Europaudvalget 2001
KOM (2001) 0796
Offentligt
1443078_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 28.12.2001
KOM(2001) 796 endelig
2001/0309 (ACC)
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om eksport af visse EKSF-stålprodukter fra Polen til Fællesskabet i perioden 1. januar
til 31. december 2002 (forlængelse af ordningen med dobbeltkontrol)
(forelagt af Kommissionen)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443078_0002.png
BEGRUNDELSE
Formålet med ordningen med dobbeltkontrol er at forbedre gennemsigtigheden og undgå en
eventuel omlægning af handelen. Ordningen bygger på bestemmelserne i Europaaftalen
mellem EF og Polen
1
, i henhold til hvilke hver af parterne kan indføre administrative
procedurer, som har til formål hurtigt at tilvejebringe oplysninger om udviklingen i
samhandelen. Parterne aftalte at etablere en sådan ordning i 1999 for visse EKSF-
stålprodukter ved Associeringsrådets afgørelse nr. 2/99
2
. Ved Associeringsrådets afgørelse nr.
1/2000
3
blev ordningen forlænget for perioden 1. januar til 31. december 2000. Ved
Associeringsrådets afgørelse nr. 1/2001
4
blev ordningen forlænget for perioden 1. januar til
31. december 2001. Ved Rådets forordning (EF) nr. 1093/99
5
, forlænget ved Rådets
forordning (EF) nr. 541/2000
6
og nr. 335/2001
7
, fastsattes de dertil svarende
gennemførelsesbestemmelser for Fællesskabet.
På sit møde den 8. oktober 2001 nåede Kontaktgruppen til enighed om at henstille, at
Associeringsrådet forlænger gyldighedsperioden for ordningen med dobbeltkontrol for
perioden fra den 1. januar til den 31. december 2002.
Formålet med vedlagte forslag er således at forlænge Rådets forordning (EF) nr. 1093/99,
forlænget ved Rådets forordning (EF) nr. 541/2000 og nr. 335/2001, for perioden 1. januar til
31. december 2002.
1
2
3
4
5
6
7
EFT L 348 af 31.12.1993, s. 2.
EFT L 133 af 28.5.1999, s. 44.
EFT L 67 af 15.3.2000, s. 34.
EFT L 49 af 20.2.2001, s. 9.
EFT L 133 af 28.5.1999, s. 6.
EFT L 67 af 15.3.2000, s. 1.
EFT L 49 af 20.2.2001, s. 1.
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443078_0003.png
2001/0309 (ACC)
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om eksport af visse EKSF-stålprodukter fra Polen til Fællesskabet i perioden 1. januar
til 31. december 2002 (forlængelse af ordningen med dobbeltkontrol)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og
deres medlemsstater på den ene side og Polen på den anden side trådte i kraft den 1.
februar 1994
8
.
Ved Associeringsrådets afgørelse nr. .../2001
9
besluttede parterne at forlænge den
ordning med dobbeltkontrol, der indførtes ved Associeringsrådets afgørelse nr. 2/99
10
,
for perioden 1. januar til 31. december 2002.
Det er derfor nødvendigt at forlænge gyldighedsperioden for Fællesskabets
gennemførelsesbestemmelser, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1093/99
11
af
30. marts 1999 om eksport af visse EKSF- og EF-stålprodukter fra Polen til
Fællesskabet i perioden 1. april til 31. december 1999 (forlængelse af gyldigheden af
ordningen med dobbeltkontrol) -
(2)
(3)
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
Artikel 1
Rådets forordning (EF) nr. 1093/99 anvendes fortsat i perioden 1. januar til 31. december
2002 i overensstemmelse med bestemmelserne i afgørelse nr. .../2001 truffet af
Associeringsrådet for associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres
medlemsstater på den ene side og Polen på den anden side.
8
9
10
11
EFT L 348 af 31.12.1993, s. 2
Se side ... i denne Tidende.
EFT L 133 af 28.5.1999, s. 44.
EFT L 133 af 28.5.1999, s. 6.
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Artikel 2
Der foretages således følgende ændringer i forordning (EF) nr. 1093/99:
I titlen, i præamblen og i artikel 1, stk. 1 og 3, i forordningen erstattes henvisningerne til
perioden '1. januar til 31. december 2001' med henvisninger til '1. januar til 31. december
2002'.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
De Europæiske
Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2002.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den
På Rådets vegne
Formand
4