Europaudvalget 2001
KOM (2001) 0258
Offentligt
1442582_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 14.05.2001
KOM(2001) 258 endelig
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om forbud mod ydelse af visse former for teknisk bistand til Liberia for at få Liberias
regering til at opfylde sine forpligtelser i fredsprocessen i Sierra Leone
(forelagt af Kommissionen)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442582_0002.png
BEGRUNDELSE
(1)
Den
7. marts 2001
vedtog
De
Forenede
Nationers
Sikkerhedsråd
resolution 1343 (2001) om Liberias engagement i konflikten i Sierra Leone, som
foreslog, at der blev pålagt en række sanktioner over for Liberia, hvis det fortsatte sin
støtte til RUF i Sierra Leone og andre væbnede oprørsgrupper i regionen.
Sikkerhedsrådet besluttede især, at alle stater skal træffe de fornødne foranstaltninger
til bl.a. at forhindre, at der ydes teknisk rådgivning og oplæring i militær virksomhed.
Det er nødvendigt med en foranstaltning på fællesskabsplan, hvis EU skal gennemføre
dette forbud mod udførelse af tjenesteydelser i relation til våben og anden militær
udrustning og militær virksomhed. Dette er baggrunden for dette forslag til Rådets
forordning. Der blev vedtaget tilsvarende foranstaltninger af EU over for Afghanistan
og Taliban ved forordning 467/2001 med henblik på gennemførelse af FN's
Sikkerhedsråds resolution 1333 (2000).
Den 7. maj 2001 vedtog Rådet en fælles holdning (FUSP) til gennemførelse af FN's
Sikkerhedsråds resolution.
Dette forslag vedrører kun spørgsmålet om forbud mod ydelse af visse former for
bistand til Liberia. Derudover opfordrer FN's Sikkerhedsråds resolution 1343 (2001)
staterne til at træffe foranstaltninger i relation til handelen med uslebne diamanter.
Den 4. maj besluttede FN's Sikkerhedsråd, at Liberia ikke havde opfyldt betingelserne
i FN's Sikkerhedsråds resolution 1343 (2001), og at sanktionerne i relation til handelen
med diamanter skulle træde i kraft den 7. maj. Kommissionen og medlemsstaterne
arbejder nært sammen med Liberia-sanktionskomitéen i forbindelse med drøftelserne
af den mest effektive måde at gennemføre disse foranstaltninger på. Efter disse
drøftelser vil Kommissionen eventuelt fremsætte forslag til supplerende
foranstaltninger for Rådet.
(2)
(3)
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442582_0003.png
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om forbud mod ydelse af visse former for teknisk bistand til Liberia for at få Liberias
regering til at opfylde sine forpligtelser i fredsprocessen i Sierra Leone
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 301,
under henvisning til Rådets fælles holdning 2001/.../FUSP af … maj 2001 ...
1
,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Den 7. marts 2001 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd resolution
1343(2001), i det følgende benævnt UNSCR 1343(2001), hvori der blev udtrykt
alvorlig bekymring over de liberianske myndigheders rolle i konflikten i Sierra Leone.
Sikkerhedsrådet besluttede
bl.a.,
at alle stater skal træffe de fornødne foranstaltninger
til at forhindre, at der ydes teknisk rådgivning og oplæring i militær virksomhed til
Liberia.
Nogle af disse foranstaltninger falder ind under traktatens bestemmelser, og det er især
af hensyn til at undgå konkurrencefordrejning nødvendigt med fællesskabslovgivning
for at gennemføre de relevante af Sikkerhedsrådets beslutninger på Fællesskabets
område. I denne forordning anses Fællesskabets område for at omfatte de af
medlemsstaternes territorier, på hvilke traktaten finder anvendelse, på de betingelser,
der er fastsat i samme traktat.
Den femte AVS-EF-konvention, der blev undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, og
som Fællesskabet og Liberia er part i, hindrer ikke anvendelsen af ovennævnte
foranstaltninger vedtaget af Sikkerhedsrådet -
(2)
(3)
(4)
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
Artikel 1
1.
Uden at dette berører medlemsstaternes statslige myndighedsudøvelse, forbydes det
at yde Liberia teknisk uddannelse eller bistand i relation til levering, fremstilling,
vedligeholdelse eller brug af våben og relateret materiel af enhver art, herunder
skydevåben og ammunition, militærkøretøjer og militær udrustning, paramilitært
udstyr og reservedele.
1
EFT L … af …5.2001, s…
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442582_0004.png
2.
Forbuddet i stk. 1 gælder ikke i tilfælde, hvor det ved stk. 14 i UNSCR 1343(2001)
nedsatte udvalg på forhånd har givet dispensation. Sådan dispensation skal gives via
de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, der er anført i bilaget til denne
forordning.
Artikel 2
Uden at dette berører medlemsstaternes rettigheder og forpligtelser i henhold til De Forenede
Nationers pagt, opretholder Kommissionen enhver form for nødvendig kontakt med
ovennævnte udvalg under Sikkerhedsrådet med henblik på en effektiv gennemførelse af
denne forordning.
Artikel 3
Kommissionen og medlemsstaterne underretter straks hinanden om, hvilke foranstaltninger
der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de
råder over, i forbindelse med denne forordning, specielt oplysninger om overtrædelser,
håndhævelsesproblemer og domme afsagt af de nationale domstole.
Artikel 4
Denne forordning finder anvendelse, uanset om der foreligger rettigheder eller er pålagt
forpligtelser inden denne forordnings ikrafttræden ved undertegnede internationale aftaler
eller indgåede kontrakter eller ved meddelte licenser eller tilladelser.
Artikel 5
1.
Hver medlemsstat fastsætter, hvilke sanktioner der skal gælde, hvis bestemmelserne i
denne forordning ikke overholdes. Sådanne sanktioner skal være effektive, stå i et
rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.
Indtil der om nødvendigt er vedtaget lovgivning med henblik herpå, er de sanktioner,
der skal gælde, hvis bestemmelserne i denne forordning ikke overholdes, dem, som
medlemsstaterne har fastsat for at sætte artikel 13 i forordning (EF) nr. 467/2001
2
i
kraft.
2.
Hver medlemsstat skal retsforfølge enhver fysisk eller juridisk person eller enhed
eller ethvert organ, der henhører under deres jurisdiktion, hvis der foreligger
formodning om, at en sådan person eller enhed eller et sådant organ har overtrådt et
af forbuddene i denne forordning.
2
EFT L 67 af 9.3.2001, s. 1.
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 6
Denne forordning anvendes
på Fællesskabets område, herunder dets luftrum
om bord på fly eller skibe, der henhører under en medlemsstats jurisdiktion
på enhver person andetsteds, som er statsborger i en medlemsstat, og
på juridiske personer, enheder eller organer, der er oprettet eller stiftet i henhold til
en medlemsstats lovgivning.
Artikel 7
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen
i De Europæiske
Fællesskabers Tidende.
Denne forordning udløber den 8. maj 2002.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den
På Rådets vegne
Formand
5