Europaudvalget 2001
KOM (2001) 0107
Offentligt
1442448_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 23.02.2001
KOM(2001) 107 endelig
Forslag til
RÅDETS BESLUTNING
om bemyndigelse af Den Portugisiske Republik til at videreføre aftalen om de gensidige
fiskeriforbindelser med Den Sydafrikanske Republik indtil den 9. april 2002
(forelagt af Kommissionen)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442448_0002.png
BEGRUNDELSE
Den Portugisiske Republik undertegnede den 9. april 1979 en aftale om gensidige
fiskeriforbindelser med Den Sydafrikanske Republik. Denne aftale trådte i kraft samme dag
for en første periode på 10 år. Det forudses, at aftalen derefter forbliver i kraft på ubestemt tid,
medmindre den opsiges med 12 måneders varsel. Ifølge denne fiskeriaftale kan årlige
fiskerilicenser tilbydes fartøjer, der fører portugisisk flag. Det har været tilfældet siden 1989.
Ifølge artikel 354, stk. 2, i akten vedrørende Spaniens og Portugals tiltrædelse berøres de
rettigheder og forpligtelser, der for Den Portugisiske Republik følger af fiskeriaftaler med
tredjelande, ikke i den periode, hvor bestemmelserne i disse aftaler opretholdes midlertidigt. I
henhold til artikel 354, stk. 3, vedtager Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på
forslag af Kommissionen, passende afgørelser med henblik på videreførelse af de
fiskeriaktiviteter, der er omhandlet i disse aftaler, herunder eventuel forlængelse for perioder
på højst et år.
Beslutningen efter dette forslag bemyndiger Portugal til at forlænge den ovenfor anførte
fiskeriaftale til den 9. april 2002.
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442448_0003.png
Forslag til
RÅDETS BESLUTNING
om bemyndigelse af Den Portugisiske Republik til at videreføre aftalen om de gensidige
fiskeriforbindelser med Den Sydafrikanske Republik indtil den 9. april 2002
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portugals tiltrædelse, særlig artikel 354,
stk. 3,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
1
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Aftalen vedrørende de gensidige fiskeriforbindelser mellem regeringen for Den
Portugisiske Republik og regeringen for Den Sydafrikanske Republik, som blev
undertegnet den 9. april 1979, trådte i kraft samme dag for en første periode på ti år;
aftalen forbliver derefter i kraft på ubestemt tid, såfremt den ikke opsiges med tolv
måneders varsel;
I henhold til tiltrædelsesaktens artikel 354, stk. 2, berøres de rettigheder og
forpligtelser, der følger af fiskeriaftaler, som Den Portugisiske Republik har indgået
med tredjelande, ikke i den periode, hvor bestemmelserne i disse aftaler opretholdes
midlertidigt;
I medfør af artikel 354, stk. 3, i nævnte akt vedtager Rådet inden udløbet af de
fiskeriaftaler, som Den Portugisiske Republik har indgået med tredjelande, passende
afgørelser med henblik på videreførelse af de fiskeriaktiviteter, der følger af nævnte
aftaler, herunder eventuelt forlængelse for perioder på højst et år; ovennævnte aftale er
videreført indtil den 9. April 2001
2
;
Den Portugisiske Republik bør bemyndiges til at videreføre nævnte aftale indtil den
9. april 2002 –
(2)
(3)
(4)
1
2
EFT C …
EFT L 285 af 10.11.2000, s. 19.
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:
Artikel 1
Den Portugisiske Republik bemyndiges til at videreføre aftalen om de gensidige
fiskeriforbindelser med Den Sydafrikanske Republik, der trådte i kraft den 9. april 1979, indtil
den 9. april 2002.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til Den Portugisiske Republik.
Udfærdiget i Bruxelles, den .
På Rådets vegne
Formand
4