Europaudvalget 2001
KOM (2001) 0307
Offentligt
1442628_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 8.6.2001
KOM(2001) 307 endelig
BERETNING FRA KOMMISSIONEN
ÅRSBERETNING OM HUMANITÆR BISTAND 2000
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
BERETNING FRA KOMMISSIONEN
ÅRSBERETNING OM HUMANITÆR BISTAND 2000
Indholdsfortegnelse
Resumé ................................................................................................................................. 3
1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
5.
Generel politisk ramme............................................................................................. 4
Oversigt over operationerne...................................................................................... 5
Afrika, Vestindien og Stillehavet .............................................................................. 6
De central- og østeuropæiske lande, NIS-landene ..................................................... 8
Asien, Mellemøsten, Nordafrika og Latinamerika................................................... 10
Katastrofeberedskab - DIPECHO ........................................................................... 12
Tværgående spørgsmål ........................................................................................... 13
Forbindelser til partnerne - FPA.............................................................................. 13
Gavebistandsfaciliteten/ NOHA.............................................................................. 13
Kommunikation og information.............................................................................. 13
Budget, revision og evaluering ............................................................................... 14
Udsigter og fremtidsperspektiver ............................................................................ 15
Statistiske bilag ...................................................................................................... 15
BILAG 1.....................................................Oversigt over finansieringsafgørelser 1995 – 2000
BILAG 1A
ECHO-kontrakter 1998 – 2000
BILAG 1B
Finansieringsafgørelser vedrørende Fællesskabets humanitære bistand efter
finansieringskilde
BILAG 2
BILAG 2A
BILAG 2B
BILAG 3
BILAG 3A
BILAG 3B
BILAG 4
Finansieringsafgørelser i 2000 – geografisk fordeling
Finansieringsafgørelsernes geografiske fordeling 1998 – 2000
Finansieringsafgørelsernes fordeling efter land/(sub)region
Kontrakternes fordeling efter operative partnere
Finansieringens fordeling efter grupper af partnere 1998 – 2000
ECHO-kontrakter efter gruppe og partnernes nationalitet 1998 – 2000
Projekter finansieret under gavebistandsfaciliteten 2000
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
RESUMÉ
Den humanitære situation var i 2000 som helhed præget af flertydige tendenser. Hvad
naturkatastrofer
angår, var de største begivenheder med humanitære implikationer
oversvømmelserne i Mozambique og i Sydøstasien og tørken på Afrikas Horn. Alt i alt var
naturkatastrofernes humanitære effekt mindre i 2000 end i 1999, fordi befolkningstætheden i
de områder, der blev ramt, var ringere.
Situationen med hensyn til
menneskeskabte katastrofer
er imidlertid en anden. Ikke alene
fortsatte de længstvarende kriser og krige, men det samlede antal igangværende krige og
voldelige kriser steg til 36 ved udgangen af 2000. Af områder, der navnlig giver anledning til
bekymring, kan nævnes det nordlige Kaukasus, Colombia, Israel/Vestbredden og Gazastriben
samt Afghanistan. En række lokale konflikter i Afrika har udviklet sig til et bredt krisebælte,
der spænder over kontinentet fra Sudan via Den Demokratiske Republik Congo og De Store
Søers Område til Angola. En vigtig indikator for den humanitære dimension af disse
begivenheder er antallet af flygtninge og internt fordrevne personer/hjemstavnsfordrevne
(IDP), der skønnes at udgøre 20-25 mio. på verdensplan. Dette antal – som godt nok er lavere
end i midten af 1990’erne – er uacceptabelt højt, ikke mindst fordi det risikerer at
destabilisere selve værtslandene.
ECHO’s respons på humanitære kriser blev i 2000 kanaliseret
via 121
finansieringsafgørelser
og udgjorde i alt
491,7 mio. EUR.
Der blev indgået 993 kontrakter
til et samlet beløb på 545 mio. EUR (herunder 242 kontrakter til implementering af afgørelser
truffet i 1999) til finansiering af humanitære projekter i over 60 lande. Midlernes
geografiske
fordeling
afspejler den markante forbedring af situationen i det vestlige Balkan i 2000, idet
det tidligere Jugoslaviens andel blev reduceret fra 55% i 1999 (herunder 346 mio. EUR fra
Kommissionens budgetreserve til ofrene for Kosovo-krisen) til 20% i 2000. AVS-landenes
andel af midlerne udgjorde i 2000 35% (1999: 16%). For så vidt angår de øvrige regioner,
modtog Asien 16% (1999: 11%), Nordafrika/Mellemøsten 10% (1999: 2,5%), NIS 10%
(1999: 6,8%) og Latinamerika 6% (1999: 6%). 3% af midlerne kan ikke henføres til et
specifikt land (f.eks. ekspertudgifter, gavebistand).
Med hensyn til
partnertype
var de tre største partnergrupper ngo’er i Fællesskabet (65% af
ECHO-midlerne blev kanaliseret gennem disse), FN (19%) og andre internationale
organisationer (10%). ECHO var gennem sine partnere i stand til at
yde nødhjælp til mindst
18 mio. personer.
ECHO har påbegyndt implementeringen af den handlingsplan, ”artikel 20-evalueringen” fra
1999 resulterede i, og har indført en række
organisatoriske og proceduremæssige
ændringer
for at gøre operationerne endnu mere effektive. År 2000 har imidlertid ikke bragt
det stærkt ønskede gennembrud til løsning af en række
udfordringer, alle bidragydere af
humanitær bistand står over for,
som f.eks. det stigende antal sikkerhedsproblemer,
nægtelse af adgang til ofre samt risikoen for påvirkning af skrøbelige lokalsamfund gennem
bistanden. Den voksende liste over bestående menneskeskabte kriser og den vedholdende
tendens til flere og stadig mere ødelæggende naturkatastrofer som følge af demografiske
forandringer og forringelse af miljøet er bekymrende symptomer på det internationale
samfunds slående mangel på evne til at løse problemerne. Den humanitære hjælp kan i den
forbindelse behandle symptomerne. Den kan ikke fjerne de grundlæggende årsager til disse
problemer. Disse bør løses med andre midler: konfliktforebyggelse, miljøbeskyttelse og
bæredygtig udvikling.
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442628_0004.png
1
G
ENEREL POLITISK RAMME
År 2000 var et overgangsår for ECHO, i løbet af hvilket den politiske dagsorden, kommissær
Poul Nielson havde opstillet, indeholdt nye tiltag på tre vigtige politiske områder, nemlig den
såkaldte sammenkobling
af nødhjælp, rehabilitering og udvikling
(LRRD),
forbindelserne
til FN
og
en administrativ reform.
Som led i den samlede reformindsats
1
og under ledelse af
ECHO’s nye direktør, Costanza Adinolfi, tog ECHO konkrete skridt til gennemførelse af den
såkaldte ”artikel 20-evaluering”
2
. I tråd med disse henstillinger og Kommissionens
overordnede reformproces retter foranstaltningerne sig mod tre strategiske mål:
kortlægge
ECHO’s rolle
i forhold til de øvrige fællesskabsinstrumenter på området eksterne relationer
på en klarere og mere sammenhængende måde,
omstrukturere
ECHO's interne
organisation
og arbejdsmetoder
og
gøre
ECHO's operationer
mere effektive.
For så vidt angår de institutionelle og politiske aspekter, har man lagt vægt på at etablere en
mere kohærent arbejdsdeling mellem fællesskabsinstrumenterne på området eksterne
forbindelser, hovedsagelig med hensyn til
den ”grå zone” mellem nødhjælps-,
rehabiliterings- og nødhjælpsaktioner,
men også i relation til konfliktforebyggelse og
krisestyring. ECHO’s rolle er blevet korrigeret, således at der atter fokuseres på kontorets
grundlæggende mandat, dvs. yde øjeblikkelig livsnødvendig hjælp i nødsituationer, og ECHO
bevarer sin operationelle uafhængighed med hensyn til ikke-militær krisestyring. Dette vil
sikre ECHO en afgørende neutralitet under humanitære kriser. En meddelelse om den ”grå
zone” er under udarbejdelse. Kommissionen har endvidere indledt arbejdet på en meddelelse
om etablering af et mere effektivt partnerskab med
FN
inden for udviklingssamarbejde og
humanitære anliggender. Kommissionen vil i meddelelsen betone den store strategiske
betydning, den tillægger forbindelserne mellem Fællesskabet og FN.
Hvad angår ECHO’s organisatoriske struktur, blev der i juni 2000 indført et
nyt organigram.
Ifølge dette indrettes ECHO’s aktiviteter således, at den humanitære bistand ydes så effektivt
som muligt. Der lægges navnlig vægt på at styrke støttefunktionen for ECHO’s
administrative, konceptuelle og finansielle komponenter samt revisions- og
evalueringsfunktionerne, som er blevet knyttet tættere og mere logisk til de proceduremæssige
og politiske aspekter af ECHO’s interventioner i forskellige geografiske sammenhænge. Det
nye organigram imødekommer også behovet for en hurtig og effektiv reaktion og giver
ECHO’s eksterne partnere ubesværet og overskuelig adgang til den relevante komponent.
ECHO har også iværksat en revision af sine interne procedurer med henblik på at befordre og
fremskynde beslutningstagningsprocessen, samtidig med at kontoret opretholder et passende
kontrolniveau. Den pakke af foranstaltninger, Kommissionen vedtog i november 2000
vedrørende en forenkling af procedurerne, gav ECHO mulighed for at etablere en
hurtig
beslutningstagningsprocedure.
Dette vil sætte ECHO i stand til at finansiere projekter inden
for 24 – 72 timer efter en pludselig indtruffet katastrofe. Den nye procedure forventes at være
operationel i første halvår af 2001.
Med hensyn til den
resultatorienterede operationelle strategi
styrkede ECHO sit
partnerskab med andre humanitære organisationer og forbedrede metoderne for strategisk
1
2
Jf. Kommissionens meddelelse af 16. maj 2000.
Meddelelse fra Kommissionen (KOM(1999) 468 endelig udg. af 26.10.1999) om ”Evaluering af og
fremtiden for Fællesskabets humanitære aktiviteter” (artikel 20 i forordning (EF) nr. 1257/96).
Henstillingerne opnåede bred tilslutning i Rådet og Europa-Parlamentet. Jf. referat af 2263. samling i
Rådet (udvikling) den 18. maj 2000, s. 17-18, og beretning af Udvalget om Udvikling og Samarbejde,
28. juni 2000 (”Imbeni-beretningen”).
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442628_0005.png
programmering. I tæt dialog med partnerne blev f.eks. de tekniske dokumenter under
partnerskabsrammekontrakten forenklet og præciseret, og der blev sikret større fleksibilitet.
For at indføre mere gennemsigtighed og forudsigelighed i planlægningsprocessen førte ECHO
for første gang nogensinde en bred strategisk dialog med medlemsstaterne, Europa-
Parlamentet og de mest fremtrædende humanitære organisationer, herunder FN, om kontorets
operationelle og tematiske prioriteter for det kommende år.
2.
O
VERSIGT OVER OPERATIONERNE
ECHO reagerede nøje på udviklingen i den globale humanitære situation i 2000. Hvad
naturkatastrofer
angår, var de vigtigste begivenheder med humanitære følger
oversvømmelserne i Mozambique og i Sydøstasien og den tørke, der ramte Afrikas Horn.
Med 850 tilfælde af naturkatastrofer var 2000 et rekordår, idet dødstallet dog var lavere end i
1999, fordi katastroferne generelt ramte mindre befolkede områder
3
.
Trods den positive udvikling på Balkan er den samlede situation, hvad angår
menneskeskabte katastrofer
alarmerende. Ikke alene fortsatte de længstvarende kriser og
krige; det samlede antal igangværende og voldelige kriser voksede fra 28 i 1996 til 36 ved
udgangen af 2000
4
, hvilket skabte 20-25 mio. flygtninge eller internt fordrevne på
verdensplan
5
. Blandt de områder, der volder størst bekymring i ECHO-sammenhæng, skal
nævnes det nordlige Kaukasus, Colombia og Afghanistan. En række lokale konflikter i Afrika
har udviklet sig til et bredt krisebælte, som spænder over kontinentet fra Sudan via De Store
Søers Område til Angola. ECHO’s geografiske fokus i 2000 afspejler denne situation.
ECHO’s svar på humanitære kriser blev i 2000 kanaliseret
via 121 finansieringsafgørelser,
nemlig i alt
491,7 mio. EUR
til finansiering af humanitære projekter i over 60 lande.
Midlernes
regionale fordeling
afspejler den markante forbedring af situationen i det vestlige
Balkan, der i 2000 modtog 20% af midlerne i sammenligning med 55% i 1999. Det år var
imidlertid exceptionelt, idet ECHO’s oprindelige budget blev revideret, så det omfattede
supplerende allokeringer til Kosovo-krisen (346 mio. EUR fra nødhjælpsreserven).
AVS-regionen modtog i 2000 35% af de allokerede midler, primært til imødegåelse af den
forværrede situation i Den Demokratiske Republik Congo og i Vestafrika og tørken i
Østafrika. Allokeringerne til andre regioner forblev mere eller mindre de samme: 16% til
Asien, 10% til henholdsvis Nordafrika/Mellemøsten og CIS/NIS samt 6% til Latinamerika.
Mange ECHO-interventioner finansierede projekter, der var specifikt udformet med henblik
på at opfylde behovene hos de
mest sårbare befolkningssegmenter.
F.eks. imødekom 47
projekter med et samlet budget på 16,7 mio. EUR de specifikke behov hos katastroferamte
børn.
ECHO’s største
partnergruppe
er fortsat ngo’er i Fællesskabet (65% af allokeringerne)
efterfulgt af FN (19%) og andre internationale organisationer (10%). Den store vægt på
fødevarehjælpen på grund af tørken i mange regioner betød, at verdensfødevareprogrammet
var den største individuelle partner i 2000 (43 mio. EUR i kontrakter).
3
4
5
10 000 i sammenligning med 80 000 personer i 1999. Kilde: Munich Re; IFCR World Disasters Report
2000.
Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung: Konfliktbarometer 2000.
Brookings Institution Project on Internal Displacement, Occasional Paper, September 2000, and
UNHCR Refugees and Others of Concern to UNHCR - 1999 Statistical Overview.
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442628_0006.png
ECHO var gennem sine partnere i stand til at
yde nødhjælp til ca. 18 mio. mennesker.
2.1
A
FRIKA
, V
ESTINDIEN OG
S
TILLEHAVET
Centralafrika
Da ingen af de krigsførende parter i konflikten i
Den Demokratiske Republik Congo (DRC)
overholdt bestemmelserne i Lusaka-våbenstilstandsaftalen og i FN-resolutionerne, udviklede
krisen sig i 2000 til en humanitær katastrofe af enestående omfang. Ifølge en uvildig rapport
fra juni havde konflikten på under to år krævet 1,7 mio. ”yderligere” døde, hvoraf kun 12%
menes at være forårsaget af direkte voldshandlinger. Folk dør ikke på grund af kugler, men af
underernæring og dårligt behandlede sygdomme, som f.eks. malaria. På denne baggrund
finjusterede og udbyggede ECHO sin strategi, der sigter mod at sikre adgang til
grundlæggende primær sundhedspleje i en tredjedel af landets 300 sundhedsdistrikter.
Sammenlægger man de midler, der blev besluttet i 1999, men implementeret i 2000, med den
interventionsplan på 20 mio. EUR, som blev godkendt i juni, bidrog ECHO i 2000 med ca. 30
mio. EUR til humanitære operationer i Den Demokratiske Republik Congo.
Tanzania
huser stadig den største flygtningepopulation på kontinentet, idet 400 000
burundiere og 100 000 congolesere lever i lejre i de vestlige provinser. ECHO bidrog i 2000
med knap 27 mio. EUR til det tanzaniske flygtningeprogram gennem FN og Røde Kors og
tegnede sig således reelt for over en tredjedel af den samlede humanitære hjælp, der blev ydet
til flygtninge i dette land.
Den humanitære situation i
Burundi
blev ikke væsentlig forbedret i 2000, idet en stor del af
landet var præget af sporadiske kampe og en generel mangel på sikkerhed. ECHO ydede
under disse omstændigheder 13,7 mio. EUR til bistanden til de mest sårbare
befolkningsgrupper, navnlig børn, internt fordrevne og personer uden adgang til rent
drikkevand eller sanitet.
ECHO påbegyndte med held sin tilbagetrækning fra to lande, hvor det tidligere havde været
stærkt involveret: a)
Rwanda,
hvor ECHO trak sig ud i starten af 2000 og dermed gjorde
plads for mere egnede, strukturelle instrumenter, og b)
Congo-Brazzaville,
hvor
repatrieringen af størsteparten af flygtningene og de internt fordrevne satte ECHO i stand til at
påbegynde udfasningen af dets programmer.
Afrikas Horn og Østafrika
I 2000 var situationen i denne region hovedsagelig præget af tørken i Etiopien, Eritrea, Kenya
og Somalia samt af krigen mellem Etiopien og Eritrea. ECHO reagerede hurtigt og fleksibelt
på begge situationer.
Selv om ECHO ikke tidligere havde været til stede i
Etiopien
på permanent basis eller
gennemført større operationer i landet, udløste de første tegn på vidtrækkende følger af tørken
i 2000 en række beslutninger om nødhjælp til i alt 9,4 mio. EUR, herunder f.eks. et væsentligt
bidrag til ICRC’s supplerende fødevareprogram for 188 000 mennesker. ECHO ydede
endvidere finansiel støtte til et ECHO-Flight-fly til WFP for at fremme den tørkerelaterede
nødhjælp i det sydøstlige Etiopien, hvor der er logistiske problemer. Hertil kommer, at ECHO
tegnede en kontrakt på 3,5 mio. EUR med WFP (1999-budgettet) og allokerede yderligere 5
mio. EUR til dette program til fordel for de befolkningsgrupper i Tigray, som var blevet
drevet på flugt på grund af krigen. For at sikre en tæt koordinering med partnere og andre
donorer åbnede ECHO et kontor i Addis Abeba.
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442628_0007.png
I
Eritrea
rettede ECHO’s indsats sig i 2000 mod de behov, som blev fremkaldt af
grænsekrigen med Etiopien. ECHO ydede støtte til aktioner inden for vand/sanitet og
sundhed/fødevarer, leverancer af non-food-artikler og nødly for internt fordrevne og
deporterede personer. Dette omfattede f.eks. leverance af 6 000 telte. ECHO bidrog således i
høj grad til en stabilisering af situationen for de sårbare befolkningsgrupper i lejrene og – i en
noget mindre udstrækning – dem, der blev huset af værtsfamilier. Det nyligt åbnede ECHO-
kontor i Asmara vil fortsat spille en væsentlig rolle med hensyn til overvågningen af
behovene hos befolkningen i lejrene, så længe disse lejre består. ECHO vil også have en
begrænset rolle, hvad angår de internt fordrevnes og flygtningenes repatriering og
reintegration. ECHO ydede i løbet af året 8 mio. EUR i form af nødhjælp.
I
Kenya
satsede ECHO på at afbøde virkningerne af tørken i de nordlige og østlige egne.
ECHO allokerede 4 mio. EUR til fødevare- og husdyrprogrammer samt til
nødvandforsyningsprojekter. Der blev allokeret yderligere 400 000 EUR til bekæmpelse af
malaria i højlandet i Sydvestkenya.
Situationen i det centrale og sydlige
Somalia,
som dækkes af ECHO, var fortsat ustabil i hele
2000 trods oprettelsen af et parlament og en regering for hele landet. I mangel af bidragydere
til rehabiliteringsindsatsen videreførte ECHO et målrettet program til 6,5 mio. EUR inden for
sundheds- og fødevaresektoren for at sikre de mest sårbares overlevelse.
Ofrene for borgerkrigen i
Sudan
fortsatte med at modtage betydelige ECHO-midler (11 mio.
EUR). Selv om ECHO fortsat går ind for neutral og uvildig støtte til befolkninger i nød,
indstillede det ikke desto mindre støtten til de SPLM-kontrollerede områder i marts 2000 som
følge af indførelsen af et obligatorisk aftalememorandum, som de ngo’er, der opererede i dette
område, skulle underskrive. Man følte, at aftalememorandummet fjernede muligheden for at
yde hjælp i overensstemmelse med humanitære principper. Dette gav mulighed for at
omlægge hjælpen i retning af stort set udækkede områder i Sydsudan, hvor den humanitære
krise blev afbødet gennem leverancer af lokale overlevelseskit til fordrevne
befolkningsgrupper.
Vestafrika
Det største kriseområde i regionen -
Sierra Leone/Guinea/Liberia
– var fortsat ustabilt i hele
2000 efter genoptagelsen af volden i slutningen af maj. Dette skabte en ny bølge af fordrevne
personer fra RUF-kontrollerede områder til områder kontrolleret af regeringen. Det lykkedes
ECHO at reagere med fleksibilitet på disse begivenheder gennem en omlægning af indsatsen
gennem hele året. De ECHO-støttede projekter rettede sig både mod flygtninge i nabolandene
(ca. 340 000) og mod internt fordrevne i Sierra Leone (ca. 400 000). For at mindske risikoen
for spændinger blev en del af bistanden tildelt værtssamfundene. ECHO’s projekter rettede
sig også mod børn, som led under krigen, og mod ofre for lemlæstelser. Den samlede
allokering til Sierra Leone og nabolandene udgjorde 16,1 mio. EUR. Dette beløb omfatter
indsatsen til dækning af nødhjælpsbehovene hos fordrevne og flygtninge i nabolandet Guinea.
Guinea, der hidtil havde været et forholdsvis stabilt land og hovedtilflugtssted for
sierraleonske og liberianske flygtninge, blev fra september skueplads for angreb ind over
grænsen og interne uroligheder. Hjælpen inkluderede 1,7 mio. EUR til en
vaccinationskampagne til bekæmpelse af en epidemi af gul feber i Guinea. Kampagnen nåede
ud til 1 mio. mennesker og satte en effektiv stopper for epidemien efter to måneder.
Meningitisepidemien i
Chad
og
Niger
udløste en støtte på 1,2 mio. EUR til finansiering af
vaccinationen af 2 mio. mennesker.
7
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442628_0008.png
Det sydlige Afrika
Der viste sig ingen synlig forbedring i situationen for den krigshærgede befolkning i Angola,
hvor borgerkrigen fortsatte. 60% af de områder, der huser internt fordrevne, var stadig uden
for de humanitære nødorganisationers rækkevidde, idet stigningen i oliepriserne dog
afstedkom et vist økonomisk opsving i landet. Der er indledt drøftelser med GD for Udvikling
med det formål at overdrage det visse projekter (navnlig inden for den sekundære
sundhedssektor) og dermed sikre en bedre koncentration af midlerne på strengt humanitære
områder. ECHO ydede i 2000 en støtte på 15,7 mio. EUR til aktioner i Angola.
ECHO har ikke i de senere år været inddraget i hjælpearbejde i
Mozambique,
men de
kraftige oversvømmelser i Limpopo-, Save- og Buzi-flodsystemerne i februar-marts krævede
en hurtig, men koordineret og afbalanceret reaktion, navnlig i lyset af den generøse respons
fra EU-medlemsstaternes og offentlighedens side på mediedækningen af katastrofen. ECHO
havde en ledende feltkoordinator på plads i Maputo inden 48 timer efter hovedkatastrofen, og
der blev straks oprettet en taskforce med deltagelse af GD DEV, ECHO og SCR for at sikre
bæredygtigheden af ECHO’s indsats, der fra starten af var planlagt at skulle udfases i
begyndelsen af 2001. Overdragelsen af ECHO-projekterne må siges at have været vellykket,
idet de fleste af disse var udfaset i henhold til planen ved udgangen af 2000. På baggrund af
tilstrømningen af penge til nødhjælpsaktioner fra andre kilder fokuserede ECHO på
nødhjælpen til genbosættelse, idet kontoret i alt ydede knap 10 mio. EUR.
Det Indiske Ocean
Orkanerne Eline, Gloria og Hudah ramte
Madagaskar
meget hårdt. ECHO ydede 1,6 mio.
EUR til afbødning af følgerne af katastrofen. Situationen på
Comorerne,
herunder
situationen på øen Anjouan, der kæmper for løsrivelse, krævede en hjælpeindsats inden for
sundhedssektoren i en størrelsesorden af 2,1 mio. EUR.
2.2
D
E CENTRAL
-
OG ØSTEUROPÆISKE LANDE
, NIS-
LANDENE
Det vestlige Balkan
I 2000 undergik den generelle humanitære situation i det vestlige Balkan en markant
forbedring. ECHO’s bidrag til regionen afspejlede dette, idet det faldt fra 447 mio. EUR i
1999 til 98,7 mio. EUR i 2000. Det bør dog bemærkes, at 50 mio. EUR af 1999-allokeringen,
som var blevet hensat til reserver, reelt blev anvendt til finansiering af projekter i december
2000. Den første større finansieringsafgørelse i 2000 (61 mio. EUR til Kosovo, Serbien og
Montenegro) blev således først truffet i juni.
ECHO gjorde i kølvandet på
Kosovo-krisen
status over sin indsats gennem en selvevaluering
i november 1999, som blev godkendt af en uafhængig ekstern evaluering i første halvår af
2000. Henstillingerne er blevet integreret i den igangværende ECHO-strategi for Balkan. De
to hovedopgaver, ECHO’s satte sig, var at
imødekomme de hårdest ramte
befolkningsgruppers humanitære behov
gennem hele året, specielt i de barske
vintermåneder, og
at støtte overgangen til genopbygning og langsigtet udvikling.
Med hensyn til det første punkt ydede ECHO fødevarehjælp, nødly og vinterkit samt primær
sundhedspleje og sociale ydelser samt vand og sanitet. Den internationale humanitære bistand
var således i stand til at opfylde de basale behov, og der rapporteredes ikke om nogen
dødsfald som følge af kulde, epidemier eller sult.
8
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442628_0009.png
I
Serbien
stod ECHO – ligesom andre humanitære organisationer – over for det største antal
flygtninge og internt fordrevne i Europa (508 000 flygtninge fra Bosnien-Hercegovina og
Kroatien samt 180 000 internt fordrevne fra Kosovo). Situationen var identisk i Montenegro –
om end i mindre målestok (28 000 flygtninge og 32 000 internt fordrevne). I Serbien har den
økonomiske nedgang ført til voksende fattigdom og et stigende antal personer, der lider
sociale afsavn, specielt blandt flygtningene, der er hovedmålgruppen for ECHO’s indsats.
Selv om størstedelen af de personer, der flygtede til Albanien og FYROM under krisen i
1999, vendte tilbage, var det nødvendigt at dække behovene hos dem, der blev tilbage. Da der
var en tendens til, at de fleste flygtninge og internt fordrevne opholdt sig hos værtsfamilier
snarere end i kollektive centre, sikrede ECHO sig, at en del af støtten gik til at imødekomme
de basale behov i værtssamfundene og dermed bidrog til at mindske risikoen for
”værtstræthed”.
Med undtagelse af Serbien kunne situationen i det vestlige Balkan ved udgangen af 2000 ikke
længere betegnes som en akut nødsituation. Hovedmålet for ECHO var således at sikre
overgangen til genopbygning og langsigtet udvikling,
primært gennem overdragelse af
indsatssektorer til passende institutioner, idet man reducerede afhængigheden af humanitær
bistand, styrkede selvtillidsfremmende aktiviteter og fokuserede på varige løsninger på
flygtningesituationen. Et vigtigt skridt fremad i den forbindelse var den formelle etablering af
Det Europæiske Agentur for Genopbygning og Udvikling (EAR) i februar 2000, som vil sikre
overgangen fra nødhjælp til genopbygning og udvikling.
Man vil kunne forvente endnu større forbedringer af det dramatiske politiske skift i
Jugoslavien, som i væsentlig grad vil bidrage til stabiliserings- og forsoningsprocessen i hele
regionen. Medens begivenhederne i Beograd grundlæggende ændrer den sammenhæng, i
hvilken de humanitære organisationer arbejder, blev arten og rækkevidden af ECHO’s støtte
ikke umiddelbart påvirket, selv om en øget koordinering med andre fællesskabstjenester og
donorer, der bidrager med langsigtede bistandsinstrumenter blev nødvendig. Den næststørste
finansieringsafgørelse, ECHO traf i 2000 (31,6 mio. EUR), vedrører identificerede og
anslåede prioriterede behov blandt flygtningene, de internt fordrevne og andre ekstremt
sårbare personer i løbet af vinteren i Serbien, Kosovo, Montenegro, Albanien og FYROM.
For at undgå et afbræk i den humanitære bistand i løbet af vinteren er der planlagt en
supplerende finansieringsafgørelse over budgettet for 2001.
Ud over ovenstående støtte blev der i august 2000 allokeret 2 mio. EUR til
FYROM,
og i
november 2000 blev det besluttet at allokere 3,7 mio. EUR i støtte til ofrene for
oversvømmelser i
Vojvodina.
ECHO’s kontorer i
Kroatien og Bosnien-Hercegovina
blev
lukket henholdsvis i maj og december 2000. Projekterne til støtte for flygtningenes
tilbagevenden til Bosnien-Hercegovina, som påbegyndtes i 1999, blev afsluttet, medens andre
langsigtede bistandsprogrammer under Kommissionen, som støtter denne proces, viderefører
opgaven.
NIS
Den generelle humanitære situation i De Nye Uafhængige Stater (NIS) undergik ingen
forbedring i 2000. Selv om der i mange NIS-lande er gjort forsøg på at iværksætte
økonomiske reformer, er der endnu ikke opnået nogen konkrete resultater, hvad angår den
almindelige befolknings levevilkår. Der var tværtimod en tendens til, at de offentlige udgifter
til sundheds- og socialsektoren reduceres, til at hospitalsudstyret forældes, og til at
befolkningen finder det stadig vanskeligere at opnå adgang til en fyldestgørende
sundhedspleje. Blandt de hårdest ramte er store familier, ældre og handicappede og personer,
9
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442628_0010.png
der opholder sig i sociale institutioner, som i særlig grad lider under følgerne af den stadigt
forværrede økonomiske situation, og hvis overlevelsesmekanismer praktisk talt er udtømte.
Det er tydeligt, at de problemer, der har ført til den vanskelige humanitære situation, er af
strukturel art. Dette gør det vanskeligt at begrunde ECHO’s indsats, navnlig i lyset af at
ECHO er i færd med på ny at rette fokus mod sit grundlæggende mandat. Men på baggrund af
ovenstående omstændigheder og mangelen på fællesskabsinstrumenter, der er bedre egnede til
at intervenere på dette område, fortsatte ECHO med i 2000 at allokere – om end begrænsede –
midler (8,25 mio. EUR) til veldefinerede højrisikogrupper, som f.eks. børn på institutioner,
isolerede ældre og store familier.
I overensstemmelse med ECHO’s fornyede fokusering på sit grundlæggende mandat
videreførte ECHO en gradvis udfasning i
Belarus, Moldova og Ukraine
samt i
det sydlige
Kaukasus
(Armenien, Aserbajdsjan, Georgien) og
det centrale Asien
(Kirgisistan,
Kasakhstan, Turkmenistan og Usbekistan).
Men i betragtning af den tørke, det sydlige Kaukasus og specielt
Tadsjikistan
oplevede i
2000, var det nødvendigt at yde en særlig støtte (15,6 mio. EUR) for at afbøde de umiddelbare
negative følger. ECHO må nok fortsætte sin indsats i Tadsjikistan i en begrænset periode,
indtil landet får styr på situationen efter konfliktens ophør, og bilaterale hjælpeprogrammer
eller andre fællesskabsprogrammer atter er fuldt operationelle.
ECHO allokerede en begrænset hjælp (1,8 mio. EUR) med henblik på at afbøde de
katastrofale vejrfænomener (snestorme, tørke) i
Mongoliet,
hvor det finansierede
fødevaresikkerhedsoperationer for at hjælpe de mest sårbare familier og institutioner.
I
Den Russiske Føderation
er der i det nordlige Kaukasus et trængende behov for humanitær
bistand blandt de mange fordrevne som følge af den væbnede konflikt i
Tjetjenien.
Med en
støtte på 23,2 mio. EUR er ECHO langt den største donor, idet det i betydeligt omfang støtter
det internationale nødhjælpsarbejde, bl.a. et UNHCR-projekt, der ikke alene yder
fødevarehjælp til 70 000 internt fordrevne, men også til over 8 000 værtsfamilier i Ingusjetien,
som med stor generøsitet huser internt fordrevne fra Tjetjenien. Imidlertid er det
internationale samfunds bestræbelser på at hjælpe med at imødekomme disse behov ofte
blevet forhindret af ekstremt vanskelige arbejdsforhold, navnlig i selve Tjetjenien.
Bistandsorganisationer, der ønsker at arbejde i Tjetjenien, har måttet slås med et tungt
”adgangs- og arbejdstilladelsessystem” og utilstrækkelige sikkerhedsgarantier. Kommissionen
og hjælpeorganisationerne har anmodet og fortsætter med at anmode de russiske myndigheder
om en mere samarbejdsvillig holdning.
I lyset af den fortsatte tilnærmelse mellem EU og
de centrale og østeuropæiske
lande og
forbedringen af disse landes økonomi blev der ikke i 2000 allokeret ECHO-midler til
operationer i disse.
2.3
Asien
På kontinentet krævede en række kriser en respons i form af ECHO-finansierede operationer,
da effekten af langvarige menneskeskabte konflikter fortsat har indvirket på millioner af
menneskers liv, medens naturkatastrofer af en stadig større intensitet ramte store områder
over hele Asien og satte lokale og internationale hjælpeorganisationer under et stort pres.
ECHO’s indsats måtte ofte – som f.eks. i Afghanistan og Indonesien – rette sig mod
10
A
SIEN
, M
ELLEMØSTEN
, N
ORDAFRIKA OG
L
ATINAMERIKA
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
virkningerne af såvel naturkatastrofer som menneskeskabte konflikter, da områder, som i
forvejen led under krig eller etnisk uro tilmed måtte døje med følgerne af voldsomme
vejrfænomener.
Indonesien
er et land med voksende humanitære problemer, da stadig stærkere politiske,
religiøse eller etniske spændinger rammer nye områder af øriget. ECHO’s nødhjælpsindsats
rettede sig mod internt fordrevne og ofre for konflikter i forskellige og undertiden nye
miljøer, som f.eks. Molukkerne, Aceh, Irian-Jaya og Vesttimor, samt ofrene for jordskælvene
på Sulawesi og Sumatra. ECHO’s støtte, der i alt udgjorde 7,5 mio. EUR, tog sigte på
fødevareleverancer, lægehjælp, sanitet og finansiering af en båd til transport af drikkevand.
Da karakteren af den internationale bistand i
Østtimor
gradvis skiftede fra
nødhjælpsoperationer til rehabilitering og udvikling, bidrog ECHO med et betragteligt beløb
(10,5 mio. EUR) med det formål at dække de resterende behov for humanitær bistand,
hovedsagelig primær sundhedspleje, psykosocial rådgivning og nødly. Med støtten fra ECHO
var distriktshospitalerne i stand til at sikre nødadgang til primær sundhedspleje i
landdistrikterne. I samarbejde med UNHCR og IOM finansierede ECHO reparationen af huse
i landdistrikter og flygtningenes repatriering.
Den skrøbelige situation i
Nordkorea
blev forværret af ødelæggende tyfoner og tørke. ECHO
fortsatte med at yde humanitær bistand (8 mio. EUR) gennem de fire europæiske ngo’er, der
er til stede i landet, og Røde Kors-familien. Projekterne vedrørte sundheds-, vandforsynings-
og sanitetssektoren. Man var specielt opmærksom på gennem forhandling at sikre respekten
for humanitære principper i Nordkorea (direkte adgang til modtagerne af hjælpen, uhindret
overvågning og fokus på de mest sårbare grupper). De nordkoreanske myndigheder har nu
indvilget i at underskrive et memorandum indeholdende en bekræftelse af disse principper for
hvert enkelt ECHO-finansieret projekt.
Iran, Pakistan and Afghanistan
blev ramt af den værste tørke i 30 år. ECHO udarbejdede en
hjælpepakke på 9,5 mio. EUR til imødegåelse af denne katastrofe og allokerede den i forhold
til de tre landes respektive evne til at klare situationen.
Størstedelen af hjælpen fra denne pakke blev tildelt det krigshærgede
Afghanistan,
hvor den
blev kanaliseret til ofrene for tørken gennem ”mad-for-arbejde-aktioner”, der sammenkæder
nødhjælp med kortsigtede rehabiliteringsaktiviteter (f.eks. til genopbygning af
overrislingskanaler). Tørken fremkaldte også et massivt opbrud fra land mod byområder i
søgen efter fødevarer. Det lykkedes de projekter, ECHO’s partnere havde iværksat, at standse
dette opbrud i visse områder (Ghor). ECHO intensiverede kampen mod bybefolkningens
sårbarhed, idet det inddrog lokale kvinder i projektgennemførelsen. Det opretholdt desuden
finansieringen
af
en
medicinsk
nødklinik
langs
frontlinjerne
og
et
”katastrofeberedskabssystem”, i tilfælde af at der skulle udbryde en epidemi eller ske en
uventet indstrømning af internt fordrevne. I betragtning af krisens omfang øgede ECHO i
2000 støtten til Afghanistan til i alt 19 mio. EUR.
Trods den internationale nødhjælpsindsats var den generelle humanitære situation i
Irak
fortsat alarmerende med en foruroligende høj børnedødelighed og en udbredt underernæring.
Medens behovet for humanitær bistand i Nordirak blev tilgodeset gennem mekanismerne i
”olie-for-fødevarer-programmet”, rettede ECHO i 2000 den samlede hjælp (8,6 mio. EUR)
mod det centrale og sydlige Irak, hvor det bestræbte sig på at udvide programmet gennem
fokusering på rehabilitering af primære sundhedscentre, hospitaler og vandbehandlingsanlæg.
11
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442628_0012.png
Mellemøsten og Nordafrika
Sammenbruddet i mellemøstfredsprocessen og volden og afspærringerne på Vestbredden og i
Gazastriben medførte en yderligere forværring af den alvorlige situation, palæstinenserne
allerede befandt sig i, og krævede en større respons fra ECHO’s side. Ved udgangen af 2000
nåede ECHO’s samlede støtte til
Mellemøsten
op på 23,9 mio. EUR. Dette omfattede bistand
til palæstinensiske flygtninge (sundhed og nødly) og til oversete sårbare grupper, bl.a.
beduinersamfundene. Efter Israels tilbagetrækning fra Sydlibanon ydede ECHO støtte til
befolkningen i dette område, som havde lidt under mange års konflikt. Støtten omfattede
minerydningsaktiviteter for at beskytte befolkningen og tilskynde de fordrevne til at vende
tilbage. I takt med at de dramatiske begivenheder tog fart, og volden gradvis tiltog, reagerede
ECHO på nødsituationen ved at tilpasse indsatsen og yde katastrofehjælp til de hårdest ramte,
såsom børn i flygtningelejrene i Gazastriben.
Et andet eksempel på en langvarig konflikt er de sahariske flygtninges glemte situation. Da
folkeafstemningen om
Vestsahara
til stadighed udsættes, forbliver situationen for dem, der
lever i lejrene, uændret. ECHO anvendte sin støtte på at sikre et mindstemål af
fødevaresikkerhed for de 155 000 flygtninge. Gennem en samlet støtte på 13,9 mio. EUR
fokuserede ECHO på supplerende fødevarehjælp kombineret med leverancer af basale
nødhjælpsartikler. Koordineringen med de få eksisterende donorer blev anset for afgørende
med hensyn til nødhjælpen til saharanerne, og indsatsen på dette punkt bærer langsomt frugt,
idet den f.eks. sikrer flygtningene en mere afbalanceret kost.
Latinamerika
ECHO afsluttede i løbet af 2000 udfasningen af bistanden til ofrene for orkanen Mitch i takt
med indfasningen af rehabiliteringsinstrumenterne. ECHO afsluttede desuden støtten til
ofrene for oversvømmelser og mudderskred i Venezuela. Situationen var ikke blevet bedre,
hvad angår de større menneskeskabte kriser på kontinentet: den interne konflikt i Colombia
var stadig centrum for ECHO’s nødhjælpsindsats i regionen.
Oversvømmelserne i
Venezuela
efterlod mellem 10 000 og 20 000 døde. Omkring 200 000
personer blev hjemløse og over 400 000 blev direkte berørt. ECHO’s katastrofehjælp (6,7
mio. EUR) dækkede de basale behov hos mere end 60 000 mennesker, der levede i
midlertidige nødly, gennem leverancer af fødevarer og tæpper.
Den interne konflikt i
Colombia
forværredes voldsomt i løbet af året og skabte yderligere
300 000 internt fordrevne. ECHO fastholdt omfanget af den humanitære bistand (6,5 mio.
EUR) og udvidede dækningen til hele landet gennem Røde Kors-familien, ngo’er og
UNICEF. For at øge bistandens generelle effektivitet blev der gjort en særlig indsats for at
sikre en bedre koordinering med de colombianske institutioner, der har internt fordrevne som
ansvarsområde.
ECHO fortsatte udfasningen af støtten til Cuba.
2.4
K
ATASTROFEBEREDSKAB
- DIPECHO
Efter evalueringen af DIPECHO-handlingsplanen for Sydøstasien, Mellemamerika og
Vestindien i 1999 udarbejdede ECHO en ny handlingsplan for disse regioner. Den består af
tre hovedkomponenter:
12
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442628_0013.png
Styrke den lokale kapacitet
med det formål at forbedre responsen på katastrofer og skabe
tættere relationer mellem lokalsamfund, lokale institutioner og civilbeskyttelsesorganer.
Udvikle et net af hurtigtvirkende varslingssystemer
med det formål at detektere
katastrofer, udsende varsler og fremme tilrettelæggelsen af redningsarbejdet.
Pilotdemonstrationsprojekter:
anvendelse af nye katastrofeforebyggelsesteknologier, der er
tilpasset de sårbare befolkningsgruppers kulturelle og socioøkonomiske miljø.
Den anden handlingsplan for Sydøstasien (4 mio. EUR) blev vedtaget i juli 2000. Af de 14
projekter under planen vil de 13 blive gennemført på nationalt og lokalt plan og 1 på regionalt
plan. Det regionale projekt sigter mod at fremme samarbejdet og koordineringen af
katastrofeberedskabsaktiviteterne i hele regionen, navnlig gennem udveksling og formidling
af viden og erfaringer.
Den anden handlingsplan for Mellemamerika (3,5 mio. EUR) blev godkendt i oktober 2000.
Støtten vil gøre det muligt for ngo’erne at gennemføre 10 projekter over en periode på 12
måneder. Hovedsigtet er at mindske de mellemamerikanske befolkningers sårbarhed.
Indsatsen vil primært være rettet mod to hovedaspekter: styrkelse af de regionale og nationale
institutioners evne til at reagere på naturkatastrofer og fremme af informationsudvekslingen
og koordinering mellem lokalsamfund, civilbeskyttelsesorganer og kommuner.
3.
3.1
T
VÆRGÅENDE SPØRGSMÅL
Forbindelser til partnerne - FPA
Der blev i 2000 behandlet i alt 121 ansøgninger om at blive part i
partnerskabsrammekontrakten
(FPA). 24 er allerede undertegnet. Det samlede antal
partnerorganisationer blev ved udgangen af 2000 opgjort til 169. Gyldigheden af
partnerskabsrammekontrakten blev forlænget yderligere et år indtil den 31. december 2001.
3.2
G
AVEBISTANDSFACILITETEN
/ NOHA
ECHO iværksætter med regelmæssige mellemrum en
gavebistandsfacilitet
vedrørende
uddannelse, undersøgelser og netværk på det humanitære område. Der blev i 2000 modtaget
51 ansøgninger. ECHO allokerede i alt 1,8 mio. EUR. Blandt de udvalget projekter figurerer
kurser i finansiel styring og fødevaresikkerhed i nødsituationer samt undersøgelser
vedrørende menneskerettigheder og børnesoldater.
Netværket vedrørende humanitær bistand
(NOHA), der blev lanceret i 1994, er et 1-årigt
tværfagligt eksamensbevis på kandidatniveau inden for det humanitære område. Kurset giver
en bred indsigt i det humanitære bistandsarbejde og suppleres med en praktikplads i en
humanitær organisation eller i ECHO. Ca. 20 elever deltager i kurset på hvert af de otte
deltagende europæiske universiteter. ECHO’s finansielle bidrag til omkostningerne i
forbindelse med koordineringen af netværket udgjorde 231 300 EUR i år 2000.
3.3
K
OMMUNIKATION OG INFORMATION
ECHO opstillede i 2000 en ny
informations- og kommunikationsstrategi
på basis af
konklusionerne af ”artikel 20-evalueringen”. Den nye strategi indebærer et markant fokusskift
13
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
bort fra det mere begrænsede ”synliggørelseskoncept” i retning af de bredere begreber
”information” og ”kommunikation”. Det inkluderer en klar definition af målgrupperne og
mere strukturerede målsætninger baseret på anvendelsen af både konventionelle og innovative
kommunikationsværktøjer. Et hovedelement i strategien har været at efterstræbe en bedre
synergi på informationsområdet mellem ECHO’s hovedsæde og aktørerne i felten (ECHO-
eksperter, ECHO-kontorer, Kommissionens delegationer). I den forbindelse blev der
udstukket retningslinjer, som blev drøftet med ECHO’s felteksperter og
informationsassistenter på særlige seminarer. De forskellige aktørers ansvarsområder er blevet
fastlagt
i retningslinjerne
for
at
fremme
en
effektiv
og
øjeblikkelig
kommunikationsudveksling i humanitære katastrofesituationer.
I erkendelse af Internettets voksende betydning som et informationsredskab forbedrede
ECHO designet og de tekniske egenskaber ved sit
netsted.
I slutningen af 2000
opgav
Kommissionen
ECHO’s særlige logo.
Fremtidige ECHO-informationsprodukter vil være
påført det 12-stjernede EU-logo med teksten ”ECHO – Kontoret for Humanitær Bistand” på
det relevante sprog.
ECHO ydede finansiel støtte til
publikationer, seminarer
og
konferencer (411
988 EUR).
Publikationerne omfattede ”Annual Review”, det kvartårlige ”ECHO News”, en brochure om
ECHO’s aktiviteter i Østtimor og pressemeddelelser.
3.4
B
UDGET
,
REVISION OG EVALUERING
ECHO’s respons på humanitære kriser blev i 2000 kanaliseret via 121 finansieringsafgørelser
på i alt 491,71 mio. EUR. Når man sammenligner dette tal med tallet for 1999, bør man huske
på, at 1999-budgettet fik tilført midler fra nødhjæpsreserven (346 mio. EUR) til afhjælpning
af den humanitære katastrofe i Kosovo. Der blev i 2000 indgået 993 kontrakter til i alt 545
mio. EUR (dette inkluderer 242 kontrakter til implementering af 1999-afgørelser).
Budgetudnyttelsesgraden – både hvad angår forpligtelses- og betalingsbevillinger - udgjorde
over 99% i 2000.
ECHO’s eksterne
revisionsfunktion
gennemførte revision og kontrol i hovedsædet for de
partnerorganisationer, der modtog hovedparten af ECHO-midlerne. Revisionen blev
gennemført i overensstemmelse med princippet om åbenhed og gennemsigtighed, og de
berørte partnere blev inddraget på hvert trin i processen. Revisionen fremmede
informationsstrømmen fra partnerne til ECHO, men også i modsat retning. Størstedelen af
ECHO’s revisionsrapporter blev udfærdiget i henhold til en aftale mellem ECHO og partnerne
om indholdet. Selv om det blev konstateret, at langt de fleste af ECHO’s partnere opfyldte i
det mindste minimumskravet til finansiel kontrol og regnskabsføring, blev der også
konstateret et behov for visse forbedringer. Mange af ECHO’s partnere kunne navnlig
forbedre kvaliteten af de finansielle oplysninger, som anvendes i forbindelse med den interne
beslutningstagning. Koordineringen af den finansielle kontrol og regnskabsføringen mellem
hovedsæder og feltkontorer kunne ligeledes forbedres.
Den eksterne revisionsfunktion blev i september 2000 adskilt fra de øvrige opgaver, som
forvaltes af ECHO’s Kontor for Finansielle Spørgsmål og Revision, og den fik tilført ekstra
personale. Den vil nu også regelmæssigt anvende revisorer fra den private sektor med henblik
på en yderligere styrkelse af ECHO’s revisionskapacitet.
14
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442628_0015.png
ECHO videreførte og udviklede i 2000 sit
evalueringsprogram
gennem iværksættelse af
uafhængige evalueringsundersøgelser af interventionerne i Tadsjikistan, Mali, Niger, Cuba,
Angola, Kosovo og dets respons på orkanen Mitch. Blandt disse var den vigtigste evaluering
den såkaldte Kosovo-evaluering. Den bekræfter ECHO’s store evne til at reagere på passende
vis på pludseligt indtrufne begivenheder. ECHO finansierede endvidere en undersøgelse om
standardkommissoriet for forudgående evalueringer.
To forhold understregede i 2000 ECHO’s behov for at foretage evalueringer af sin indsats.
Det ene var nødvendigheden af at sikre en bedre udnyttelse af evalueringerne som et
instrument til beslutningstagning, f.eks. ved at skaffe det nødvendige input til udformningen
af ECHO’s fremtidige aktiviteter. I 2000 blev derfor efterfølgende evalueringer eller
interimsevalueringer i voksende omfang suppleret med en behovsvurderingskomponent. Det
andet forhold var ECHO’s ønske om på ny at fokusere på sit grundlæggende mandat. Således
inkluderede kommissoriet for evalueringer i voksende omfang forpligtelsen til at fastlægge
udfasningsstrategier for en række af ECHO’s operationer eller disses langsigtede
komponenter.
4.
U
DSIGTER OG FREMTIDSPERSPEKTIVER
De nuværende midtvejstendenser viser en stigning snarere end en reduktion i større
naturkatastrofer og menneskeskabte kriser i mange områder i verden. Risikoen for
miljøødelæggelser og demografiske ændringer overvejer tidligere landvindinger inden for
katastrofeberedskab. Fællesskabets evne til at reagere på humanitære katastrofer på en
meningsfyldt måde vil derfor ikke kun afhænge af en effektiv humanitær indsats, men også og
i endnu højere grad af etableringen og styrkelsen af mekanismer, som kan fjerne de
grundliggende årsager til disse katastrofer. Det er nødvendigt at intensivere bestræbelserne på
at mindske sårbarheden over for naturkatastrofer langt ud over, hvad ECHO er i stand til at
præstere. Katastrofeberedskab bør derfor blive en integrerende del af udviklingssamarbejdet.
Fællesskabet
har
opstillet
ambitiøse
mål
for
konfliktforebyggelses-
og
krisestyringsforanstaltninger, og det har skabt nye muligheder for at nå disse mål under
Cotonou-aftalen. Alle disse nye strategier og procedurer vil utvivlsomt udgøre et væsentligt
bidrag til sikring af større stabilitet og vil sandsynligvis svække ovennævnte tendenser.
Der er dog højst usandsynligt, at den humanitære bistand vil miste sin aktualitet, da der altid
vil indtræffe uforudsigelige eller svært kontrollerbare begivenheder, som f.eks. jordskælvene i
El Salvador og Indien i januar 2001 eller et pludseligt udbrud af voldshandlinger.
Mulighederne for at afbøde virkningerne af sådanne kriser ved andre midler end direkte
humanitær bistand vil forblive begrænset. Der er følgelig et klart behov for at opretholde og
styrke ECHO. ECHO vil derfor fortsætte bestræbelserne på at styrke sin evne til at reagere
hurtigt og effektivt på humanitære kriser.
5.
S
TATISTISKE BILAG
Bilag 1: ECHO's budget udgjorde i 2000 491 715 000 EUR. (Bilag 1A). Der blev i alt
undertegnet 993 kontrakter i 2000 (pr. 24. januar 2001); heraf 751 over budgettet for 2000.
Differencen skyldes, at et stort antal af de kontrakter, der blev undertegnet i 2000, rent faktisk
implementerer afgørelser fra 1999, primært vedrørende Balkan. Som det fremgår af bilag 1B,
var hovedfinansieringskilden budgetpost B7-210. Der er kun gjort ringe brug af Lomé-
konventionens budget. Beløbet på 3,36 mio. EUR på budgetpost B7-210A vedrører først og
fremmest undersøgelser samt uddannelses- og informationsaktiviteter.
15
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442628_0016.png
Bilag 2: Præsentationen af tabellen i bilag 2A er blevet noget forenklet i sammenligning med
tidligere år. Da der ikke er nogen grund til at opretholde en separat opførelse af Irak, er landet
nu blevet integreret i Mellemøst/Nordafrika-sektionen. DISPECHO og flerlandeafgørelserne
blev – hvor dette var muligt – opført under den respektive geografiske region. Stærkt
varierende samlede budgetter og en øget anvendelse af flerlandeafgørelser gør det i stigende
grad vanskeligt at foretage land-til-land-sammenligninger over en årrække. Bilag 2B
fokuserer derfor på de respektive geografiske subregioner snarere end på individuelle lande
og kun på år 2000. Hovedposten under sektionen ”globalt” omfatter udgifter til netværket af
felteksperter.
Bilag 3: Der var i 2000 et markant skift i allokeringerne til FN-familien, nemlig fra UNHCR
til WFP. Dette afspejler den øgede betydning af fødevarehjælpen som følge af
tørkesituationen i 2000. Procentangivelser og beløb i bilag 3A og 3B vedrører kontrakter, der
blev undertegnet i 2000, ikke afgørelserne. En række af disse kontrakter implementerer
afgørelser fra de foregående år. Tallet for 2000 er derfor højere end det faktiske budget for
2000 på 491 mio. EUR.
16
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442628_0017.png
Bilag 1 : Oversigt over finansieringsafgørelser 1995 - 2000
Finansieringsafgørelser vedrørende Fællesskabets humanitære bistand 1995 -
2000 (beløb i EUR)
900.000.000
812,911,000
800.000.000
692,092,512
700.000.000
600.000.000
517,657,060
500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
656,655,500
491,715,000
441,611,954
Bilag 1A : ECHO-kontrakter 1998 - 2000
Antal ECHO-kontrakter 1998 - 2000
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1998
1999
2000
1238
1416
Finansår
1291
1290
Kontraktindgåelsesår
993
751
17
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442628_0018.png
Bilag 1B: Finansieringsafgørelser vedrørende Fællesskabets humanitære bistand efter
finansieringskilde
Finansierings-
kilde/ Budget-
post
Beskrivelse
1995
1996
1997
1998
1999
2000
AF-
AF-
AF-
AF-
AF-
AF-
GØRELSER GØRELSER GØRELSER GØRELSER GØRELSER i GØRELSER
i ECU
i ECU
i ECU
i ECU
euro
i euro
46 456 000
_
3 487 000
_
7 420 000
_
37 387 000
_
83 082 000
_
2 850 000
_
LOME IV
B7-510
Art. 164 og 254 (1)
KATASTROFEBISTAND
UDVIKLINGSLANDENE
B-210 A
B7-210
B7-511
B7-211
B7-514
FØDEVARENØDHJÆLP
(2)
HUMANITÆR BISTAND TIL
CØEL
(2) 238 339 500 386 550 000 212 162 954 283 089 060
_
33 710 000
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
3 360 000
197 974 000 478 005 000
_
_
_
_
_
_
B7-214
B7-515
(2) 236 670 000 187 150 000 158 985 000 135 097 000
HUMANITÆR BISTAND TIL
DET TIDLIGERE USSR
(2)
HUMANITÆR INDSATS I
TREDJELANDE
(2)
FLYGTNINGE OG
FORDREVNE I
UDVIKLINGSLANDENE
(2)
OPERATIONEL STØTTE,
KATASTROFEBEREDSKAB
HUMANITÆR BISTAND TIL
DEN VESTSAHARISKE
BEFOLKNING
_
_
_
_
450 250 000
_
_
_
B7-215
B7-516
93 350 000
_
49 750 000
_
36 050 000
_
37 040 000
_
55 325 000
_
_
_
B7-216
B7-517
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
B7-217
B7-219
38 540 000
5 027 012
21 420 000
6 298 500
19 960 000
7 034 000
17 044 000
8 000 000
18 360 000
7 570 000
_
7 500 000
B7-644
_
2 000 000
_
_
_
_
I ALT
692 092 512 656 655 500 441 611 954 517 657 060
812 561 000 491 715 000
(1) Den første 5-årige allokering under Lomé 4 (1991-1995) udgjorde 250 000 000 ECU. Den anden (1996-2000)
udgjorde 143 000 000 ECU. I 1999 kun art. 254/F8.
(2) I 1995 skiftede ECHO-budgetkapitlet fra B7-500 til B7-200.
18
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442628_0019.png
Bilag 2: Finansieringsafgørelser i 2000 – Geografiske fordeling
Finansieringsafgørelser vedrørende humanitær bistand efter
region
Samtlige afgørelser i 2000: EUR 491,715,000
Asien
16%
Det tidligere Jugoslavien
20%
Globalt
3%
NIS
10%
Latinamerika
6%
Mellemøsten, Nordafrika
10%
AVS-landene
35%
Bilag 2A : Finansieringsafgørelsernes geografiske fordeling 1998 - 2000
Finansieringsafgørelser vedrørende humanitær bistand efter region 1998 - 2000
60
55.2
50
1998
1999
2000
40
35
Procent
30
23.8
20
16
10
8.9
2.5
0
Latin-
Mellemøsten
/
amerika
Nordafrika
NIS
Globalt
Asien
Det
Tidligere
Jugoslavien
AVS-
landene
10
6.2
6.0
7.6 6.8
6
2.1 3
10
11
12.1
11.2
2.7
0.2 0
Øst-
europa
20
15.8
27.7
19
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442628_0020.png
Bilag 2B: Finansieringsafgørelsernes fordeling efter land/(sub)region
Finansieringsafgørelsernes fordeling efter land/(sub)region
i 1 000 EUR
AFRIKA, VESTINDIEN, STILLEHAVET
LAND/SUBREGION
Budget 2000
Afrikas Horn
Etiopien/Eritrea
Uganda
Somalia
Sudan
Kenya
Store Søers Område
Burundi
Demokratiske Republik Congo
Congo-Brazzaville
Tanzania
Vestafrika
Mauretanien
Sierra Leone/Guinea/Liberia-kriseområdet
Tchad/Niger
Vestindien/ Stillehavet/Indiske Ocean
Belize
Comorerne
Madagaskar
Andre øer
Sydlige Afrika
Angola
Mozambique (+ Botswana)
Zambia
ECHO-Flight
SUBTOTAL AVS
ØSTEUROPA / NIS
LAND/SUBREGION
45 263
22 495
810
6 518
11 000
4 440
63 630
13 780
20 000
3 000
26 850
17 702
365
16 137
1 200
4 835
850
2 175
1 610
200
29 948
15 768
9 680
4 500
8 800
170 178
Budget 2000
NIS-region
Nordlige Kaukasus
Belarus, Moldova, Ukraine
Sydlige Kaukasus
Russiske Føderation (ekskl. Kaukasus)
Tadsjikistan/Armenien
Georgien
Mongoliet
Vestlige Balkan
FRJ – Serbien
FRJ - Montenegro/Kosovo
Albanien
Regional bistand - FYROM, B-H
SUBTOTAL ØSTEUROPA
48 930
23 200
2 800
3 855
1 200
15 600
400
1 875
98 700
50 450
38 400
3 400
6 450
147 630
20
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442628_0021.png
ASIEN / LATINAMERIKA / MELLEMØSTEN / NORDAFRIKA
Budget 2000
Asien
Afghanistan/Pakistan/Iran – tørke
Afghanistan – generel bistand
Bangladesh
Burma
Cambodja/Vietnam
Nordkorea
Indien
Indonesien
Laos
Kina (Tibet)
Filippinerne
Sri Lanka
Thailand
Timor
SUBTOTAL ASIEN
9 500
12 017
1 500
1 000
10 400
8 050
5 830
7 500
1 140
1 300
2 635
1 200
4 500
10 500
77 072
Mellemøsten / Nordafrika
Algeriet
Irak
Mellemøsten
Vestsahara
Yemen
SUBTOTAL MELLEMØSTEN / NORDAFRIKA
300
8 600
23 920
13 935
1 740
48 495
Latinamerika
Mellemamerika
Colombia
Cuba
Mexico
Sydamerika
Venezuela
SUBTOTAL LATINAMERIKA
DIPECHO
LAND/SUBREGION
Mellemamerika
Sydøstasien
SUBTOTAL DIPECHO
4 425
6 500
2 000
850
4 035
6 750
24 560
Budget 2000
3 500
4 000
7 500
21
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442628_0022.png
ANDRE UDGIFTER
Aktion
Budget 2000
GAVEBISTAND / UNDERSØGELSER
1 800
UDGIFTER FELTEKSPERTER (B7-210 A)
UDGIFTER FELTEKSPERTER (B7-210)
NGO
1 100
10 900
REVISION
INFORMATION
EVALUERING
SUBTOTAL
I ALT ECHO
200
1 680
600
16 280
491 715
22
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442628_0023.png
Bilag 3: Kontrakternes fordeling efter operative partnere
Fællesskabets humanitære bistand i 2000 efter grupper af partnere
Ngo’er i Fællesskabet
65%
Andre
1%
Fællesskabet direkte
1%
Ngo’er i tredjelande
4%
FN
19%
Andre internationale organisationer
10%
Bilag 3A: Finansieringens fordeling efter grupper af partnere 1998 - 2000
ECHO-finansieringens fordeling efter grupper af partnere 1998 - 2000
Kontraktindgåelsesår
70%
60%
59.7%
50%
62.2%
65.5%
40%
1998
1999
2000
30%
20%
18.5% 19.8% 19.2%
10.5%
10%
7.0%
0%
Ngo’er i
Fællesskabet
FN
3.6%
10.2% 3.1% 3.6%
6.6%
4.7%
0.7%
1.6%2.7%0.7%
Andre
organisationer
Ngo’er i
tredjelande
Fællesskabet
direkte
Andre
23
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442628_0024.png
Bilag 3B: ECHO-kontrakter efter gruppe og partnernes nationalitet 1998 – 2000
ECHO-kontrakter efter gruppe og partnernes nationalitet 1998 - 2000
KONTRAKTTYPE
1998
1999
2000
ECU
I % AF
DET
SAM-
LEDE
BELØB
6,6%
EURO
I % AF EURO
DET
SAM-
LEDE
BELØB
4,7%
3 673 811
I % AF
DET
SAM-
LEDE
BELØB
0,67%
EU-KOMMISSIONEN-DIREKTE
SUBTOTAL
MEDLEMSSTATERNES
SPECIALORGANER
SUBTOTAL
ANDRE REGERINGER
SUBTOTAL
NGO’ER I FÆLLESSKABET(1)
ØSTRIG
BELGIEN
DANMARK
FINLAND
FRANKRIG
TYSKLAND
GRÆKENLAND
IRLAND
ITALIEN
LUXEMBOURG
NEDERLANDENE
PORTUGAL
SPANIEN
SVERIGE
FORENEDE KONGERIGE
SUBTOTAL
ANDRE NGO’ER (1)
NORGE
SCHWEIZ
USA
SUBTOTAL
LOKALE NGO’ER (1)
SUBTOTAL
FN
FAO
IDNDR
PAHO
UNFPA
UNDP
UNESCO
UNHCR
UNHCS
UNICEF
UNOCHA
UNRWA
WFP
WHO
SUBTOTAL
ANDRE INTERNATIONALE ORG.
SUBTOTAL
Frigørelser
Andet
I ALT
(1) INKLUSIVE NATIONALE
KORS SELSKABER
Kilde: ECHOSTAT pr. 24/01/01
RØDE
38 141 252
34 319 273
8 070 000
1,4%
5 302 900
0,7%
1 560 000
0,29%
0
0,0%
698 192
0,1%
0
0,00%
5 885 672
34 709 559
10 318 800
1 417 000
69 896 507
35 631 570
1 270 000
3 879 000
56 747 208
153 000
25 422 706
2 086 108
48 953 103
1 716 394
46 898 913
344 985 540
1,0%
6,0%
1,8%
0,2%
12,1%
6,2%
0,2%
0,7%
9,8%
0,0%
4,4%
0,4%
8,5%
0,3%
8,1%
59,7%
4 598 195
29 953 028
27 625 812
2 829 189
93 620 821
44 822 769
10 397 000
9 002 464
82 042 100
0
25 869 500
3 000 000
46 374 270
1 420 000
75 251 493
456 806 641
0,6%
4,1%
3,8%
0,4%
12,7%
6,1%
1,4%
1,2%
11,2%
0,0%
3,5%
0,4%
6,3%
0,2%
10,2%
62,2%
3 090 500
35 691 414
31 555 000
1 800 000
73 626 185
33 348 817
6 680 000
8 915 000
54 031 478
136 050
18 313 190
2 680 000
33 288 771
810 000
53 085 717
357 052 122
0,6%
6,5%
5,8%
0,3%
13,5%
6,1%
1,2%
1,6%
9,9%
0,0%
3,4%
0,5%
6,1%
0,1%
9,7%
65,50%
1 900 000
2 830 000
13 370 000
18 100 000
0,3%
0,5%
2,3%
3,1%
2 450 000
4 405 000
19 877 445
26 732 445
0,3%
0,6%
2,7%
3,6%
979 000
2 680 000
15 711 000
19 370 000
0,18%
0,49%
2,88%
3,55%
500 000
0,1%
2 000 000
0,3%
3 001 293
0,55%
1 530 000
1 020 000
3 000
61 794 000
13 445 000
32 000
200 000
27 793 059
1 030 000
106 847 059
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
0,2%
0,0%
10,7%
0,0%
2,3%
0,0%
0,0%
4,8%
0,2%
18,5%
560 000
123 000
4 396 000
82 157 000
15 959 000
445 000
1 020 000
33 695 000
7 200 000
145 555 000
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
0,0%
11,2%
0,0%
2,2%
0,1%
0,1%
4,6%
1,0%
19,8%
880 000
500 000
1 040 000
2 000 000
35 104 000
2 495 000
12 091 000
5 780 000
43 250 000
1 740 000
104 880 000
0,16%
0,00%
0,09%
0,19%
0,37%
0,00%
6,44%
0,46%
2,22%
0,00%
1,06%
7,93%
0,32%
19,24%
60 822 950
115 000
577 581 801
10,5%
0,0%
100%
51 179 632
12 044 701
734 638 784
7,0%
1,6%
100%
55 595 000
1 050
545 133 276
10,20%
0,00%
100%
24
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442628_0025.png
Bilag 4: Projekter finansieret under gavebistandsfaciliteten 2000
Ansøger
Projekt
Gavebistand
(euro)
142 941
Training”,
150 000
204 142
96 187
116 959
113 346
103 845
CORDAID, Nederlandene
IFRC, Schweiz
Deusto University, Spanien
Red R, Det Forenede Kongerige
MANGO, Det Forenede Kongerige
SOLIDAR, Belgien
Kurser i finansiel styring
”Sphere
katastrofeudrykning
NOHA
Sikkerhedsvideo
Kurser i finansiel styring
Kurser i katastrofeintervention
SAVE the CHILDREN, Det Forenede Kongerige Kurser i metoder inden for
fødevaresikkerhed i
husholdningsøkonomien
ACTION AGAINST HUNGER, Det Forenede Fødevaresikkerhed i
Kongerige
katastrofesituationer,
fjernundervisning
CRIC, Italien
Kurser i styring af
katastrofesituationer
95 000
111 500
I alt komponent 1 (uddannelse)
Det Norske Flygtningeråd, Norge
Belgisk Røde Kors
Handicap International, Frankrig
Det globale IDP-projekt
Børnesoldater i Afrika
Projekter vedrørende udvikling af
landdistrikter i post-
krisesammenhæng
Integrering af menneskerettigheder i
humanitære aktioner
Forundersøgelse vedrørende
oprettelse af en europæisk database
over humanitært personel
Global undersøgelse af
konsulentvirksomhed*
På vej mod en politisk informeret
tilgang til krig*
Humanitært sikkerheds- og
beskyttelsesnetværk*
Humanitær gateway*
1 133 920
79 000
52 416
44 740
InterSOS, Italien
117 800
Bioforce, Frankrig
55 800
ODI/ALNAP, Det Forenede Kongerige
100 000
100 000
ODI, Det Forenede Kongerige
Voice, Belgien
50 000
Voice, Belgien
I alt komponent 2 (undersøgelser og netværk)
50 000
649 756
*
kontrakterne vedrørende de to forslag fra Voice og de to forslag fra ODI er endnu ikke endeligt færdigforhandlet
25