Europaudvalget 2001
KOM (2001) 0554
Offentligt
1442849_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 2.10.2001
KOM(2001) 554 endelig
2001/0224 (ACC)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om indgåelse af aftalerne i form af brevveksling mellem Det Europæiske
Fællesskab og på den ene side Barbados, Belize, Republikken Congo,
Republikken Côte d'Ivoire, Fiji, Den Kooperative Republik Guyana, Jamaica,
Republikken Kenya, Republikken Madagaskar, Republikken Malawi,
Republikken Mauritius, Saint Christopher og Nevis, Republikken Surinam,
Kongeriget Swaziland, Den Forenede Republik Tanzania, Republikken Trinidad
og Tobago, Republikken Uganda, Republikken Zambia og
Republikken Zimbabwe og på den anden side Republikken Indien om
garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 2000/01
(forelagt af Kommissionen)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442849_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
I protokol nr. 3 om AVS-sukker i bilag V til AVS-EF-partnerskabsaftalen og i
aftalen om sukker mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Indien er det
fastsat, at Fællesskabet er forpligtet til at købe og importere til garanterede priser
rørsukker, som de pågældende eksportlande ikke kan afsætte i Fællesskabet til priser,
der svarer til eller er højere end de garanterede priser.
For leveringsperioden 2000/01 har Kommissionen i overensstemmelse med de
retningslinjer for forhandlingerne, som Rådet godkendte den 19.3.2001, forhandlet
om garanterede priser med AVS-staterne og Republikken Indien i henhold til
artikel 5, stk. 4, i henholdsvis protokol nr. 3 om AVS-sukker som nævnt i punkt 1 og
i aftalen med Indien om rørsukker.
Kommissionen anbefaler derfor Rådet at vedtage forslaget til beslutning om at indgå
aftalerne i form af brevveksling, jf. bilag.
Finansielle virkninger:
Forslagene medfører ikke andre finansielle virkninger end dem, der allerede er taget
højde for i 2001-budgettet.
2.
3.
4.
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442849_0003.png
2001/0224 (ACC)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om indgåelse af aftalerne i form af brevveksling mellem Det Europæiske
Fællesskab og på den ene side Barbados, Belize, Republikken Congo,
Republikken Côte d'Ivoire, Fiji, Den Kooperative Republik Guyana, Jamaica,
Republikken Kenya, Republikken Madagaskar, Republikken Malawi,
Republikken Mauritius, Saint Christopher og Nevis, Republikken Surinam,
Kongeriget Swaziland, Den Forenede Republik Tanzania, Republikken Trinidad
og Tobago, Republikken Uganda, Republikken Zambia og
Republikken Zimbabwe og på den anden side Republikken Indien
om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 2000/01
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133
sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
I henhold til artikel 1, stk. 2, i protokol nr. 3 om AVS-sukker i bilag V til AVS-EF-
partnerskabsaftalen
1
, og i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken
Indien om rørsukker
2
finder gennemførelsen af nævnte protokol og aftale sted som led
i forvaltningen af den fælles markedsordning for sukker.
Aftalerne i form af brevveksling mellem Fællesskabet og på den ene side de i
protokollen nævnte stater og på den anden side Republikken Indien om garanterede
priser for rørsukker i leveringsperioden 2000/01 bør godkendes -
(2)
1
2
EFT L 195 af 1.8.2000, s. 46.
EFT L 190 af 23.7.1975, s. 35.
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
Artikel 1
Aftalerne i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og på den ene side
Barbados, Belize, Republikken Congo, Republikken Côte d'Ivoire, Fiji, Den Kooperative
Republik Guyana, Jamaica, Republikken Kenya, Republikken Madagaskar, Republikken
Malawi, Republikken Mauritius, Saint Christopher og Nevis, Republikken Surinam,
Kongeriget Swaziland, Den Forenede Republik Tanzania, Republikken Trinidad og Tobago,
Republikken Uganda, Republikken Zambia og Republikken Zimbabwe og på den anden side
Republikken Indien om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 2000/01
godkendes herved på Fællesskabets vegne.
Teksterne til aftalerne er knyttet til denne afgørelse.
Artikel 2
Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den person, der er beføjet til at undertegne de i
artikel 1 omhandlede aftaler med bindende virkning for Fællesskabet.
Artikel 3
Denne afgørelse offentliggøres i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den,
På Rådets vegne
Formand
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442849_0005.png
BILAG
Tekst nr. I
AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING
MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG BARBADOS, BELIZE,
REPUBLIKKEN CONGO, REPUBLIKKEN CÔTE D'IVOIRE, FIJI, DEN KOOPERATIVE
REPUBLIK GUYANA, JAMAICA, REPUBLIKKEN KENYA, REPUBLIKKEN
MADAGASKAR, REPUBLIKKEN MALAWI, REPUBLIKKEN MAURITIUS, SAINT
CHRISTOPHER OG NEVIS, REPUBLIKKEN SURINAM, KONGERIGET SWAZILAND,
DEN FORENEDE REPUBLIK TANZANIA, REPUBLIKKEN TRINIDAD OG TOBAGO,
REPUBLIKKEN UGANDA, REPUBLIKKEN ZAMBIA OG REPUBLIKKEN ZIMBABWE
OM GARANTEREDE PRISER FOR RØRSUKKER I LEVERINGSPERIODEN 2000/01
A.
Brev nr. 1
Bruxelles, den, ……….
Hr.
Repræsentanterne for de AVS-stater, der er omhandlet i protokol nr. 3 om AVS-sukker i bilag V
til AVS-EF-partnerskabsaftalen, og for Kommissionen, der handler på Det Europæiske
Fællesskabs vegne, er ifølge bestemmelserne i nævnte protokol blevet enige om følgende:
For leveringsperioden 1. juli 2000 - 30. juni 2001 fastsættes de i protokollens artikel 5, stk. 4,
omhandlede garanterede priser med henblik på den i protokollens artikel 6 omhandlede
intervention således:
a)
b)
for råsukker:
52,37 EUR pr. 100 kg,
for hvidt sukker: 64,65 EUR pr. 100 kg.
Disse priser gælder for sukker af standardkvalitet som defineret i fællesskabsreglerne,
uemballeret, cif, "free-out" europæiske havne i Fællesskabet. Indførelsen af disse priser
berører på ingen måde de kontraherende parters respektive stilling med hensyn til
principperne for fastsættelse af de garanterede priser.
Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil anerkende modtagelsen af denne skrivelse
og over for mig bekræfte, at den sammen med Deres svar udgør en aftale mellem de ovenfor
omhandlede AVS-staters regeringer og Fællesskabet.
Med venlig hilsen
På vegne af Rådet for
Den Europæiske Union
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442849_0006.png
B.
Brev nr. 2
Bruxelles, den, ……….
Hr.
Jeg skal hermed anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:
"Repræsentanterne for de AVS-stater, der er omhandlet i protokol nr. 3 om AVS-sukker
i bilag V til AVS-EF-partnerskabsaftalen, og for Kommissionen, der handler på Det
Europæiske Fællesskabs vegne, er ifølge bestemmelserne i nævnte protokol blevet
enige om følgende:
For leveringsperioden 1. juli 2000 - 30. juni 2001 fastsættes de i protokollens artikel
5, stk. 4, omhandlede garanterede priser med henblik på den i protokollens artikel 6
omhandlede intervention således:
a)
b)
for råsukker:
52,37 EUR pr. 100 kg,
for hvidt sukker: 64,65 EUR pr. 100 kg.
Disse priser gælder for sukker af standardkvalitet som defineret i
fællesskabsreglerne, uemballeret, cif, "free-out" europæiske havne i Fællesskabet.
Indførelsen af disse priser berører på ingen måde de kontraherende parters respektive
stilling med hensyn til principperne for fastsættelse af de garanterede priser.
Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil anerkende modtagelsen af denne
skrivelse og over for mig bekræfte, at den sammen med Deres svar udgør en aftale
mellem de ovenfor omhandlede AVS-staters regeringer og Fællesskabet."
Jeg skal hermed over for Dem bekræfte, at de i denne skrivelse omhandlede AVS-staters
regeringer er indforstået med ovenstående.
Med venlig hilsen
For regeringerne for de AVS-stater,
der er omhandlet i protokol nr. 3
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442849_0007.png
Tekst nr. II
AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING
MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG REPUBLIKKEN INDIEN OM
GARANTEREDE PRISER FOR RØRSUKKER I LEVERINGSPERIODEN 2000/01
A.
Brev nr. 1
Bruxelles, den, ……….
Hr.
Repræsentanterne for Indien og for Kommissionen, der handler på Det Europæiske Fællesskabs
vegne, er i forbindelse med de forhandlinger, der er fastsat i artikel 5, stk. 4, i aftalen mellem Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Indien om rørsukker, blevet enige om
følgende:
For leveringsperioden 1. juli 2000 - 30. juni 2001 fastsættes de i aftalens artikel 5, stk. 4,
omhandlede garanterede priser med henblik på den i aftalens artikel 6 omhandlede intervention
således:
a)
b)
for råsukker:
for hvidt sukker:
52,37 EUR pr. 100 kg,
64,65 EUR pr. 100 kg.
Disse priser gælder for sukker af standardkvalitet som defineret i fællesskabsreglerne,
uemballeret, cif, "free-out" europæiske havne i Fællesskabet. Indførelsen af disse priser berører
på ingen måde de kontraherende parters respektive stilling med hensyn til principperne for
fastsættelse af de garanterede priser.
Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil anerkende modtagelsen af denne skrivelse og
over for mig bekræfte, at den sammen med Deres svar udgør en aftale mellem Deres regering og
Fællesskabet.
Med venlig hilsen
På vegne af Rådet for
Den Europæiske Union
7
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442849_0008.png
B.
Brev nr. 2
Bruxelles, den, ……….
Hr.
Jeg skal hermed anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med følgende ordlyd:
"Repræsentanterne for Indien og for Kommissionen, der handler på Det Europæiske
Fællesskabs vegne, er i forbindelse med de forhandlinger, der er fastsat i artikel 5,
stk. 4, i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken
Indien om rørsukker, blevet enige om følgende:
For leveringsperioden 1. juli 2000 - 30. juni 2001 fastsættes de i aftalens artikel 5,
stk. 4, omhandlede garanterede priser med henblik på den i aftalens artikel 6
omhandlede intervention således:
a)
b)
for råsukker:
52,37 EUR pr. 100 kg,
for hvidt sukker: 64,65 EUR pr. 100 kg.
Disse priser gælder for sukker af standardkvalitet som defineret i
fællesskabsreglerne, uemballeret, cif, "free-out" europæiske havne i Fællesskabet.
Indførelsen af disse priser berører på ingen måde de kontraherende parters respektive
stilling med hensyn til principperne for fastsættelse af de garanterede priser.
Jeg ville være Dem taknemmelig, såfremt De vil anerkende modtagelsen af denne
skrivelse og over for mig bekræfte, at den sammen med Deres svar udgør en aftale
mellem Deres regering og Fællesskabet."
Jeg skal hermed over for Dem bekræfte, at min regering er indforstået med ovenstående.
Med venlig hilsen
For regeringen for
Republikken Indien
8
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442849_0009.png
FINANSIERINGSOVERSIGT
1.
2.
BUDGETPOSTB1-11
BEVILLINGER:
1 726 mio. EUR
FORANSTALTNINGENS BETEGNELSE:
Rådets afgørelse om indgåelse af aftalerne i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og
henholdsvis AVS-staterne og Republikken Indien om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden
2000/01.
RETSGRUNDLAG:
EF-traktatens artikel 133
FORMÅL:
At garantere AVS-staterne og Republikken Indien cif-priser for deres leveringer af hvidt eller råt rørsukker
til Fællesskabet, således at de kan sammenlignes med de garanterede producentpriser i EF, i
leveringsperioden 2000/01.
FINANSIELLE VIRKNINGER
12-MÅNEDERS-
PERIODE
(mio. EUR)
INDEVÆRENDE
REGNSKABSÅR
(2001)
(mio. EUR)
605,7
FØLGENDE
REGNSKABSÅR
(2002)
(mio. EUR)
-
3.
4.
5.
5.0
5.1
UDGIFTER, SOM AFHOLDES
-
OVER EF-BUDGETTET
(RESTITUTION/INTERVENTION)
-
OVER DE NATIONALE BUDGETTER
-
AF ANDRE
INDTÆGTER
-
EF's EGNE INDTÆGTER
(AFGIFTER/TOLD)
-
NATIONALE KILDER
605,7
5.0.1 OVERSLAG - UDGIFTER
5.1.1 OVERSLAG - INDTÆGTER
5.2
BEREGNING:
1,3 mio. t x 525,5 EUR/t (restitution)
=
1,2 mio. t x 29,2 EUR/t (raffineringsstøtte) =
2003
-
2004
-
2005
-
2006
-
570,70 mio. EUR (B)
35,04 mio. EUR (B)
605,74 mio. EUR (B)
JA/ NEJ
JA/ NEJ
JA / NEJ
JA/ NEJ
6.0
6.1
6.2
6.3
ER FINANSIERING MULIG GENNEM BEVILLINGER OPFØRT UNDER DET
PÅGÆLDENDE KAPITEL I DET LØBENDE BUDGET?
ER FINANSIERING MULIG VED OVERFØRSEL MELLEM KAPITLER I DET
LØBENDE BUDGET?
ER ET TILLÆGSBUDGET NØDVENDIGT?
SKAL DER OPFØRES BEVILLINGER PÅ FREMTIDIGE BUDGETTER?
BEMÆRKNINGER:
Det drejer sig om en gennemførelsesforanstaltning i forbindelse med den fjerde Lomé-konvention, protokol nr. 3.
I budgettet for 2001 er der taget højde for omkostningerne ved genudførsel af tilsvarende mængder EF-sukker og
ved støtten til raffinering af råsukker.
9