Europaudvalget 2001
KOM (2000) 0885
Offentligt
1442336_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 28.12.2000
KOM(2000) 885 endelig
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den
midlertidige told på importen ammoniumnitrat med oprindelse i Polen og
Ukraine og om afslutning af antidumpingproceduren for så vidt angår importen
med oprindelse i Litauen.
(forelagt af Kommissionen)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442336_0002.png
BEGRUNDELSE
Den 29. oktober 1999 indledte Kommissionen en antidumpingundersøgelse
vedrørende importen til Fællesskabet af ammoniumnitrat (AN) med oprindelse i
Litauen, Polen og Ukraine.
Kommissionen indførte ved forordning (EF) nr. 1629/2000
1
en midlertidig
antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Polen og Ukraine.
I samme forordning konkluderedes det foreløbigt, at der ikke burde indføres
antidumpingtold på importen af den pågældende vare med oprindelse i Litauen, som
også var omfattet af samme undersøgelse, da der ikke blev konstateret dumping i
forbindelse med denne import.
Bilagte forslag til Rådets forordning er baseret på de endelige undersøgelsesresultater
vedrørende dumping, skade, årsagssammenhæng og Fællesskabets interesser, der
bekræftede de foreløbige undersøgelsesresultater.
Det foreslås derfor, at Rådet vedtager bilagte forslag til forordning, der skal
offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende senest den 25. januar 2001.
1
EFT L 187 af 26.7.2000, s. 12.
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442336_0003.png
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den
midlertidige told på importen ammoniumnitrat med oprindelse i Polen og
Ukraine og om afslutning af antidumpingproceduren for så vidt angår importen
med oprindelse i Litauen
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om
beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske
Fællesskab
2
, særlig artikel 9,
under henvisning til forslag forelagt af Kommissionen efter høring af Det Rådgivende
Udvalg, og
UD FRA FØLGENDE BETRAGTNINGER:
A. MIDLERTIDIGE FORANSTALTNINGER
(1)
Kommissionen indførte ved forordning (EF) nr. 1629/2000
3
("forordningen
om midlertidig told") en midlertidig antidumpingtold på importen af
ammoniumnitrat henhørende under KN-kode 3102 30 90 og 3102 40 90 og
med oprindelse i Polen og Ukraine.
I samme forordning konkluderedes det foreløbigt, at der ikke burde indføres
antidumpingtold på importen af den pågældende vare med oprindelse i
Litauen, som også var omfattet af samme undersøgelse, da der ikke blev
konstateret dumping i forbindelse med denne import.
(2)
2
3
EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1, senest ændret ved forordning (EF) nr. 2238/2000 (EFT L 257 af
11.10.2000, s. 2).
EFT L 187 af 26.7.2000, s. 12.
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442336_0004.png
B. EFTERFØLGENDE PROCEDURE
(3)
Efter meddelelsen om de væsentligste kendsgerninger og overvejelser, der lå
til grund for beslutningen om at indføre midlertidige foranstaltninger over for
importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Polen og Ukraine, fremsatte
flere interesserede parter bemærkninger skriftligt. De parter, der anmodede
herom, fik også mulighed for at blive hørt mundtligt.
Kommissionen fortsatte med at indhente og efterprøve alle oplysninger, som
den anså for nødvendige med henblik på en endelig afgørelse.
Alle parter blev underrettet om de væsentligste kendsgerninger og
overvejelser, der lå til grund for, at det påtænktes at anbefale, at der indføres
en endelig antidumpingtold, og at der sker en endelig opkrævning af de beløb,
for hvilke der er stillet sikkerhed i form af midlertidig told. De fik også en frist
til at gøre indsigelse efter denne meddelelse.
Der blev taget hensyn til de mundtlige og skriftlige bemærkninger fra parterne,
og de midlertidige afgørelser er i påkommende tilfælde blevet ændret i
overensstemmelse hermed.
C. DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE
(7)
Da ingen interesserede parter fremsatte nye argumenter vedrørende den
pågældende vare og samme vare, bekræftes undersøgelsesresultaterne i
betragtning (7) og (8) i forordningen om midlertidig told.
(4)
(5)
(6)
D. DUMPING
1. Litauen
a) Normal værdi
(8)
Klageren, European Fertiliser Manufacturers Association (EFMA), fremsatte
et antal bemærkninger til de foreløbige undersøgelsesresultater vedrørende
dette punkt:
den andel af den samarbejdsvillige eksporterende producents
hjemmemarkedssalg, der var rentabelt, burde have ligget tæt på nul, fordi
importen fra Rusland i en stor del af undersøgelsesperioden havde trykket
priserne i Litauenden mindst mulige beregnede normale værdi, baseret på klagerens
oplysninger, lå over eksportpriserne, og der må derfor have forekommet
dumping
den litauiske producent har tidligere haft lav rentabilitet, hvilket skaber tvivl
om selskabets fremtid på mellemlang sigt. Dets salg bør derfor ikke anses for
at have fundet sted i almindelig handel.
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
(9)
Alle disse bemærkninger blev nøje undersøgt. For så vidt angår
produktionsomkostningerne skal det bemærkes, at de var blevet kontrolleret og
ikke fundet upålidelige eller undervurderede. For så vidt angår det rentable
salgs niveau er det blevet fastsat på grundlag af de salgspriser, der fandtes at
ligge over enhedsproduktionsomkostningerne i overensstemmelse med artikel
2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 384/96 ("grundforordningen"). Det rentable
salgs nøjagtige størrelse kan ikke oplyses af fortrolighedshensyn, men det var
stadig betydeligt og kunne i overensstemmelse med nævnte bestemmelse
benyttes som grundlag for fastsættelse af den normale værdi. For så vidt angår
følgerne for priserne af importen fra Rusland var disse faktisk blevet afspejlet i
lavere salgspriser, som der, hvis de ikke havde været fortjenstgivende, ikke var
taget hensyn til ved beregningen af den normale værdi.
b) Eksportpris, sammenligning
(10)
I mangel af bemærkninger til disse punkter bekræftes de foreløbige
undersøgelsesresultater i betragtning (11) og (12) i forordningen om
midlertidig told.
c) Dumpingmargen
(11)
Klageren fremførte, at dumpingmargenen burde være fastsat på grundlag af de
enkelte transaktioner, fordi metoden med sammenligning af vejede gennemsnit
skjulte den litauiske producents prisstrategi (der angiveligt var udformet med
henblik på at undgå antidumpingforanstaltninger) og ikke afspejlede
dumpingens fulde omfang.
Den metode, der normalt benyttes til at konstatere, om der forekommer
dumping, er at sammenligne den vejede gennemsnitlige normale værdi og det
vejede gennemsnit af alle eksporttransaktionerne, jf. artikel 2, stk. 11, i
grundforordningen. Metoden med sammenligning transaktion for transaktion
blev ikke benyttet på grund af det meget store antal transaktioner (flere
tusinde) og de uoverstigelige praktiske vanskeligheder ved at afstemme
individuelle normale værdier med individuelle eksportpriser. Denne påstand
blev derfor afvist. Det bemærkes imidlertid, at selv en sammenligning af den
vejede gennemsnitlige normale værdi med individuelle eksportpriser, som var
baseret på et konstateret regionalt mønster i eksportpriserne, viste en
dumpingmargen, der lå under ubetydelighedsgrænsen.
Klageren fremførte endvidere, at eftersom antallet af transaktioner var meget
stort, burde der være benyttet en stikprøve i form af eksportforsendelser på
5 000 tons, som burde være sammenlignet med et tilsvarende salg til kunder på
hjemmemarkedet.
Stikprøver af transaktioner med henblik på fastsættelse af dumpingmargenen
kan være hensigtsmæssige i tilfælde, hvor den pågældende vare omfatter et
stort antal typer eller modeller, eller hvor antallet af transaktioner er stort,
forudsat at stikprøven er statistisk gyldig eller repræsenterer det størst mulige
salg, jf. artikel 17, stk. 1, i grundforordningen. I dette tilfælde var der kun en
enkelt varetype, og kun en af eksporttransaktionerne (og ingen af
importtransaktionerne) vedrørte 5 000 tons eller derover, hvorimod den
(12)
(13)
(14)
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
samlede solgte mængde var flere hundrede tusinde tons. Stikprøver ansås
derfor ikke for en passende metode.
(15)
Den dumpingmargen på 0%, der er fastsat i betragtning (13) i den midlertidige
forordning, bekræftes derfor.
2. Polen
a) Normal værdi, eksportpris
(16)
I mangel af bemærkninger til disse punkter bekræftes de foreløbige
undersøgelsesresultater i betragtning (15) til (18) i forordningen om
midlertidig told.
b) Sammenligning
(17)
På det foreløbige stadium var påstanden om handelstrin, vedrørende forskellen
mellem salgspriser til henholdsvis erhvervsdrivende og forhandlere, blevet
afvist. Den pågældende eksporterende producent kunne senere kaste lys over
situationen. Eksportsalget fandt sted til erhvervsdrivende, mens
hjemmemarkedssalget (med en ikke-repræsentativ undtagelse) fandt sted til
forhandlere. På dette grundlag blev priserne for forhandlere justeret nedad.
Justeringen blev foretaget ved at trække et fast beløb svarende til 10% af
bruttomargenen (salgs-, general- og administrationsomkostninger plus
fortjenesten på forhandlernes salg) fra den normale værdi. Dette faste beløb
træder i stedet for forhandlernes avance. Det fandtes også, at den anden
eksporterende producent burde indrømmes samme justering.
På det foreløbige stadium var det blevet afvist at foretage en justering for
sæsonudsving. Producenten hævdede derefter, at dette ikke var berettiget, fordi
der var en udtalt sæsoneffekt på priserne på den pågældende vare på
fællesskabsmarkedet, men ingen sådan effekt på det polske hjemmemarked.
Denne forskel påvirkede derfor en redelig sammenligning mellem
eksportprisen og den normale værdi og gjorde en justering i henhold til artikel
2, stk. 10, litra k), i grundforordningen påkrævet. Denne påstand blev også
undersøgt igen, men måtte afvises, da det konstateredes, at der også var en
sæsonbestemt virkning på priserne på ammoniumnitrat på det polske marked,
da kunderne ikke som hævdet havde betalt de samme priser uanset sæsonen.
Dette havde derfor ikke påvirket prissammenligneligheden, jf. artikel 2, stk.
10, litra k), i grundforordningen.
c) Dumpingmargen
(19)
En brugersammenslutning gjorde indsigelse mod, at Kommissionen ikke
havde taget hensyn til, at zlotyen var faldet med ca. 15% i forhold til euroen i
undersøgelsesperioden. Det skal påpeges, at der blev benyttet gennemsnitlige
månedlige valutakurser ved beregningerne, og kursudviklingen fik derfor
ingen væsentlige virkninger.
(18)
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442336_0007.png
(20)
Da der ikke er fremsat andre bemærkninger vedrørende den metode, der blev
benyttet til at fastsætte dumpingmargenen, bekræftes metoden i betragtning
(20) i forordningen om midlertidig told. På dette grundlag og under
hensyntagen til den indrømmede justering for handelstrin udgør de endelige
dumpingmargener for de samarbejdsvillige eksporterende producenter samt
restdumpingmargenen, udtrykt i procent af cif-prisen, Fællesskabets grænse:
Anwil SA
Zaklady
Azotowe
Pulawy SA
Restdumpingmargen
31,2%
22,3%
41,6%
3. Ukraine
a) Referenceland, normal værdi, eksportpris
(21)
Da der ikke er fremsat bemærkninger til valget af Polen som tredjeland med
markedsøkonomi, bekræftes de føreløbige konklusioner i betragtning (22) til
(24) i forordningen om midlertidig told.
b) Sammenligning
(22)
I den endelige fase blev grundlaget for sammenligningen ændret fra fob til ab
fabrik på grund af de betydelige afstande mellem fabrikkerne og grænsen. Da
disse omkostninger tegner sig for en meget stor del af salgsprisen på varer, der
som den pågældende vare sælges i store partier, kunne en fob-baseret
sammenligning give ukrainske selskaber en urimelig fordel. Eksportprisen
blev derfor behørigt ændret for så vidt angår transportomkostningerne ab
fabrik til havn samt havnetjenester. Sideløbende hermed blev den normale
værdi også fastsat på ab fabrik-grundlag. De samarbejdsvillige eksporterende
producenter fremsatte ingen bemærkninger til denne ændring.
c) Dumpingmargen
(23)
En brugersammenslutning gjorde indsigelse mod, at Kommissionen ikke
havde taget hensyn til den ukrainske valutas betydelige fald i
undersøgelsesperioden,
og
hævdede,
at
dette
havde
påvirket
dumpingmargenen. Det skal bemærkes, at der blev benyttet tal fra Eurostat
ved fastsættelsen af eksportprisen. Eurostats oplysninger om eksportpriser er
udtrykt i euro og udarbejdes på grundlag af månedlige valutakurser. Enhver
påstået virkning af kursfaldet på den metode, som Kommissionen benyttede
ved beregningen af dumpingmargenen, fjernes derfor.
I betragtning af ændringen i sammenligningsgrundlaget fra fob-niveauet til
niveauet ab fabrik udgør den landsomfattende dumpingmargen 67,6% af cif-
prisen, Fællesskabets grænse.
7
(24)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
E. SKADE
1. Definition af erhvervsgrenen i Fællesskabet
(25)
I mangel af nye oplysninger bekræftes de foreløbige afgørelser om
erhvervsgrenen i Fællesskabet i betragtning (28) i forordningen om midlertidig
told.
2. Importen fra Polen og Ukraine
a) Kumulativ vurdering
(26)
En polsk eksporterende producent fremførte, at importen af ammoniumnitrat
med oprindelse i Polen ikke burde kumuleres med importen med oprindelse i
Ukraine, da der var forskelle i konkurrencevilkårene. Denne påstand var
baseret på, at mens priserne på de fra Ukraine importerede varer i gennemsnit
lå 12,5% under EF-erhvervsgrenens priser, lå priserne på de fra Polen
importerede varer i gennemsnit kun 2,1% under EF-erhvervsgrenens priser.
I denne forbindelse skal det bemærkes, at der konstateredes prisunderbud for
både Polen og Ukraine. Desuden kræver artikel 3, stk. 4, i grundforordningen
ikke, at underbudsniveauerne er af samme størrelse. Det er blevet bekræftet, at
en kumulativ vurdering er passende, da dumpingmargenen ikke er ubetydelig,
og da begge lande tegner sig for betydelige og i forhold til 1995 øgede
importmængder og markedsandele af samme størrelsesorden. For så vidt angår
vilkårene for konkurrencen mellem importen fra Polen og Ukraine skal det
bemærkes, at den nedadgående prisudvikling er sammenlignelig, at begge
landes eksportpriser lå betydeligt under EF-erhvervsgrenens priser, og at
begge lande benyttede de samme eller ensartede handelskanaler. I betragtning
af ovenstående og da der ikke er fremsat andre nye bemærkninger, bekræftes
konklusionerne i betragtning (30) i forordningen om midlertidig told om
betingelserne for en kumulativ vurdering af importen fra de pågældende lande.
b) Den importerede mængde
(28)
To ukrainske producenter, som i den foreløbige fase havde erklæret, at de ikke
havde foretaget eksport direkte til Fællesskabet i undersøgelsesperioden,
hævdede, at de Eurostat-tal, der var blevet benyttet til at fastsætte
eksportprisen, var forskellige fra det ukrainske statistikministeriums
oplysninger, der angav en betydeligt lavere mængde for samme periode; denne
påstand blev imidlertid ikke underbygget med nogen dokumentation. Da disse
statistikker er eksportstatistikker, hvilket betyder, at ikke alle de deri anførte
solgte varer i sidste ende vil blive sendt til det angivne bestemmelsessted,
konkluderedes det endvidere, at Eurostats importstatistikker gav et mere
nøjagtigt billede. Desuden blev de seneste Eurostat-tal undersøgt, og der blev
ikke konstateret nogen afvigelse fra de tal, som blev benyttet i den foreløbige
fase.
(27)
8
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
c) Underbud
(29)
For så vidt angår prisunderbudsmargenerne fremførte en polsk eksporterende
producent, at den gennemsnitlige fortjenstmargen for importørerne, som blev
benyttet i forbindelse med beregningen af de eksporterende
fællesskabsproducenters eksportpriser (ab kaj, fortoldet), burde være højere
end den margen, der blev benyttet i den foreløbige beregning.
I denne forbindelse var Kommissionens foreløbige resultater baseret på de
kontrollerede oplysninger, der var afgivet af de samarbejdsvillige importører i
Fællesskabet. Da de eksportørende producenter ikke fremlagde nye eller
underbyggede beviser i denne forbindelse, bekræftes den fortjenstmargen for
importørerne, som blev benyttet ved den foreløbige fastsættelse af
prisunderbuddet,
Den samme eksporterende producent fremførte, at de losningsomkostninger,
der blev benyttet ved beregningen af eksportpriserne ab kaj, mindst burde
udgøre 8,50 EUR pr. ton og ikke 5,90 EUR, som var det beløb, der blev
benyttet i den foreløbige beregning.
I denne forbindelse indeholdt den dokumentation, der blev fremlagt af den
eksporterende producent til støtte for dens påstand, elementer, der ikke var
losningsomkostninger. En korrigeret version af den fremlagte dokumentation
støttede rent faktisk Kommissionens foreløbige undersøgelsesresultater, der
derfor bekræftes.
For så vidt angår prisforskellen mellem ammoniumnitrat i granulatform og i
pilleform fremførte klageren, at den åbenbare prisforskel mellem
ammoniumnitrat i granulatform og i pilleform var forsvundet på visse
markeder efter undersøgelsesperioden og navnlig i sæsonen 2000/2001, og at
der derfor ikke burde indrømmes nogen justering. En polsk eksporterende
producent hævdede imidlertid, at justeringen for prisforskellen mellem
ammoniumnitrat i granulatform og i pilleform burde være 10 EUR pr. ton som
i tidligere antidumpingundersøgelser vedrørende ammoniumnitrat og ikke 5,80
EUR pr. ton, som var det beløb, der blev benyttet ved den foreløbige
beregning.
Det skal bemærkes, at artikel 6, stk. 1, i grundforordningen fastsætter, at der
normalt ikke skal tages hensyn til oplysninger, som vedrører en periode efter
undersøgelsesperioden. Overvejelserne om, hvorvidt den påståede udvikling i
priserne efter undersøgelsesperioden skulle undersøges, førte til, at det
konkluderedes, at der ikke skulle tages hensyn til disse oplysninger, da der
ikke var fremlagt beviser for, at den seneste prisudvikling ville have en varig
karakter, der ville gøre det åbenbart uhensigtsmæssigt at indføre
foranstaltninger på det foreslåede niveau. For så vidt angår justeringen for
prisforskellen mellem ammoniumnitrat i granulatform og i pilleform baserede
Kommissionen sine foreløbige undersøgelsesresultater på de foreliggende
faktiske oplysninger og anvendte den gennemsnitlige prisforskel, der blev
benyttet af EF-erhvervsgrenen i undersøgelsesperioden.
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
9
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
(35)
Da der ikke er fremlagt nye beviser, bekræftes undersøgelsesresultaterne
vedrørende beregningerne af underbudsmargenen i betragtning (33) i
forordningen om midlertidig told.
d) EF-erhvervsgrenens situation
(36)
Ud over de økonomiske faktorer, der allerede blev analyseret i den foreløbige
fase, er oplysninger vedrørende virkningerne af dumpingmargenens størrelse,
afkast af investeringer, likviditet, lønninger og mulighederne for at
tilvejebringe kapital undersøgt for tidsrummet mellem 1995 og
undersøgelsesperioden. For så vidt angår afkast af investeringer og likviditet
svarede udviklingen i høj grad til udviklingen for rentabiliteten, der er
beskrevet i betragtning (39) i forordningen om midlertidig told. For så vidt
angår lønningerne fulgte de stort set faldet i antallet af ansatte, der er beskrevet
i betragtning (40) i forordningen om midlertidig told. For så vidt angår
mulighederne for at tilvejebringe kapital indgår selskaber, som fremstiller
gødningsstoffer, i større koncerner, og der er ikke rapporteret om problemer.
For så vidt angår virkningerne på EF-erhvervsgrenen af størrelsen af den
faktiske dumpingmargen kan de ikke anses for ubetydelige i betragtning af
mængden og priserne på importen fra de pågældende lande.
De foreløbige undersøgelsesresultater vedrørende den væsentlige skade, der er
forvoldt EF-erhvervsgrenen i undersøgelsesperioden, bekræftes derfor.
(37)
3. Årsagssammenhæng
(38)
En ukrainsk producent fremførte, at importen af den pågældende vare med
oprindelse i Ukraine ifølge Eurostats tal kun tegnede sig for 4% af det samlede
forbrug i Fællesskabet, hvilket angiveligt repræsenterede en ubetydelig
mængde, som ikke kunne forvolde EF-erhvervsgrenen skade.
I denne forbindelse er virkningerne af importen med oprindelse i Ukraine
blevet vurderet kumulativt med importen med oprindelse i Polen, jf. artikel 3,
stk. 4, i grundforordningen. Ved fastsættelsen af, hvorvidt betingelserne for
kumulering var opfyldt i dette tilfælde (betragtning (30) i forordningen om
midlertidig told), fandtes den ukrainske imports andel af det samlede forbrug
på fællesskabsmarkedet ikke at være ubetydelig. Påstanden blev derfor afvist.
En polsk producent fremførte, at en årsag til den væsentlige skade, som EF-
erhvervsgrenen havde lidt, var, at kornpriserne havde været faldende siden
1996, og at dette havde ført til, at landbruget havde udøvet pristryk på
ammoniumnitratproducenternes priser.
Kornpriserne faldt fra 1996, men det skal bemærkes, at ammoniumnitrat er en
råvare med en høj grad af priskonkurrence, og i forhold til den rolle, der spilles
af faktorer såsom den iagttagne skadelige dumpings pristrykkende virkninger,
kunne et nedadgående pristryk udøvet af landbruget derfor ikke have haft en
afgørende indflydelse på markedspriserne og kunne ikke i sig selv have
forårsaget den forvoldte skade. Dette argument fører derfor til den konklusion,
(39)
(40)
(41)
10
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
at der ikke var noget brud på årsagssammenhængen mellem dumpingen og den
konstaterede skade.
(42)
En brugersammenslutning fremførte, at Kommissionen havde undervurderet
visse
faktorer,
som
angiveligt
havde
forårsaget
faldet
i
ammoniumnitratpriserne og den efterfølgende skade for EF-erhvervsgrenen,
såsom et faldende forbrug og EF-erhvervsgrenens påstået utilstrækkelige
rationaliseringsbestræbelser,
der
bl.a.
fremgik
af
en
lav
kapacitetsudnyttelsesgrad.
En importørsammenslutning fremførte desuden, at årsagen til den skade, der er
forvoldt EF-erhvervsgrenen, var den globale overkapacitet i erhvervsgrenen.
For så vidt angår spørgsmålet om faldende forbrug blev det analyseret i
forordningen om midlertidig told, og da der ikke foreligger nye oplysninger,
bekræftes resultaterne i forordningen om midlertidig told.
For så vidt angår EF-erhvervsgrenens rationaliseringsbestræbelser skal det
bemærkes, at der blev foretaget betydelige investeringer, som ikke vedrørte en
udvidelse af produktionskapaciteten for den pågældende vare, og et antal
fabrikker er for nylig blevet lukket, hvilket har ført til et fald i
produktionskapaciteten og antallet af ansatte. Kommissionen finder, at dette
viser, at der er gjort en tilstrækkelig rationaliseringsindsats.
For så vidt angår kapacitetsudnyttelsesgraden og spørgsmålet om global
overkapacitet i erhvervsgrenen skal det erindres, at denne indikator i den
foreløbige fase ikke blev anset for at være relevant for EF-erhvervsgrenens
situation (se betragtning (35) i forordningen om midlertidig told). Skønt der
dog stadig kan være en vis overkapacitet i den pågældende erhvervsgren, er
det endvidere ikke fundet, at denne faktor har haft en sådan virkning, at den
konstaterede årsagssammenhæng mellem dumpingimporten og den EF-
erhvervsgrenen forvoldte skade er brudt.
I betragtning af ovenstående og i mangel af nye oplysninger bekræftes de
foreløbige resultater som angivet i betragtning (46) til (49) i forordningen om
midlertidig told.
4. Fællesskabets interesser
(48)
En brugersammenslutning fremførte, at antidumpingforanstaltninger ville
formindske britiske landmænds indtægter og derved bringe dem i en langt
vanskeligere økonomisk situation.
I denne forbindelse fandtes det på grundlag af oplysninger fra
brugersammenslutningen, at gødning i undersøgelsesperioden i gennemsnit
tegnede sig for 6% af landbrugernes samlede produktionsomkostninger.
I betragtning af, at importen fra de pågældende lande kun tegnede sig for 9%
af forbruget af ammoniumnitrat på fællesskabsmarkedet (11% på det britiske
marked), antidumpingtoldens størrelse, og det forhold, at sandsynligvis kun en
del af en resulterende prisstigning vil blive overvæltet på brugerne, er det
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(49)
(50)
11
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
sandsynligt, at en eventuel forøgelse af landbrugets produktionsomkostninger
vil være begrænset. Hvis EF-erhvervsgrenen skulle øge ikke blot salget, men
også priserne, ville enhver sådan prisstigning desuden blive begrænset, da der
findes andre forsyningskilder, nemlig import fra tredjelande, der ikke er
genstand for foranstaltninger.
(51)
På grundlag af ovenstående blev den begrænsede virkning for landbrugerne
ikke anset for at være en tvingende årsag til ikke at indføre
antidumpingforanstaltninger.
På dette grundlag bekræftes undersøgelsesresultaterne i betragtning (53) i
forordningen om midlertidig told.
(52)
F. ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER
1. Afslutning af proceduren for så vidt angår Litauen
(53)
I betragtning af konklusionerne vedrørende importen med oprindelse i Litauen
bør proceduren afsluttes for så vidt angår dette land.
2. Skadestærskel
(54)
Antidumpingtolden bør i overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, i
grundforordningen svare til dumpingmargenen, medmindre skadesmargenen
er lavere. Med henblik på fastsættelse af niveauet for de foranstaltninger, der
skal indføres endeligt, er der fastsat en skadestærskel.
Det skal anføres, at bemærkningerne og undersøgelsesresultaterne vedrørende
justeringerne for prisforskellen mellem ammoniumnitrat i granulatform og i
pilleform i forbindelse med prisunderbudsberegningen ligeledes gælder for
beregningen af skadesmargenerne.
For så vidt specifikt angår beregningen af skadesmargenerne gentog klageren
desuden sin påstand om, at den fortjenstmargen, som EF-erhvervsgrenen
kunne opnå uden skadevoldende dumping, burde være mindst 10%. Der blev
dog ikke fremlagt yderligere beviser i denne forbindelse. Samtidig fremførte
en polsk eksporterende producent, at en fortjenstmargen på 5% burde benyttes,
således som det havde været tilfældet i tidligere antidumpingsager vedrørende
gødningsstoffer. I betragtning af den høje fortjeneste, som EF-erhvervsgrenen
opnåede på den pågældende vare i 1995 og 1996, ansås en fortjenstmargen på
8%, som anført i betragtning (56) i forordningen om midlertidig told, for at
være den fortjeneste, der med rimelighed kunne forventes, hvis der ikke
forekom skadelig dumping.
I betragtning af ovenstående bekræftes den metode, som er benyttet til at
fastsætte skadestærsklen, og som er beskrevet i betragtning (56) i forordningen
om midlertidig told.
(55)
(56)
(57)
12
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442336_0013.png
3. De endelige foranstaltningers form og størrelse
(58)
Klageren gjorde gældende, at der var tegn på, at der var kommet nye former
for ammoniumnitrat, nemlig blandinger af ammoniumnitrat med andre varer,
hvis eneste formål var at omgå eventuelle antidumpingforanstaltninger
vedrørende ammoniumnitrat. Toldmyndighederne vil blive gjort
opmærksomme på dette problem.
På baggrund af ovenstående fastslås det, at der i overensstemmelse med artikel
9, stk. 4, i grundforordningen bør indføres en endelig antidumpingtold
svarende til de fastlagte skadesmargener undtagen for så vidt angår en polsk
eksporterende producent, for hvilken der bør fastsættes en endelig
antidumpingtold svarende til den konstaterede dumpingmargen.
For at sikre foranstaltningernes effektivitet og forhindre den prismanipulation,
der er blevet iagttaget ved nogle tidligere procedurer vedrørende
gødningsstoffer, bør tolden indføres i form af et specifikt beløb pr. ton. Denne
told udgør:
Land
Grundlag for
antidumpingtold
i%
POLEN
Anwil SA
Zaklady Azotowe Pulawy SA
Alle andre selskaber
UKRAINE
Alle selskaber
43,4
33,25
25,2
22,3
30,5
23,13
20,65
26,91
Told (EUR pr.
ton)
(59)
(60)
(61)
De antidumpingtoldsatser for individuelle selskaber, der er anført i denne
forordning, blev fastsat på grundlag af resultaterne af den foreliggende
undersøgelse. De afspejler derfor den situation, der konstateredes for disse
selskaber i undersøgelsen. Disse toldsatser finder (i modsætning til den
landsdækkende told for "alle andre selskaber") udelukkende anvendelse på
import af varer med oprindelse i det pågældende land og fremstillet af
selskaberne og således af de nævnte specifikke retlige enheder. Varer, som er
fremstillet af andre selskaber, som ikke udtrykkeligt er nævnt i den operative
del af denne forordning med navn og adresse, herunder enheder, der er
forretningsmæssigt forbundet med de specifikt nævnte, kan ikke drage fordel
af disse satser, men er omfattet af toldsatsen for "alle andre selskaber".
13
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442336_0014.png
(62)
Alle anmodninger om anvendelse af disse individuelle toldsatser (f.eks. efter
ændring af den pågældende virksomheds navn eller efter oprettelse af nye
produktions- eller salgsenheder) fremsendes straks til Kommissionen
4
sammen
med alle relevante oplysninger, især om ændringer af selskabets aktiviteter i
forbindelse med fremstilling og hjemmemarkeds- og eksportsalg i tilknytning
til den pågældende navneændring eller ændring vedrørende produktions- og
salgsenheder. Kommissionen vil efter høring af Det Rådgivende Udvalg ændre
forordningen i overensstemmelse dermed ved at ajourføre listen over de
selskaber, der er omfattet af individuelle toldsatser.
3. Opkrævning af midlertidig told
(63)
På grund af størrelsen af de konstaterede dumpingmargener og den skade, der
er forvoldt EF-erhvervsgrenen, anses det for nødvendigt, at de beløb, der er
stillet som sikkerhed i form af midlertidig antidumpingtold, indført ved
forordning (EF) nr. 1629/2000, opkræves endeligt med et beløb svarende til
den endelige told –
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
Artikel 1
1. Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat, ikke i
vandig opløsning, og blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre
uorganiske stoffer uden gødningsværdi, med indhold af nitrogen på over
28 vægtprocent, henhørende under KN-kode 3102 30 90 og 3102 40 90 og med
oprindelse i Polen og Ukraine.
2. Tolden fastsættes til følgende beløb i EUR pr. ton for varer fremstillet af følgende
selskaber:
4
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Handel
Direktorat B
TERV 0/10
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles, Belgien
14
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442336_0015.png
Land
POLEN
Selskab
Anwil SA
A174
ul. Torunska 222,
87-805 Wloclawek
Polen
Zaklady Azotowe Pulawy SA
20,65
A175
Al Tysiaclecia P.P. 13,
24-110 Pulawy
Polen
Alle andre selskaber
26,91
A999
UKRAINE
Alle selskaber
33,25
3. I tilfælde, hvor varer er blevet beskadiget før overgangen til fri omsætning, og hvor
den pris, der faktisk er betalt eller skal betales, derfor fordeles med henblik på
fastsættelse af toldværdien i henhold til artikel 145 i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 2454/93
5
, reduceres det toldbeløb, der er beregnet på grundlag af de
ovenfor anførte beløb, med en procentsats svarende til fordelingen af den pris, der
faktisk er betalt eller skal betales.
4. Gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er
angivet.
5. Proceduren vedrørende importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Litauen
afsluttes.
Artikel 2
De beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af den ved forordning (EF)
nr. 1629/2000 indførte midlertidige antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat
med oprindelse i Polen og Ukraine, opkræves endeligt med et beløb svarende til den
endelige told. Beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed ud over den endelige
antidumpingtold, frigives.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske
Fællesskabers Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles,
På Rådets vegne
Told
(EUR pr. ton)
23,13
Taric-tillægskode
5
EFT L 253 af 11.10.1993, s. 40.
15