Europaudvalget 2002
KOM (2001) 0817
Offentligt
1443098_0001.png
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Bruxelles, den 7.1.2002
KOM(2001) 817 endelig
2002/0003 (ACC)
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om forvaltning af ordningen med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter i forbindelse
med udførsel fra Ukraine til Det Europæiske Fællesskab af visse stålprodukter, der er
omfattet af EF- og EKSF-traktaterne
(forelagt af Kommissionen)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443098_0002.png
BEGRUNDELSE
Fællesskabets partnerskabs- og samarbejdsaftale med Ukraine indeholder bestemmelse om
aftaler om kvantitative ordninger vedrørende samhandel med EKSF-stålprodukter. Den
nugældende EKSF-stålaftale udløber den 31. december 2001. Visse stålprodukter, der falder
uden for stålaftalens anvendelsesområde, er desuden genstand for en ordning med
dobbeltkontrol uden kvantitative lofter. Ordningen med dobbeltkontrol ophører også den 31.
december 2001.
Under forhandlingerne om den nye EKSF-aftale blev parterne enige om at genindføre en
ordning med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter med henblik på at overvåge handelen
med visse stålprodukter, der er omfattet af EF- og EKSF-traktaterne, og som ikke er omfattet
af EKSF-aftalen. Formålet med ordningen med dobbeltkontrol er at forbedre
gennemsigtigheden og undgå en eventuel omlægning af handelen. Den berører ikke
anvendelsen af de relevante bestemmelser i aftalerne om handel og handelsrelaterede
spørgsmål,
og
navnlig
bestemmelserne
vedrørende
antidumping-
og
beskyttelsesforanstaltninger.
Ordningen med dobbeltkontrol skal gælde for perioden 2002-2004. Den iværksættes ved en
aftale i form af brevveksling.
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443098_0003.png
2002/0003 (ACC)
Forslag til
RÅDETS FORORDNING
om forvaltning af ordningen med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter i forbindelse
med udførsel fra Ukraine til Det Europæiske Fællesskab af visse stålprodukter, der er
omfattet af EF- og EKSF-traktaterne
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De
Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den
anden side
1
trådte i kraft den 1. marts 1998.
Det Europæiske Fællesskab og Ukraines regering vedtog at indføre en ordning med
dobbeltkontrol af visse stålprodukter for perioden 1. juli 1997 til 31. december 1999.
Denne aftale i form af brevveksling blev godkendt på Det Europæiske Fællesskabs
vegne ved Rådets afgørelse 97/481/EF
2
. Ordningen blev forlænget for perioden 1.
januar 2000 til 31. december 2001 ved Rådets afgørelse 2000/202/EF
3
. Ved Rådets
forordning (EF) nr. 1526/97
4
, forlænget ved Rådets forordning (EF) nr. 501/2000
5
,
fastsattes de dertil svarende gennemførelsesbestemmelser for Fællesskabet.
Situationen vedrørende importen til Fællesskabet af visse stålprodukter fra Ukraine har
været genstand for en indgående undersøgelse, og på grundlag af de foreliggende
oplysninger har parterne indgået en aftale i form af brevveksling
6
, hvorved der
indføres en ordning med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter, der gælder for
perioden fra denne forordnings ikrafttrædelsesdato til den 31. december 2004,
medmindre parterne inden da efter fælles overenskomst ophæver ordningen.
Eftersom de foranstaltninger, der er nødvendige til at gennemføre denne forordning, er
forvaltningsforanstaltninger som omhandlet i artikel 2 i Rådets afgørelse 1999/468/EF
af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de
(2)
(3)
(4)
1
2
3
4
5
6
EFT L 49 af 19.2.1998, s. 3.
EFT L 210 af 4.8.1997, s. 15.
EFT L 62 af 9.3.2000, s. 25.
EFT L 210 af 4.8.1997, s. 30.
EFT L 62 af 9.3.2000, s. 1.
Se side ... i denne Tidende.
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443098_0004.png
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen
7
, bør de vedtages efter
forvaltningsproceduren i nævnte afgørelses artikel 4 -
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
Artikel 1
1.
I perioden fra denne forordnings ikrafttrædelsesdato til den 31. december 2004 er
import til Fællesskabet af visse jern- og stålprodukter, der er omfattet af EF- og
EKSF-traktaterne, og som har oprindelse i Ukraine og er opført i tillæg I, i henhold
til nævnte aftale i form af brevveksling betinget af, at der forelægges et
tilsynsdokument svarende til den model, der er vist i tillæg II og udstedt af
myndighederne i Fællesskabet.
I perioden fra denne forordnings ikrafttrædelsesdato til den 31. december 2004 er
import til Fællesskabet af de jern- og stålprodukter, der er opført i tillæg I, og som
har oprindelse i Ukraine, tillige betinget af, at de kompetente ukrainske myndigheder
har udstedt et eksportdokument. Eksportdokumentet skal være i overensstemmelse
med den model, der er vist i tillæg III. Det gælder for udførsel til hele Fællesskabets
toldområde. Importøren forelægger originaleksemplaret af eksportdokumentet senest
den 31. marts i det år, der følger efter det år, i hvilket de i dokumentet omhandlede
varer afsendtes.
Varerne anses for at være afsendt på det tidspunkt, hvor de indlades til udførsel i det
pågældende transportmiddel.
Tariferingen af de produkter, der er omfattet af denne forordning, er baseret på
Fællesskabets told- og statistiknomenklatur (i det følgende benævnt den
»kombinerede nomenklatur« eller »KN«). Oprindelsen af de produkter, der er
omfattet af denne forordning, fastlægges i overensstemmelse med de regler, som er
gældende i Fællesskabet.
Fællesskabets kompetente myndigheder forpligter sig til at underrette Ukraine om
enhver ændring i den kombinerede nomenklatur (KN), for så vidt angår produkter,
som er omfattet af denne aftale, inden datoen for sådanne ændringers ikrafttræden i
Fællesskabet.
Artikel 2
1.
Det i artikel 1 omhandlede tilsynsdokument udstedes automatisk og uden
omkostninger af den kompetente myndighed i medlemsstaten for de ønskede
mængder inden for en frist på højst fem arbejdsdage efter forelæggelsen af en
ansøgning fra en fællesskabsimportør, uanset hvor i Fællesskabet denne er etableret.
Denne ansøgning anses for at være modtaget af den kompetente nationale myndighed
senest tre arbejdsdage efter indgivelsen, medmindre andet bevises.
Et tilsynsdokument udstedt af en af de kompetente nationale myndigheder, der er
opført i tillæg IV, er gyldigt i hele Fællesskabet.
2.
3.
4.
5.
2.
7
EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443098_0005.png
3.
Importørens ansøgning om et tilsynsdokument skal omfatte følgende oplysninger:
a)
ansøgerens fulde navn og adresse (herunder telefon- og telefaxnummer, og
eventuelt identifikationsnummer, som anvendes af de kompetente nationale
myndigheder) samt momsregistreringsnummer, hvis den pågældende er
momspligtig
eventuelt fulde navn og adresse på ansøgerens klarerer eller repræsentant (samt
telefon- og telefaxnummer)
eksportørens fulde navn og adresse
nøjagtig varebeskrivelse, herunder - varernes handelsbetegnelse
e)
f)
g)
h)
i)
j)
kode i den kombinerede nomenklatur (KN-kode)
oprindelsesland
afsendelsesland
b)
c)
d)
nettovægt i kg og mængde i den foreskrevne enhed, hvis der er tale om andet
end nettovægt, efter position i den kombinerede nomenklatur
varernes værdi i EUR cif Fællesskabets grænse pr. KN-kode
angivelse af om de pågældende produkter er af sekundakvalitet
8
forventet periode og sted for toldklareringen
om ansøgningen er en gentagelse af en tidligere ansøgning vedrørende samme
kontrakt
følgende erklæring, dateret og underskrevet af ansøgeren (ansøgerens efternavn
anføres med blokbogstaver):
»Undertegnede bekræfter hermed, at de i denne ansøgning afgivne oplysninger er
rigtige og afgivet i god tro, og at jeg er etableret i Fællesskabet.« Importøren
forelægger også en genpart af salgs- eller købskontrakten, proformafakturaen og/eller
produktionscertifikatet udstedt af det stålværk, der har fremstillet varen, hvis den
ikke er købt direkte i produktionslandet.
4.
Tilsynsdokumenter kan kun anvendes så længe importliberaliseringsordningerne er i
kraft med hensyn til de pågældende transaktioner. Uden at dette er til hinder for, at
der kan ske ændringer i de gældende importforordninger eller afgørelser og
beslutninger truffet inden for rammerne af en aftale eller forvaltningen af et
kontingent:
fastsættes tilsynsdokumentets gyldighed hermed til fire måneder
8
I overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens meddelelse om identifikationskriterier for jern-
og stålvarer af sekundakvalitet fra tredjelande, som anvendes af medlemsstaternes toldvæsener (EFT C
180 af 11.7.1991, s. 4).
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
5.
kan ubenyttede eller delvis benyttede tilsynsdokumenters gyldighed forlænges
med en tilsvarende periode.
Importøren tilbagesender tilsynsdokumenter til den udstedende myndighed, når
gyldighedsperioden udløber.
Artikel 3
1.
Konstateres det, at enhedsprisen ved den pågældende transaktion overstiger den pris,
der er angivet i importdokumentet, men med mindre end 5 %, eller at den samlede
værdi eller mængde af de produkter, der frembydes til import, overstiger den i
importdokumentet angivne værdi eller mængde, men med mindre end 5 %, er dette
dog ikke til hinder for, at de pågældende produkter overgår til fri omsætning.
Ansøgningerne om importdokumenter og selve dokumenterne er fortrolige. De er
forbeholdt de kompetente myndigheder og ansøgeren.
Artikel 4
2.
1.
Inden for de første ti dage i hver måned underretter medlemsstaterne Kommissionen
om:
a)
b)
nærmere enkeltheder om de mængder og værdier (i EUR), for hvilke der er
udstedt importdokumenter i den foregående måned
nærmere enkeltheder om importen i den måned, der går forud for den i litra a)
omhandlede måned.
Oplysningerne fra medlemsstaterne opdeles på vare, KN-kode og land.
2.
Medlemsstaterne giver meddelelse om uregelmæssigheder eller tilfælde af svig, som
de måtte opdage, og i påkommende tilfælde om grunden til, at de måtte afvise at
udstede et importdokument.
Artikel 5
Alle meddelelser i den forbindelse indgives til Kommissionen for De Europæiske
Fællesskaber og formidles elektronisk via det integrerede net, der er etableret til dette formål,
medmindre det af tvingende tekniske årsager midlertidigt er nødvendigt at benytte andre
kommunikationsmidler.
Artikel 6
Udvalg
1.
Kommissionen bistås af et forvaltningsudvalg, der består af repræsentanter for
medlemsstaterne, og som har en repræsentant for Kommissionen som formand.
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes den forvaltningsprocedure omhandlet i
artikel 4 i Rådets afgørelse 1999/468/EF i overensstemmelse med nævnte afgørelses
artikel 7, stk. 3.
Fristen i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.
Artikel 7
Afsluttende bestemmelser
3.
Ændringer af tillæggene, som er nødvendige af hensyn til ændringer af bilag eller tillæg til
aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine eller ændringer
af fællesskabsreglerne vedrørende statistik, toldordninger, fælles importordninger eller
importtilsyn, vedtages efter proceduren i artikel 6, stk. 2.
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers
Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2002.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles,
På Rådets vegne
Formand
7
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443098_0008.png
TILLÆG I
Liste over produkter, der er undergivet dobbeltkontrol uden kvantitative lofter
Ukraine
Koldtvalsede bånd af bredde 500 mm og derunder
7211 23 99
7211 29 50
7211 29 90
7211 90 90
Ikke-kornorienterede elektriske plader
7211 23 91
7225 19 10
7225 19 90
7226 19 10
7226 19 30
7226 19 90
Ingots og andre ubearbejdede former
7218 10 00
7224 10 00
Kornorienterede elektriske plader
7226 11 90
8
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443098_0009.png
TILLÆG II
EUROPEAN COMMUNITY
1
1. Consignee
(name, full address, country, VAT number)
SURVEILLANCE DOCUMENT
2. Issue number
3. Proposed place and date of import
4. Authority responsible for issue
(name, address and telephone No)
Holder’s copy
5. Declarant/representative as applicable
(name and full address)
6. Country of origin
(and geonomenclature code)
7. Country of consignment
(and geonomenclature code)
1
8. Last day of validity
9. Description of goods
10. CN code and category
11. Quantity in kilograms (net mass) or
in additional units
12. Value in euros, cif at Community
frontier
13. Additional remarks
14. Competent authority’s endorsement
Date :
Signature:
Stamp:
9
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443098_0010.png
15. ATTRIBUTIONS
Indicate the quantity available in part 1 of column 17 and the quantity attributed in part 2 thereof
16. Net quantity
(net mass or other unit of measure
stating the unit)
19. Customs document
(form and number)
or
extract No and date
of attribution
20. Name, Member State, stamp and
signature of the attributing
authority
17. In figures
18. In words for the quantity
attributed
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
Extension pages to be attached hereto
10
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443098_0011.png
EUROPEAN COMMUNITY
2
1. Consignee
(name, full address, country, VAT number)
SURVEILLANCE DOCUMENT
2. Issue number
3. Proposed place and date of import
Copy for the issuing authority
4. Authority responsible for issue
(name, address and telephone No)
5. Declarant/representative as applicable
(name and full address)
6. Country of origin
(and geonomenclature code)
7. Country of consignment
(and geonomenclature code)
2
8. Last day of validity
9. Description of goods
10. CN code and category
11. Quantity in kilograms (net mass) or
in additional units
12. Value in euros, cif at Community
frontier
13. Additional remarks
14. Competent authority’s endorsement
Date :
Signature:
Stamp:
11
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443098_0012.png
15. ATTRIBUTIONS
Indicate the quantity available in part 1 of column 17 and the quantity attributed in part 2 thereof
16. Net quantity
(net mass or other unit of measure
stating the unit)
19. Customs document
(form and number)
or
extract No and date
of attribution
20. Name, Member State, stamp and
signature of the attributing
authority
17. In figures
18. In words for the quantity
attributed
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
Extension pages to be attached hereto
12
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB / TILSYNSDOKUMENT
1. Modtager (navn, fuldstændig adresse, land, momsnummer)
2. Udstedelsesnummer
3. Sted og dato for indførsel
4. Kompetent udstedende myndighed (navn, adresse og telefonnummer)
5. Klarerer/repræsentant (hvis relevant) (navn, fuldstændig adresse)
6. Oprindelsesland (og geonomenklaturnummer)
7. Afsendelsesland (og geonomenklaturnummer)
8. Sidste gyldighedsdato
9. Varebeskrivelse
10. Varekode (KN) og kategori
11. Mængde udtrykt i kg (nettovægt) eller i supplerende enhed
12. cif-værdien i EUR ved EF's grænse
13. Supplerende bemærkninger
14. Den kompetente myndigheds påtegning
Dato: ………………………………………………
Underskrift:
15. AFSKRIVNINGER
Den disponible mængde anføres i rubrik 1 I kolonne 17 og den afskrevne mængde i
rubrik 2
16. Nettomængde (nettomasse eller anden måleenhed med angivelse af enhed)
17. I tal
18. Den afskrevne mængde i bogstaver
19. Tolddokument (art og nr.) eller »Partiallicens nr.« og afskrivningsdato
20. Den afskrivende myndigheds navn, medlemsstat, stempel og underskrift
Eventuelt forlængelsesblad fastgøres her.
Stempel
13
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443098_0014.png
TILLÆG III
1 Exporter (name, full address, country)
3 Year
ORIGINAL
2
4 Product group
No
5 Consignee (name, full address, country)
EXPORT DOCUMENT
(ECSC and EC steel products)
6 Country of origin
7 Country of destination
8 Place and date of shipment – means of
transport
9 Supplementary details
10 Description of goods – manufacturer
(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
(2) In the currency of the sale contract.
11 CN code
12 Quantity
(1)
13 Fob value
(2)
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY
15 Competent authority (name, full address,
country)
At …………………………………. on ………………………………………
(Signature)
(Stamp)
(1)
Sho
w
1 Exporter (name, full address, country)
COPY
2
No
14
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443098_0015.png
3 Year
4 Product group
5 Consignee (name, full address, country)
EXPORT DOCUMENT
(ECSC and EC steel products)
6 Country of origin
7 Country of destination
8 Place and date of shipment – means of
transport
9 Supplementary details
10 Description of goods – manufacturer
11 CN code
12 Quantity
(1)
13 Fob value
(2)
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY
15 Competent authority (name, full address,
country)
At …………………………………. on ………………………………………
(Signature)
(Stamp)
15
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
EKSPORTDOKUMENT (EKSF- og EF-stålprodukter)
1. Eksportør (navn, fuldstændig adresse, land)
2. Nr.
3. År
4. Varekategori
5. Modtager (navn, fuldstændig adresse, land)
6. Oprindelsesland
7. Bestemmelsesland
8. Sted og dato for afskibningen - Transportmiddel
9. Supplerende enkeltheder
10. Varebeskrivelse - Fabrikant
11. KN-kode
12. Mængde (1)
13. FOB-værdi (2)
14. DEN KOMPETENTE MYNDIGHEDS ATTESTERING
15. Kompetent myndighed (navn, fuldstændig adresse, land)
Udfærdiget i ………………….. den ………………………..
(Underskrift)
(Stempel)
(1) Angiv nettovægt (kg) og tillige mængde i den relevante enhed, når der ikke er tale om
nettovægt.
(2) I den valuta, der er angivet i salgskontrakten
16
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443098_0017.png
TILLÆG IV
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
BELGIQUE/BELGIË
Ministère des Affaires Economiques
Administration des Relations Economiques
Services Licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Fax: +32-2-230 83 22
Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax: +32-2-230 83 22
DANMARK
Erhvervsfremme Styrelsen
Erhvervsministeriet
Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Fax: +45 35 46 64 01
DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,
(BAFA)
Frankfurter Strasse 29-35
D-65760 Eschborn 1
Fax : +49-61 96 9 42 26
ΕΛΛΑΣ
Υπουργείο Εθ�½ικής Οικο�½οµίας
Γε�½ική Γραµµατεία ∆ιεθ�½ώ�½ Σχέσεω�½
∆ιεύθυ�½ση ∆ιεθ�½ώ�½ Οικο�½οµικώ�½ Ροώ�½
Κορ�½άρου
1
GR-105 63
Αθή�½α
Fax : +301-3286094
ESPAÑA
Ministerio de Economía
Secretaría General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Fax : +34-1-563 18 23/349 38 31
FRANCE
Service des Industries Manufacturières
DIGITIP
12, rue Villiot – Bâtiment LE BERVIL
F-75572 Paris cedex 12
Fax: +33-1-53 44 91 81
IRELAND
Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/ Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Fax : +353-1-631 28 26
ITALIA
Ministero delle Attivita Produttive
Direzione generale per la politica commerciale e per
la gestione del regime degli scambi
Viale America 341
I-00144 Roma
Fax : +39-6-59 93 22 35 / 59 93 26 36
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Téléfax : +352-46 61 38
NEDERLAND
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en
uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax : +31-50 526 06 98
m.i.v. 18.01.2002
Fax : +31-50 5232341
ÖSTERREICH
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Aussenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstrasse 55-57
A-1030 Wien
Fax: +43-1-711 00/8386
17
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
PORTUGAL
Ministério da Economia
Direcção-Geral das Relações Económicas
Internacionais
Av. da República, 79
P-1000 Lisboa
Fax : 351-1-793 22 10
SUOMI
Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Telekopio: + 358 9 614 2852
SVERIGE
Kommerskollegium
Box 6803
S-11386 Stockholm
Fax: 46-8-30 67 59
UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House - West Precinct
Billingham, Cleveland
UK-TS23 2NF
Fax : 44-1642-533 557
18
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1443098_0019.png
FINANSIERINGSOVERSIGT
1.
Relevant budgetoverskrift:
Kapitel 12
2.
Retsgrundlag:
EF-traktatens artikel 133
3.
Foranstaltningens betegnelse:
Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om en
ordning med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter i forbindelse med udførsel fra
Ukraine til Det Europæiske Fællesskab af visse stålprodukter, der er omfattet af EF-
og EKSF-traktaterne
4.
Formål:
At indføre en ordning med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter i forbindelse med
udførsel fra Ukraine til Det Europæiske Fællesskab af visse stålprodukter, der er
omfattet af EF- og EKSF-traktaterne
5.
Beregningsmetode:
Ordningen med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter har ingen finansielle
virkninger for EU-budgettet.
19