Europaudvalget 2001
KOM (2001) 0655
Offentligt
1442941_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 13.11.2001
KOM(2001) 655 endelig
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om de principper, prioriteter, mellemliggende mål og betingelser, der skal indgå i
tiltrædelsespartnerskabet med Ungarn
(forelagt af Kommissionen)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442941_0002.png
BEGRUNDELSE
På sit møde i Luxembourg i december 1997 besluttede Det Europæiske Råd, at
tiltrædelsespartnerskabet skulle udgøre hovedaksen i den styrkede førtiltrædelsesstrategi, idet
det danner en samlet ramme om alle former for bistand til ansøgerlandene. På den måde
målretter Fællesskabet sin bistand efter de enkelte ansøgerlandes specifikke behov, således at
der ydes støtte til at løse særlige problemer med henblik på tiltrædelse.
Der blev truffet afgørelse om det første tiltrædelsespartnerskab for Ungarn i marts 1998. I
overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 622/98
1
(artikel 2) blev
partnerskabet tilpasset en første gang i december 1999, således at der blev taget hensyn til den
videre udvikling i Ungarn. På grundlag af analysen i Kommissionens periodiske rapport fra
2001 om Ungarns fremskridt mod medlemskab finder Kommissionen, at tiden er inde til at
foretage endnu en revision af de prioriteter og mellemliggende mål, der er fastlagt i
tiltrædelsespartnerskabet. Nærværende forslag til en sådan revision bygger på konklusionerne
i Kommissionens periodiske rapport fra 2001 om Ungarns fremskridt mod tiltrædelse.
Vedlagte til afgørelse har ingen finansielle virkninger.
På baggrund af ovenstående anmoder Kommissionen Rådet om at vedtage vedlagte til
afgørelse.
1
EFT L 85 af 20.3.1998, s. 1.
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442941_0003.png
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om de principper, prioriteter, mellemliggende mål og betingelser, der skal indgå i
tiltrædelsespartnerskabet med Ungarn
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 622/98 af 16. marts 1998 om bistand som led i
førtiltrædelsesstrategien til de stater, der har ansøgt om tiltrædelse af Den Europæiske Union,
og navnlig om etablering af tiltrædelsespartnerskaber
2
, særlig artikel 2,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
(2)
Det Europæiske Råd i Luxembourg udtalte, at tiltrædelsespartnerskabet er et nyt
instrument, som udgør hovedaksen i den styrkede førtiltrædelsesstrategi.
I forordning (EF) nr. 622/98 fastlægges det, at Rådet med kvalificeret flertal på forslag
af Kommissionen træffer afgørelse om de principper, prioriteter, mellemliggende mål
og betingelser, der skal indgå i hvert tiltrædelsespartnerskab, og som forelægges hvert
ansøgerland, samt om senere væsentlige tilpasninger heraf.
Fællesskabets bistand er betinget af, at en række væsentlige elementer iagttages,
herunder navnlig overholdelse af de forpligtelser, der følger af Europaaftalerne, og at
der gøres fremskridt i retning af opfyldelse af Københavnskriterierne. Hvis et
væsentligt element ikke er til stede, kan Rådet med kvalificeret flertal på forslag af
Kommissionen træffe passende foranstaltninger med hensyn til enhver form for
førtiltrædelsesbistand.
Det Europæiske Råd i Luxembourg besluttede, at gennemførelsen af
tiltrædelsespartnerskabet og fremskridtene med overtagelsen af regelværket skal
gennemgås i Europaaftalens organer.
I Kommissionens periodiske rapport fra 2001 gives der en objektiv analyse af Ungarns
forberedelser til medlemskab og indkredses en række prioriterede områder, hvor der
skal gøres en yderligere indsats.
Ungarn bør for at forberede sig til medlemskab fortsat ajourføre sit nationale program
for overtagelsen af regelværket; dette program bør indeholde en tidsplan for
(3)
(4)
(5)
(6)
2
EFT L 85 af 20.3.1998, s. 1.
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
virkeliggørelsen af de prioriteter og mellemliggende mål, der er fastlagt i
tiltrædelsespartnerskabet.
(7)
Ungarn vil skulle sikre, at de relevante retlige og administrative strukturer til
programmering, koordination, forvaltning, kontrol og evaluering af EF-
førtiltrædelsesmidlerne er på plads -
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
Artikel 1
I overensstemmelse med artikel 2 i forordning (EF) nr. 622/98 er de principper, prioriteter,
mellemliggende mål og betingelser, der skal gælde for tiltrædelsespartnerskabet for Ungarn,
fastlagt i bilaget hertil, som udgør en integrerende del af denne afgørelse.
Artikel 2
Gennemførelsen af tiltrædelsespartnerskabet gennemgås i Europaaftalens organer og gennem
de relevante organer i Rådet, som Kommissionen regelmæssigt skal aflægge rapport til.
Artikel 3
Denne afgørelse får virkning på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske
Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den
[…]
På Rådets vegne
Formand
[…]
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442941_0005.png
BILAG
1.
I
NDLEDNING
På sit møde i Luxembourg i december 1997 besluttede Det Europæiske Råd, at
tiltrædelsespartnerskabet skulle udgøre hovedaksen i den styrkede førtiltrædelsesstrategi, idet
det danner en samlet ramme om alle former for bistand til ansøgerlandene. På den måde
målretter Fællesskabet sin bistand efter de enkelte ansøgerlandes specifikke behov, således at
der ydes støtte til at løse særlige problemer med henblik på tiltrædelse.
Der blev truffet afgørelse om det første tiltrædelsespartnerskab for Ungarn i marts 1998. I
overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 622/98 (artikel 2) blev
tiltrædelsespartnerskabet revideret en første gang i december 1999, således at der blev taget
hensyn til den videre udvikling i Ungarn. Denne revision er baseret på et forslag fra
Kommissionen efter konsultation med Ungarn og bygger på analysen i Kommissionens
periodiske rapport fra 2001 om Ungarns fremskridt mod tiltrædelse.
2.
M
ÅL
Formålet med tiltrædelsespartnerskabet er inden for en enkelt ramme at fastlægge de
prioriterede områder for den yderligere indsats, der er identificeret i Kommissionens
periodiske rapport fra 2001 om Ungarns fremskridt mod medlemskab af Unionen, tillige med
de finansielle midler til at hjælpe Ungarn med at realisere disse prioriteter samt vilkårene for
bistanden. Tiltrædelsespartnerskabet danner grundlag for en række policy-instrumenter, som
vil blive benyttet til at hjælpe ansøgerlandene i deres forberedelser til medlemskab. De
omfatter bl.a. det reviderede nationale program for overtagelsen af regelværket, der er
udarbejdet af Ungarn, finanstilsynsproceduren forud for tiltrædelse, det økonomiske
førtiltrædelsesprogram, førtiltrædelsespagten om organiseret kriminalitet samt de nationale
udviklingsplaner, planerne for udvikling af landdistrikter, en national beskæftigelsesstrategi i
overensstemmelse med Den Europæiske Beskæftigelsesstrategi og andre sektorspecifikke
planer, der kræves for deltagelse i strukturfondene efter medlemskab og for gennemførelse af
ISPA og SAPARD før tiltrædelsen. Hvert af disse instrumenter er af forskellig art og
forberedes og implementeres efter specifikke procedurer og kan støttes med
førtiltrædelsesbistand. De udgør ikke en integrerende del af partnerskabet, men de prioriteter,
de indeholder, vil være forenelige med det.
3.
P
RINCIPPER
De vigtigste prioriterede områder, der er indkredset for hvert ansøgerland, vedrører dets evne
til at påtage sig forpligtelserne til at opfylde Københavnskriterierne, ifølge hvilke det for
medlemskab kræves, at:
·
·
ansøgerlandet skal have oprettet stabile institutioner, der kan garantere demokratiet,
retsstaten, menneskerettighederne og respekten for og beskyttelsen af mindretal
ansøgerlandet skal have en fungerende markedsøkonomi og være i stand til at modstå
konkurrencepresset og markedskræfterne i Unionen
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1442941_0006.png
·
ansøgerlandet skal være i stand til at påtage sig forpligtelserne ved medlemskab og bl.a.
tilslutte sig målene for politisk, økonomisk og monetær union.
På sit møde i Madrid i 1995 understregede Det Europæiske Råd, at ansøgerlandene skulle
tilpasse deres administrative strukturer for at sikre en harmonisk anvendelse af Fællesskabets
politikker efter tiltrædelsen, og i Luxembourg i 1997 fremhævede det, at omsætning af
Fællesskabets regelværk i national lovgivning var en nødvendig, men ikke i sig selv
tilstrækkelig betingelse; det er også nødvendigt at sikre, at det faktisk anvendes. På Det
Europæiske Råds møder i Feira og Göteborg i henholdsvis 2000 og 2001 blev det bekræftet,
at det var af afgørende betydning, at ansøgerlandene var i stand til at gennemføre og
håndhæve regelværket, og at dette krævede en væsentlig indsats fra ansøgerlandenes side med
hensyn til at styrke de administrative og retlige strukturer.
4.
P
RIORITETER OG MELLEMLIGGENDE MÅL
I Kommissionens periodiske rapporter understreges det foruden de fremskridt, der allerede er
gjort, hvilken indsats ansøgerlandene endnu skal gøre på visse områder for at forberede sig på
tiltrædelse. Dette betyder, at prioriteterne skal fordeles på mellemliggende stadier, hvert med
præcise mål, som skal fastlægges i samarbejde med de berørte stater, og hvis indfrielse vil
være betingende for omfanget af den bevilgede bistand og fremskridtene i igangværende
forhandlinger med Ungarn. De prioriteter, der er opført i det reviderede
tiltrædelsespartnerskab, er blevet udvalgt på det grundlag, at det er realistisk at forvente, at
Ungarn kan indfri dem fuldt ud eller sikre en væsentlig udvikling i løbet af de næste to år
(2002–2003). Blandt de angivne prioriteter er de anliggender, der kræver en særlig hurtig
indsats, blevet fremhævet som sådan. Fremskridtene med realiseringen af prioriteterne i
tiltrædelsespartnerskabet for 1999 er vurderet i den periodiske rapport fra 2001. Denne
vurdering ligger til grund for prioriteterne for det aktuelle partnerskab.
Ungarn forelagde i juli 2001 en ajourført version af det nationale program for overtagelsen af
regelværket (NPAA). NPAA indeholder en tidsplan for virkeliggørelsen af prioriteterne og de
mellemliggende mål, som er baseret på tiltrædelsespartnerskabet for 1999, med angivelse af
de fornødne administrative strukturer og finansielle ressourcer.
I tiltrædelsespartnerskabet angives de prioriterede indsatsområder for Ungarns forberedelser
til medlemskab. Ungarn vil ikke desto mindre skulle tage fat om alle de punkter, der er
indkredset i den periodiske rapport fra 2001. Det er også vigtigt, at Ungarn opfylder
forpligtelserne med hensyn til tilnærmelse af lovgivning og gennemførelse af regelværket i
henhold til de forpligtelser, der er indgået i Europaaftalen og inden for rammerne af
forhandlingsprocessen. Det skal nævnes, at indarbejdningen af regelværket i lovgivningen
ikke i sig selv er tilstrækkeligt; det er også nødvendigt at sikre, at det faktisk anvendes efter
samme standarder som dem, der gælder i EU. På alle nedenfor anførte områder er det
nødvendigt med en troværdig og effektiv implementering og håndhævelse af regelværket.
På grundlag af analysen i Kommissionens periodiske rapport fra 2001 er der indkredset
følgende prioriteter og mellemliggende mål for Ungarn. Disse prioriteter er opstillet i
overensstemmelse med strukturen i den periodiske rapport
3
.
Politiske kriterier
3
Fremstillingsrækkefølgen er den, der er anvendt i de periodiske rapporter fra 2000.
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Demokrati og retsstatsforhold
-
Tage skridt til yderligere at reducere puklen af sager ved højesteret, således at den kan
tage sig af sine hovedopgaver, som er at gøre domstolspraksis ensartet og yde
retsvejledning til retter i lavere instanser; fortsætte indsatsen for at modernisere
retssystemet, særlig sikre passende finansiering; udvide adgangen til gratis retshjælp;
fortsætte uddannelsen af dommere i EF-lovgivning.
Gennemføre den nyligt vedtagne strategi for bekæmpelse af korruption.
-
Menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal
-
Forbedre integrationen af roma-mindretallet i det ungarske samfund ved en mere effektiv
gennemførelse og samt en vurdering af virkningerne af det mellemfristede roma-
handlingsprogram med vægten særlig lagt på fremme af adgangen til det almindelige
skolevæsen, bekæmpelse af diskrimination i samfundet (også i politiet), jobskabelse og
forbedring af boligsituationen.
Sikre, at der etableres et effektivt system for behandling af klager over forseelser fra
politiets side.
-
Økonomiske kriterier
-
-
-
-
Udforme og gennemføre en alsidig reform af det offentlige sundhedsvæsen for at højne
sundhedsbeskyttelsen til bæredygtige omkostninger for statsbudgettet.
Forbedre det offentlige bogholderi på lokalt plan og sørge for, at der leveres data til de
centrale myndigheder til tiden.
Fremskynde omstruktureringen af jernbanerne for at reducere virkningerne på mellemlang
sigt for de offentlige finanser.
Skabe de nødvendige betingelser for, at et marked for landbrugsjord kan fungere effektivt.
-
Fortsætte med at fremme udviklingen af små og mellemstore virksomheder, særlig med
hensyn til adgang til kredit.
Evne til at påtage sig forpligtelserne ved medlemskab
Frie varebevægelser
-
Fuldføre implementeringen af direktiverne efter den nye metode og tilpasningen af den
traditionelle sektorlovgivning; overtage lovgivningen om information om tekniske
standarder og forskrifter; sikre beskyttelse af farmaceutiske testdata (såkaldt 'dataeneret').
Fortsætte gennemførelsen af Fællesskabets regelværk vedrørende fødevarer og
gennemføre en handlingsplan til at fremme HACCP-systemet (risikoanalyse og kritiske
kontrolpunkter) i hele fødevareindustrien.
Fuldføre styrkelsen af strukturerne for markedstilsyn og overensstemmelsesvurdering,
også i fødevareindustrien; sikre, at implementeringsstrukturerne i alle sektorer fungerer
effektivt.
-
-
7
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
-
Øge gennemsigtigheden i offentlige indkøb på alle niveauer, også på lavere
myndighedsplan, og i alle sektorer, herunder større offentlige infrastrukturarbejder såsom
vejbygning.
– Fortsætte screeningen af lovgivningen på det ikke-harmoniserede område og sikre, at den
er i overensstemmelse med artikel 28 til 30 i EF-traktaten, og færdiggøre de administrative
ordninger for den fremtidige overvågning på dette område.
Fri bevægelighed for personer
-
Fuldføre tilpasningen i forbindelse med gensidig anerkendelse af erhvervskvalifikationer
og eksamensbeviser og yderligere udvikle de fornødne administrative strukturer,
uddannelse og erhvervsuddannelse.
Med hensyn til erhvervskvalifikationer, der er erhvervet før harmoniseringen, skal Ungarn
sætte særlig ind med foranstaltninger til at sikre, at alle fagfolk fra og med tiltrædelsen
kan opfylde kravene i henhold til direktiverne.
Styrke de relevante administrative strukturer til koordinering af den sociale sikring.
-
-
Frie kapitalbevægelser
-
Behov for særlig hurtig indsats:
efterleve henstillingerne fra Financial Action Task
Force; fremskynde den gradvise afskaffelse anonyme opsparingskonti og styrke politiets
finansielle efterforskningsenhed.
Selskabslovgivning
-
Fortsætte med at styrke alle relevante instansers beskyttelse og håndhævelse af
intellektuel ejendomsret, herunder toldvæsenet; intensivere uddannelsen af
retshåndhævelsesinstanser, herunder dommere og anklagere.
Konkurrencepolitik
-
Færdiggøre lovgivningsrammerne og sikre fuldstændig håndhævelse af reglerne
vedrørende både antitrust og statsstøtte, herunder tilpasning af uforenelige støtteordninger,
særlig af fiskal art. Bevidstgøre markedsaktørerne og støtteydere om reglerne. Intensivere
uddannelsen inden for retsvæsenet i konkurrencespørgsmål.
Landbrug
-
Styrke de administrative strukturer til udformning, gennemførelse, forvaltning,
overvågning, kontrol og evaluering af EF-finansierede programmer for udvikling af
landdistrikter.
Fortsætte med at modernisere kapaciteten for forvaltningen af landbruget og fuldføre
forberedelserne til implementering i praksis og håndhævelse af den fælles
landbrugspolitiks
forvaltningsmekanismer,
særlig
markedsinformationssystemer
(herunder prisindberetning), det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem og det
udbetalende organ til forvaltning af midler inden for den fælles landbrugspolitik.
Færdiggøre fortegnelsen over vindyrkningsarealer.
-
-
8
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
-
-
Fuldføre den generelle modernisering af fødevareforarbejdningsanlæg med henblik på at
opfylde EF's standarder for fødevaresikkerhed, særlig i mejeri- og kødsektoren.
Fuldføre overtagelsen af lovgivning på dyre- og plantesundhedsområdet (lovgivning om
overførbare spongiøse encephalopatier, plantepas, maksimalgrænseværdier, dyreernæring)
og sikre gennemførelse og håndhævelse.
Indføre identifikations- og registreringssystemer for får, geder, svin og heste og vedtage
afledt lovgivning for svin og heste; sikre, at identifikations- og registreringssystemet for
hornkvæg fungerer effektivt.
Færdiggøre arbejdet på grænsesteder for dyre- og plantesundhedsinspektion, særlig ved de
fremtidige ydre grænser.
-
-
Transportpolitik
– Fuldføre lovgivningstilpasningen og styrke den administrative kapacitet inden for
vejtransport (særlig kontrol med køretidsbegrænsningerne og beskatning for at overholde
minimumskravene i Fællesskabets regelværk, samt harmonisering med regelværket, hvad
angår vægt og dimensioner).
– Fortsætte tilpasningen inden for jernbanesektoren og fortsætte med omstruktureringen af
MÁV med henblik på at gennemføre regelværkets reviderede bestemmelser om jernbaner.
– Yderligere tilpasse
markedsadgang.
regelværkets
bestemmelser
om
lufttransport,
navnlig
om
– I alle undersektorer, særlig jernbane- og lufttransport, oprette de nødvendige administrative
organer og forvaltningsorganer og styrke bestående, navnlig det almindelige
transportinspektorat.
Beskatning
-
Fuldføre lovgivningstilpasningen, særlig med hensyn til nul-momssatser og nedsatte
satser, herunder overgangsmomsordningen; fortsætte den gradvise tilpasning af
punktafgiftssatser.
Yderligere styrke den administrative kapacitet for at sikre, at Fællesskabets regelværk
anvendes effektivt, herunder modernisering af materiel, administrativt samarbejde og
som
hasteforanstaltning
udvikling af IT-systemer med henblik på elektronisk dataudveksling
med Fællesskabet og dets medlemsstater.
Sikre, at bestående og fremtidig lovgivning er i overensstemmelse med principperne i
adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning.
-
-
Socialpolitik og beskæftigelse
-
Fuldføre tilpasningen og sikre en effektiv anvendelse af Fællesskabets regelværk på det
sociale område, særlig med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Styrke de
dermed
forbundne
administrative
og
håndhævende
strukturer,
herunder
arbejdsinspektoraterne. Fortsætte med at vedtage lovgivning på linje med Fællesskabets
regelværk vedrørende ikke-diskrimination og tage skridt til dens gennemførelse.
9
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
-
Sikre overtagelse og gennemførelse af Fællesskabets regelværk vedrørende folkesundhed
og videreudvikle foranstaltninger på området tilsyn og kontrol med overførbare
sygdomme og sundhedsovervågning og -information.
Fortsætte med at støtte arbejdsmarkedets parters kapacitetsopbygningsbestræbelser, særlig
med henblik på deres fremtidige rolle ved udarbejdelsen og gennemførelsen af EU-
beskæftigelses- og socialpolitik, også Den Europæiske Socialfond. Der bør lægges særlig
vægt på at fremme arbejdsmarkedets parts evne til at føre en social dialog og på den deraf
følgende proces, også under trepartsdialogen.
Udarbejde en national strategi, herunder indsamling af data, med sigte på fremtidig
deltagelse i den europæiske strategi for social integration.
-
-
Energi
-
-
-
-
Fuldføre tilpasningen vedrørende det indre energimarked (el og gas); fjerne de resterende
prisfordrejninger; styrke tilsynsmyndigheden (det ungarske energikontor).
Yderligere forbedre energieffektiviteten og fremme anvendelsen af vedvarende
energikilder samt styrke de relevante institutioner på området.
Gennemføre henstillingerne i Rådets rapport om nuklear sikkerhed
udvidelsessammenhæng med særlig opmærksomhed på prioriteterne i rapporten.
i
Fortsætte med at opretholde et højt niveau af nuklear sikkerhed på Paks-kernekraftværket.
Telekommunikation og informationsteknologi
-
Fuldføre overtagelsen og gennemførelsen af Fællesskabets regelværk, herunder
liberalisering af abonnentkredsløb. Sikre, at det liberaliserede marked fungerer effektivt
gennem en effektiv regulering i forbindelse med samtrafik og leasede linjer og adgang til
operatørforvalgsfaciliteter og nummerflytning.
Kulturpolitik og av-politik
-
Tilpasse lovgivningen til regelværkets bestemmelser om "Fjernsyn uden grænser".
Regionalpolitik og koordination med strukturinstrumenterne
-
Sikre
en effektiv koordination mellem ministerier og passende partnerskaber på centralt
og regionalt plan med henblik på både programmering og fremtidig gennemførelse af
struktur- og samhørighedsfondsstøtte.
Fuldføre forberedelserne til en udviklingsplan på linje med strukturfondsforordningerne
og oprette de nødvendige strukturer til gennemførelse af struktur- og
samhørighedsfondsstøtten.
Udarbejde operationelle programmer, der er på linje med strukturfondsforordningerne,
herunder forhåndsevaluering.
Lægge de nødvendige lovgivningsmæssige og normative rammer til, at der hurtigt kan
disponeres over den nødvendige samfinansiering af bistanden fra
struktur- og
samhørighedsfondene; revidere og strømline ordningen for betalinger af nationale og EF-
10
-
-
-
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
finansieringsmidler til de endelige modtagere for dermed at sikre en effektiv udnyttelse af
midlerne til tiden.
-
-
Afpasse finansforvaltnings- og kontrolprocedurerne efter de specifikke krav i
strukturforndsforordningerne.
Sikre, at den udpegede forvaltningsmyndighed og de udbetalende myndigheder gradvis
opbygger deres kapacitet til ved tiltrædelsen at kunne påtage sig deres ansvar og udføre de
opgaver, der tillægges dem i henhold til strukturfondsforordningerne.
Definere, hvilke opgaver fagministerierne og andre instanser skal udføre for
forvaltningsmyndighederne og på deres ansvar.
Oprette evaluerings- og overvågningssystemer og et system for elektronisk
dataudveksling til at opfylde forvaltnings-, overvågnings- og evalueringskravene i
henhold til strukturfondsforordningerne.
Foretage de tekniske forberedelser af projekter, der kan finansieres med bistand fra
struktur- og samhørighedsfondene (forberedte projekter).
-
-
-
Miljø
-
Fuldføre overtagelsen af Fællesskabets regelværk, særlig bestemmelserne om farligt
affald, emballage og emballageaffald, og kontrol med større ulykker, der involverer
farlige stoffer.
Fortsætte gennemførelsen af Fællesskabets regelværk, særlig hvad angår bestemmelserne
om luftkvalitet (luftovervågning i overensstemmelse med regelværket), forvaltning af
byaffald
og
bortskaffelse
af
farlige
stoffer
i
vandmiljøet
(forureningsmindskelsesprogrammer).
Fortsætte med at styrke den administrative kapacitet, særlig i miljøinspektoraterne (både
centrale og regionale). Der skal sættes særlig på at øge personalet hos de kompetente
myndigheder i sektoren for kemiske produkter.
Fortsætte med at integrere miljøbeskyttelseskravene ved fastlæggelse og gennemførelse af
alle andre sektorpolitikker med sigte på at fremme bæredygtig udvikling.
-
-
-
Retlige og indre anliggender
-
-
Sikre, at Schengen-handlingsplanen gennemføres.
Fortsætte med at styrke grænseforvaltningen med opmærksomheden særlig rettet mod
Unionens fremtidige ydre grænser ved løbende at modernisere udstyr og udvidet
samarbejde mellem de forskellige involverede tjenester.
Fortsætte forberedelserne til den fremtidige deltagelse i Schengen-informationssystemet
med oprettelse af nationale databaser og registre.
Forbedre det interne samarbejde mellem politiet, andre lovhåndhævelsesinstanser og
domstolene (fra forebyggelse til retsforfølgning), særlig for at styrke bekæmpelsen af
organiseret kriminalitet og hvidvaskning af penge.
-
-
11
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
-
-
Styrke den administrative kapacitet hos og koordinationen mellem instanser, der er
inddraget i gennemførelsen af den nationale narkotikastrategi.
Tage de nødvendige skridt til at sikre anvendelsen af Fællesskabets seneste instrumenter
vedrørende domstolssamarbejde i civilsager.
Toldunion
-
-
-
Harmonisere det ungarske system med frizoner efter bestemmelserne i Fællesskabets
regelværk.
Yderligere styrke den administrative kapacitet for at sikre, at Fællesskabets regelværk
anvendes effektivt, bl.a. med løbende uddannelse af toldere.
Behov for særlig hurtig indsats:
fortsætte med datamatiseringen af den ungarske
toldadministration; udvikle IT-systemer med henblik på elektronisk dataudveksling
mellem EF og Ungarn.
Finanskontrol
-
-
-
Definere og styrke ledelsesansvarliggørelsen i budgetudgiftsinstanser.
Styrke de administrative rammer for intern revision for de interne revisionstjenester i
budgetudgiftsinstanser og sikre deres funktionelle uafhængighed.
Specificere, hvilken rolle og funktioner der tillægges det udpegede kontaktsted til
beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser, og indlede et faktisk samarbejde med
OLAF herigennem.
Give decentrale interne revisionsinstanser en passende funktion uafhængighed.
Styrke bekæmpelsen af bedrageri, navnlig på momsområdet.
Fortsætte indsatsen for at sikre korrekt brug, overvågning og evaluering af EF's
førtiltrædelsesfinansiering som en nøgleindikator for Ungarns evne til at anvende
regelværket om finanskontrol.
P
ROGRAMMERING
-
-
-
5.
For perioden 2000-2006 omfatter den finansielle bistand til Ungarn foruden Phare støtte til
førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter gennem
førtiltrædelsesinstrumentet SAPARD (Rådets forordning (EF) nr. 1268/99, EFT L 161 af
26.6.1999, s. 87) og støtte til infrastrukturprojekter på områderne miljø og transport gennem
strukturinstrumentet ISPA (Rådets forordning (EF) nr. 1267/99, EFT L 161 af 26.6.99, s. 73),
hvorunder foranstaltninger i lighed med samhørighedsfonden prioriteres i
førtiltrædelsesperioden. Ungarn kan inden for rammerne af disse nationale tildelinger også
finansiere en del af sin deltagelse i EF-programmer, herunder rammeprogrammer for
forskning og teknologisk udvikling og programmer på områderne uddannelse og
virksomheder. Desuden vil Ungarn få adgang til finansiering fra multilandeprogrammer og
horisontale programmer, der direkte relaterer til Fællesskabets regelværk. Der kræves
systematisk samfinansiering med ansøgerlandene i forbindelse med alle investeringsprojekter.
Kommissionen har siden 1998 arbejdet sammen med Den Europæiske Investeringsbank og de
12
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
internationale finansieringsinstitutioner, navnlig Den Europæiske Bank for Genopbygning og
Udvikling og Verdensbanken, med henblik på at lette samfinansiering af projekter med
relation til førtiltrædelsesprioriteterne.
6.
B
ETINGETHED
Fællesskabets bistand til finansieringen af projekter gennem de tre førtiltrædelsesinstrumenter
Phare, ISPA og SAPARD er betinget af, at Ungarn overholder sine forpligtelser i henhold til
Europaaftalen, træffer yderligere foranstaltninger for at opfylde Københavnskriterierne og
især gør fremskridt for at realisere de specifikke prioriteter i dette reviderede
tiltrædelsespartnerskab. Indfries disse almindelige betingelser ikke, vil Rådet kunne træffe
afgørelse om suspension af den finansielle bistand på grundlag af artikel 4 i forordning (EF)
nr. 622/98.
7.
T
ILSYN
Der føres tilsyn med implementeringen af tiltrædelsespartnerskabet inden for rammerne af
Europaaftalen. Som det blev fremhævet af Det Europæiske Råd i Luxembourg, er det vigtigt,
at Europaaftalens institutioner fortsat danner ramme for undersøgelsen af vedtagelsen og
implementeringen af EU's regelværk. De forskellige dele af tiltrædelsespartnerskabet drøftes i
de relevante underudvalg. Associeringsudvalget drøfter udviklingen generelt, fremskridt og
problemer med opfyldelse af partnerskabernes prioriteter og mellemliggende mål tillige med
mere specifikke anliggender, som indbringes for det af underudvalgene.
Phare-forvaltningsudvalget drager omsorg for, at foranstaltninger, der finansieres inden for
rammerne af samtlige tre førtiltrædelsesinstrumenter, Phare, ISPA og SAPARD, både er
indbyrdes forenelige og forenelige med tiltrædelsespartnerskaberne som fastlagt i
samordningsforordningen (Rådets forordning (EF) nr. 1266/99, EFT L 161 af 26.6.99, s. 68).
Tiltrædelsespartnerskabet kan om fornødent fortsat ændres i overensstemmelse med artikel 2 i
forordning (EF) nr. 622/98.
13