Europaudvalget 2001
KOM (2001) 0221
Offentligt
1442548_0001.png
31.7.2001
DA
De Europæiske Fællesskabers Tidende
C 213 E/271
Forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af en generel ramme for Fællesskabets aktiviteter
med henblik på at fremme gennemfłrelsen af et europæisk civilretligt område
(2001/C 213 E/16)
KOM(2001) 221 endelig udg. — 2001/0109(CNS)
(Forelagt af Kommissionen den 15. maj 2001)
R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 61, litra c),
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg, og
ud fra fłlgende betragtninger:
(1) Den Europæiske Union har som mål at bevare og udbygge
et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvor der
er fri bevægelighed for personer. For at få skabt et sådant
område błr Fællesskabet bl.a. vedtage de foranstaltninger
vedrłrende civilretligt samarbejde, som er nłdvendige for,
at det indre marked kan fungere hensigtsmæssigt.
(2) Den 3. december 1998 vedtog Rådet Rådets og Kommis-
sionens handlingsplan for, hvorledes Amsterdam-trakta-
tens bestemmelser om indfłrelse af et område med
frihed, sikkerhed og retfærdighed bedst kan gennemfłres
(handlingsplanen fra Wien) (
1
).
(3) Det Europæiske Råd vedtog på sit młde den 15. og 16.
oktober 1999 i Tammerfors fłlgende konklusion: »Hen
imod en Union med frihed, sikkerhed og retfærdighed:
Tammerfors som milepæl«.
(4) Den 30. november 2000 vedtog Rådet Kommissionens og
Rådets fælles program med foranstaltninger med henblik
på gennemfłrelse af princippet om gensidig anerkendelse
af retsafgłrelser på det civil- og handelsretlige område (
2
).
(5) Ved Rådets fælles aktion 96/636/RIA blev der for
perioden 1996-2000 vedtaget et tilskyndelses- og udveks-
lingsprogram for aktłrerne inden for retsvæsenet
(Grotius) (
3
).
(6) Ved Rådets forordning (EF) nr. 290/2001 (
4
) forlængedes
tilskyndelses- og udvekslingsprogrammet for aktłrerne
inden for retsvæsenet for så vidt angår det civilretlige
område (Grotius-programmet, civilret), for en etårig over-
gangsperiode i afventning af resultatet af en grundig
undersłgelse af, hvorledes Fællesskabets foranstaltninger
og tilskud błr orienteres i fremtiden.
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)
EFT
EFT
EFT
EFT
C
C
L
L
19 af 23.1.1999, s. 1.
12 af 15.1.2001, s. 1.
287 af 8.11.1996, s. 3.
43 af 14.2.2001, s. 1.
(7) En fleksibel og effektiv generel ramme for aktiviteter på
det civilretlige område er nłdvendig, hvis de ambitiłse
målsætninger i EF-traktaten, i handlingsplanen fra Det
Europæiske Råds młde i Wien og i konklusionerne fra
Tammerfors skal kunne opfyldes.
(8) Aktivitetsrammen błr give mulighed for initiativer, der
træffes af Kommissionen i overensstemmelse med
nærhedsprincippet, for foranstaltninger til stłtte for orga-
nisationer og organer, der fremmer og letter det civilretlige
samarbejde, og for foranstaltninger til stłtte for specifikke
projekter.
(9) En række foranstaltninger vil være nłdvendige for den
yderligere udvikling af et europæiske retligt område og
błr derfor gennemfłres på fællesskabsplan. Planlægningen
og gennemfłrelsen af sådanne foranstaltninger vil lettes
ved, at foranstaltningerne samles inden for en generel
aktivitetsramme.
(10) En ramme for aktiviteter, der skal forbedre medlemssta-
ternes gensidige forståelse af deres juridiske og retlige
systemer, vil bidrage til at fjerne hindringerne for retligt
samarbejde i civilsager, hvilket vil forbedre det indre
markeds funktion.
(11) Det er nłdvendigt at træffe foranstaltninger til at sikre en
korrekt gennemfłrelse og anvendelse af Fællesskabets
instrumenter på området civilretligt samarbejde, og foran-
staltningerne vil være mest effektive, hvis de koordineres
inden for en generel aktivitetsramme.
(12) I overensstemmelse med nærheds- og proportionalitets-
princippet, jf. EF-traktatens artikel 5, kan målene for det
foreslåede tiltag ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af
medlemsstaterne, men kan på grund af den europæiske
dimension, der er nłdvendig for at gennemfłre dets
målsætninger, samt de forventede stordriftsfordele og de
kumulative virkninger, som de planlagte foranstaltninger
vil medfłre, bedre gennemfłres på fællesskabsplan. Denne
forordning omfatter kun det, der er nłdvendigt for, at
målene kan nås, og det er ikke mere vidtrækkende, end
det er nłdvendigt i forhold til de fastsatte mål.
(13) For de lande, der ansłger om tiltrædelse af Den Euro-
pæiske Union, vil deltagelsen i denne aktivitetsramme
være en nyttig forberedelse af tiltrædelsen, specielt hvad
angår disse landes evne til at anvende den gældende fælles-
skabsret.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442548_0002.png
C 213 E/272
DA
De Europæiske Fællesskabers Tidende
31.7.2001
(14) I medfłr af artikel 2 i Rådets afgłrelse 1999/468/EF af 28.
juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udłvelsen af de gennemfłrelsesbefłjelser, der tillægges
Kommissionen (
1
), błr gennemfłrelsesbestemmelserne til
denne forordning vedtages efter rådgivningsproceduren i
artikel 3 i nævnte afgłrelse.
(15) Det Forenede Kongerige og Irland deltager i henhold til
artikel 1 og 2 i protokollen om Det Forenede Kongeriges
og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten
om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af
Det Europæiske Fællesskab, ikke i vedtagelsen af denne
forordning, og forordningen er derfor ikke bindende for
og finder ikke anvendelse i disse lande.
(16) Danmark deltager i henhold til artikel 1 og 2 i proto-
kollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til
traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, ikke i vedtagelsen
af denne forordning, og forordningen er derfor ikke
bindende for og finder ikke anvendelse i Danmark —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
KAPITEL I
M¯LS˘TNINGER OG AKTIVITETER
2) at fremme kendskabet til de andre medlemsstaters juridiske
systemer og retssystemer
3) at sikre en korrekt gennemfłrelse og anvendelse af Fælles-
skabets instrumenter på området civilretligt samarbejde, og
4) at forbedre informationen til offentligheden om adgangen til
domstolene, retligt samarbejde og medlemsstaternes rets-
systemer.
Artikel 3
Aktiviteter
De aktiviteter, der kan stłttes eller gennemfłres under denne
aktivitetsramme, skal opfylde mindst en af målsætningerne i
artikel 2 og bestå i:
1) foranstaltninger truffet af Kommissionen, eller
2) foranstaltninger, hvormed der ydes finansiel stłtte til drifts-
udgifter for europæiske ikke-statslige organisationer, på de
betingelser, der er fastsat i artikel 5, eller
3) foranstaltninger, hvormed der ydes finansiel stłtte til speci-
fikke projekter af interesse for Fællesskabet, på de betin-
gelser, der er fastsat i artikel 6.
Artikel 4
Tredjelandes deltagelse
Aktivitetsrammen er åben for deltagelse af:
1) ansłgerlandene i Central- og Østeuropa i henhold til de
betingelser, der er fastsat i Europaaftalerne, i tillægsproto-
kollerne til disse aftaler og i de afgłrelser, som er truffet af
de respektive associeringsråd
2) Cypern, Malta og Tyrkiet på grundlag af de bilaterale aftaler,
som skal indgås med disse lande, og
3) andre lande, når aftaler og procedurer giver mulighed
herfor.
Artikel 5
Ikke-statslige organisationers aktiviteter
Der kan ydes finansiel bistand til de foranstaltninger, der
omhandles i artikel 3, nr. 2, til stłtte for europæiske ikke-stats-
lige organisationer, der opfylder fłlgende kriterier:
1) de skal være ikke-kommercielle organisationer
2) de skal udłve aktiviteter med en europæisk dimension og
inddrage normalt mindst to tredjedele af medlemsstaterne
Artikel 1
Emne
1.
Med denne forordning fastsættes for perioden fra 1.
januar 2002 til 31. december 2006 en generel ramme for
Fællesskabets aktiviteter med henblik på at lette gennem-
fłrelsen af et europæisk civilretligt område.
2.
Denne forordning finder ikke anvendelse på Danmark,
Irland og Det Forenede Kongerige.
Artikel 2
Målsætninger
Aktivitetsrammen har fłlgende målsætninger:
1) at fremme retligt samarbejde, der bl.a. tager sigte på:
a) at sikre retssikkerheden og forbedre adgangen til domsto-
lene
b) at fremme den gensidige anerkendelse af retsafgłrelser
og domme
c) at fremme den nłdvendige tilnærmelse af lovgivnin-
gerne, eller
d) at fjerne hindringer, der skyldes forskelle mellem civilret
og civilretlige procedurer
(
1
)
EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442548_0003.png
31.7.2001
DA
De Europæiske Fællesskabers Tidende
C 213 E/273
3) deres hovedformål skal være at fremme civilretligt samar-
bejde.
Artikel 6
Specifikke projekter
1.
De i artikel 3, nr. 3, omhandlede specifikke projekter skal
bestå i:
a) uddannelse
b) udveksling og praktikophold
c) undersłgelser og forskning
Artikel 8
Gennemfłrelse af aktivitetsrammen
1.
Kommissionen offentliggłr, om muligt inden den 30. juni
hvert år, et årligt arbejdsprogram, der beskriver de prioriterede
målsætninger og typer af aktiviteter for det fłlgende år,
herunder en beskrivelse af udvælgelses- og tildelingskriterier
og procedurerne for indgivelse og godkendelse af forslag.
2.
Kommissionen vedtager det årlige arbejdsprogram efter
proceduren i artikel 12, stk. 2.
3.
Ved evalueringen og udvælgelsen af forslag lægger
Kommissionen særlig vægt på fłlgende kriterier:
a) forslagets bidrag til målsætningerne i artikel 2
d) młder og seminarer
b) forslagets problemlłsende karakter
e) formidling af oplysninger.
c) forslagets europæiske dimension
2.
Der kan også ydes finansiel stłtte til projekter, der tager
sigte på oprettelse af nye organisationer, hvis formål er at
opfylde de kriterier, der er anfłrt i artikel 5.
3.
Projekter kan indgives af institutioner og offentlige eller
private organisationer, herunder erhvervssammenslutninger,
forskningsinstitutter og institutioner, der er ansvarlige for juri-
disk eller retslig grunduddannelse eller videreuddannelse for
aktłrer inden for retsvæsenet.
4.
For at være berettigede til samfinansiering skal projek-
terne omfatte mindst tre lande, der deltager i denne aktivitets-
ramme.
Projekterne kan også havde deltagere fra Danmark, Irland og
Det Forenede Kongerige, fra ansłgerlandene, hvis dette bidrager
til deres forberedelse til tiltrædelsen, eller fra andre lande, der
ikke deltager i aktivitetsrammen, hvis dette stłtter projekternes
formål.
KAPITEL II
FINANSIERING, GENNEMFØRELSE OG PROCEDURER
d) forudsete foranstaltninger til formidling af resultater
e) komplementariteten med andre tidligere, aktuelle eller
kommende aktiviteter, og
f) foranstaltningens omfang, specielt i relation til stordriftsfor-
dele og omkostningseffektivitet.
4.
Kommissionen vedtager de foranstaltninger, der skal
træffes efter proceduren i artikel 12, stk. 2.
Artikel 9
Finansieringsafgłrelser
1.
Kommissionens finansieringsafgłrelser på grundlag af
artikel 3, nr. 2 og 3 efterfłlges af stłtteaftaler mellem Kommis-
sionen og modtagerne.
2.
Finansieringsaftalerne og de deraf fłlgende aftaler er
underlagt Kommissionens finanskontrol og revision ved Revi-
sionsretten.
Artikel 10
Kontrol
1.
Kommissionen foretager en regelmæssig kontrol af og
fłrer tilsyn med gennemfłrelsen af de foranstaltninger, der
finansieres af Fællesskabet. Kontrollen og tilsynet foretages på
grundlag af rapporter efter procedurer, der fastlægges efter
aftale mellem Kommissionen og stłttemodtageren. Der kan
også gennemfłres stikprłvekontrol på stedet.
2.
Modtageren forelægger Kommissionen en rapport for
hver foranstaltning senest tre måneder efter gennemfłrelsen.
Kommissionen bestemmer, hvilken form og hvilket indhold
denne rapport skal have.
Artikel 7
Finansiering
1.
De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden
inden for rammerne af de finansielle overslag.
2.
Samfinansiering af aktiviteter under denne aktivitets-
ramme udelukker enhver finansiering under et andet program
finansieret af De Europæiske Fællesskabers budget.
3.
Den finansielle stłtte, der ydes over Fællesskabets budget,
kan principielt hłjst dække 50 % af driftsomkostningerne
vedrłrende de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3,
nr. 2, eller af udgifterne til de projekter, der er omhandlet i
artikel 3, nr. 3.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442548_0004.png
C 213 E/274
DA
De Europæiske Fællesskabers Tidende
31.7.2001
3.
I kontrolłjemed opbevarer modtageren af den finansielle
stłtte alle udgiftsbilag i fem år fra datoen for den sidste udbe-
taling i forbindelse med en foranstaltning.
Artikel 11
Formidling af oplysninger
1.
Kommissionen sikrer, at der hvert år offentliggłres en
liste over stłttemodtagere og over de aktiviteter, der er
finansieret under denne aktivitetsramme, herunder en angivelse
af stłttebelłbet.
2.
Hvis projekter, der finansieres under artikel 3, nr. 3, ikke
omfatter formidling af resultaterne, og hvis dette kunne bidrage
til en af målsætningerne i artikel 2, kan Kommissionen træffe
sådanne foranstaltninger.
3.
Ved hvert års begyndelse tilstiller Kommissionen det
udvalg, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 12,
stk. 1, oplysninger om de aktiviteter, der er gennemfłrt i
henhold til artikel 3, nr. 1, i det foregående år.
Artikel 12
Udvalg
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræ-
sentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens
repræsentant som formand.
2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes den rådgiv-
ningsprocedure, der er omhandlet i artikel 3 i Rådets afgłrelse
1999/468/EF, i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel
7.
Artikel 13
Sanktioner
1.
Kommissionen kan nedsætte eller suspendere den finan-
sielle stłtte eller kræve stłtten tilbagebetalt, såfremt den
konstaterer, at der foregår uregelmæssigheder, eller at den
pågældende foranstaltning uden Kommissionens samtykke har
undergået en væsentlig forandring, som głr den uforenelig med
målsætningerne i de fastsatte gennemfłrelsesbestemmelser.
2.
Hvis fristerne ikke overholdes, eller anvendelsen af de
tildelte midler kun delvis er berettiget, i betragtning af hvor
langt man er kommet med gennemfłrelsen af foranstaltningen,
anmoder Kommissionen modtageren om at afgive forklaring
inden for en bestemt frist. Hvis modtagerens svar ikke er
tilfredsstillende, kan Kommissionen annullere den resterende
del af stłttebelłbet og kræve, at de allerede udbetalte belłb
omgående tilbagebetales.
3.
Ethvert uberettiget modtaget belłb skal tilbagebetales til
Kommissionen. Der kan lægges morarenter til belłb, som ikke
tilbagebetales i rette tid.
Artikel 14
Rapportering og evaluering
1.
Kommissionen aflægger senest den 30. juni 2004 rapport
til Rådet og Europa-Parlamentet om gennemfłrelsen af denne
aktivitetsramme, herunder om resultaterne af kontrollen,
rapporterne og overvågningen af aktiviteterne.
2.
Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet
en evalueringsrapport om denne aktivitetsramme, som skal
være til rådighed i god tid inden en eventuel fornyelse af
rammen eller senest den 31. december 2005. Rapporten skal
indeholde en evaluering af omkostningseffektiviteten og en
vurdering baseret på resultatindikatorer af, om målsætningerne
er nået.
Artikel 15
Ikrafttrædelse
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent-
liggłrelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder
umiddelbart i hver medlemsstat i overensstemmelse med trak-
taten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.