ind i takt med behovet.
IV.2
De flerårige strategier, der er blevet indført herefter i individuelle tilfælde
Selv om der ikke blev fastlagt en overordnet fremgangsmåde, forvaltes flere bestande
imidlertid ud fra flerårige strategier og mål. Dette gælder bl.a. i forbindelse med aftaler med
tredjelande. I Nordsøen er der for fem bestande (sild, torsk, kuller, sej og rødspætte) opstillet
mål i form af fiskeridødelighed og tærskler for gydebiomasse i bilaterale aftaler med Norge.
For atlanterhavsmakrel og atlanto-skandisk sild er der fastlagt en lignende aftale omfattende
alle de berørte kyststater. Denne aftale er godkendt af NEAFC.
For Østersøen er der fastlagt en langsigtet plan i Den Internationale Østersø-
fiskerikommission (IBSFC) for torsk, laks og brisling. Denne plan er endvidere omfattet af de
generelle rammer med betegnelsen Baltic 21, som er et initiativ til fastlæggelse af en samlet
politik for Østersøens fremtid.
IV.3
Mod en ny etape
Vilkårene har ændret sig, siden det foregående initiativ løb ud i sandet, således som det blev
illustreret på et møde i Gruppen på Højt Plan, der blev afholdt i september 2000 af det franske
formandskab. Der er nu udbredt anerkendelse af behovet for at fastlægge flerårige procedurer
under anvendelse af forsigtighedsprincippet. Eksperterne har gjort store fremskridt i retning af
at tilvejebringe et mere fuldstændigt beslutningsgrundlag, selv om det stadig er nødvendigt at
gennemføre forbedringer. De vanskeligheder, man stødte på i forbindelse med det første
forslag, har vist, hvilke faldgruber man skal undgå. Det er således både muligt og nødvendigt
at tage dette emne op igen.
9
Forslag til Rådets forordning om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til
år. KOM( 94) 583 endelig udg.
13
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442256_0014.png
IV.3.1
Retningslinjer for fastlæggelse af flerårige strategier
Disse strategier skal som angivet i det foregående baseres på en planlagt udvikling af
fiskeridødeligheden på mellemlang sigt (f.eks. en gradvis og jævnlig reduktion over fem år)
under hensyntagen til, at det er nødvendigt at reagere hurtigt, hvis gydebiomassen er for lille,
og til at TAC-udsvingene fra det ene år til det andet ikke må overskride visse fastsatte
grænser.
Det største problem er at finde et kompromis mellem de to sidste hensyn (at sikre en
udvikling af biomassen i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet ved at begrænse
TAC-udsvingene fra det ene år til det andet). Strategien skal endvidere tage hensyn til de
særlige karakteristika for hver enkelt bestand.
TAC'en for den periode, der er omfattet af forslaget for hver enkelt bestand, skal fastsættes
under anvendelse af den fastlagte beslutningsregel og hver gang under hensyntagen til
eksperternes ajourførte evalueringer. I en normal situation skal TAC'erne for de berørte
bestande for det efterfølgende år (se nedenfor særlige situationer, som eventuelt ikke er
omfattet af beslutningsreglen) være kendt, så snart eksperternes evalueringer er ajourført af de
godkendte organer
10
.
Det er vigtigt at anvende strategier på mellemlang sigt, men der bør også være plads til
fleksibilitet. Hvis ekspertanalyserne viser, at der er behov for at ændre en strategi i løbet af
implementeringsperioden, bør Kommissionen i tide fremlægge de nødvendige forslag. Via
anmodninger om udtalelser skal den forinden sikre sig, at de videnskabelige instanser griber
ind, hvis de mener, der er behov for at revidere en strategi. Hvis der opstår en meget vanskelig
situation, der f.eks. indebærer, at kun en meget kraftig reduktion af TAC'en - som er større
end den maksimale udsvingsmargin, der er fastsat ved beslutningsreglen - gør det muligt at
undgå en meget farlig udvikling for gydebiomassen, vil det være nødvendigt, at Rådet
debatterer den endelige fastsættelse af TAC'en.
Kommissionen bør efter de beskrevne forberedende etaper under alle omstændigheder
fremlægge et forslag om vedtagelse og iværksættelse af flerårige strategier omfattende de
bestande, for hvilke de forberedende analyser har givet gode resultater.
IV.3.2
Forberedelse af det nye initiativ
A/ Analyse af de mulige resultater af anvendelsen af beslutningsregler
Kommissionen indkaldte i løbet af sommeren 2000 tilbud med henblik på at sikre, at de
ovennævnte simulationer gennemføres systematisk for en række bestande, for hvilke der
foreligger anvendelige oplysninger. Disse simulationer har til formål at vise anvendeligheden
af de forskellige beslutningsregler (harvesting
rules)
i overensstemmelse med de ovenfor
beskrevne principper og under hensyn til indsatsen for at stabilisere TAC'erne. Resultatet af
disse simulationer skal analyseres af STECF, som tager stilling til de relevante økonomiske
aspekter.
10
Når der fastlægges en ny tidsplan for beslutningstagningen, kan det også være muligt at tilrettelægge
fangståret på en måde, der er bedre tilpasset visse bestande end kalenderåret (januar-december). Herved
ville det være muligt at tage hensyn til hver enkelt bestands biologiske karakteristika og tidsplanen for
videnskabelige vurderinger.
14
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442256_0015.png
Kommissionen får om nødvendigt foretaget yderligere simulationer med henblik på at
indhente oplysninger om flere bestande og/eller på at fastlagt beslutningsregler, der supplerer
allerede analyserede regler, som har vist sig at være anvendelige.
B/ Konsultationer
Det er ikke blot STECF, der skal konsulteres under forberedelsen af det fremtidige forslag,
men derimod samtlige berørte partnere.
Spørgsmålet vil også blive forelagt Den Rådgivende Komité for Fiskeri. Der vil hurtigst
muligt blive afholdt et første møde med henblik på at få diskuteret de generelle retningslinjer
med udgangspunkt i nærværende dokument. På de efterfølgende møder skal man analysere
resultaterne af de tidligere nævnte simulationer og STECF's kommentarer hertil.
Kommissionen vil desuden samle ekspertgrupper (en for hver enkelt bestand) for at inddrage
medlemsstaterne i overvejelserne omkring resultatet af simulationerne.
Der vil endvidere også blive gennemført konsultationer angående bestande, der deles med
tredjelande, med henblik på at ajourføre de flerårige strategier, der er blevet forhandlet med
disse lande.
C/ Ajourføring af ekspertudtalelser
For at få sat gang i denne proces og sikre dens fortsættelse er det nødvendigt, at
ekspertudtalelserne afgives i den ønskede form og tilpasses tidsplanen bedst muligt.
Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger i forhold til STECF og ECES.
15
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Konklusion
Den nuværende kortsigtede forvaltning af fiskebestandene omfattende årlige forhandlinger af
TAC'erne kan ikke fortsætte. De tidligere forsøg på at indføre strategier på mellemlang sigt
har kun været en delvis succes. Der er imidlertid stadig behov for sådanne strategier, og det er
endda blevet større på grund af nedgangen i flere vigtige bestande, som gør det nødvendigt at
iværksætte planer til retablering af disse.
Samtidig er mulighederne nu til stede for, at der kan gøres vigtige fremskridt. De første
drøftelser om forsigtighedsprincippet har ført til en generel bevidstgørelse om farerne ved den
traditionelle fremgangsmåde til fastsættelse af TAC'er. De ekspertudtalelser, der nu
foreligger, åbner vejen for en flerårig forvaltning - også selv om det skal drøftes, hvordan de
kan gøres endnu mere anvendelige. De vanskeligheder, man tidligere er stødt på, har gjort det
muligt at identificere faldgruber, der vil kunne undgås i fremtiden.
Der er endnu en række spørgsmål, som skal uddybes, inden der kan fremlægges et formelt
forslag. Det videnskabelige grundlag skal præciseres yderligere. En bred debat vil gøre det
muligt at måle, hvilke resultater man kan opnå med en flerårig fremgangsmåde, og at
koncentrere diskussionerne om den balance, der skal findes mellem beskyttelse af
ressourcerne og stabilisering af fiskeriaktiviteterne. Den dynamik, der allerede er sat i gang,
bør imidlertid gøre det muligt i de kommende år at fastlægge flerårige rammer, der er meget
bredere end dem, der er indført for nogle få bestande. Der er ingen grund til at afvente
afslutningen af reformdebatten om den fælles fiskeripolitik, inden man går i gang med at få
disse bredere rammer på plads, for der er behov for en hurtig indsats og frem for alt for en
bedre mekanisme til TAC-fastsættelse.
16
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442256_0017.png
Figur 1. Diagram for anvendelse af forsigtighedsprincippet ifølge ICES
Gydebiomasse
Sikker zone
Bpa
Stor risiko
Blim
Meget stor risiko
Meget stor risiko
Fpa
Flim
Maksimal risiko
Fiskeridødelighed
Figur 2. Enkel regel til beslutningstagning (harvesting rule)
TAC
Blim
Bpa
Bestandens størrelse
17