Europaudvalget 2001
KOM (2001) 0639
Offentligt
1442925_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 08.11.2001
KOM(2001) 639 endelig
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome
fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter
(forelagt af Kommissionen)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442925_0002.png
BEGRUNDELSE
Efter anmodning fra forskellige medlemsstater har Kommissionens tjenestegrene i
samarbejde med de pågældende nationale eksperter valgt at undersøge, om det er
hensigtsmæssigt at åbne, forhøje og forlænge toldkontingenter for en række
industriprodukter.
Med denne undersøgelse, der blev foretaget på mødet i “Gruppen for Økonomiske
Tarifspørgsmål", kunne det konstateres, at en løsning, der går ud på at åbne, forhøje og
forlænge toldkontingenterne for de produkter, der er omfattet af dette forslag til forordning,
vil kunne opnå tilslutning fra medlemsstaterne, uden at der skabes forstyrrelser på
markedet.
Dette er formålet med vedlagte forslag til forordning.
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442925_0003.png
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome
fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 26,
under henvisning til forslag fra Kommissionen
1
,
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Ved forordning (EF) nr. 2505/96
2
, senest ændret ved forordning (EF) nr. 1142/2001
3
,
har Rådet åbnet fællesskabstoldkontingenter for en række landbrugs- og
industriprodukter; Fællesskabets behov for forsyninger med disse produkter bør
dækkes på de gunstigste betingelser. Der bør derfor åbnes fællesskabskontingenter til
nedsat sats eller nulsats for passende mængder, ligesom der bør ske en forhøjelse for
hele året 2002 og en forlængelse af gyldigheden af visse eksisterende toldkontingenter,
uden at der skabes forstyrrelser på markedet for disse produkter.
En række produkter, der er omhandlet i ovennævnte forordning, for hvilke det ikke
længere er i Fællesskabets interesse at opretholde et fællesskabstoldkontingent, bør
slettes i tabellen i bilag I.
I betragtning af de mange ændringer med virkning fra den 1. januar 2002 og for at
skabe klarhed for brugerne bør disse ændringer foretages ved, at tabellen i bilag I til
den pågældende forordning erstattes med tabellen i bilaget til nærværende forordning.
Forordning (EF) nr. 2505/96 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed –
(2)
(3)
(4)
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
Artikel 1
Tabellen i bilag I til forordning (EF) nr. 2505/96 erstattes med tabellen i bilaget til
nærværende forordning.
1
2
3
EFT C af , s. .
EFT L 345 af 31.12.1996, s. 1.
EFT L 155 af 12.06.2001, s. 1.
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske
Fællesskabers Tidende.
Dan anvendes fra den 1. Januar 2002.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den .
På Rådets vegne
Formand
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442925_0005.png
BILAG
Løbe-
nummer
KN-kode
TARIC-
under-
position
10
15
10
Varebeskrivelse
Kontingent-
mængde
Kontingent-
toldsats
(%)
Kontingent-
periode
09.2602
09.2603
09.2604
ex 2921 51 19
ex 2931 00 95
ex 3905 30 00
o-phenylendiamin
Bis(3-triethoxysilylpropyl)tetrasulfid
Poly(vinylalkohol), delvis forbundet ved
en acetalbinding med natriumsaltet af 5-
(4-azido-2-sulfobenzyliden)-3-
(formylpropyl)-rhodanin
Sølv- og palladiumbaseret kemisk
spredning til skærmbelægninger, med
indhold af sølv og palladium på ikke over
0,4 vægtprocent hver
Siliciumdioxidopløsning
bestemt
til
polering af produkter under pos. 8542 13
01 (a)
2-[(1R)-3-(diisopropylamino)-1-
phenylpropyl]-4-
(hydroxymethyl)phenylisobutyrat,
hydrogenfumaratsalt
1.800 t
2.000 t
100 t
0
0
0
1.1. – 31.12
1.1. – 31.12
1.1. – 31.12
09.2605
ex 3824 90 99
78
80.000 l
0
1.1. – 31.12
09.2606
ex 3824 90 99
79
1200 t
0
1.1. – 31.12
09.2607
ex 2922 50 00
60
30 kg
0
1.1. – 31.12
09.2608
09.2703
ex 2932 29 80
ex 2825 30 00
65
10
ε
-caprolacton
Vanadiumoxider
og
vanadiumhydroxider,
udelukkende
bestemt til fremstilling af legeringer (a)
Ferrochrom med indhold af kulstof på
over 4 vægtprocent, bestemt til
fremstilling af jern eller stål eller som
tilsætning til jern og stål henhørende
under kapitel 72 eller bestemt til
fremstilling
af
nikkellegeringer
henhørende under kapitel 75 i den
kombinerede nomenklatur (a)
Søde kirsebær, tilsat alkohol, med en
diameter på 19,9 mm eller derunder,
uden sten, bestemt til fremstilling af
chokoladevarer (a):
1500 t
13.000 t
0
0
1.1. – 31.12
1.1. - 31.12.
09.2711
ex 7202 41 10
ex 7202 41 91
ex 7202 41 99
10
10
10
250.000 t
0
1.1. - 31.12.
09.2713
2.000 t
1.1. - 31.12.
ex 2008 60 19
10
- med indhold af sukker på over 9
vægtprocent
- med indhold af sukker
vægtprocent og derunder
9
10 (1)
ex 2008 60 39
09.2719
11/19
Surkirsebær (Prunus cerasus), tilsat
alkohol, med en diameter på 19,9 mm
eller derunder, bestemt til fremstilling af
chokoladevarer (a) :
2.000 t
10
1.1. - 31.12.
ex 2008 60 19
20
- med indhold af sukker på over 9
vægtprocent
- med indhold af sukker
vægtprocent og derunder
9
10 (1)
ex 2008 60 39
20
10
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442925_0006.png
09.2727
ex 3902 90 90
93
Syntetisk
polyalfaolefin
med
en
-6
2 -1
viskositet på ikke under 38 x 10 m s
(38 centistoke) ved 100 ° C, målt efter
ASTM D 445
Boysenbær, frosne, ikke tilsat sukker,
bestemt til forarbejdningsindustrien (a)
Ferrochrom, med indhold af kulstof på
1,5 vægtprocent og derover, men ikke
over 4 vægtprocent, og med indhold af
chrom på 70 vægtprocent og derunder
Syreaktiveret
montmorillonit,
til
fremstilling af såkaldt "selvkopierende"
papir (a)
Ekstrakt i fast form af biprodukter, der er
uopløseligt i alifatiske opløsningsmidler,
fremkommet
ved
ekstraktion
af
colophonium fra træ, med følgende
karakteristika :
- indhold af harpikssyre
vægtprocent og derunder,
- syretal på 110 og derunder
og
- smeltepunkt på 100 °C og derover
30
10.000 t
0
1.1. - 31.12.
09.2729
09.2799
ex 0811 90 95
ex 7202 49 90
10
10
1.500 t
40.000 t
0
0
1.1. - 31.12.
1.1. - 31.12.
09.2809
ex 3802 90 00
10
10.000 t
0
1.1. - 31.12.
09.2829
ex 3824 90 99
19
1.600 t
0
1.1. - 31.12.
09.2837
09.2841
ex 2903 49 80
ex 2712 90 99
10
10
Bromchlormethan
Blanding af 1-alkener, med indhold på
80 vægtprocent og derover af 1-alkener
med kædelængder af 20 og 22
kulstofatomer
Svampe af arten Auricularia politricha,
også vand- eller dampkogte, frosne,
bestemt til fremstilling af færdigretter
(a)(b)
O-Cresol med en renhed
vægtprocent og derover
Glutathion
2,2’’-Isopropyliden-bis
(p-phenyleneoxydiethanol), i fast form
Glasgranulat med indhold af :
-siliciumdioxid på 73 vægtprocent eller
derover, men ikke over 77 vægtprocent,
-dibortrioxid på 12 vægtprocent eller
derover, men ikke over 18 vægtprocent
og
-polyethylenglycol på 4 vægtprocent
eller derover, men ikke over 8
vægtprocent
på 98,5
400 t
10.000 t
0
0
1.1. - 31.12.
1.1. - 31.12.
09.2849
ex 0710 80 69
10
700 t
0
1.1. - 31.12.
09.2851
09.2853
09.2859
09.2867
ex 2907 12 00
ex 2930 90 70
ex 2909 49 90
ex 3207 40 80
10
35
10
10
20.000 t
15 t
1.300 t
300 t
0
0
0
0
1.1. - 31.12.
1.1. - 31.12.
1.1. - 31.12.
1.1. - 31.12.
09.2881
09.2889
ex 3901 90 90
3805 10 90
92
-
Chlorsulfoneret polyethylen
Sulfatterpentin
6.000 t
20.000 t
0
0
1.1. - 31.12.
1.1. - 31.12.
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442925_0007.png
09.2913
ex 2401 10 41
ex 2401 10 49
ex 2401 10 50
ex 2401 10 70
ex 2401 10 90
ex 2401 20 41
ex 2401 20 49
ex 2401 20 50
ex 2401 20 70
ex 2401 20 90
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
26
Tobak, rå eller ufabrikeret, også
udstanset i regelmæssig form, af
toldværdi ikke under 450 /100 kg netto,
bestemt til anvendelse som ydre
dækblad eller som omblad ved
fremstilling af varer henhørende under
pos. 2402 10 00 (a)
6.000 t
0
1.1. - 31.12.
09.2914
ex 3824 90 99
Vandig opløsning med indhold af betain
på 40 vægtprocent og derover som
tørstof og med et indhold af organiske
og uorganiske salte på 5 vægtprocent og
derover, men ikke over 30 vægtprocent
Siliciumdioxid, af renhed på 99
vægtprocent og derover, i form af
sfæriske
partikler,
dispergeret
i
monoethylenglykol
Cystin
1,2-Epoxybutan
Bælge, bestemt
ledbusser (a)
1,3-Dichlorbenzen
Colophonium
fyrreharpiks
Colophonium
fyrreharpiks
og
og
harpikssyrer
harpikssyrer
af
af
til
fremstilling
af
09.2915
ex 3824 90 99
27
09.2917
09.2918
09.2919
09.2933
09.2935
09.2935
09.2939
2930 90 14
ex 2910 90 00
ex 8708 29 90
ex 2903 69 90
3806 10 10
3806 10 10
ex 8543 89 95
-
50
10
30
-
-
43
Spændingsstyrede oscillatorer (VCO)
med undtagelse af oscillatorer med
termisk kompensation, der består af
aktive og passive komponenter, som er
monteret på et trykt kredsløb anbragt i
en indkapsling forsynet med:
- et identifikationsmærke bestående af
eller indeholdende en af følgende
kombinationer :
1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403,
MQC404, MQE001, MQE041, MQE042
MQE051, MQE201, MQE411, MQE501,
URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A,
VD2S40, VD2S41, VD5S07
eller
-
andre
identifikationsmærker
vedrørende anordninger, som opfylder
ovennævnte beskrivelse
09.2945
09.2947
ex 2940 00 90
ex 3904 69 90
10
95
D-Xylose
Polyvinylidenfluorid,
I
pulverform,
bestemt til fremstilling af maling og lak til
metal (a)
7
38.000 t
0
1.1. - 31.12.
60 t
0
1.1. - 31.12.
600 t
500 t
2.600 stk.
2.600 t
60.000 t
50.000 t
130.000.000 stk.
0
0
0
0
0
0
0
1.1. - 31.12.
1.1. - 31.12.
1.1. - 31.12.
1.1. - 31.12.
1.1. - 30.6.
1.7. - 31.12.
1.1. – 30.6.2002
400 t
1.300 t
0
0
1.1. - 31.12.
1.1. - 31.12.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442925_0008.png
09.2949
ex 8543 89 95
44
Oscillator med termisk kompensation,
der omfatter et trykt kredsløb, hvorpå er
monteret mindst et piézo-elektrisk krystal
og en regulerbar kondensator, anbragt i
en indkapsling forsynet med:
- et identifikationsmærke bestående af
eller indeholdende en af følgende
kombinationer :
- 3211A-ANF50, 5111B-ANL51, TCXO-
111,TXO2603
eller
-
andre
identifikationsmærker
vedrørende anordninger, som opfylder
ovennævnte beskrivelse
8.000.000 stk.
0
1.1. – 30.6.2002
09.2950
ex 2905 59 10
10
2-Chlorethanol, bestemt til fremstilling af
flydende thioplast henhørende under
pos. 4002 99 90 (a)
3-[Trifluormethyl] phenylacetonitril
Flurtamon (ISO)
Stanset cylinder i ikke-legeret stål,
forniklet, til akkumulatorer, med en
diameter på 13 mm og derover, men
ikke over 17 mm, og med en højde på
27 mm og derover, men ikke over 70
mm
Kraftpapir og kraftpap, af vægt over 150
2
g pr. m , som udelukkende består af
ubleget
råfiber
af
sulfatcellulose,
bestemt til
fremstilling
af
varer
henhørende under pos. 3921 (a)
5.000 t
0
1.1. - 31.12.
09.2954
09.2955
09.2957
ex 2926 90 95
ex 2932 19 00
ex 8507 90 98
55
60
10
100 t
300 t
70.000.000 stk.
0
0
0
1.1. - 31.12.
1.1. - 31.12.
1.1. - 31.12.
09.2959
ex 4804 41 91
ex 4804 41 99
ex 4804 51 90
10
10
10
20
65.000 t
0
1.1. - 31.12.
09.2964
ex 5502 00 80
Cellulosebånd (tow) opnået ved spinding
i organisk opløsningsmiddel (Lyocell),
bestemt til papirindustrien (a)
Krystallinsk
indhold af:
dinatriumdisilicat,
med
1.200 t
0
1.1. - 31.12.
09.2966
ex 2839 19 00
20
12.000 t
0
1.1. - 31.12.
- siliciumdioxid på 59 vægtprocent og
derover
og
- dinatriumoxid på 30 vægtprocent og
derover
09.2975
09.2978
ex 2918 30 00
ex 4804 52 90
10
10
Benzophenon-3,3':4,4'-
tetracarboxylsyredianhydrid
Kraftpapir og kraftpap af vægt 250 g pr.
2
m eller derover, ensartet bleget i
massen, til anvendelse ved fremstilling af
beholdere til næringsmidler i flydende
form (a)
Glasbilledskærm med en diameter på
80,9 cm (±0,2 cm), målt fra yderkant til
yderkant, og en lysgennemskinnelighed
80%
3%)
ved
en
referenceglastykkelse på 11,43 mm
Kraftpapir og kraftpap, i ruller, ensartet
bleget i massen, belagt på den ene side
med kaolin og/eller kalciumkarbonat, af
2
vægt over 150 g pr. m men ikke over
400 g pr. m², til anvendelse ved
fremstilling af beholdere til næringsmidler
i flydende form (a)
500 t
48.000 t
0
0
1.1. - 31.12.
1.1. - 31.12
09.2979
ex 7011 20 00
15
600.000 stk.
0
1.1. - 31.12
09.2980
ex 4810 32 10
ex 4810 32 90
10
10
52.000 t
0
1.1. - 31.12
8
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442925_0009.png
09.2981
ex 8407 33 90
ex 8407 90 80
ex 8407 90 90
10
10
10
Forbrændingsmotorer med gnisttænding,
med frem- og tilbagegående eller
roterende stempel, med slagvolumen
ikke under 300 cm³ og effekt ikke under 6
og ikke over 15,5 kW, til fremstilling af
- selvkørende græsslåmaskiner med
siddeplads
henhørende
under
underposition
8433
11
51
-
traktorer
henhørende
under
underposition
8701 90
11,
hvis
hovedfunktion er som græsslåmaskine,
eller
- 4-takts slåmaskiner med nominal
slagvolumen 480 cm ³ henhørende under
underposition 8433 20 10(a)
Fladmaske af længde 691,6 mm (± 0,2
mm) og af højde 407,7 mm (± 0,2 mm),
med en netlængde i enden af den
vertikale midterakse på 155 mikrometer
(± 0,8 mikrometer)
Blanding af tertiære aminer,
indeholdende:
- 60 vægtprocent dodecyldimethylamin
eller derover
- 20 vægtprocent
dimethyl(tetradecyl)amin eller derover
- 0,5 vægtprocent
hexadecyldimethylamin eller derover
Copolymer af ethylen og vinylalkohol
(EVOH)
Papir af den art, der anvendes ved
fremstilling af elektrolytkondensatorer
(kondensatorpapir), fremstillet af andre
materialer end materialer fremstillet
udelukkende af alfa (esparto),
indeholdende højst 5 mg sulfat og 1 mg
chlorid pr. kg, med en tykkelse på 25 µm
eller derover, men ikke over 100 µm, og
af en bredde ikke over 800 mm
210.000 stk.
0
1.1. - 31.12
09.2985
ex 8540 91 00
33
400.000 stk.
0
1.1. – 31.12
09.2986
ex 3824 90 99
76
14.000 t
0
1.1. - 31.12.
09.2987
09.2988
ex 3905 91 00
ex 4804 31 51
ex 4804 31 90
ex 4805 91 99
ex 4805 92 99
ex 4823 90 50
ex 4823 90 90
93
10
10
10
10
30
13
20
2.000 t
1.500 t
0
0
1.1. - 31.12.
1.1. - 31.12.
09.2991
ex 2846 90 00
09.2992
ex 3902 30 00
93
09.2993
ex 3920 10 28
93
Chlorid af sjældne jordarter, med et
indhold af lanthantrichloridheptahydrat
på 57 vægtprocent eller derover, i fast
form
Copolymer af propylen og butylen, med
indhold af propylen på 60 vægtprocent
eller derover, men ikke over 68
vægtprocent og af butylen på 32
vægtprocent eller derover, men ikke
over 40 vægtprocent, med en
smelteviskositet på ikke over 3.000 mPa
ved 190º C, efter ASTM D 3236, til brug
som klæbemiddel ved fremstilling af
varer henhørende under pos. 4818 40
(a)
Polyethylenfolier af en tykkelse på 23
µm eller derover, men ikke over 27 µm,
og en vægt på 32 g eller derover, men
2
ikke over 42 g pr. m , og en vanddamp-
gennemtrængelighed på mindst 900 g
2
pr/ m pr. Døgn
5.300 t
0
1.1. – 31.12
600 t
0
1.1. - 31.12.
120.000.000 m²
0
1.1. - 31.12.
9
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442925_0010.png
09.2995
ex 8536 90 85
ex 8538 90 99
95
93
09.2996
ex 8407 90 10
20
Tastaturer
- til cellulære mobilttelefoner, der består
af et lag silikone og taster af
polycarbonat
eller
- udelukkende af silikone eller
udelukkende af polycarbonat,
omfattende trykte trykknapper,
bestemt til fremstilling eller reparation af
mobiltelefoner henhørende under pos.
8525 20 91 (a)
To-takts-forbrændingsmotorer, med
slagvolumen ikke over 125 cc, til
fremstilling af plæneklippere henhørende
under pos. 8433 11 (a)
Glasbilledskærm med diagonalmål på
70,8 cm (± 0,2 cm) eller 72,4 cm (± 0,2
cm), målt fra yderkant til yderkant, og en
lysgennemskinnelighed på 80% (± 3%)
ved en referenceglastykkelse på 11,43
mm
10.000.000 stk.
0
1.1. – 30.6.2002
10.000 stk.
0
1.1. - 31.12
09.2999
ex 7011 20 00
10
920.000 stk.
0
1.1. - 31.12.
(a)
(b)
(1)
Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til de fællesskabsbestemmelser, der er udstedt på
dette område.
Kontingentet finder dog ikke anvendelse, når behandlingen foretages af detailforretninger eller restaurationer.
Der anvendes specifik tillægstold.
10
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442925_0011.png
FINANSIERINGSOVERSIGT
1.
2.
KONTO:
DATO: 26.09.2001
BEVILLINGER:
Kap. 12, artikel 120 (1210 + 1060)
FORANSTALTNINGENS BETEGNELSE:
Forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og
forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter.
3.
4.
5.
RETSGRUNDLAG:
traktatens art. 26
FORANSTALTNINGENS FORMÅL:
Sikre dækningen af EF’s forarbejdningsindustris behov på gunstige vilkår.
FINANSIELLE VIRKNINGER
PERIODE PÅ
12 MÅNEDER
(mio. euro)
5.0
UDGIFTER OVER EF-BUDGETTET
(RESTITUTIONER/INTERVENTIONER)
-
NATIONALE BUDGETTER
-
ANDRE SEKTORER
INDTÆGTER
-
EGNE EF-INDTÆGTER
(AFGIFTER/TOLD)
-
NATIONALE
LØBENDE
REGNSKABSÅR
(mio. euro)
- 143.174.170
FØLGENDE
REGNSKABSÅR
(mio. euro)
5.1
5.0.1 UDGIFTSOVERSLAG
5.1.1 INDTÆGTSOVERSLAG
5.2
BEREGNINGSMÅDE:
BILAG
6.0
FINANSIERING MULIG OVER DE BEVILLINGER, DER PÅ DET LØBENDE
BUDGET ER OPFØRT UNDER DET RELEVANTE KAPITEL
6.1
FINANSIERING MULIG VED OVERFØRSEL MELLEM KAPITLER PÅ
LØBENDE BUDGET
6.2
TILLÆGSBUDGET NØDVENDIGT
6.3
BEVILLINGER TIL OPFØRSEL PÅ KOMMENDE BUDGETTER
BEMÆRKNINGER:
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
11
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442925_0012.png
BILAG
NB.: I tabellen er kun opført de produkter i bilaget til forordningen, der har en finansiel virkning.
Varebeskrivelse
Ændring i
kontingentmængden
(enhed/ton)
Ændring i den
skønnede pris
( /enhed)
Ændring i den
normale toldsats
(i %)
Ændring i
kontingent-
toldsatsen
(i %)
Forventet ændring i
indtægtstab i forhold
til den foregående
kontingentperiode
(i )
o-phenylen-
diamin
09.2602
Tetrasulfid
09.2603
Poly(vinyl-
alkohol)
09.2604
Spredning
09.2605
Siliciumdi-
oxid-
opløsning
09.2606
Salt
09.2607
+ 1.800 t
(oprindelig mængde:
0 t)
+ 2.000 t
(oprindelig mængde:
0 t)
+ 100 t
(oprindelig mængde:
0 t)
+ 80.000 l
(oprindelig mængde:
0 l)
+ 1.200 t
(oprindelig mængde:
0 t)
0
(oprindelig pris:
3.500)
0
(oprindelig pris:
400)
0
(oprindelig pris:
16.666)
0
(oprindelig pris:
115)
0
(oprindelig pris:
1.458)
0
(oprindelig told:
6,5)
0
(oprindelig told:
6,5)
0
(oprindelig told:
6,5)
0
(oprindelig told:
6,5)
0
(oprindelig told:
6,5)
0
+ 409.500
0
+ 52.000
0
+ 108.329
0
+ 598.000
0
+ 113.724
+ 30 kg
(oprindelig mængde:
0 kg)
0
(oprindelig pris:
60.000)
0
(oprindelig pris:
1.960)
0
(oprindelig pris:
4.466)
0
(oprindelig pris:
3.766)
0
(oprindelig pris:
5.104)
0
(oprindelig told:
6,5)
0
(oprindelig told:
6,5)
0
(oprindelig told:
7)
7,7
(oprindelig told:
8,3)
0
(oprindelig told:
14,4)
0
+ 117.000
ε
-caprolacton
09.2608
Ferrochrom
09.2711
Olefin
09.2727
Boysenbær
09.2729
+ 1.500 t
(oprindelig mængde:
0 t)
- 450.000 t
(oprindelig mængde:
700.000 t)
+0t
(oprindelig mængde:
10.000 t)
+0t
(oprindelig mængde:
1.500 t)
0
+ 191.100
0
- 140.679.000
0
- 225.960
0
(oprindelig
told:
12)
+ 6.737.280
12
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442925_0013.png
Bromchlor-
methan
09.2837
O-Cresol
09.2851
Glas
09.2867
Polyethylen
09.2881
VCO
09.2939
D-Xylose
09.2945
Fluorid
09.2947
TCO
09.2949
Phenyl-
acetonitril
09.2954
Fluortamon
09.2955
Kraftpapir
09.2959
Bånd
09.2964
Kraftpapir
09.2978
- 300 t
(oprindelig mængde:
700 t)
+ 7.000 t
(oprindelig mængde:
13.000 t)
- 160 t
(oprindelig mængde:
460 t)
+0t
(oprindelig mængde:
6.000 t)
- 130.000.000 u
(oprindelig mængde:
260.000.000 u)
- 400 t
(oprindelig mængde:
800 t)
+0t
(oprindelig mængde:
1.300 t)
- 8.000.000 u
(oprindelig mængde:
16.000.000 u)
+0t
(oprindelig mængde:
100 t)
+ 100 t
(oprindelig mængde:
200 t)
0t
(oprindelig mængde:
65.000 t)
0t
(oprindelig mængde:
1.200 t)
0t
(oprindelig mængde:
48.000 t)
0
(oprindelig pris:
2.557)
0
(oprindelig pris:
896)
0
(oprindelig pris:
5.666)
0
(oprindelig pris:
3.472)
0
(oprindelig pris:
1,9)
0
(oprindelig pris:
2.100)
0
(oprindelig pris:
9.000)
0
(oprindelig pris:
1,9)
0
(oprindelig pris:
30.000)
0
(oprindelig pris:
20.833)
0
(oprindelig pris:
515)
0
(oprindelig pris:
2.338)
0
(oprindelig pris:
700)
0
(oprindelig told:
5,5)
0
(oprindelig told:
2,1)
0
(oprindelig told:
3,7)
7,7
(oprindelig told:
8,3)
0
(oprindelig told:
3,7)
9,2
(oprindelig told:
10,6)
7,7
(oprindelig told:
8,3)
0
(oprindelig told:
3,7)
7,8
(oprindelig told:
8,5)
0
(oprindelig told:
6,5)
1,4
(oprindelig told:
2,1)
4,7
(oprindelig told:
5,1)
1,4
(oprindelig told:
2,1)
0
- 42.190
0
+ 131.712
0
- 33.542
0
- 124.992
0
- 9.139.000
0
- 100.800
0
- 70.200
0
- 56.240
0
- 21.000
0
+ 135.414
0
- 234.325
0
- 11.222
0
- 235.200
13
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442925_0014.png
Kraftpapir
09.2980
0t
(oprindelig mængde:
52.000 t)
0
(oprindelig pris:
760)
2,2
(gennemsnitlig
toldsats)
(oprindelig told:
(gennemsnitlig
toldsats)) 3,3)
0
(oprindelig told:
2,7)
7,7
(oprindelig told:
8,3)
3,4
(oprindelig told:
4,3
(gennemsnitlig
toldsats))
0
(oprindelig told:
3,2)
7,7
(oprindelig told:
8,3)
7,7
(oprindelig told:
8,3)
0
(oprindelig told:
2 (gennemsnitlig
toldsats))
0
(oprindelig told:
4)
0
- 434.720
Fladmaske
09.2985
EVOH
09.2987
Papir
09.2988
+ 100.000 u
(oprindelig mængde:
300.000 u)
+0t
(oprindelig mængde:
2.000 t)
+0t
(oprindelig mængde:
1.500 t)
0
(oprindelig pris:
17,5)
0
(oprindelig pris:
5.378)
0
(oprindelig pris:
6.153)
0
+ 189.000
0
- 64.644
0
- 83.065
Chlorid
09.2991
Copolymer
09.2992
Folier
09.2993
Tastaturer
09.2995
Billed-
skærmer
09.2999
+ 2.600 t
(oprindelig mængde:
2.700 t)
- 800 t
(oprindelig mængde:
+ 1.400 t)
+ 0 m²
(oprindelig mængde:
+ 120.000.000 m²)
- 20.000.000 u
(oprindelig mængde:
30.000.000 u)
+ 460.000 u
(oprindelig mængde:
460.000 u)
0
(oprindelig pris:
666)
0
(oprindelig pris:
2.075)
0
(oprindelig pris:
0.07)
0
(oprindelig pris:
2,9)
0
(oprindelig pris:
49)
0
+ 55.411
0
- 147.740
0
- 50.400
0
- 1.160.000
0
+ 901.600
Indtægtstab i alt i forhold til foregående kontingentperiode:
- 143.174.170 .
14
Indtægtstab i året 2001:
Rådets forordning (EF) nr. 2802/2000
Rådets forordning (EF) nr. 1142/2001
Forordning (EF) nr.
/2001 (i forberedelse)
Forordning (EF) nr.
/2001 (i forberedelse)
= + 6.250.659
= + 95.496.065
=+
297.548
= + 3.751.440
+ 105.795.712
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
B
EKÆMPELSE AF BEDRAGERI
I bestemmelserne om forvaltning af toldkontingenter er der forudset de nødvendige foranstaltninger til
forebyggelse og beskyttelse mod bedrageri og uregelmæssigheder.
15