RJ LL

 RJ VWN L (XURSDDIWDOHQ RJ WLO DUWLNHO VWN QU L

RJ LL

 RJ VWN L VDPPH DIWDOHV SURWRNRO QU RP SURGXNWHU KHQK¡UHQGH XQGHU (.6)WUDNWDWHQ (forelagt af Kommissionen) "> PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Europaudvalget 2001
KOM (2001) 0468
Offentligt
1442768_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 14.08.2001
KOM(2001) 468 endelig
2001/0184 (ACC)
Forslag til
5c'(76 2* .200,66,21(16 $)*‘5(/6(
RP KYLONHQ KROGQLQJ ) OOHVVNDEHW VNDO LQGWDJH L GHW $VVRFLHULQJVUnG GHU EOHY RSUHWWHW
YHG GHQ (XURSDDIWDOH VRP EOHY XQGHUWHJQHW L %UX[HOOHV GHQ GHFHPEHU PHOOHP
'H (XURS LVNH ) OOHVVNDEHU RJ GHUHV PHGOHPVVWDWHU Sn GHQ HQH VLGH RJ 5HSXEOLNNHQ
8QJDUQ Sn GHQ DQGHQ VLGH YHGU¡UHQGH GHQ DIJ¡UHOVH GHU RSK YHU RJ WU GHU L VWHGHW IRU
DIJ¡UHOVH QU WUXIIHW DI $VVRFLHULQJVUnGHW GHQ QRYHPEHU RP YHGWDJHOVH DI
JHQQHPI¡UHOVHVEHVWHPPHOVHU WLO NRQNXUUHQFHEHVWHPPHOVHUQH L DUWLNHO VWN QU L

RJ

LL

 RJ VWN L (XURSDDIWDOHQ RJ WLO DUWLNHO VWN QU L

RJ LL

 RJ VWN L VDPPH DIWDOHV

SURWRNRO QU RP SURGXNWHU KHQK¡UHQGH XQGHU (.6)WUDNWDWHQ
(forelagt af Kommissionen)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442768_0002.png
%(*581'(/6(
Artikel 62, stk. 3, i Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres
medlemsstater på den ene side og Republikken Ungarn på den anden side, der blev
undertegnet i Bruxelles den 16. december 1991, fastsætter, at gennemførelsesbestemmelserne
til nævnte artikels stk. 1 og 2 (konkurrenceregler for virksomheder) vedtages af
Associeringsrådet. Disse bestemmelser blev vedtaget af Associeringsrådet den 6. november
1996 som afgørelse nr. 2/96 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser til
konkurrencebestemmelserne i artikel 62, stk. 1, nr. i) og ii), og stk. 2, i Europaaftalen og til
artikel 8, stk. 1, nr. i) og ii), og stk. 2, i samme aftales protokol nr. 2 om produkter henhørende
under EKSF-traktaten
1
. Konkurrencereglerne er et af de grundlæggende elementer i
Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og Ungarn, og deres håndhævelse er en
absolut betingelse for, at handelsforbindelserne mellem de to parter kan udvikle sig
gnidningsløst.
I sin dom nr. 30 af 25. juni 1998 erklærede den ungarske forfatningsdomstol, at stk. 1 og 2 i
artikel 1 og artikel 6 i bilaget til den ungarske regerings dekret nr. 230 af 26. december 1996,
som gennemførte Associeringsrådets afgørelse nr. 2/96 af 6. november 1996 i den ungarske
lovgivning, var forfatningsstridige. Det er dermed blevet nødvendigt at udarbejde supplerende
kriterier for anvendelsen af de relevante regler i EF- og EKSF-traktaten, således at de kan
indarbejdes i den ungarske lovgivning, uden at den ungarske forfatning overtrædes, og således
at der tages hensyn til de betænkeligheder, der kom til udtryk i den ungarske
forfatningsdomstols ovenfornævnte dom. Dette er en praktisk og acceptabel løsning i den
periode, der fører op til Ungarns optagelse i EU, og den vil give Ungarn mulighed for at
forberede og gennemføre den revision af landets forfatning, der højst sandsynligt vil være
påkrævet, for at landet kan optages i EU.
I forbindelse med fastlæggelsen af disse kriterier er der flere hensyn at tage, alt efter hvilken
procedure kriterierne anvendes eller påberåbes indenfor, idet der dels kan være tale om
procedurer, der ligger inden for Kommissionens kompetence, og dels procedurer, der
henhører under det ungarske kontor for økonomisk konkurrence og de ungarske domstole, og
kriterierne skal defineres under hensyntagen hertil.
Yderligere præcision af kriterierne kræver, at de eksisterende gennemførelsesbestemmelser
ophæves og erstattes med nye, hvilket er formålet med dette forslag. Som bekræftelse på, at
yderligere præcisering af kriterierne ikke begrænser Ungarns forpligtelser i henhold til
Europaaftalen, vedføjes følgende fælles erklæring til Associeringsrådets forhandlingsprotokol
i forbindelse med afgørelsens vedtagelse:
9HG L DUWLNHO DW DQYHQGH IRUPXOHULQJHQ ³8GHQ DW GHW EHU¡UHU SDUWHUQHV
IRUSOLJWHOVHU L KHQKROG WLO (XURSDDIWDOHQ´ DQHUNHQGHU SDUWHUQH DW
$VVRFLHULQJVUnGHWV DIJ¡UHOVH Sn LQJHQ PnGH EHJU QVHU DQYHQGHOVHVRPUnGHW IRU
(XURSDDIWDOHQV DUWLNHO VWN 
1
EFT L 295 af 20.11.1996, s. 29.
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Ifølge artikel 2, stk. 1, i Rådets og Kommissionens afgørelse af 13. december 1993 om
indgåelsen af Europaaftalen fastlægges den holdning, Fællesskabet skal indtage i
Associeringsrådet i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaterne om
oprettelse af De Europæiske Fællesskaber. Artikel 83, 308 og 300, stk. 2, andet sætning og
tredie afsnit, i EF-traktaten og artikel 65 og 66 i EKSF-traktaten er det rette retsgrundlag for
vedtagelse af den holdning, Fællesskabet skal indtage i Associeringsrådet til
gennemførelsesbestemmelserne til konkurrencereglerne for virksomheder. Det er derfor
ønskeligt, at Rådet og Kommissionen træffer vedlagte afgørelse.
Kommissionen henstiller derfor til Rådet, at vedlagte forslag til Rådets og Kommissionens
afgørelse vedtages.
3
RJ LL

 RJ VWN L (XURSDDIWDOHQ RJ WLO DUWLNHO VWN QU L

RJ LL

 RJ VWN L VDPPH DIWDOHV SURWRNRO QU RP SURGXNWHU KHQK¡UHQGH XQGHU (.6)WUDNWDWHQ RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION OG KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 83 og 308 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, andet sætning og tredie afsnit, under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 65 og 66, under henvisning til Rådets og Kommissionens afgørelse af 13. december 1993 om indgåelse af Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Ungarn på den anden side, særlig artikel 2, stk. 1, under henvisning til forslag fra Kommissionen, ud fra følgende betragtninger: (1) (2) Det er fastlagt i Europaaftalens artikel 62, stk. 3, at Associeringsrådet skal vedtage de nødvendige regler for gennemførelsen af samme artikels stk. 1 og 2. Det er fastlagt i Europaaftalens artikel 8, stk. 3, i protokol nr. 2 om produkter henhørende under EKSF-traktaten, at Associeringsrådet vedtager de nødvendige regler for gennemførelsen af samme artikels stk. 1 og 2. Disse regler blev indført ved Associeringsrådets afgørelse nr. 2/96 af 6. november 1996. Efter den ungarske forfatningsdomstols dom nr. 30 af 25. juni 1998, hvori visse af disse regler blev erklæret for at være i strid med den ungarske forfatning, har det vist sig nødvendigt at ophæve og erstatte disse regler med nye, således at der kan fastlægges yderligere kriterier med henblik på at tillade en skelnen mellem, om reglerne anvendes eller påberåbes i forbindelse med procedurer under Kommissionens (3) (4) 4 "> PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

2001/0184 (ACC)
Forslag til
5c'(76 2* .200,66,21(16 $)*‘5(/6(
RP KYLONHQ KROGQLQJ ) OOHVVNDEHW VNDO LQGWDJH L GHW $VVRFLHULQJVUnG GHU EOHY RSUHWWHW
YHG GHQ (XURSDDIWDOH VRP EOHY XQGHUWHJQHW L %UX[HOOHV GHQ GHFHPEHU PHOOHP
'H (XURS LVNH ) OOHVVNDEHU RJ GHUHV PHGOHPVVWDWHU Sn GHQ HQH VLGH RJ 5HSXEOLNNHQ
8QJDUQ Sn GHQ DQGHQ VLGH YHGU¡UHQGH GHQ DIJ¡UHOVH GHU RSK YHU RJ WU GHU L VWHGHW IRU
DIJ¡UHOVH QU WUXIIHW DI $VVRFLHULQJVUnGHW GHQ QRYHPEHU RP YHGWDJHOVH DI
JHQQHPI¡UHOVHVEHVWHPPHOVHU WLO NRQNXUUHQFHEHVWHPPHOVHUQH L DUWLNHO VWN QU L

RJ

LL

 RJ VWN L (XURSDDIWDOHQ RJ WLO DUWLNHO VWN QU L

RJ LL

 RJ VWN L VDPPH DIWDOHV

SURWRNRO QU RP SURGXNWHU KHQK¡UHQGH XQGHU (.6)WUDNWDWHQ
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION OG
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 83
og 308 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, andet sætning og tredie afsnit,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, særlig
artikel 65 og 66,
under henvisning til Rådets og Kommissionens afgørelse af 13. december 1993 om indgåelse
af Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side
og Republikken Ungarn på den anden side, særlig artikel 2, stk. 1,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
ud fra følgende betragtninger:
(1)
(2)
Det er fastlagt i Europaaftalens artikel 62, stk. 3, at Associeringsrådet skal vedtage de
nødvendige regler for gennemførelsen af samme artikels stk. 1 og 2.
Det er fastlagt i Europaaftalens artikel 8, stk. 3, i protokol nr. 2 om produkter
henhørende under EKSF-traktaten, at Associeringsrådet vedtager de nødvendige regler
for gennemførelsen af samme artikels stk. 1 og 2.
Disse regler blev indført ved Associeringsrådets afgørelse nr. 2/96 af 6. november
1996.
Efter den ungarske forfatningsdomstols dom nr. 30 af 25. juni 1998, hvori visse af
disse regler blev erklæret for at være i strid med den ungarske forfatning, har det vist
sig nødvendigt at ophæve og erstatte disse regler med nye, således at der kan
fastlægges yderligere kriterier med henblik på at tillade en skelnen mellem, om
reglerne anvendes eller påberåbes i forbindelse med procedurer under Kommissionens
(3)
(4)
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
kompetence, eller om der i stedet er tale om procedurer, hvor det ungarske kontor for
økonomisk konkurrence eller de ungarske domstole har kompetence -
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
Den holdning, Fællesskabet skal indtage i det Associeringsråd, der er oprettet ved
Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side
og Republikken Ungarn på den anden side, vedrørende gennemførelsesbestemmelserne til
artikel 62, stk. 1, nr. i) og ii), og stk. 2, i Europaaftalen baseres på Associeringsrådets udkast
til afgørelse, der er vedføjet denne afgørelse.
Udfærdiget i Bruxelles, den […]
3n 5nGHWV YHJQH
)RUPDQG
3n .RPPLVVLRQHQV YHJQH
)RUPDQG
5
RJ LL

 RJ VWN L (XURSDDIWDOHQ PHOOHP 'H (XURS LVNH ) OOHVVNDEHU RJ GHUHV PHGOHPVVWDWHU Sn GHQ HQH VLGH RJ 5HSXEOLNNHQ 8QJDUQ Sn GHQ DQGHQ VLGH RJ WLO DUWLNHO VWN QU L

RJ LL

 RJ VWN L VDPPH DIWDOHV SURWRNRO QU RP SURGXNWHU KHQK¡UHQGH XQGHU (.6)WUDNWDWHQ (…/…/Euratom, EKSF, EF) ASSOCIERINGSRÅDET HARunder henvisning til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Ungarn på den anden side2, særlig artikel 62, stk. 3, under henvisning til samme aftales protokol nr. 2 om produkter henhørende under EKSFtraktaten, særlig artikel 8, stk. 3, og ud fra følgende betragtninger: Den 6. november 1996 vedtog Associeringsrådet afgørelse nr. 2/96 om gennemførelsesbestemmelser til konkurrencebestemmelserne i artikel 62, stk. 1, nr. i) og ii), og stk. 2, i Europaaftalen og til artikel 8, stk. 1, nr. i) og ii), og stk. 2, i samme aftales protokol nr. 2 om produkter henhørende under EKSF-traktaten3. I sin dom nr. 30 af 25. juni 1998 erklærede den ungarske forfatningsdomstol, at stykke 1 og 2 i artikel 1 og artikel 6 i bilaget til den ungarske regerings dekret nr. 230 af 26. december 1996, som gennemførte Associeringsrådets afgørelse nr. 2/96 af 6. november 1996 i den ungarske lovgivning, var forfatningsstridige. Det har vist sig nødvendigt at udarbejde yderligere præcisioner for anvendelsen af artikel 85 og 86 i EF-traktaten (nuværende artikel 81 og 82 i EF-traktaten), som der henvises til i artikel 62, stk. 2, i Europaaftalen, og af anvendelsen af artikel 65 og 66 i EKSF-traktaten, som der henvises til i artikel 8, stk. 2, i samme aftales protokol nr. 2 om produkter henhørende under EKSF-traktaten, således at disse artikler kan indarbejdes i den ungarske lovgivning uden at komme i konflikt med den ungarske forfatning, og således at der tages hensyn til de betænkeligheder, der kom til udtryk i den ungarske forfatningsdomstols ovennævnte dom. 2 3 EFT L 347 af 31.12.1993, s. 1. EFT L 295 af 20.11.1996, s. 29. 6 "> PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

1442768_0006.png
%,/$*
$662&,(5,1*65c'(76 $)*‘5(/6( QU 
$VVRFLHULQJ PHOOHP 'H (XURS LVNH ) OOHVVNDEHU RJ GHUHV PHGOHPVVWDWHU Sn GHQ HQH
VLGH RJ 5HSXEOLNNHQ 8QJDUQ Sn GHQ DQGHQ VLGHDI«
RP DW RSK YH RJ HUVWDWWH DIJ¡UHOVH QU WUXIIHW DI $VVRFLHULQJVUnGHW GHQ QRYHPEHU
 RP YHGWDJHOVH DI JHQQHPI¡UHOVHVEHVWHPPHOVHU WLO NRQNXUUHQFHEHVWHPPHOVHUQH L
DUWLNHO VWN QU L

RJ LL

 RJ VWN L (XURSDDIWDOHQ PHOOHP 'H (XURS LVNH

) OOHVVNDEHU RJ GHUHV PHGOHPVVWDWHU Sn GHQ HQH VLGH RJ 5HSXEOLNNHQ 8QJDUQ Sn GHQ
DQGHQ VLGH RJ WLO DUWLNHO VWN QU L

RJ LL

 RJ VWN L VDPPH DIWDOHV SURWRNRO QU RP

SURGXNWHU KHQK¡UHQGH XQGHU (.6)WUDNWDWHQ
(…/…/Euratom, EKSF, EF)
ASSOCIERINGSRÅDET HAR-
under henvisning til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske
Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Ungarn på den anden
side
2
, særlig artikel 62, stk. 3,
under henvisning til samme aftales protokol nr. 2 om produkter henhørende under EKSF-
traktaten, særlig artikel 8, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
Den 6. november 1996 vedtog Associeringsrådet afgørelse nr. 2/96 om
gennemførelsesbestemmelser til konkurrencebestemmelserne i artikel 62, stk. 1, nr. i) og ii),
og stk. 2, i Europaaftalen og til artikel 8, stk. 1, nr. i) og ii), og stk. 2, i samme aftales protokol
nr. 2 om produkter henhørende under EKSF-traktaten
3
.
I sin dom nr. 30 af 25. juni 1998 erklærede den ungarske forfatningsdomstol, at stykke 1 og 2
i artikel 1 og artikel 6 i bilaget til den ungarske regerings dekret nr. 230 af 26. december 1996,
som gennemførte Associeringsrådets afgørelse nr. 2/96 af 6. november 1996 i den ungarske
lovgivning, var forfatningsstridige.
Det har vist sig nødvendigt at udarbejde yderligere præcisioner for anvendelsen af artikel 85
og 86 i EF-traktaten (nuværende artikel 81 og 82 i EF-traktaten), som der henvises til i artikel
62, stk. 2, i Europaaftalen, og af anvendelsen af artikel 65 og 66 i EKSF-traktaten, som der
henvises til i artikel 8, stk. 2, i samme aftales protokol nr. 2 om produkter henhørende under
EKSF-traktaten, således at disse artikler kan indarbejdes i den ungarske lovgivning uden at
komme i konflikt med den ungarske forfatning, og således at der tages hensyn til de
betænkeligheder, der kom til udtryk i den ungarske forfatningsdomstols ovennævnte dom.
2
3
EFT L 347 af 31.12.1993, s. 1.
EFT L 295 af 20.11.1996, s. 29.
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
I forbindelse med udarbejdelsen af disse præcisioner er der flere hensyn at tage, alt efter
hvilken procedure kriterierne anvendes eller påberåbes i forbindelse med.
Præcisionerne fastlægges forskelligt, alt efter hvilke procedurer der er tale om -
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
$UWLNHO 
Associeringsrådets afgørelse nr. 2/96 af 6. november 1996, herunder dets bilag, ophæves og
erstattes af Associeringsrådets nærværende afgørelse, herunder dets bilag med tillæg.
$UWLNHO 
Enhver praksis i medfør af artikel 62, stk. 1, nr. i) og ii), i Europaaftalen og artikel 8, stk. 1,
nr. i) og ii), i samme aftales protokol nr. 2 om produkter henhørende under EKSF-traktaten
skal vurderes i henhold til bestemmelserne i bilaget til denne afgørelse.
$UWLNHO 
På foranledning af en af parterne skal Associeringsudvalget gennemgå tillægget til bilaget til
denne afgørelse med henblik på at tilpasse det til nyvedtagne fællesskabsretsakter eller
ændringer i disse.
$UWLNHO 
Denne afgørelse træder i kraft på den første dag i den tredje måned efter dens vedtagelse.
Udfærdiget i Bruxelles, den
3n $VVRFLHULQJVUnGHWV YHJQH
)RUPDQG
7
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
7,//* 7,/ %,/$*(7
GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER TIL KONKURRENCEREGLERNE
VEDRØRENDE VIRKSOMHEDER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 62, STK. 1, NR. i)
OG ii), OG STK. 2, I EUROPAAFTALEN MELLEM DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG
REPUBLIKKEN UNGARN PÅ DEN ANDEN SIDE, OG
GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER TIL ARTIKEL 8, STK. 1, NR. i) og ii), OG STK.
2, I SAMME AFTALES PROTOKOL NR. 2 OM PRODUKTER HENHØRENDE UNDER
EKSF-TRAKTATEN
$)61,7 ,
0$7(5,(/5(7/,*( 5(*/(5
'HILQLWLRQ DI GH NULWHULHU GHU KHQYLVHV WLO L (XURSDDIWDOHQV DUWLNHO VWN 
$UWLNHO 
Uden at det berører parternes forpligtelser i henhold til Europaaftalen
-
skal disse kriterier omfatte alle materielretlige regler i fællesskabsretten, som udviklet
af fællesskabsinstitutionerne i relation til Fællesskabets antitrustlovgivning i alle tilfælde, der
vedrører påberåbelse, fortolkning og anvendelse af de kriterier, der henvises til i artikel 62,
stk. 2, i Europaaftalen i forbindelse med procedurer i dette bilag, der henhører under Europa-
Kommissionens kompetenceområde
-
skal disse kriterier omfatte de materielretlige regler, der er defineret i artikel 2 til 5 i
dette bilag såvel som i tillægget hertil i alle tilfælde, der vedrører påberåbelse, fortolkning og
anvendelse af de kriterier, der henvises til i artikel 62, stk. 2, i Europaaftalen i forbindelse
med procedurer i dette bilag, der henhører under det ungarske kontor for økonomisk
konkurrence og de ungarske domstole.
9LUNVRPKHGVDIWDOHU YHGWDJHOVHU LQGHQ IRU VDPPHQVOXWQLQJHU DI YLUNVRPKHGHU
RJ VDPRUGQHW YLUNVRPKHGVSUDNVLV
$UWLNHO 
(1)
Følgende er ikke tilladt, idet det anses for at være uforeneligt med bestemmelserne i
Europaaftalen:
virksomhedsaftaler, vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og samordnet
virksomhedspraksis, der kan påvirke handelen mellem parterne, og som har til formål eller til
følge at hindre, begrænse eller forvride konkurrencen inden for det område, der omfattes af
Europaaftalen, navnlig:
8
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
(a) direkte eller indirekte fastsættelse af købs- og salgspriser eller andre
forretningsbetingelser
(b) begrænsning eller kontrol af produktion, markeder, teknisk udvikling og
investeringer
(c) fordeling af markeder eller forsyningskilder
(d) anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for
handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen
(e) betingelser for indgåelse af en aftale, som kræver, at medkontrahenten
godkender tillægsydelser, som efter deres natur eller ifølge handelssædvane
ikke har relation til den pågældende kontrakt.
(2)
Aftaler eller beslutninger, som er forbudt i medfør af denne artikel, har ingen
retsvirkning.
(3)
om:
Bestemmelserne i stk. 1 kan imidlertid erklæres for ikke-anvendelige, når der er tale
- aftaler eller kategorier af aftaler mellem virksomheder,
- vedtagelser eller kategorier af vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder,
- samordnet virksomhedspraksis eller kategorier af virksomhedspraksis,
som bidrager til effektivisering af vareproduktion eller -distribution eller fremme af den
tekniske og økonomiske udvikling samtidig med, at det sikres, at forbrugerne får en rimelig
andel i fordelene, og som ikke:
(a) pålægger de pågældende virksomheder begrænsninger, som ikke er
nødvendige for at nå disse mål, og
(b) som ikke giver disse virksomheder mulighed for at udelukke konkurrencen
for en væsentlig del af de pågældende varer.
(4)
Uden at det i øvrigt berører stk. 1 til 3, anvendes principperne i Fællesskabets
relevante retsakter, der står opført i tillægget til dette bilag, analogt i forbindelse med
vurderingen af aftaler, afgørelser og samordnet virksomhedspraksis, som der henvises til i stk.
1.
9
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
0LVEUXJ DI GRPLQHUHQGH VWLOOLQJ
$UWLNHO 
En eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling inden for det område, der
dækkes af Europaaftalen, eller en væsentlig del heraf er forbudt som værende uforenelig med
Europaaftalen, for så vidt som det kan påvirke handelen mellem parterne.
I forbindelse med misbrug tænkes navnlig på:
(a) direkte eller indirekte fastsættelse af urimelige købs- eller salgspriser eller
andre urimelige forretningsbetingelser
(b) begrænsning af produktion, afsætning eller teknisk udvikling til skade for
forbrugerne
(c) anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for
handelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen
(d) anvendelse af betingelser for indgåelse af en aftale, som kræver at
medkontrahenten godkender tillægsydelser, som efter deres natur eller ifølge
handelssædvane ikke har relation til den pågældende kontrakt.
.RQVHNYHQV IRU KDQGHOHQ PHOOHP ) OOHVVNDEHW RJ 8QJDUQ
$UWLNHO 
I forbindelse med anvendelse af artikel 62, stk. 1, nr. i) og ii), og stk. 2, i Europaaftalen og i
dette bilag skal spørgsmålet om, hvorvidt en konkurrencebegrænsende adfærd eller misbrug
af en dominerende stilling har indvirkning på handelen mellem Ungarn og Fællesskabet,
afgøres ved med udgangspunkt i en række objektive retlige eller faktuelle faktorer at fastslå,
om den pågældende praksis har direkte eller indirekte faktisk eller potentiel indvirkning på
handelsmønstret mellem Fællesskabet og Ungarn.
$NWLYLWHWHU DI ULQJH EHW\GQLQJ
$UWLNHO 
(1)
Konkurrencebegrænsende aktiviteter i medfør af artikel 2, stk. 1, hvis indvirkning på
handelen mellem parterne eller på konkurrencesituationen er ubetydelig, er ikke omfattet af
artikel 62, stk. 1, nr. i), i Europaaftalen eller af forbuddet i artikel 2, stk. 1, i dette bilag, og
behandles derfor ikke i dette bilag.
(2)
Der er tale om ubetydelige virkninger som omhandlet i stk. 1, når
- samtlige deltagende virksomheders samlede markedsandel for varer eller tjenesteydelser, der
er omfattet af aftalen, tillige med de deltagende virksomheders øvrige varer eller
10
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
tjenesteydelser, som af forbrugerne opfattes som værende af samme type på grund af deres
egenskaber, pris og anvendelsesformål, ikke overstiger:
(a) en 5% tærskel, når den pågældende aftale indgås mellem virksomheder, der
befinder sig på det samme produktions- eller markedsføringsniveau
("horisontal" aftale),
(b) en 10% tærskel, når den pågældende aftale indgås mellem virksomheder,
der befinder sig på forskellige produktions- eller markedsføringsniveauer
("vertikal" aftale),
på det samlede marked for de pågældende varer eller tjenesteydelser på henholdsvis
fællesskabsmarkedet og det ungarske marked.
Når der er tale om en blandet horisontal/vertikal aftale, eller hvis det er vanskeligt at fastslå,
om aftalen har horisontal eller vertikal karakter, er 5%-tærskelen gældende.
(3)
Sådanne aftaler er ikke omfattet af artikel 62, stk. 1, nr. i), i Europaaftalen eller af
forbuddet i artikel 2, stk. 1, i dette bilag, hvis ovennævnte markedsandele ikke overskrides
med over 1/10 i en periode på 2 på hinanden følgende regnskabsår.
(4)
Hvad angår:
(a) horisontale aftaler, der vedrører:
- prisaftaler eller produktions- eller salgsbegrænsende foranstaltninger, eller
- fordeling af markeder eller forsyningskilder,
(b) vertikale aftaler, der vedrører:
- fastsættelse af videresalgspriser, eller
- yde områdebeskyttelse for de deltagende virksomheder eller tredjeparter,
kan bestemmelserne i artikel 62, stk. 1, nr. i), i Europaaftalen og forbuddet i artikel 2, stk. 1, i
dette bilag finde anvendelse også i tilfælde, hvor den samlede markedsandel for samtlige
deltagende virksomheder befinder sig under ovennævnte tærskler.
11
$UWLNHO (1) Konkurrencemyndighederne skal informere hinanden om sager, de beskæftiger sig med, i de tilfælde, hvor det er sandsynligt, at der er tale om et fælles kompetenceområde. (2) – – – Denne situation kan især opstå i sager, som: indebærer konkurrencebegrænsende aktiviteter på den anden myndigheds territorium berører den anden myndigheds retshåndhævelse indebærer indgreb i form af påbud og forbud på den anden myndigheds territorium. (3) Anmeldelser i henhold til denne artikel skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at modtageren kan foretage en foreløbig vurdering af eventuelle virkninger for sine interesser. Der indgives regelmæssigt kopier af anmeldelserne til Associeringsudvalget. (4) Anmeldelserne skal udarbejdes på forhånd, så hurtigt som muligt og senest i undersøgelsesfasen og i så god tid, inden der indgås en aftale eller træffes en beslutning, at der bliver mulighed for at fremsætte kommentarer og afholde høringer, og at den myndighed, der behandler sagen, kan nå at tage hensyn til den anden myndigheds synspunkter, samt træffe i forbindelse med dette bilag relevante forholdsregler med henblik på behandling af den pågældende sag. 12 "> PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
$)61,7 ,,
.21.855(1&(0<1',*+('(51(6 .203(7(1&(
2* 352&('85(5(*/(5
3DUWHUQHV UHVSHNWLYH NRQNXUUHQFHP\QGLJKHGHUV NRPSHWHQFH
$UWLNHO 
(1)
Sager, der henhører under artikel 62, stk. 1, nr. i) og ii) i Europaaftalen, behandles i
henhold til procedurereglerne i dette afsnit af Europa-Kommissionen (Generaldirektoratet for
Konkurrence), hvad Fællesskabet angår, og af Kontoret for Økonomisk Konkurrence, hvad
Ungarn angår.
(2)
Europa-Kommissionens og Kontoret for Økonomisk Konkurrences kompetence til
behandling af disse sager udledes af de eksisterende regler i henholdsvis Fællesskabets og
Ungarns lovgivning, herunder også i tilfælde, hvor reglerne finder anvendelse på
virksomheder, der er beliggende uden for deres respektive territorier.
%HJJH NRQNXUUHQFHP\QGLJKHGHUV NRPSHWHQFH DQPHOGHOVHU K¡ULQJHU
LP¡GHNRPPHQKHG RJ EHVWU EHOVHU Sn DW ILQGH IUHP WLO JHQVLGLJW DFFHSWDEOH O¡VQLQJHU

$UWLNHO 
(1)
Konkurrencemyndighederne skal informere hinanden om sager, de beskæftiger sig
med, i de tilfælde, hvor det er sandsynligt, at der er tale om et fælles kompetenceområde.
(2)
Denne situation kan især opstå i sager, som:
indebærer konkurrencebegrænsende aktiviteter på den anden myndigheds territorium
berører den anden myndigheds retshåndhævelse
indebærer indgreb i form af påbud og forbud på den anden myndigheds territorium.
(3)
Anmeldelser i henhold til denne artikel skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at
modtageren kan foretage en foreløbig vurdering af eventuelle virkninger for sine interesser.
Der indgives regelmæssigt kopier af anmeldelserne til Associeringsudvalget.
(4)
Anmeldelserne skal udarbejdes på forhånd, så hurtigt som muligt og senest i
undersøgelsesfasen og i så god tid, inden der indgås en aftale eller træffes en beslutning, at
der bliver mulighed for at fremsætte kommentarer og afholde høringer, og at den myndighed,
der behandler sagen, kan nå at tage hensyn til den anden myndigheds synspunkter, samt træffe
i forbindelse med dette bilag relevante forholdsregler med henblik på behandling af den
pågældende sag.
12
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
(5)
Hvis Europa-Kommissionen eller Kontoret for Økonomisk Konkurrence mener, at
konkurrencebegrænsende aktiviteter på den anden myndigheds territorium mærkbart påvirker
væsentlige interesser hos den pågældende part, kan denne anmode om høring af den anden
myndighed eller anmode den anden parts konkurrencemyndighed om at igangsætte de
fornødne procedurer med henblik på at træffe relevante forholdsregler, hvilket hverken
forhindrer den anmodende part i at foretage indgreb i henhold til bestemmelserne i dette bilag
eller foregriber den anmodede parts ndelige beslutning.
(6)
Den myndighed, der rettes henvendelse til, tager de synspunkter og den
dokumentation, den anmodende myndighed fremlægger, op til indgående og velvillig
overvejelse, navnlig når det drejer sig om de konkurrencebegrænsende aktiviteters art, type af
virksomheder, der er er tale om, og de påståede skadelige virkninger for den anden parts
væsentlige interesser.
(7)
Uden at det i øvrigt berører deres rettigheder og forpligtelser, skal
konkurrencemyndigheder, der er involveret i høringer i henhold til denne artikel, bestræbe sig
på at finde en gensidigt acceptabel løsning under hensyntagen til deres respektive væsentlige
interesser.
(Q HQNHOW NRQNXUUHQFHP\QGLJKHGV NRPSHWHQFH
$UWLNHO 
Sager, som udelukkende henhører under en konkurrencemyndigheds kompetence, og som
kunne tænkes at influere på den anden parts væsentlige interesser, skal meddeles den anden
myndighed, uden at der foreligger anmodning herom fra denne.
$QPRGQLQJ RP RSO\VQLQJHU
$UWLNHO 
(1)
Hvis en parts konkurrencemyndighed bliver opmærksom på, at en sag, der enten også
falder ind under eller kun falder ind under den anden myndigheds kompetence, synes at have
indvirkning på førstnævnte parts væsentlige interesser, kan denne anmode om oplysninger om
sagen hos den myndighed, der behandler sagen.
(2)
Den myndighed, der behandler sagen, skal så vidt muligt og i så god tid, inden den
træffer beslutning eller indgår et forlig, fremlægge tilfredsstillende oplysninger, således at den
oplysningssøgende myndigheds synspunkter kan tages i betragtning.
13
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
7DYVKHGVSOLJW RJ EHKDQGOLQJ DI IRUWUROLJH RSO\VQLQJHU
$UWLNHO 
(1)
I henhold til artikel 62, stk. 7, i Europaaftalen har ingen konkurrencemyndigheder
pligt til at udlevere oplysninger til den anden myndighed, hvis det i henhold til lovgivningen i
den myndigheds land, der ligger inde med oplysningerne, er forbudt denne myndighed at give
oplysningerne videre til den myndighed, der anmoder herom, eller hvis dette ville være
uforeneligt med væsentlige interesser hos den part, hvis myndighed er i besiddelse af
oplysningerne.
(2)
Begge myndigheder forpligter sig til i videst mulig udstrækning at påse, at fortrolige
oplysninger, som de modtager fra den anden myndighed, ikke videregives.
)XVLRQVNRQWURO
$UWLNHO 
Når Europa-Kommissionen anvender Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 af 21. december
1989 om kontrol med virksomhedssammenslutninger i forbindelse med transaktioner, der har
en væsentlig indvirkning på den ungarske økonomi, skal Kontoret for Økonomisk
Konkurrence have mulighed for at fremkomme med sine synspunkter i løbet af proceduren
inden for de tidsfrister, der er fastsat i ovennævnte forordning. Europa-Kommissionen skal
tage behørigt hensyn til disse synspunkter, uden at dette må forhindre den i at træffe de
påkrævede foranstaltninger.
$VVRFLHULQJVUnG
$UWLNHO 
(1)
Såfremt de i ovennævnte artikler fastsatte procedurer ikke fører til en gensidigt
acceptabel løsning samt i andre i gennemførelsesbestemmelserne udtrykkeligt nævnte
tilfælde, skal der på begæring af en af parterne afholdes drøftelser i Associeringsrådet inden
for en frist på tre måneder efter begæringens fremsættelse.
(2)
På baggrund af disse drøftelser eller efter udløbet af den i stk. 1 nævnte frist kan
Associeringsrådet med forbehold af Europaaftalens artikel 62, stk. 6, afgive passende
henstillinger med henblik på afslutning af de pågældende sager. I disse henstillinger kan
Associeringsrådet bl.a. tage hensyn til, hvorvidt den myndighed, der er blevet anmodet om at
fremkomme med sine synspunkter til den oplysningssøgende myndighed, har gjort dette inden
for den frist, der er fastsat i denne artikels stk. 1.
(3)
Disse procedurer i Associeringsrådet indvirker ikke på parternes respektive
konkurrencemyndigheders beføjelser til at træffe relevante foranstaltninger i henhold til dette
bilag.
14
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1HJDWLY NRPSHWHQFHNRQIOLNW
$UWLNHO 
Hvis såvel Europa-Kommissionen og Kontoret for Økonomisk Konkurrence mener, at ingen
af dem er kompetent til at behandle sagen på grundlag af deres respektive lovgivninger, skal
der begæres drøftelser i Associeringsrådet. Fællesskabet og Ungarn skal bestræbe sig på at
finde frem til en gensidigt acceptabel løsning. Associeringsrådet kan fremsætte relevante
henstillinger med forbehold af artikel 62, stk. 6, i Europaaftalen og Fællesskabets enkelte
medlemsstaters rettigheder i henhold til deres konkurrencelovgivning.
$GPLQLVWUDWLY ELVWDQG
$UWLNHO 
Europa-Kommissionen og Kontoret for Økonomisk Konkurrence træffer praktiske
foranstaltninger med henblik på gensidig bistand samt andre relevante tiltag, navnlig hvad
angår oversættelse.
$UWLNHO 
Retsakterne i tillægget til dette bilag offentliggøres i Ungarn på ungarsk og kan være vedføjet
eventuelle nødvendige forklarende noter.
(.6)WUDNWDWHQ
$UWLNHO 
Bestemmelserne i dette bilag finder tilsvarende anvendelse inden for kul- og stålsektoren, jf.
Europaaftalens protokol 2.
15
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
7,//*
I. RETSAKTER, DER HENVISES TIL I BILAGETS ARTIKEL 2, STK. 4
$ 9HUWLNDOH DIWDOHU
– Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/1999 af 22. december 1999 om anvendelse af
EF-traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis, EFT
L 336 af 29.12.1999, s. 21 – 25.
– Kommissionens forordning (EF) nr. 1475/95 af 28. juni 1995 om anvendelse af traktatens
artikel 85, stk. 3, på kategorier af salgs- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer, EFT
L 145 af 29.6.1995, s. 25.
% /LFHQVDIWDOHU RP WHNQRORJLRYHUI¡UVHO
– Kommissionens forordning (EF) nr. 240/96 af 31. januar 1996 om anvendelse af traktatens
artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af teknologioverførselsaftaler, EFT L 31 af 9.2.1996,
s. 2.
& 6SHFLDOLVHULQJVDIWDOHU RJ DIWDOHU RP IRUVNQLQJ RJ XGYLNOLQJ
– Kommissionens forordning (EF) nr. 2658/2000 af 29. november 2000 om anvendelse af
traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af specialiseringsaftaler, EFT L 304 af 5.12.2000,
s. 3.
– Kommissionens forordning (EF) nr. 2659/2000 af 29. november 2000 om anvendelse af
traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler, EFT L 304 af
5.12.2000, s. 3.
' )RUVLNULQJVEUDQFKHQ
– Rådets forordning (EØF) nr. 1534/91 af 31. maj 1991 om anvendelse af traktatens artikel
85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på
forsikringsområdet, EFT L 143 af 7.6.1991, s. 1.
– Kommissionens forordning (EØF) nr. 3932/92 af 21. december 1992 om anvendelse af
traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis
på forsikringsområdet, EFT L 398 af 31.12.1992, s. 7.
16
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
( 7UDQVSRUW
– Rådets forordning (EØF) nr. 1017/68 af 19. juli 1968 om anvendelse af konkurrenceregler
for transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje, EFT L 175 af 23.7.1968, s.
1 (navnlig artikel 4: undtagelse for sammenslutninger af små og mellemstore
virksomheder).
– Rådets forordning (EØF) nr. 4056/86 af 22. december 1986 om fastsættelse af de nærmere
retningslinjer for anvendelsen af traktatens artikel 85 og 86 på søtransport, EFT L 378 af
31.12.1986, s. 4 (navnlig artikel 3 og 6: fritagelse for så vidt angår aftaler mellem
linjerederier, og fritagelse, for så vidt angår aftaler mellem transportbrugere og konferencer
om linjetransport).
– Kommissionens forordning (EF) nr. 823/2000 af 19. april 2000 om anvendelse af
traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis
mellem linjerederier (konsortier), EFT L 100 af 20.4.2000, s. 24.
– Kommissionens forordning (EØF) nr. 1617/93 af 25. juni 1993 om anvendelse af traktatens
artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis
vedrørende fælles udarbejdelse og samordning af fartplaner, fælles drift, konsultationer om
passager- og fragttakster inden for ruteflyvning samt tildeling af ankomst- og
afgangstidspunkter i lufthavne (slots), EFT L 155 af 26.6.1993, s. 18 (ændret ved
forordning (EF) nr. 1523/96, EFT L 190 af 31.7.1996, s. 11, og forordning (EF) nr.
1083/1999, EFT L 131 af 27.05.1999, s. 27).
) (XURSD.RPPLVVLRQHQV PHGGHOHOVHU
– Meddelelse om bedømmelse af underleveranceaftaler i forhold til artikel 85, stk. 1, i
traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, EFT C 1 af 3.1.1979, s.
2.
– Meddelelse om anvendelse af EF's konkurrenceregler på
pengeoverførsler, EFT C 251 af 27.9.1995, s. 3.
grænseoverskridende
– Kommissionens meddelelse om afklaring af Kommissionens henstillinger om anvendelsen
af konkurrencereglerne på nye transportinfrastrukturprojekter, EFT C 298 af 30.9.1997.
– Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med
Fællesskabets konkurrenceret, EFT C 372 af 9.12.1997, s. 5.
– Kommissionens meddelelse - Retningslinjer for vertikale begrænsninger, EFT C 291 af
13.10.2000, s. 1.
– Kommissionens meddelelse om retningslinjer for anvendelsen af EF-traktatens artikel 81
på horisontale samarbejdsaftaler, EFT C 3 af 6.1.2001, s. 2.
17