Europaudvalget 2001-02 (2. samling)
EUU Alm.del Bilag 410
Offentligt
1462176_0001.png
Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl
Europaudvalget (2. samling)
(Alm. del - bilag 410)
økonomi- og finansministerråd
(Offentligt)
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EU-sekr.
4. marts 2002
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Økonomi- og Erhvervsministeriets nyhedsbrev
vedrørende det spanske formandskabs prioriteringer.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0002.png
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Økonomi-
og
erhvervsministeren
repræsenterer Danmark i Rådet (Indre
marked, forbruger og turisme), Rådet
(Industri og Energi) og Rådet
(Transport), søtransportpunkterne.
Denne nyhedsrapport redegør for det
spanske formandskabs prioriteringer for
EU i foråret 2002.
Det spanske formandskab har i sit
program "Mere Europa" opstillet
følgende
hovedemner:
Terrorbekæmpelse, indførelse af euroen,
Det Europæiske Råd i Barcelona som
katalysator for Lissabon-processen, EU-
udvidelsen, EU’s eksterne relationer samt
EU’s fremtid.
Inden
for
Økonomi-
og
Erhvervsministeriets område rettes fokus
i første omgang mod DER i Barcelona i
15.-16. marts 2002. Det spanske
formandskab vil på topmødet i Barcelona
søge at skabe forøget fremdrift i
Lissabon-processen.
Det
spanske
formandskab sigter bl.a. på at få en
politisk aftale i stand om fuldstændig
åbning af markederne for elektricitet og
gas, som i første omgan g primært
kommer virksomhederne til gode. På det
finansielle område vil det spanske
formandskab på topmødet navnlig lægge
vægt på, at der gøres fremskridt med
hensyn til etablering af et integreret
marked for værdipapirer, hvilket i særlig
grad gælder direktivet om bekæmpelse af
insiderhandel og kursmanipulation og
direktivet om et fælles prospekt for
emittenter.
28. februar 2002
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0003.png
Det spanske formandskab lægger stor
vægt på at fortsætte indsatsen med at
gennemføre Det Indre Marked og på at
nå de mål, som blev fastlagt af DER i
Lissabon, Stockholm og Gøteborg.
Formandskabet vil bl.a. sætte fokus på
grænseoverskridende handel med varer
og tjenesteydelser, Cardiff-processen,
liberalisering
af
offentlige
forsyningsvirksomheder samt revision af
udbudsdirektiverne.
Inden for industri og erhverv lægger det spanske formandskab bl.a. vægt på nedsættelse af statsstøtten,
styrkelse af konkurrenceevnen i EU med særlig fokus på de små og mellemstore virksomheder samt at
afslutte den fuldstændige indarbejdelse af kul- og stålsektorerne i EF-traktaten.
På søtransportområdet er fokus på passagersikkerhed, sikkerhed ved transport og forbedring af markedet
for søtransport.
EU-nyhedsrapporten indeholder normalt en kort præsentation af en række EU-mærkesager, som ministeriet søger at fremme
på EU’s dagsorden. Da Regeringen for øjeblikket arbejder på sine prioriteringer af sager med henblik på det kommende
danske formandskab i 2. halvår 2002, vil en beskrivelse af Økonomi- og Erhvervsministeriets mærkesager først kunne
medtages i næste udgave af srapporten.
I nyhedsrapporten gennemgås de sager, der aktuelt drøftes i EU på områderne indre marked, forbruger,
turisme, industri, energi og søtransport samt oversigt over dagsordener og planlagte møder under det spanske
formandskab. Desuden omtales en række sager, som Økonomi- og Erhvervsministeriet har ansvaret for eller
beskæftiger sig indgående med, men som behandles under andre områder end ovennævnte. Det drejer sig f.eks.
om en række sager vedr. den finansielle sektor, hvor ministeriet har sagsansvaret, men hvor sagerne behandles i
Rådet (ØKOFIN). I ØKOFIN er finansministeren den danske regerings repræsentant.
Efter omtalen af de enkelte punker er der anført, hvor man kan henvende sig, hvis man vil vide mere. Der er
også mulighed for at kontakte EURO-Center, Erhvervs- og Boligstyrelsen, på tlf.: 33 32 72 78 eller Økonomi-
og erhvervsministeriets Internationale Sekretariat er desuden stadig behjælpelig på tlf.: 33 92 33 50.
Nyhedsrapporten kan også findes på Internettet - www.oem.dk under "EU".
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0004.png
Indholdsfortegnelse
1. Erhvervs- og industripolitik
*
2. Selskabs- og virksomhedslovgivning
*
3. Den finansielle sektor
*
4. Standardisering, tekniske handelshindringer
*
5. Andre sager om Det Indre Marked
*
6. Industriel ejendomsret
*
7. Levnedsmidler
*
8. Forbrugerpolitik
*
9. Skibsfart
*
10. Energi
*
11. Rådsmøder under det spanske formandskab 1. halvår 2002.
*
1. Erhvervs- og industripolitik
Konkurrenceevne og erhvervspolitik i EU
Som et fast dagsordenspunkt på Rådsmødet (Industri og Energi) drøftes det europæiske erhvervslivs konkurrenceevne. På
Rådsmødet den 6.-7. juni 2002 forventes der at blive sat fokus på opfølgningen på Lissabon-konklusionerne fra foråret 2000,
som fastlægger en række strategiske mål rettet mod over en tiårig periode at udvikle EU til den mest konkurrencedygtige og
dynamiske vid ensbaserede økonomi i verden. Styrkelse af erhvervslivets innovationsevne og fremme af iværksætterånden er
fremhævet som væsentlige elementer i at nå dette mål.
Lissabon-konklusionerne peger først og fremmest på behovet for at:
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0005.png
- få maksimalt innovations-udbytte af EU's og medlemsstaternes forsknings- og udviklingsaktiviteter (EU ligger på dette
punkt bagefter USA og Japan),
- skabe rammebetingelser, der fremmer opstart og udvikling af iværksættere og innovative virksomheder.
Det spanske formandskab vil følge op på Lissabon topmødets intentioner med særlig fokus på at styrke de industrielle,
teknologiske og videnskabelige politikker rettet mod at fremme teknologisk innovation i virksomhederne.
På rådsmødet (Industri og Energi) den 6.-7. juni 2002 forventes vedtaget et sæt rådskonklusioner.
Yderligere oplysninger: Erhvervs- og Boligstyrelsen, Center for Internationale Erhvervsvilkår, tlf.: 35466000.
Konkurrenceevnerapport 2001
Kommissionen præsenterer hvert år en konkurrenceevnerapport med det formål at tilvejebringe et analytisk bidrag til den
politiske debat om, hvordan EU kan gøres til en mere dynamisk økonomi. Dette års konkurrenceevnerapport vil udover en
generel præsentation af den makroøkonomiske udvikling sætte fokus på innovation i servicesektoren og arbejdskraftmanglens
betydning for væksten og den økonomiske udvikling i E U.
Yderligere oplysninger: Erhvervs- og Boligstyrelsen, Center for Internationale Erhvervsvilkår, tlf.: 35 46 60 00.
Det Europæiske Charter for små virksomheder
Det Europæiske Charter for små virksomheder blev vedtaget på Det Europæiske Rådsmøde i Feira i juni måned 2000.
Charteret anerkender små virksomheders betydning for udviklingen af den europæiske økonomi og vigtigheden af at skabe
gode rammevilkår for disse.
I charteret opstilles der 10 aktionsområder inden for f.eks. innovation, iværksættere og bedre regulering, som
medlemslandene skal arbejde inden for, med henblik på sikre, at der tages hensyn til små virksomheders særlige behov og
vilkår.
På Det Europæiske Forårstopmøde i Barcelona vil EU-Kommissionen præsentere en evalueringsrapport, der
vurderer medlemslandenes fremskridt inden for indsatsområderne. Evalueringsrapporten vil indgå på Rådsmøde
(Industri og Energi) den 6.-7. juni 2002.
Yderligere oplysninger: Erhvervs- og Boligstyrelsen, Center for Internationale Erhvervsvilkår, tlf.: 35466000.
Euromed - Industrisamarbejde
Det Europæiske Råd vedtog den 19.-20. juni 2000 i Feira en fælles EU-strategi for Middelhavsområdet. Samarbejdet omfatter
EU samt 12 middelhavslande i den østlige og sydlige del af middelhavsregionen.
En af målsætningerne er at realisere et frihandelsområde i middelhavsregionen i år 2010. Et vigtigt element heri er
samarbejdet mellem EU og de 12 lande om den økonomiske og industrielle udvikling i regionen, der bl.a. omfatter teknologi
og innovation samt finansielt samarbejde.
Det spanske formandskab afholder den 9.-10. april 2002 en Middelhavskonference for industriministrene. Fokus vil være på
innovation, implementering af tekniske standarder samt samarbejde om industriel og teknologisk udvikling. Konferencens
konklusioner vil indgå på Rådsmøde (Industri og Energi) den 6.-7. juni 2002.
Yderligere oplysninger: Erhvervs- og Boligstyrelsen, Center for Internationale Erhvervsvilkår, tlf.: 35466000.
Bæredygtig udvikling og erhvervspolitik.
På rådsmødet (Industri og Energi) den 6.-7. juni 2002 skal der vedtages rådskonklusioner om bæredygtig udvikling
(integration af bæredygtig udvikling i EU's erhvervspolitik).
DER i Gøteborg har bl.a. opfordret til, at strategier for integration af miljø i de enkelte politikker færdiggøres og
videreudvikles hurtigst muligt. Rådet (Industri og Energi) har vedtaget flere rådskonklusioner herom, men har endnu ikke
vedtaget en egentlig strategi for integration af miljø i erhvervspolitikken. En strategi for integration af miljø og bæredygtig
udvikling i Det Indre Marked blev vedtaget under det svenske forma ndskab.
Yderligere oplysninger: Økonomi- og Erhvervsministeriet, tlf.: 33923350.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0006.png
Handlingsplan for bioteknologi - Kommissionens meddelelse om en europæisk bioteknologi KOM(2002)27
Kommissionen vedtog den 23. januar 2002 en omfattende og sammenhængende strategi for udviklingen af bioteknologi i
Europa. Strategien sigter mod at fremme den bioteknologiske forskning og innovation. Samtidigt erkendes det, at en
forudsætning for at de bioteknologiske landvindinger kan udnyttes er, at offentligheden har tillid til, at udviklingen sker på et
etisk forsvarligt og sikkert grundlag.
Strategien falder i to dele. Den første omhandler en række polik-udmeldninger på områder, der fastlægger
rammebetingelserne for udviklingen af bioteknologien i Europa. Der lægges op til en styrkelse og en mere sammenhængende
forsknings- og erhvervspolitik. Det understreges, at en bred samfundsmæssig dialog og en sikker og gennemskuelig regulering
er et nøgleelement i skabelsen af en ansvarlig politik på området. Strategie ns anden del er en 30 punkts handlingsplan, hvori
Kommissionen konkretiserer, hvorledes de enkelte politik udmeldinger skal føres ud i livet.
Kommissionens meddelelse om en europæisk bioteknologi strategi er en af de vigtigste byggeklodser i Kommissionens
bidrag til det Europæiske Råd til marts i Barcelona. Strategien skal ses som et vigtigt led i bestræbelserne på at opnå de
udviklingsmæssige mål fra Lissabon Topmødet.
Det spanske formandskab har sat punktet på den foreløbige dagsorden for rådsmøde (Industri og Energi) den 6.-7. juni 2002
med henblik på vedtagelse af rådskonklusioner.
Yderligere oplysninger: Forbrugerstyrelsen, tlf.: 32669000.
Forslag til Rådets Forordning om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 og om ændring af
forordning (EØF) nr. 1017/68, (EØF) nr. 2988/74, (EØF) nr. 4056/86 og (EØF) nr. 3975/87 (gennemførelsesforordning til
traktatens artikel 81 og 82). KOM(2000) 582 endelig
Kommissionen har den 27. september 2000 vedtaget et forslag til en modernisering
gennemførelsesbestemmelserne til EF-traktatens artikel 81 og 82 (tidligere artikel 85 og 86).
af
Artikel 81 indeholder et forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler m.v., mens artikel 82 indeholder et
forbud mod misbrug af en dominerende stilling.
Kommissionens forslag lægger op til en reform af den 40 år gamle rådsforordning nr. 17 fra 1962, der indeholder
nærmere regler om anvendelsen af artikel 81 og 82. Reformen begrundes navnlig med, at Kommissionen ikke længere er
i stand til at håndhæve konkurrencereglerne tilstrækkeligt effektivt.
Hidtil har kun Kommissionen i medfør af art. 81, stk. 3, kunnet fritage anmeldte aftaler fra EU's forbud mod
konkurrencebegrænsende aftaler. Dette system var nødvendigt for at opbygge en effektiv ensartet konkurrencepolitik i
hele fællesmarkedet. Dette mål er ifølge Kommissionen nu i hovedtræk realiseret.
Men samtidig har Kommissionens enekompetence til at fritage konkurrencebegrænsende aftaler indebåret en strøm af
anmeldelser til Kommissionen. Dette har skadet en effektiv håndhævelse af EU-konkurrencereglerne.
De centrale elementer i Kommissionens forslag, der primært vedrører artikel 81, er:
• At afskaffe Kommissionens system med anmeldelser og fritagelser. En aftale skal vurderes efter hele art. 81, dvs.
såvel forbudet i stk. 1 som fritagelsesmuligheden i stk. 3 men uden, at der er krav om, at en aftale skal være anmeldt. Der
vil således være tale om en efterfølgende kontrol. Hvis Kommissionen behandler en aftale - eksempelvis på baggrund af
en klage - kan den herefter bl.a. forbyde aftalen, afvise klagen eller træffe e n positiv afgørelse om, at aftalen ikke er
forbudt.
• Også at give de nationale konkurrencemyndigheder og domstole mulighed for at anvende artikel 81 i dens helhed.
Det vil indebære, at de nationale konkurrencemyndigheder og domstole skal kunne træffe beslutning om, at forbudet er
overtrådt eller beslutte, at der ikke er grundlag for at håndhæve forbudet i artikel 81. Samtidig skal der udvikles et nært
samarbejde mellem konkurrencemyndighederne og Kommissionen for at undgå modstridende beslutninger.
• En styrket efterfølgende kontrol med konkurrencebegrænsende aftaler. Kommissionen vil fremover tage flere sager
op af egen drift. Herudover skal der foretages visse justeringer, der især drejer sig om Kommissionens beføjelser til at
gennemføre kontrolundersøgelser og indhente oplysninger. Endelig styrkes klagernes retsstilling.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0007.png
Samtidig vil man forhøje bøderne for overtrædelser af procedurebestemmelserne. Endelig foreslås der indført solidarisk
hæftelse for medlemmerne af en sammenslutning af virksomheder for betaling af en bøde, hvis sammenslutningen ikke
kan betale bøden.
Kommissionen vil kun træffe afgørelser i særligt vigtige sager og især for at fastlægge praksis.
Kommissionens forslag forudsætter implicit, at alle medlemsstater giver de nationale konkurrencemyndigheder hjemmel
til at anvende EU-konkurrencereglerne direkte.
Reformforslaget blev behandlet på rådsmødet (Industri) den 5. december 2000 og den 14. maj 2001 og den 5. december
2001, hvor der blev gjort status for forhandlingerne.
Europa-Parlamentet har i september 2001 afgivet udtalelse om reformforslaget. Parlamentet er overordnet set positiv
over for forslaget. Parlamentet har stillet en række ændringsforslag, der navnlig har til formål at sikre institutionel
balance, fortsat retssikkerhed for virksomhederne, samt sikre at samarbejdet mellem de nationale
konkurrencemyndigheder fungerer effektivt.
Sagen skal næste gang behandles på rådsmødet (Industri og Energi) den 6.-7. juni 2002.
Kontakt: Konkurrencestyrelsen, tlf.: 33177000.
Statsstøtte (generelt)
Ifølge Traktatens artikel 87 (tidligere artikel 92) er "statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under
enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse
virksomheder eller visse produktioner", uforenelig med Det Indre Marked.
Der har gennem de senere år været en stadigt stigende fokus på statsstøttepolitikken i EU. Som led heri fremlagde den
daværende erhvervsminister på Industrirådsmødet i november 1999 en note om en fremadrettet statsstøttepolitik. Den
danske note blev positivt modtaget på rådsmødet.
På Det Europæiske Råds møde i Stockholm den 23.-24. marts 2001 blev der vedtaget konklusioner, der indeholder en
strategi for EU’s videre arbejde med nedbringelse af statsstøtten i EU:
"Niveauet for statsstøtte i Den Europæiske Union skal nedsættes og systemet gøres mere gennemsigtigt. Med henblik
herpå:
- bør medlemsstaternes ydelse af statsstøtte i 2003 udvise en nedadgående tendens i forhold til BNP under hensyn
til nødvendigheden af i stedet at kanalisere støtten i retning af horisontale mål af fælles interesse, herunder
samhørighedsmål
- vil Kommissionen sikre, at der er et offentligt tilgængeligt register over statsstøtte og en tilsvarende resultattavle
til rådighed on-line senest juli 2001, og klarlægge, hvordan reglerne for statsstøtte skal anvendes på
foranstaltninger til fremme af risikovillig kapital med henblik på at forbedre det finansielle klima for SMV’ere."
Kommissionen blev af Rådet (Industri og Energi) i december 2001 opfordret til under det kommende danske
formandskab at fremlægge en rapport om udviklingen i forhold til Stockholm-konklusionerne.
Det spanske formandskab nævner i sit program "Mere Europa" nedsættelse af statsstøtten og opfølgning
på konklusionerne fra Stockholm som vigtige emner. Ingen af disse fremgår imidlertid p.t. af de
foreløbige dagsordner for rådsmøderne.
Kontakt: Konkurrencestyrelsen, tlf.: 33177000.
Skibsbygningspolitik
Situationen inden for verdens værftsindustri – Sydkorea
Ny midlertidig støtte til skibsbygningsindustrien
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0008.png
I forbindelse med vedtagelse af EU-forordning nr. 1540/98 om nye regler for støtte til skibsbygningsindustrien pålagde
Rådet (Industri) Kommissionen at fremlægge en rapport om situationen inden for værftsindustrien på verdensplan inden
udgangen af 1999.
Kommissionen fremlagde i forbindelse med rådsmøder (Industri) den 9. november 1999, 18. maj 2000, 5. december
2000 og 14. maj 2001 de første fire rapporter. Rådet delte Kommissionens bekymring over situationen inden for verdens
skibsbygningsindustri og vedtog konklusioner, der opfordrede Kommissionen til at fortsætte presset over for Korea.
Kommissionen har siden november 1999 haft bilaterale konsultationer med Korea, og underskrev på vegne af EU den
10. april 2000 en aftale om skibsbygningsmarkedet på verdensplan, der skal medvirke til at genoprette fair
markedsvilkår. Men den 24. oktober 2000 meddelte de koreanske myndigheder, at de ikke kunne medvirke til aftalens
opfyldelse. Kommissionen har siden efteråret 2000 arbejdet for at få Korea til at medvirke til en løsning. Det er
imidlertid ikke lykkedes. Sideløbende med konsultationerne mellem Kommissionen og Korea har Kommissionen, på
baggrund af klage in dgivet fra industrien om bl.a. Koreas unfair prisfastsættelse, undersøgt muligheden for at indklage
Korea for WTO. Undersøgelsen er afsluttet primo juni 2001 og viser, at Korea subsidierer værftsindustrien ulovligt, og
at Kommissionen finder grundlag for, at EU indgiver en klage under WTO’s tvistbilæggelsessystem.
Kommissionen lægger dog vægt på, at der i forbindelse med indgivelse af klagen samtidig i Rådet vedtages nye
midlertidige støttemuligheder til skibsbygningsindustrien, der kan imødegå den påståede ulovlige konkurrence
fra Korea. Denne støtte skal kunne ydes, indtil sagen i WTO er afsluttet, eller indtil der er fundet en
forhandlingsløsning med Korea.
Kommissionen har den 25. juli 2001 vedtaget et forslag til ny midlertidig støtte, der genindfører driftsstøtten til
visse skibstyper, hvor de europæiske værfter kan påvise konkurrence med koreanske værfter.
På Rådsmøde (Industri og Energi) den 5. december 2001 kunne der ikke konstateres et kvalificeret flertal for
Kommissionens forslag. Samtidig var der enighed om, at Kommissionen burde anlægge klagesagen mod Korea
for WTO nu. Dette tøver Kommissionens dog fortsat med.
Det forventes, at det spanske formandskab vil forsøge at genoptage drøftelsen af forslaget om genindførelse af midlertidig
støtte til skibsbygningsindustrien. Det forventes, at formandskabet vil arbejde aktivt for at finde et kvalificeret flertal til
forslaget.
Det forventes endvidere, at Kommissionen i foråret vil fremlægge sin femte rapport om markedssituationen inden for
skibsbygning. Rapporten forventes at bekræfte, at Korea fortsat sælger skibe til under kostprisen.
Yderligere oplysninger: Erhvervs- og Boligstyrelsen, Center for Internationale Erhvervsvilkår, tlf.: 35466000.
Kul- og stålindustrien
Overvågning af statsstøttesager inden for stålindustrien
Den 17. december 1993 besluttede Rådet (Industri) at tillade statsstøtte i forbindelse med kapacitetsreduktioner til en
række offentligt ejede stålvirksomheder i Tyskland, Irland, Italien, Spanien og Portugal. Det blev samtidig besluttet at
gennemføre en skærpet overvågning af de pågældende værker. Kommissionen rapporterer derfor to gange årligt til
Rådet, om de betingelser, der var knyttet til til ladelsen til statsstøtte, overholdes.
På rådsmødet (Industri og Energi) den 14.-15. maj 2001 præsenterede Kommissionen den 16.
overvågningsrapport. Det fremgår af rapporten, at betingelserne for statsstøtte fortsat overholdes.
På rådsmødet (Industri og Energi) den 6.-7. juni 2002 vil Kommissionen præsentere den 17.
overvågningsrapport.
Kontakt: Erhvervs- og Boligstyrelsen, Center for Internationale Erhvervsvilkår, tlf.: 35466000.
EKSF-traktatens udløb
Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF-traktaten) udløber den 23. juli
2002. Derefter skal kul- og stålsektorerne integreres i traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab. EKSF-traktatens udløb har bl.a. nødvendiggjort en stillingtagen til den fremtidige juridiske
status for de midler, der er opsparet under traktaten (ca. 11,9 mia. DKK).
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0009.png
På grundlag af et oplæg fra Kommissionen (KOM(2000) 518) vedtog Rådet (Industri og Energi) på mødet den 14.-15. maj
2001 en politisk aftale, der fastlægger, at EKSF-formuen fra 24. juli 2002 overføres til EU, men at afkastet af formuen
øremærkes til anvendelse til forskning og udvikling inden for stål og kulsektoren. Samtidig blev der vedtaget en politisk
godkendelse af fin ansielle retningslinjer for anbringelse og forvaltning af formuen og tekniske retningslinjer for anvendelsen
af afkastet, herunder den procentvise fordeling mellem de to sektorer
Den politiske aftale vil blive formaliseret, når alle medlemslande har ratificeret NICE-traktaten. Dette vil ikke ske inden den
23. juli 2002. Der er derfor mellem medlemslandene aftalt en midlertidig ordning, der sikrer anvendelse af EKSF-midlerne
som besluttet i overgangsperioden mellem traktatens udløb og NICE-traktaten ikrafttrædelse.
Kontakt: Erhvervs- og Boligstyrelsen, Center for Internationale Erhvervsvilkår, tlf.: 35466000.
Statsstøtteregler for stålsektoren efter EKSF-traktatens udløb
Ved udløb af EKSF-traktaten den 23. juli 2002 vil stålsektoren falde under EF-traktaten principielt på lige fod med andre
industrisektorer.
Dette indebærer, at stålsektoren som udgangspunkt vil være omfattet af de samme statsstøtteregler som andre
industrisektorer.
Da stålsektoren under EKSF-traktaten har været underlagt særligt strenge statsstøtteregler, hvorefter alene støtte til
miljøforbedrende foranstaltninger og til forskning og udvikling har været tilladt, og da der er generel enighed mellem
Kommission og medlemslandene om, at disse strenge regler fortsat bør gælde for stålsektoren, forventes det, at
Kommissionen inden den 23. juli 2002 vil have udstedt nye multisektorale bestemm elser for statsstøtte, som i substansen
fastholder de nuværende strenge statsstøtteregler for stålsektoren.
Yderligere oplysninger: Erhvervs- og Boligstyrelsen, Center for Internationale Erhvervsvilkår, tlf.: 35466000.
Rådets forordning (EF) nr. 1334/2000 af 22. juni 2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og
teknologi med dobbelt anvendelse
Forordningen indeholder medlemsstaternes fællesregler for eksportkontrol med produkter, der både har en civil og en militær
anvendelse ("dual-use produkter").
Forordningen indeholder i bilaget en liste over de produkter, der er under eksportkontrol ("kontrollisten"). Listen omfatter
især højteknologiske produkter, bl.a. computere, software (herunder software til kryptering), telekommunikationsudstyr og
måleudstyr. Det er karakteristisk for produkterne, at de anvendes bredt til lovlige civile formål, men at de i de "forkerte
hænder" kan anvendes til militære formål, som kan v ære til fare for den internationale fred og sikkerhed.
Det er forordningens natur, at kontrollisten hyppigt skal ændres på grund af den teknologiske udvikling. Nogle nye,
avancerede produkter markedsføres og anses for så sensitive, at de bør være under eksportkontrol. Andre produkter fritages
for eksportkontrol, fordi der ikke længere er nogen sikkerhedspolitisk begrundelse for eksportkontrol, eller de fritages, fordi
tilsvarende produkter let kan indføres fra lande, der ikke er medlemmer af de fire internationale eksportkontrolregimer
(Wassenaar Arrangementet, Australiengruppen, Nuclear Suppliers Group (NSG) og Missile Technologi Control Regime
(MTCR)).
Det spanske formandskab forventes at sætte fokus på følgende spørgsmål:
• En yderligere reduktion af antallet af produkter, som undtagelsesvis fortsat er under eksportkontrol i det indre marked
• Vedtagelse i Rådet af de ændringer i kontrollisten, der er nødvendige på grund af beslutninger i
eksportkontrolregimerne i slutningen af 2001 og begyndelsen af 2002
• Gennemførelse af Rådets fælles aktion af 22. juni 2000 vedrørende kontrol med teknisk bistand i forbindelse med visse
former for militær endelig anvendelse (2000/402/FUSP)
• Præcisering af reglerne i dual-use forordningen om overførsel af software og teknologi ved hjælp af Internettet
• Forbedring af eksportkontrollen med henblik på at sikre, at masseødelæggelsesvåben ikke kommer i
terroristorganisationers besiddelse
• Forudgående at sikre fælles EU holdninger i de spørgsmål, der behandles i de internationale eksportkontrolregimer
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0010.png
• Forøgede aktiviteter til fordel for ansøgerlandene til EU med henblik på at sikre, at de er informeret fuldt ud om alle
aspekter af dual-use forordningen.
Yderligere oplysninger: Erhvervs- og Boligstyrelsen, Center for Internationale Erhvervsvilkår, tlf.: 35466000.
Ny global WTO handelsrunde
Det lykkedes for WTOs ministerråd i november 2001 i Doha i Qatar at nå til enighed om iværksættelsen af en ny global
handelsrunde. Den ny runde er døbt "Doha Udviklingsrunden" med skyldig hensyntagen til det vigtigste dagsordenspunkt
for forhandlingerne, nemlig øget fokus på udviklingslandenes interesser i det multilaterale handelssystem.
Erhvervs- og Boligstyrelsen deltog som repræsentant for Økonomi- og Erhvervsministeriet i den danske delegation under
Udenrigsministeriets ledelse.
Forhandlingerne er forudsat afsluttet med udgangen af 2004. Frem til da skal der – med vekslende terminer – opnås enighed
om en lang række emner som generelle toldlettelser, liberalisering af handel med tjenesteydelser, bedre adgang til
patentbeskyttet medicin for kriseramte udviklingslande, klarere regler for brug af antidumping- og udligningstold, regler for
investeringsadgang og konkurrencevilkår, markedsadgang for landbrugs- og tekstilprodukter og gennems r for offentlige
udbud.
Der vil frem til afslutningen i 2004 være sideløbende forhandlinger om adskillige emner, men med varierende terminer. De
første forhandlinger skal afsluttes allerede i indeværende år. Det overordnede forhandlingsresultat skal dog vedtages som en
samlet pakke, således at "intet er godkendt, før alt er godkendt" – et helt almindeligt princip for globale handelsforhandlinger.
Det forventes, at især forhandlingsemner som handel med tjenesteydelser (herunder søfart), udviklingslandes adgang til
patenteret medicin, antidumping- og udligningstold, markedsadgang for tekstiler, offentlige indkøb og konkurrencevilkår vil
forudsætte særlig ekspertise og indsats fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.
EU's positioner og koordination finder sted i diverse art. 133 forhandlingsfora i Bruxelles og Genéve på basis af et
overordnet forhandlingsmandat fra Rådet (Udenrigsanliggender).
Yderligere oplysninger: Erhvervs- og Boligstyrelsen, Center for Internationale Erhvervsvilkår, tlf.: 35466000.
2. Selskabs- og virksomhedslovgivning
Forslag til Forordning om Statut for Det Europæiske Selskab (SE), KOM(1993)252 - SYN 390, samt direktiv
om fastsættelse af supplerende bestemmelser til statutten for Det Europæiske Andelsselskab (SCE) for så vidt
angår medarbejderindflydelse, KOM(1993)252 - SYN 391.
Forslaget består af forordning om Statut for Det Europæiske Andelsselskab (SCE), samt et tilhørende forslag til direktiv
om supplerende bestemmelser til SCE-statutten med hensyn til arbejdstagernes stilling. Forslagene udgør en helhed.
Efter forordningsforslaget om Statut for Det Europæiske Andelsselskab kan et SCE stiftes af mindst fem fysiske eller
juridiske personer med bopæl i mindst to medlemsstater, af selskaber, som hører under lovgivningen i mindst to
forskellige medlemslande, ved fusion af andelsselskaber, hvis mindst to af dem hører under forskellige medlemsstaters
lovgivning og ved omdannelse af et andelsselskab, som har hjemsted i Fællesskabet og forretningssted eller datt
erselskab, som hører under en anden medlemsstats lovgivning. Et SCE skal have en mindstekapital på mindst 60.000
EURO.
Forordningsforslaget regulerer kravene til stiftelse, struktur, kapital og registrering vedrørende et SCE. Et SCE vil i det
omfang forordningen ikke opstiller regler blive underlagt hjemstedslandets andelsselskabsret. Forslagets opbygning
følger tæt opbygningen i Det Europæiske Selskabs (SE). I modsætning til aktieselskabslovgivningen er der ikke inden
for disse områder sket harmonisering af nationale lovgivninger.
Statutten skal ses som et tilbud til europæiske virksomheder, som har aktiviteter i flere medlemsstater.
Direktivet vedrørende medarbejderindflydelse henviser til nationale bestemmelser om medarbejderindflydelse og
fastsætter minimumsbestemmelser om information og høring. Enighed om direktivet er en forudsætning for dele af
forordningen, særligt vedrørende fusionsreglerne.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0011.png
Forhandlingerne har ligget stille siden 1995, men blev genoptaget i 2001 efter, at der var opnået enighed om den
lignende forordning med tilhørende direktiv om Det Europæiske Selskab (SE).
Forslaget om forordningen forelægges på Rådsmødet (Indre Marked, Forbruger og Turisme) den 21. maj 2002 med
henblik på politisk enighed om eventuelle udestående punkter.
Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf.: 33307700.
Ændret forslag til Rådets 10. selskabsdirektiv vedrørende grænseoverskridende fusion mellem selskaber med
begrænset ansvar, KOM(84)727, endelig
Direktivforslaget blev forelagt Rådet den 14. januar 1985. Forslaget blev ikke færdigbehandlet i Europa-Parlamentet og
er dermed aldrig blevet drøftet i Rådet.
Forslaget indeholder bestemmelser om fusion mellem selskaber, der er hjemmehørende i forskellige
medlemsstater. Det bygger i vidt omfang på det allerede vedtagne selskabsdirektiv om fusioner og supplerer
disse bestemmelser, hvor grænseoverskridende fusioner adskiller sig fra interne fusioner.
Forhandlingerne om forslaget har hidtil afventet en løsning af bestemmelserne om medarbejderrepræsentation.
Med vedtagelsen af statutten for Det Europæiske Selskab (SE) under det belgiske formandskab foreligger der
nu en afklaring af problematikken om medarbejderrepræsentation.
Det forventes på den baggrund, at Kommissionen under det spanske formandskab vil fremsætte et revideret
forslag til tiende direktiv med henblik på forhandling.
Direktivforslaget er ikke sat på den foreløbige dagsorden (Indre Marked, Forbruger og Turisme) under det
spanske formandskab.
Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf.: 33307700.
Foreløbigt udkast til 14. selskabsdirektiv om international flytning af hjemsted
Direktivudkastet - der omfatter alle former for selskaber med begrænset hæftelse - vedrører muligheden for at flytte
hjemsted fra en nationalstat til en anden.
Udkastet har endnu ikke været officielt fremsat og det spanske formandskab har ikke sat det på den foreløbige dagsorden
for rådsmøder (Indre Marked, Forbruger og Turisme) i 1. halvår af 2002.
Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf.: 33307700.
Forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder i børsnoterede selskabers koncernregnskaber senest i år
2005, KOM(2001)80.
Europa-Kommissionen har den 13. februar 2001 fremsat forslag til forordning om anvendelse af internationale
regnskabsstandarder.
Forslaget indgår som et afgørende element i Kommissionens handlingsplan for finansielle tjenesteydelser (KOM(2000) 359).
Vedtagelse af ensartede regler for regnskabsaflæggelse af høj kvalitet på EU’s kapitalmarkeder vil i væsentlig grad øge
sammenligneligheden og gennemsigtigheden af finansielle oplysninger, og vil dermed kunne medvirke til at øge effektiviteten
på markederne. For virksomhederne vil det udmønte sig ucerede kapitalomkostninger.
Forslaget indebærer, at børsnoterede EU-selskaber senest i 2005 skal udarbejde deres koncernregnskaber i overensstemmelse
med de internationale regnskabsstandarder (IAS). Forslaget åbner endvidere mulighed for, at medlemsstaterne kan udvide
anvendelsesområdet for de internationale regnskabsstandarder. Medlemsstaterne kan således tillade eller kræve, at deres
børsnoterede selskaber udarbejder deres årsregnskaber i overensstemmelse m ed det i EU-regi godkendte sæt af
internationale regnskabsstandarder. Ligeledes står det medlemsstaterne frit for at tillade eller kræve, at deres ikke-
børsnoterede selskaber følger de godkendte internationale regnskabsstandarder ved aflæggelsen af deres koncernregnskaber
og/eller årsregnskaber.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0012.png
Det er meningen, at der skal etableres et organ (en godkendelsesmekanisme) til godkendelse af de enkelte internationale
regnskabsstandarder. Godkendelsesmekanismen skal omfatte en regnskabsteknisk komité - der udpeges af EFRAG (The
European Financial Reporting Advisory Group) - bestående af regnskabseksperter og et regnskabskontroludvalg bestående af
repræsentanter for medlemsstaterne. Den regnskabstekniske komité skal forberede regnskabskontroludva lgets arbejde med
godkendelsen og herunder bl.a. yde faglig ekspertbistand til udvalget, der - i en komitologiprocedure - bistår Kommissionen i
godkendelsen af IAS-standarder.
Forslaget angiver udtrykkeligt, at forordningen skal respektere 4. og 7. selskabsdirektiv (regnskabsdirektiverne). De
internationale regnskabstandarder må følgelig ligeledes ligge inden for rammerne af regnskabsdirektivernes bestemmelser.
Det forudsættes, at Kommissionen ganske snart fremsætter et forslag til en gennemgribende modernisering af
regnskabsdirektiverne, således at virksomhederne kan aflægge årsrapporter efter IAS-standarderne uden at komme i strid med
direktiverne.
Forordningsforslaget blev vedtaget på rådsmødet i ØKOFIN den 13. december 2001.
I Europa-Parlamentet er forslaget foreløbig under udvalgsbehandling, og der foreligger således ikke en endelig stillingtagen.
Det spanske formandskab har sat forslaget på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (Indre Marked, Forbruger og
Turisme) den 21. maj 2002 med henblik på at opnå politisk enighed.
Det forventes, at forslaget bliver vedtaget under det spanske formandskab.
Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf.: 33 30 77 00.
Meddelelse fra Kommissionen om lovpligtig revision i EU - vejen frem, KOM(96)338, EFT C 98/143
Kommissionen udsendte den 24. juli 1996 grønbogen om den lovpligtige revisors rolle, stilling og ansvar i Den
Europæiske Union (KOM(96)338). Initiativet skal ses på baggrund af, at revisors rolle har været genstand for
livlig debat på verdensplan, og at EU ikke har nogen fælles opfattelse af den lovpligtige revisors rolle, stilling
og ansvar. Denne mangel på en fælles opfattelse påvirker kva liteten af revisionen i negativ retning og skader
dermed tilliden til reviderede regnskaber og begrænser samtidig den frie etableringsret og friheden til at tilbyde
revisionstjenesteydelser.
Formålet er at forbedre kvaliteten af den lovpligtige revision, at styrke den frie etableringsret samt frihed til at
tilbyde grænseoverskridende ydelser for derved at styrke Det Indre Marked.
Den 15. januar 1998 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning, der gav bred opbakning til grønbogen.
På baggrund af grønbogen samt Europa-Parlamentets beslutning udsendte Kommissionen en meddelelse om
lovpligtig revision i EU - vejen frem, hvor Kommissionen foreslår en fremgangsmåde for det videre arbejde.
Der er i den forbindelse bl.a. nedsat et Revisionsudvalg, der har fået et særligt ansvar for revisionsspørgsmål.
Danmark er i udvalget repræsenteret af en repræsentant fra henholdsvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Fo
reningen af Statsautoriserede Revisorer.
Meddelelsen om lovpligtig revision i EU - vejen frem blev forelagt på rådsmødet (Indre Marked) den 24.
september 1998 til orientering.
Kommissionen har den 15. december 2000 offentliggjort et udkast til en henstilling om revisors uafhængighed.
Henstillingen forventes endelig vedtaget i foråret 2002.
Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tlf.: 33307700.
Bedre regulering
På Det Europæiske Råds møde i Lissabon i marts 2000 blev det besluttet, at der skal gøres en styrket indsats for at
forbedre reguleringen i Den Europæiske Union. Det Europæiske Råd pålagde Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne
at udarbejde en strategi for en styrket og koordineret indsats for at forenkle virksomhedernes rammebetingelser -
herunder kvaliteten af den offentlige regulering - på såvel nationa lt som på fællesskabsniveau. Samtidig skal der
udvikles en målemetode til at følge kvaliteten i reguleringen.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0013.png
For at fremme denne proces blev der i november 2000 nedsat en særlig arbejdsgruppe, som under ledelse af
franskmanden Mandelkern har udarbejdet en rapport med forslag til, hvordan der kan skabes bedre regulering, såvel
nationalt som i EU. Arbejdsgruppen afgav sin rapport (Mandelkern-rapporten) i november 2001. Rapporten indeholder
en række overvejelser over, hvad der kendetegner god regulering og indeholder blandt andet anbefalinger om øget brug
af konsekve nsvurderinger og systematisk regelforenkling i EU.
Kommissionen har ikke kunnet afslutte sit arbejde inden Det Europæiske Råd i Laeken i december 2001, men der blev
fremlagt et orienteringsnotat (KOM(726)2001), hvor Kommissionen skitserer planerne for bedre regulering.
På Det Europæiske Råd i Madrid i juni 2002 forventes det, at der bliver vedtaget en samlet strategi med tilhørende
handlingsplan.
Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf.: 33307700.
3.
Den finansielle sektor
Handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser, KOM(1999)232 og handlingsplanen for risikovillig kapital,
KOM(1999)493
Kommissionen vedtog i 1999 en handlingsplan vedr. skabelsen af et indre marked for finansielle tjenesteydelser. På topmødet
i Lissabon i marts 2000 besluttedes, at handlingsplanen skulle være gennemført i alle medlemsstaternes lovgivning senest
2005, dog for så vidt angår værdipapirmarkederne i 2003, jf. Det Europæiske Råds møde i Stockholm i marts 2001.
Handlingsplanen indeholder bl.a. initiativer vedrørende:
• Forslag til direktiv om insiderhandel og markedsmanipulation
• Forslag til direktiv om finansiel sikkerhedsstillelse
• Forslag til ændring af direktiver om prospekter
• Forslag til direktiv om finansielle konglomerater
• Forslag til direktiv om tilsyn med arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser
• Ændring af direktivet om periodiske oplysninger (oplysningsforpligtelser)
• Kommende forslag om ajourføring af investeringsservicedirektivet, Direktiv 93/22/EØF
• Kommende forslag om ændring af kapitaldækningsreglerne (solvensnøgletal)
• Forslag til direktiv om forsikringsmæglernes muligheder for grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed samt
fremme af forbrugerbeskyttelsen
• Forslag til direktiv om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser
• Ændring af 10. selskabsdirektiv
• Kommende forslag til direktiv om overtagelsestilbud
Disse initiativer er omtalt andetsteds i dette nyhedsbrev.
Kommissionen udarbejder en midtvejsevaluering af gennemførelsen af den finansielle handlingsplan, som ventes forelagt på
rådsmødet (ØKOFIN) den 5. marts 2002. Den 6. fremskridtsrapport vedrørende handlingsplanen forventes forelagt på
rådsmødet (ØKOFIN) den 4. juni 2002.
I 1999 vedtog Kommissionen også en handlingsplan for risikovillig kapital. Denne handlingsplan indeholder initiativer
vedrørende:
• Reform af patentsystemet
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0014.png
• Skattemæssig tilskyndelse til investeringer i innovative virksomheder
• Reform af reglerne vedrørende insolvens
• Fremme af nye ejerskabsformer, herunder medarbejderaktieoptioner
Handlingsplanen for risikovillig kapital søges gennemført senest år 2003.
Kontakt: Økonomi- og Erhvervsministeriet, tlf.: 33923350.
Forslag til direktiv om insiderhandel og markedsmanipulation, KOM(2001)281
Forslaget har til formål at indføre fælles regler for bekæmpelse af misbrug af intern viden og manipulation af
værdipapirmarkederne. Direktivet er en udvidelse af det eksisterende direktiv om insiderhandel, til også at omfatte
kursmanipulation samt regler for myndighedsudøvelse. Ændringerne lægger således op til ens regulering i EU, herunder en
udvidelse af anvendelsesområdet, således at ikke kun misbrug af inte rn viden men også anden form for misbrug af
værdipapirmarkedet er omfattet.
Der blev opnået politisk enighed om forslaget på rådsmøde (ØKOFIN) den 13. december 2001.
Kontakt: Finanstilsynet, tlf.: 33558282.
Forslag til direktiv om finansiel sikkerhedsstillelse, KOM(2001)168
Forslaget skal lette de markedsmæssige transaktioner og dermed forbedre likviditetsudviklingen i markedet i form af
bestemmelser om:
- Forenklet adgang til at etablere sikkerhedsstillelse enten ved pantsætning eller ved overdragelse af ejendomsret,
herunder ved anvendelse af købs- og genkøbsaftaler for værdipapirer (repo-forretninger).
- En begrænsning af virkningerne af særlige formaliteter ved aftaler om sikkerhedsstillelse og realisation af sikkerheder.
- Anerkendelse af aftaler om sikkerhedshavers adgang til brug af pantsatte sikkerheder, det være sig ved salg, udlån,
salgs- og genkøbsaftaler eller pantsætning.
- Beskyttelse af aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse mod visse virkninger af en parts insolvens, herunder sikring af
adgangen til hurtig realisation af stillede sikkerheder og supplerende sikkerhedsstillelse ved større krediteksponering
som følge af ændringer i sikkerheders eller de sikrede fordringers markedsværdier.
En fælles lovvalgsregel, der afgør, efter hvilket lands retsregler rettigheder til dematerialiserede værdipapirer skal bedømmes.
Der blev opnået politisk enighed om forslaget på rådsmøde (ØKOFIN) den 13. december 2001.
Kontakt: Finanstilsynet, tlf.: 33558282.
Forslag til ændring af direktiver om prospekter, KOM(2001)280
Forslaget skal erstatte de nuværende direktiver om såvel børsprospekter som "almindelige" prospekter. Udgangspunktet er, at
der skal gælde samme regler for de 2 typer prospekter. Som noget nyt foreslås et system, hvorefter dokumenter (prospekter),
der er godkendt af tilsynsmyndigheden i udstederens hjemland eller "det primære noteringssted", gensidigt skal anerkendes i
andre medlemslande. Der stilles alene krav om notifikation til myndighederne i det m edlemsland, hvor værdipapirerne skal
noteres. Endvidere foreslås, at "stamoplysninger" skal registreres centralt i det enkelte land og opdateres løbende, således at
disse umiddelbart kan anvendes i forbindelse med efterfølgende udstedelser.
Forslaget behandles p.t. i en arbejdsgruppe nedsat under Rådet og ventes behandlet på rådsmøde (ØKOFIN) den 4. juni
2002.
Kontakt: Finanstilsynet, tlf.: 33558282.
Forslag til direktiv om finansielle konglomerater, KOM(2001)213
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0015.png
Formålet med direktivforslaget er at sikre høje regulerings- og tilsynsstandarder for finansielle konglomerater, det vil sige
finansielle grupper, som driver virksomhed på tværs af de enkelte finansielle delsektorer. Finansielle konglomerater omfattes
ikke af den gældende EU-regulering. De gældende finansielle direktiver regulerer tilsynet med de enkelte forsikringsselskaber,
kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber samt tilsynet med virksomhede r, der indgår i en gruppe, som driver henholdsvis
kreditinstitut-, fondsmægler- eller forsikringsvirksomhed, dvs. grupper, som driver ensartet finansiel virksomhed.
Forslaget behandles p.t. i en arbejdsgruppe nedsat under Rådet. Der ventes en drøftelse af emnet på rådsmøde (ØKOFIN)
den 7. maj 2002.
Kontakt: Finanstilsynet, tlf.: 33558282.
Forslag til direktiv om tilsyn med arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, KOM(2000)507
Forslaget skal sikre en beskyttelse af medlemmerne af ordningerne, at fordelene ved anvendelsen af den fælles
valuta opnås, at udbyderne af pensionsordninger ligestilles konkurrencemæssigt og at der kan ske gensidig
anerkendelse af ordninger og udbydere.
Forslaget kom i fortsættelse af Kommissionens grønbog fra 1997 om supplerende pensionsordninger i EU og
Kommissionens meddelelse af 26. maj 1999 om indre Marked for supplerende pensioner. Direktivforslaget berører ikke
skatteforhold. Gennemførelsen af forslaget vil ikke få væsentlig betydning her i landet, da der allerede i lov om tilsyn med
firmapensionskasser er et krav om afdækning af virksomheders pensionsforpligtelser
Forslaget behandles p.t. i en arbejdsgruppe nedsat under Rådet og ventes drøftet på rådsmøde (ØKOFIN) den 7. maj 2002.
Kontakt: Finanstilsynet, tlf.: 33558282.
Kommende forslag om ændring af betingelsesdirektivet
Kommissionen har endnu ikke fremsat forslaget, men det ventes under det spanske formandskab.
Kommissionen ventes at foreslå en ændring af betingelsesdirektivet (oplysningsforpligtelser /periodisk rapportering), der
indebærer regler, som moderniserer de nuværende krav til de oplysninger, som udstedere af børsnoterede værdipapirer skal
afgive. Det drejer sig konkret om krav til, hvilke oplysninger et børsnoteret selskab skal afgive til offentligheden.
Kontakt: Finanstilsynet, tlf.: 33 55 82 82
Kommende forslag om ajourføring af investeringsservicedirektivet, Direktiv 93/22/EØF
Kommissionen har endnu ikke fremsat forslaget, men det ventes under det spanske formandskab.
Kommissionen har den 15. november 2000 udstedt en meddelelse om ajourføring af investeringsservicedirektivet. Der er fire
hovedområder, hvor der skønnes behov for revision af direktivet: Et effektivt pas for investeringsselskaber, nye former for
tjenesteydelser, effektiv konkurrence mellem børser og handelsplatforme og den stigende grænseoverskridende dimension af
clearing og afvikling. Meddelelsen har været underkastet en grundig høringsproce s.
Kontakt: Finanstilsynet, tlf.: 33558282.
Kommende forslag om ændring af kapitaldækningsreglerne (solvensnøgletal)
Kommissionen har endnu ikke fremsat forslaget og det forventes først under det græske formandskab.
Forslaget forventes at gå ud på at tilpasse EU´s regler om kapitaldækning i kreditinstitutter til bl.a. de
standarder, der er fastlagt i det internationale samarbejde mellem tilsynsmyndighederne (Basel-samarbejdet).
Forslaget skal bl.a. give en bedre mulighed for at tilpasse den kapitaldækning, der kræves af det långivende
kreditinstitut, til de konkrete risici, der er knyttet til udlånet.
Kontakt: Finanstilsynet, tlf.: 33558282.
Forslag til direktiv om forsikringsformidleres muligheder for grænseoverskridende
tjenesteydelsesvirksomhed samt fremme forbrugerbeskyttelsen, KOM(2000)511
Forslaget, som blev fremsat af Kommissionen den 20. september 2000, skal åbne det indre marked på
forsikringsformidlingsområdet samt højne forbrugerbeskyttelsen.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0016.png
I forslaget stilles krav til forsikringsformidleres erhvervsmæssige og faglige kvalifikationer, at stille krav om at
forsikringsformidlere skal være forsikret mod erstatningskrav, der følger af deres virksomhed, at betroede
midler er sikret mod uretmæssig råden fra forsikringsformidlerens side, at forsikringsformidleren skal have et
godt omdømme, og at forsikringsformidlere undergives en udvidet informations- og opl ysningspligt over for
den potentielle forsikringstager. Forslaget indfører regler for en række forsikringsformidlere, der efter forslaget
skal registreres og opfylde nogle uddannelsesmæssige krav.
Der blev opnået politisk enighed om forslaget på rådsmødet (Indre Marked, Forbruger og Turisme) den 26. november 2001.
Kontakt: Finanstilsynet, tlf.: 33558282.
Kommende forslag til direktiv om overtagelsestilbud
Kommissionen har endnu ikke fremsat forslaget, men det ventes under det spanske formandskab.
Europa-Parlamentet afviste i juli 2001 det tidligere forslag til direktiv om overtagelsestilbud (13. selskabsdirektiv), som havde
opnået fælles holdning i Rådet. På den baggrund nedsatte Kommissionen en vismandsgruppe bestående af 7
selskabsretseksperter, der fik til opgave at udarbejde en rapport, der tog stilling til de tre problemområder, der var blevet
identificeret af Europa-Parlamentet, og som ønskedes nærmere undersøgt.
Eksperternes rapport blev offentliggjort af Kommissionen den 10. januar 2002 og indeholder meget konkrete anbefalinger på
følgende områder:
• Behovet for et "level playing field" inden for EU – fastlæggelsen af to hovedprincipper
• Fastlæggelse af "en rimelig pris"
• Indløsningsret og -pligt
Det forventes, at Kommissionen på baggrund af denne rapport fremsætter et nyt forslag om overtagelsestilbud i løbet af
foråret 2002. Målet med forslaget vil være på europæisk plan at fastlægge ensartede rammer for virksomhedsovertagelse af
europæiske børsnoterede selskaber.
Kontakt: Finanstilsynet, tlf.: 33558282.
4. Standardisering, tekniske handelshindringer
Standardisering (rådskonklusion)
Den 28. oktober 1999 vedtog Rådet (Indre Marked, Forbruger og Turisme) en resolution om standardiseringens rolle i
Europa.
I resolutionen opfordrede Rådet Kommissionen til at gennemføre en række initiativer, herunder at indlede undersøgelser af
standardiseringens indvirkning på samfundet og at bidrage til udvikling af et system til benchmarking af de europæiske
standardiseringsorganisationer og udarbejde retningslinier for den europæiske standardiseringspolitik i international
sammenhæng. Kommissionen afgav den 26. september 2001 rapport til Rådet om udv iklingen siden resolutionens
vedtagelse.
Rapporten omfatter bl.a. de miljømæssige aspekter af standardisering og standarder for elektronisk handel. "New
deliverables", d.v.s. tekniske specifikationer, der ikke er egentlige standarder, fremhæves som en mulighed for at aflaste
standardiseringsarbejdet.
Det er lykkedes at få effektiviseret standardiseringsarbejdet inden for den nye metode, så arbejdet er så godt som afsluttet for
enkelte direktiver, mens der er fremdrift i arbejdet også under de direktiver (byggevarer), der hidtil frembød de største
problemer.
Det spanske formandskab har udarbejdet et udkast til rådskonklusioner, der er sat på dagsordenen for rådsmødet (Indre
Marked, Forbruger og Turisme) den 1. marts 2002.
Yderligere oplysninger: Erhvervs- og Boligstyrelsen, Center for Internationale Erhvervsvilkår, tlf.: 35466000.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0017.png
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om måleinstrumenter, KOM(2000)566 endelig
Direktivets formål er at harmonisere medlemslandenes lovgivning for måleinstrumenter underkastet lovpligtig kontrol.
Direktivet er et af elementerne i gennemførelsen af Det Indre Marked for industriprodukter.
Tekniske bestemmelser for måleinstrumenter er nødvendige for at opnå lige konkurrencevilkår på markedet og for at sikre
forbrugerbeskyttelse.
Direktivforslaget omfatter 11 kategorier af måleinstrumenter (vandmålere, gasmålere, elmålere, varmeenergimålere, målere til
andre væsker end vand (f.eks. olieprodukter), automatiske vægte, taxametre, længde- og dimensionsmåleudstyr, alkometre og
målere til udstødningsgas), og det er planen på et senere tidspunkt at udvide direktivet med flere kategorier.
Forhandlingerne om forslaget påbegyndtes under det svenske formandskab, og det spanske formandskab arbejder på, at
direktivet kan vedtages inden udgangen af 1. halvår 2002. De mange tekniske bilag forhandles i en rådsarbejdsgruppe med
bistand fra det internationale samarbejde om metrologi (WELMEC og OIML).
Sagen er sat på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (Indre Marked, Forbruger og Turisme) den 21. maj 2002 med
henblik på vedtagelse af fælles orientering/fælles holdning.
Kontakt: Erhvervs- og Boligstyrelsen, Center for Akkreditering tlf.: 3546 6000, som er ansvarlig myndighed for
så vidt angår vandmålere, gasmålere, elmålere, varmeenergimålere, målere til andre væsker end vand (fx
olieprodukter), automatiske vægte, længde- og dimensionsmåleudstyr.
Færdselsstyrelsen, tlf.: 33929100, er ansvarlig myndighed for så vidt angår taxametre og målere til udstødningsgas, og
Rigspolitiet, tlf.: 33148888, er ansvarlig myndighed for så vidt angår alkometre.
Forslag til direktiv om typegodkendelse af motorkøretøjer til transport af dyr, KOM (97)336
Kommissionen fremsatte den 7. juli 1997 forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om motorkøretøjer og
påhængskøretøjer til transport af visse dyr og om ændring af direktiv 70/156/EØF for så vidt angår typegodkendelse af
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil.
Forslaget indeholder tekniske forskrifter for konstruktion af køretøjer til transport af dyr, herunder krav til ventilation,
gulvareal, på- og aflæsningsfaciliteter og materialevalg. Formålet er at sikre fri bevægelighed for typegodkendte
motorkøretøjer til transport af dyr via en harmonisering af reglerne og på en måde, der tager hensyn til dyrenes velfærd
under transporten. Kravene differentieres efter hvilken dyr eart, vægt og aldersklasse, der skal transporteres med
køretøjet.
Hvis alle direktivets tekniske forskrifter er opfyldt, garanteres der fri bevægelighed for de pågældende køretøjer i hele
EU’s indre marked. Hvis et køretøj typegodkendes i henhold til direktivet, kan medlemsstaterne hverken forbyde
fabrikanter at udbyde det til salg eller nægte registrering eller ibrugtagning af det på grund af dets konstruktion.
Imidlertid er der tale om optionel harmonisering, idet medlemsstaterne samt an vælge at bibeholde den nationale
lovgivning på området, og i så fald kan fabrikanterne vælge mellem den og de harmoniserede krav.
Direktivet berører ikke nationale regler eller EU-regler om brug af de pågældende køretøjer, men Kommissionen har
tilkendegivet, at man umiddelbart efter forslagets vedtagelse har til hensigt at følge det op med et forslag om, at
medlemsstaterne kun har pligt til at registrere fabriksnye køretøjer til transport af husdyr, hvis de opfylder de tekniske
krav i forslaget.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav den 16. juli 1998 en kritisk udtalelse om direktivforslaget.
Europa-Parlamentet afgav betænkning den 25. juni 1998 og vedtog i juli 1998 24 ændringsforslag, hvoraf
Kommissionen har accepteret 9.
Forslaget har senest været drøftet i Rådets arbejdsgruppe vedr. teknisk harmonisering (motorkøretøjer) den 20. november
2001, hvor der fortsat var stor uenighed om visse af forslagets elementer blandt medlemsstaternes delegationer og
Kommissionen. Der er ikke på nuværende tidspunkt indkaldt til yderligere møder.
Forslaget har endnu ikke været drøftet på rådsmøder, og det spanske formandskab har ikke sat forslaget på de foreløbige
dagsordener for rådsmøder i 1. halvår 2002.
Kontakt: Stig Fleischer, Justitsministeriet, tlf.: 33923340.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0018.png
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/61/EØF om
standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer, KOM(99)276
Formålet med direktivforslaget er at optimere den igangværende ordning med typegodkendelse af to- og
trehjulede motordrevne køretøjer.
Fælles holdning er vedtaget. Europa Parlamentets 2. læsning afventes.
Det spanske formandskab har ikke sat sagen på de foreløbige dagsordener for rådsmøder i andet halvår af
2002.
Kontakt: Trafikministeriet, 4. kontor, tlf.: 33923355 eller Færdselsstyrelsen, tlf.: 33 92 91 00.
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
typegodkendelse af spejle og supplerende systemer til indirekte udsyn og af køretøjer udstyret med disse
anordninger samt om ændring af direktiv 70/156/EØF, KOM(2001)811
Direktivforslaget er et forslag til et nyt obligatorisk direktiv om typegodkendelse af spejle. Formålet med
forslaget er at øge sikkerheden for trafikanter ved at øge synsfeltet for fører af person- og varebiler, samt
reducere vinkler, som findes i umiddelbare nærhed af køretøjet.
Det spanske formandskab har ikke sat sagen på de foreløbige dagsordener for rådsmøder i første halvår af 2002.
Kontakt: Trafikministeriet, 4. kontor, tlf.: 33923355 eller Færdselsstyrelsen, tlf.: 33929100.
Beskyttelse af fodgængere
Kommissionen arbejder i øjeblikket på et direktivforslag om fodgængervenlige fronter på motorkøretøjer. Der
er endnu ikke fremsat noget forslag. Samtidig har Kommissionen udarbejdet af aftale med bilindustrien om
samme. Rådet har accepteret aftalen under visse betingelser. Europa-Parlamentet udtalelse afventes.
Det spanske formandskab har sat punktet på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (Indre Marked, Forbruger og Turisme)
den 21. maj 2002 under eventuelt med henblik på information fra formandskabet og Kommissionen.
Kontakt: Trafikministeriet, 4. kontor, tlf.: 33923355 eller Færdselsstyrelsen, tlf.: 33929100.
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om maskiner og ændring af direktiv 95/16/EF (Elevatorer)
KOM(2000)899 endelig
Forslaget er en ændring af det snart 9 år gamle maskindirektiv. Formålet er først og fremmest at få præciseret
og afklaret en række forhold, som har givet anledning til tvivl, og samtidig at imødekomme Molitor-udvalgets
forslag om en mere gennemskuelig retsakt. Som følge af at noget løfteudstyr, herunder apparater til
bevægelseshæmmede, medtages under direktivforslaget er det nødvendigt af foretage visse konsekvensrettelse r
i elevatordirektivet.
Forslaget har været behandlet i i Ministerrådets økonomiske arbejdsgruppe under det svenske og belgiske
formandskab. Det spanske formandskab vil fortsætte mødeaktiviteten og har sat forslaget på den foreløbige
dagsorden for rådsmødet (Indre Marked, Forbruger og Turisme) den 21. maj 2002 med henblik på status for
arbejdet/politisk enighed.
Europa-Parlamentets 1. udtalelse forelægger endnu ikke. Fællesholdning forventes tidligst under det danske
formandskab.
Kontakt: Arbejdstilsynet, tlf.: 39152000.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0019.png
5. Andre sager om Det Indre Marked
Strategien for Det Indre Marked, KOM(99)624
Det Europæiske Råd tilsluttede sig i Helsinki i december 1999 Strategien for Det Indre Marked. Strategien har til formål at
forbedre gennemførelsen af Det Indre Marked. Strategien dækker en periode på fem år. Den indeholder langsigtede
strategiske mål samt en lang række konkrete forslag til initiativer.
Strategien skal jævnligt evalueres. På rådsmødet (Indre Marked) den 25. maj 2000 fandt den første evaluering sted.
Anden evaluering af strategien fandt sted ved rådsmødet (Indre Marked, Forbruger og Turisme) den 30.-31. maj 2001. Ved
denne evaluering konkluderede Kommissionen bl.a., at det går for langsomt med at gennemføre de konkrete indre markeds-
initiativer.
Næste evaluering af strategien er sat på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (Indre Marked, Forbruger og Turisme) den
21. maj 2002.
Kontakt: Økonomi-og Erhvervsministeriet, Internationalt Sekretariat, tlf.: 33923350.
De tre formandskabers fælles arbejdsprogram
I 1997 introducerede de tre formandskaber Luxembourg, Storbritannien og Østrig et nyt arbejdsredskab for
planlægning, strategi og kontinuitet for arbejdet i Rådet (Indre Marked), nemlig det fælles arbejdsprogram. De
efterfølgende formandskaber har herefter præsenteret deres fælles arbejdsprogrammer. De rullende
arbejdsprogrammer beskriver formandskabernes prioriteringer og tidsplaner for gennemførelse a f initiativerne.
Arbejdsprogrammet for de tre formandskaber Spanien, Danmark og Grækenland foreligger endnu ikke.
Sagen er på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (Indre Marked, Forbruger og Turisme) den 21. maj
2002 med henblik på præsentation.
Kontakt: Økonomi- og Erhvervsministeriet, International Sekretariat, tlf.: 33923350.
Kommissionens Meddelelse om forsyningspligtsydelser i Europa, KOM(2000)580 endelig, 20. september 2000
Rapporten er en opfølgning på Kommissionens Meddelelse om forsynings-pligtsydelser i Europa fra september 2000,
som blev udsendt efter opfor-dring fra EU-topmøderne under det portugisiske formandskab i 1. halvår 2000.
Meddelelsen og rapporten skal skabe klarhed over myndighedernes rolle og anvendelsen af reglerne om konkurrence og
reglerne i Det Indre Marked. Det er endvidere målet at udvikle den europæiske ramme for velfunge-rende, almennyttige
tjenesteydelser.
Rådet (Indre Marked, Forbruger og Turisme) konstaterede efter en drøftelse af rapporten i november 2001, at ministrene
generelt havde en positiv holdning til Kommissionens overvejelser. Rapporten blev derefter sendt til de Europæiske Råd
i december 2001.
Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmøder under det spanske formand-skab.
Kontakt: Konkurrencestyrelsen, tlf.: 33177000.
Økonomiske strukturreformer i Europa - Indre Markedsvinklen
På topmødet i Cardiff i juni 1997 blev det besluttet, at medlemsstaterne og Kommissionen årligt skulle udarbejde
rapporter om de økonomiske strukturreformer, der er blevet gennemført i de seneste år.
I forbindelse med dette års Cardiff-rapporter er der udvalgt en række emner, som medlemsstaterne bør
beskrive nærmere.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0020.png
For så vidt angår Rådet (Indre Marked, Forbruger og Turisme) sættes der i 2002 særligt fokus på dynamiske
miljøer for virksomheder i EU.
Rådet (Indre Marked, Forbruger og Turisme) skal analysere Kommissionens og medlemsstaternes rapporter
for at give et fokuseret indspil til de overordnede økonomiske retningslinier. Samtidig udarbejder Rådet
konklusioner til brug for revisionen af Strategien for Det Indre Marked og forårets topmøde i Barcelona i
2002.
Sagen er på dagsordenen for rådsmødet (Indre Marked, Forbruger og Turisme) den 1. marts 2002.
Kontakt: Økonomi- og Erhvervsministeriet, Internationalt Sekretariat, tlf.: 33923350.
Resultattavlen for Det Indre Marked
Kommissionen udarbejder to gange årligt en Resultattavle for Det Indre Marked. Resultattavlen gør status over effektiviteten
og implementeringen af Det Indre Marked. Den 9. udgave af Resultattavlen udkom i november 2001. Den indeholder bl.a.:
• Oversigt over indre markedsreguleringen, herunder fremskridt i implementering af direktiver
• Status for gennemførelsen af Strategien for Det Indre Marked
• Status for gennemførelsen af Handlingsplanen for Finansielle Tjenesteydelser
• Fremskridt i gennemførelsen af europæiske standarder
• Resultater fra europæisk prissammenligningsanalyse
• Tilbagemeldinger fra virksomheder om gennemførelsen af Det Indre Marked
Siden offentliggørelsen af den første resultattavle i 1997 er der sket fremskridt i gennemførelsen af indre markedsdirektiverne
i national ret. Kommissionen peger dog på, at kun fem medlemsstater, Danmark, Sverige, Finland, Spanien, Holland har
acceptable forsinkelser på under 1,5 procent af direktiverne.
Den 10. udgave af Resultattavlen - der endnu ikke foreligger - forventes drøftet på rådsmødet (Indre Marked, Forbruger og
Turisme) den 21. maj 2002.
Kontakt: Økonomi- og Erhvervsministeriet, Internationalt Sekretariat, tlf.: 33923350.
Kommissionens meddelelse om en handlingsplan om eEurope 2002 - et informationssamfund for alle, KOM
(2000)330
På topmødet i Feira (Portugal) 19.-20. juni 2000 tilsluttede Det Europæiske Råd sig handlingsplanen "eEurope
2002 - et informationssamfund for alle". Handlingsplanens formål er at få Kommissionen og de enkelte
medlemsstater til at sætte tempoet op med hensyn til at få alle europæere på Internet og dermed sikre EU en
bedre konkurrenceevne og mulighed for at høste fordele af informationssamfundets udvikling.
Handlingsplanen skal være fuldt gennemført ved udgangen af 2002.
eEurope-handlingsplanen er centreret om tre hovedmålsætninger:
1. Billigere, hurtigere og sikkert Internet
2. Investering i mennesker og kvalifikationer
3. Stimulering af brugen af Internet.
Handlingsplanens mål skal virkeliggøres ved hjælp af tre metoder:
1. Fremskyndelse af etableringen af et hensigtsmæssigt lovmiljø
2. Støtte til nye infrastrukturer og tjenester i hele Europa
3. En åben koordination og benchmarking.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0021.png
EU’s enkelte medlemsstater er de hovedansvarlige for gennemførelsen. For at følge medlemsstaternes implementering
benchmarker Europa-Kommissionen løbende medlemsstaternes gennemførelse af handlingsplanen. Benchmarkingen sker på
baggrund af en række indikatorer, der hver måler et område af informationssamfundet. Eksempelvis måles graden af
internetudbredelse i husstandene, prisen for internetopkobling, skoler -anvendelse og det offentlige på nettet.
Koordineringen på EU-plan varetages af Rådets arbejdsgruppe "informationssamfundets tjenester".
Kommissionen offentliggør løbende resultaterne af benchmarkingen i form af rapporter. Den seneste rapport
er offentliggjort den 5. februar 2002. Danmark fremhæves i rapporten flere steder som et foregangsland.
Det spanske formandskab har lagt op til en fortsættelse af eEurope initiativet til 2005, og der forventes vedtaget en ny
handlingsplan "eEurope 2005" på Det Europæiske Råds møde i Sevilla den 21.-22 juni.
Kontakt: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Internationalt Kontor - IT og tele, tlf.: 33929792.
Uformel ministerkonference om turisme for alle
Det spanske formandskab planlægger et uformelt turisme ministermøde den 4. maj 2002 i Santander. I forlængelse
heraf afholdes et seminar for offentlige og private turisme interessenter den 5. maj 2002.
Der er endnu ikke offentliggjort et program. Det forventes, at det spanske formandskabs udkast til
implementeringsplan med forslag til konkrete indsatser i det fremtidige samarbejde om europæisk turisme, jf.
nedenfor, vil udgøre grundlaget for drøftelserne på ministermødet og seminaret.
Kontakt: Danmarks Turistråd, Erhvervsudviklingsafd., tlf.: 33111415.
Resolution om Europæisk Turisme
På baggrund af Kommissionens meddelelse "Samarbejde om europæisk turismes fremtid" - KOM(2001) 665 - har
det spanske formandskab udarbejdet et udkast til implementeringsplan med forslag til konkrete indsatser i det
fremtidige samarbejde om europæisk turisme.
Formålet er at udmønte målsætningerne i Kommissionens meddelelse i konkret handling. Indsatserne vedrører
bl.a. integration af turisme i relevante EU-politikker, adgang til fællesskabsinstrumenter, samspil mellem EU og
medlemslandenes offentlige og private turisme interessenter, videns- og statistikudvikling, benchmarking- og
evalueringsværktøjer, implementering af en europæisk Agenda 21 for turisme samt udvikling af instrumenter ti l at
styrke kvaliteten og den fysiske tilgængelighed for alle i europæisk turisme.
Det spanske formandskabs forslag til konkrete indsatser i det fremtidige fælleseuropæiske samarbejde om turisme
ventes vedtaget på rådsmødeT (Indre Marked, Forbruger og Turisme) den 21. maj 2002 i form af en Resolution om
Europæisk Turisme. Forslaget skal vedtages med enstemmighed.
Det spanske formandskabs udkast til implementeringsplan er blevet drøftet i rådets arbejdsgruppe om turisme den
23. januar 2002. Der var generel opbakning til formandskabets udkast i det omfang, indsatsen ikke går videre end
målsætningerne for samarbejdet fastsat i Kommissionens meddelelse.
Kontakt: Danmarks Turistråd, Erhvervsudviklingsafd., tlf.: 33111415.
Kommissionens Strategi for tjenester i det indre marked KOM (2000) 888 endelig.
Kommissionens meddelelse "Strategi for tjenester i det indre marked" blev præsenteret på Rådsmødet (Indre marked,
Forbruger og Turisme) den 12. marts 2001. Formålet med meddelelsen er at fjerne hindringer for handel med tjenesteydelser
i det indre marked. Målsætningen er, at det bliver lige så nemt at levere tjenesteydelser på tværs af de nationale grænser i EU,
som det i øjeblikket er at levere tj enesteydelser inden for et enkelt medlemsland.
Meddelelsen understreger betydningen af servicesektoren som et centralt element i den ny økonomi og fremsætter
forslag til en række konkrete aktioner, der over en toårig periode skal sikre realiseringen af det indre marked for
tjenesteydelser. Kommissionen påregner i den forbindelse af præsentere et omfattende studie vedr.
handelshindringer i juni 2002.
Det forventes ikke, at formandskabet sætter meddelelsen på dagsordenen for et ministerrådsmøde.
Kontakt: Erhvervs- og Boligstyrelsen, Center for Internationale Erhvervsvilkår, tlf.: 35466000.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0022.png
Offentlige indkøb: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af fremgangsmåderne
ved indgåelse af offentlige indkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og
anlægskontrakter, KOM(2000)275 og Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af
fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter om vand- og energiforsyning samt transport, KOM(2000)2 76
Kommissionen fremlagde den 10. maj 2000 forslag om revision af udbudsdirektiverne. Det drejer sig om forslag
til direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige indkøbskontrakter, offentlige
tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, der samler udbudsreglerne om den offentlige
sektors indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder i ét direktiv. Sammenskrivningen og
redigering en af udbudsreglerne for den offentlige sektor skal forenkle og ensarte de tre områder.
Parallelt hermed er fremsat forslag om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter om vand-
og energiforsyning samt transport, som reviderer og forenkler de gældende udbudsregler om
forsyningsvirksomheders indkøb.
De væsentligste indholdsmæssige ændringer er følgende:
• Indførelse af elektroniske indkøbsmekanismer og i konsekvens heraf en reduktion af tidsfristerne ved
elektronisk udbud,
• Indførelse af en mere fleksibel udbudsprocedure "den konkurrenceprægede dialog", som giver den
offentlige indkøber mulighed for i forbindelse med særligt komplekse kontrakter at føre en dialog med
egnede leverandører,
• Indførelse af mulighed for de offentlige indkøbere for at indgå rammeaftaler,
• Indførelse af regler om, i hvilket omfang en offentlig indkøber kan løfte sin udbudsforpligtelse via
anskaffelser gennem et centralt indkøbsorgan,
• Tydeliggørelse af reglerne om tekniske specifikationer,
• Mulighed for anvendelse elektroniske auktioner,
• Styrkelse af bestemmelserne vedr. udvælgelseskriterier og tildelingskriterier,
• Forenkling af tærskelværdierne,
• Styrkelse af mulighederne for at varetage miljøhensyn og sociale hensyn.
Der udestår endnu spørgsmål om rækkevidden af mulighederne for at lægge vægt på miljø og sociale hensyn i
forbindelse med offentlige udbud.
Europa-Parlamentet er i januar 2002 efter første læsning fremkommet med en række ændringsforslag til
direktivforslagene. Europa-Parlamentet har bl.a fremsat en række forslag på miljøområdet og det sociale
område. Herudover har Parlamentet foreslået en markant forhøjelse af tærskelværdierne.
Under de foregående formandskaber er der aflagt statusrapporter for fremskridtet i forhandlingerne. Under det
spanske formandskab sigtes der mod at opnå politisk enighed på rådsmødet (Indre Marked, Forbruger og
Turisme) den 21. maj 2002.
Kontakt: Konkurrencestyrelsen, tlf.: 33177000.
Forenkling af reglerne for Det Indre Marked, SLIM-projektet, KOM(2000)104
SLIM-projektet (Simpler Legislation in the Internal Market) har til formål at forenkle den eksisterende EU-
lovgivning. I 1996 nedsatte Kommissionen tre arbejdsgrupper, der bestod af eksperter fra medlemsstaterne og
repræsentanter for "brugerne". På baggrund af arbejdsgruppernes anbefalinger blev der gennemført en række
forenklinger i EU’s direktiver. I Danmark har det f.eks. betydet, at flere tusinde virksomh lev fritaget for at
foretage indberetninger til Intrastat.
Efter afslutningen af den første runde fandt Rådet, at SLIM-projektet havde været en succes. Derfor har der
været gennemført en 2., 3. og 4. SLIM-runde. Efter den fjerde runde blev der gennemført en evaluering af hele
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0023.png
SLIM-projektet. Evalueringen førte til, at SLIM-initiaitvet blev styrket, blandt andet ved en mere omhyggelig
udvælgelse af emner til SLIM-arbejdsgrupperne. Det vil tillige blive tils træbt, at de anbefalede forenklinger
bliver gennemført hurtigere. Der er desuden dannet en ny koordinationsgruppe, som skal følge og koordinere
arbejdsgruppernes arbejde.
I foråret 2001 blev femte SLIM-runde sat i gang. Danmark har deltaget i en arbejdsgruppe om reglerne for
fødevaresikkerhed (direktiverne 76/895/EEC, 86/362/363/EEC og 90/642). Arbejdsgruppen har afgivet 13 anbefalinger,
som Kommissionen har tilsluttet sig. Anbefalingerne vil blive indarbejdet i kommende direktivændringer. Den anden
arbejdsgruppe har set på reglerne for transport af radioaktivt affald. Arbejdsgruppen har afgivet 14 anbefalinger, s om
Kommissionen ligeledes har tilsluttet sig. Når der er gennemført høring af en teknisk komite, vil Kommissionen
fremsætte forslag til ændring af direktivet.
Den sidste arbejdsgruppe - for handel med kosmetiske produkter - forventer at afslutte sit arbejde i marts 2002.
Inden næste SLIM-runde bliver sat i gang, vil der blive indkaldt forslag til områder eller direktiver, der er egnede til at
blive gennemgået i SLIM med henblik på at forenkle reglerne.
Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf.: 33 307700.
SLIM initiativer vedrørende forenkling af 1. og 2. selskabsdirektiv
Ad hoc arbejdsgruppen vedrørende forenklinger af 1. og 2. selskabsretsdirektiv fremlagde i 1999 oplæg på disse to
direktivområder, der dækker offentlighed om selskabers forhold og kapitalforholdene i selskaber.
Blandt arbejdsgruppens forslag er øget anvendelse af de elektroniske medier i forbindelse med registreringer og
offentlighed om selskabers forhold. Gruppen lægger desuden op til større udveksling af oplysninger mellem
registreringsmyndighederne i EU og imødekommer hensynet til den stigende internationalisering for så vidt
angår adgang til fremmedsproget materiale hos de nationale registreringsmyndigheder. Endelig f oreslår
arbejdsgruppen visse forenklinger i forbindelse med erhvervelse af egne aktier, vurdering af indskud af værdier
i selskaber, og visse andre ændringer i selskabets kapitalforhold.
Kommissionen forventer at fremlægge et officielt udkast til forenklingsforslag primo 2002, i første omgang alene til 1.
selskabsretsdirektiv. En behandling af et eventuelt forslag er ikke nævnt på de foreløbige dagsordener for rådsmøder under
det spanske formandskab 1. halvår af 2002.
Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf.: 33307700.
Forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om affaldsstatistik, KOM(2001)137
Kommissionen fremsatte oprindeligt et forslag til forordning om affaldsstatistik i januar 1999. For at imødekomme en række
ændringsforslag udarbejdet på arbejdsgruppeniveau i Rådet, fremsatte Kommissionen i marts 2001 et ændret forslag.
Forslaget vil tilvejebringe regelmæssige og sammenlignelige oplysninger om affaldsproduktion og affaldsbehandling. Disse
oplysninger vil i Danmark skulle indberettes af Miljøstyrelsen og vil kunne baseres på Miljøstyrelsens eksisterende statistik
system, ISAG - Informations System for Affald og Genanvendelse.
Forslaget ventes under det spanske formandskab at blive sat på dagsordenen for Rådsmøde (Indre Marked, Forbruger og
Turisme) med henblik på vedtagelse af fælles holdning.
Kontakt: Miljøstyrelsen, Internationalt kontor, tlf.: 32660100.
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiver til 19. , 22. og 23. ændring af Rådets direktiv
76/769/EØF vedrørende begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater,
azofarvestoffer KOM(2000)785, phtalater KOM(99)577 og CMR. –stoffer KOM(2001)256
22. ændring phtalater
Forslaget forbyder legetøj og småbørnsartikler fremstillet helt eller delvist af PVC, der indeholder
mere end 0,1 vægtprocent af en eller flere navngivne phtalater.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0024.png
Kommissionen tilkendegiver, at tilstedeværelsen af phtalater i blød PVC i legetøj og småbørnsartikler
bestemt til at blive puttet i munden repræsenterer en risiko af generel toksisk karakter for små børns
sundhed og forplantningsevne.
Forslaget er sat på dagsordenen for rådsmødet (Indre marked, Forbruger og Turisme) den 21. maj
2001 med henblik på opnåelse af politisk enighed om fælles holdning.
Europa-Parlamentet afsluttede sin første læsning den 6. juli 2000 med en række ændringsforslag.
Kontakt: Miljøstyrelsen, Internationalt kontor, tlf.: 32660100.
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om vedtagelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i
EF (Told 2007), KOM(2002)26
Forslaget forlænger og på visse punkter udvider det eksisterende handlingsprogram (Told 2002) indtil
udgangen af 2007. I forhold til det hidtidige program lægger det nye program større vægt på EU’s
udvidelse, bekæmpelse af svig og udvikling af nye initiativer indenfor edb-området for at sikre mere
standardiseret og korrekt behandling af data, der udveksles mellem erhvervsdrivende og
medlemsstaterne. Med det sigte at reducere omkostningerne ved ove lse af reglerne, lægger forslaget
bl.a. op til at fremskynde udviklingen inden for papirløs told (e-told). Desuden indfører det nye
program krav om en mere konkret målopstilling og evaluering/opfølgning end det tidligere.
Forslaget ophæver de gældende bestemmelser, dvs. Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr.
210/97/EF af 19. december 1996 om vedtagelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i EF ("Told
2000"), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 201/2000/EF af 17. december
1999.
Forslaget er sat på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (Indre marked, Forbruger og Turisme)
den 21. maj 2002 med henblik på politisk enighed.
Kontakt: Told- og Skattestyrelsen, toldkontoret, tlf.: 35297300.
Europa-Kommissionens meddelelse om europæisk aftaleret KOM(2001)398 endelig
Formålet med meddelelsen er at skabe en bred debat om europæisk harmonisering af de nationale aftaleretlige regler.
Kommissionen vil i den forbindelse bl.a. gerne høre synspunkter om, hvorvidt – og i givet fald hvordan – forskelle mellem
de nationale aftaleretlige regler skaber vanskeligheder for en tilfredsstillende udvikling af det indre marked. Kommissionen
beskriver i meddelelsen nogle forskellige modeller til løsning af eventuelle problemer.
Meddelelsen er sat på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (Indre Marked, Forbruger og Turisme) den 21. maj 2002 som
et informationspunkt fra formandskabet og Kommissionen.
Kontakt: Justitsministeriet, tlf.: 33923340.
Kommissionens forslag til Rådets direktiv om unionborgernes og deres familiemedlemmers ret
til
at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, KOM(2001)257 endelig
Kommissionen har den 2. juli 2001 officielt fremsat forslag til Rådets direktiv om unionsborgeres og deres
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, KOM (2001) 257 endelig.
Kommissionens direktivforslag om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på
medlemsstaternes område er fremsat med hjemmel i artikel 12 og artikel 18, stk. 2, samt afsnit III i Traktaten om oprett else
af Det Europæiske Fællesskab. Direktivforslaget er derfor ikke omfattet af det danske forbehold over for samarbejdet i søjle
1 vedrørende retlige og indre anliggender.
Direktivforslaget skal erstatte og supplere en række gældende EU-retsakter, herunder ni direktiver og to forordninger om den
frie bevægelighed for EU-borgere og deres familiemedlemmer. Formålet med direktivforslaget er at modernisere og
simplificere retten for unionsborgere og deres familiemedlemmer til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0025.png
område, at søge at minimere de administrative procedurer, ligesom forslaget tilsigter at forbedre definitionen af
familiemedlemmernes rettigheder samt at begrænse mulighederne for at nægte eller inddrage en opholdstilladelse.
Direktivforslaget er sat på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (Indre Marked, Forbruger og Turisme) den 21. maj 2002
med henblik på en orientering om status på forhandlingerne fra formandskabet.
Europa-Parlamentets udtalelse forventes at foreligge i april 2002. Første gennemlæsning af direktivforslaget er netop afsluttet.
Forhandlingerne fortsætter under det spanske formandskab.
Kontakt: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Internationalt kontor, tlf.: 33 92 25 83.
Forslag til forordning om indførelse af fælles nomenklatur for statistiske territoriale enheder (NUTS)
Forordningsforslaget har til formål at konsolidere de eksisterende kriterier for NUTS, især med henblik på at have faste regler
over for de nye EU-ansøgerlande. Den nuværende NUTS-opdeling for Danmark er fra 1970'erne. Den er hierarkisk
opbygget på grundlag af administrative enheder (primærkommuner og amtskommuner). De 3 niveauer i NUTS, som
omfattes af forordningsforslaget, er for Danmarks vedkommende:
NUTS 1 hele Danmark
NUTS 2 ligeledes hele Danmark
NUTS 3 amtskommuner, dog udgør Københavns kommune og Frederiksberg kommune i dag tilsammen én NUTS 3
enhed.
Forordningsforslaget, NUTS, blev oversendt til Rådet og Europa-Parlamentet den 14. februar 2001. Forslaget er blevet
behandlet på to møder i Rådsarbejdsarbejdsgruppen under det svenske formandskab, og et møde under det belgiske uden at
kunne afsluttes. Et fjerde møde er varslet til april 2002.
Forslaget er sat på dagsordenen for Rådsmøde (Indre Marked, Forbruger og Turisme) den 21. maj 2002 med henblik på at
opnå politisk enighed.
Kontakt: Danmarks Statistik, tlf.: 39173042.
Rapport af 15. december 2000 fra Kommissionen til Europa-parlamentet og Rådet om gennemførelsen af Rådets
direktiv 91/477/EØF af 18. juni 1991 om erhvervelse og besiddelse af våben, KOM(2000)837 endelig
Kommissionen fremlagde i december 2000 en rapport om gennemførelsen af Rådets direktiv 91/477/EØF af 18. juni 1991
om erhvervelse og besiddelse af våben.
Kommissionen har på baggrund af rapporten til hensigt at fremlægge relevante lovgivningsmæssige forslag i løbet af 2002.
Der er for øjeblikket ingen tegn på, at sådanne forslag vil blive sat på dagsordenen under det spanske formandskab.
Kontakt: Justitsministeriet, tlf.: 33923340.
Meddelelse om, hvordan direktiverne efter den nye metode fungerer
Kommissionen er i færd med at udarbejde en meddelelse om den ny metode til vedtagelse af Indre Markeds direktiver.
Kommissionen fokuserer på tre hovedelementer i den ny metode: vurdering, udpegning og overvågning af bemyndigede
organer, CE-mærket samt håndhævelse og markedsovervågningen. Kommissionen iværksatte i starten af januar 2002 en
ekstern høring, hvor alle interessenter herunder særligt virksomheder, opfordres til at svare på det tilhørende
spørgeskema. Høringsfristen er den 31. marts 2002. Kommissionen vil på den baggrund udarbejde en meddelelse.
Sagen forventes præsenteret under det det spanske formandskab på rådsmødet (Indre marked, Forbruger og Turisme) den
21. maj 2002. Den egentlige behandling af meddelelsen forventes først påbegyndt under det danske formandskab.
Yderligere oplysninger: Erhvervs- og Boligstyrelsen, Center for Internationale Erhvervsvilkår, tlf.: 35466000.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0026.png
SOLVIT
SOLVIT er en hjemmeside med tilhørende database, som Europa-Kommissionen er i færd med at etablere. Den
skal omfatte spørgsmål om manglende anerkendelse af varer og tjenester, der kan være til hinder for deres frie
udveksling i det indre marked. Systemet skal være offentligt tilgængeligt.
I princippet skal medlemsstaterne, når et spørgsmål er forelagt i systemet, løse problemerne ved bilateral
forhandling. Hvis en sag overgår til behandling ved en national domstol eller ved EF-Domstolen, betragtes den
som afsluttet i SOLVIT.
Det forventes, at systemet sættes i funktion i sommeren 2002.
Initiativet er sat på dagsordenen for rådsmødet (Indre Marked, Forbruger og Turisme) den 1. marts 2002, hvor
Kommissionen forventes at give en præsentation.
Yderligere oplysninger: Erhvervs- og Boligstyrelsen, Center for Internationale Erhvervsvilkår, tlf.: 35466000.
• Industriel ejendomsret
Forslag til forordning om EF-patentet
Kommissionen fremsatte i august 2000 forslag til forordning om EF-patentet KOM(2000)412.
.
Formålet med forordningsforslaget er at indføre en ensartet beskyttelse i EU af patenter. EF-patentet vil have
enhedskarakter, dvs. at et meddelt EF-patent vil have virkning for hele EU.
Ifølge forslaget skal Den Europæiske Patentorganisation (EPO) administrere forordningen om EF-patenter.
EPO meddeler allerede europæiske patenter i henhold til Den Europæiske Patentkonvention (EPK) med
virkning for medlemslandene af konventionen, herunder Danmark.
Som behandlingssprog foreslås fransk, tysk og engelsk, hvilket er de samme behandlingssprog som ved EPO.
Bliver et patent meddelt, skal kun patentkravene oversættes til de to andre behandlingssprog. Der skal således
ikke ske oversættelse til samtlige nationale sprog. Hermed vil omkostningerne i forbindelse med opnåelse af
patent i EU umiddelbart blive bragt væsentligt ned.
Kommissionen foreslår ligeledes at oprette et centraliseret og specialiseret domstolssystem inden for EU med
jurisdiktion over EF-patenterne. EF-patenterne vil således kun inden for dette system kunne kendes ugyldigt.
Der er indledt forhandlinger om forordningsforslaget, men der er endnu ikke opnået nogen fælles
holdning. På rådsmødet (Indre marked, Forbruger ogTturisme) den 31. maj 2001 blev der opnået
enighed om en fælles indstilling til rammerne for det videre arbejde om EF-patentet. På rådsmøderne
i november og december 2001 blev der gjort forsøg på at opnå enighed om en ny og mere detaljeret
fælles indstilling vedrøre nde de centrale elementer i forordningsforslaget, hvilket ikke lykkedes.
Europa_Parlamentets udtalelse foreligger endnu ikke.
Forslaget er på dagsorden for rådsmødet (Indre marked, Forbruger og Turisme) den 1. marts 2002 til med
henblik på orientering om status for arbejdet/fælles indstilling.
Kontakt: Patent- og Varemærkestyrelsen, tlf.: 43508000.
Patentering af software
Kommissionen arbejder for øjeblikket med et forslag til et direktiv vedrørende patentering af software.
I oktober 2000 lancerede Kommissionen en bred høring blandt medlemslandene, med henblik på at få et
overblik over de forskellige holdninger. Høringen havde frist den 15. december 2000, hvor Danmark var
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0027.png
blandt de få medlemsstater, der afgav et høringssvar. Høringssvaret er tilgængeligt på Patent- og
Varemærkestyrelsens hjemmeside.
Kommissionen har udsendt en høringsrapport udarbejdet af en uafhænig konsulent, men overvejer stadig om der skal
lægges et direktivforslag på bordet. Direktivforslaget må, hvis et sådant fremlægges, forventes i 1. kvartal af 2002.
Patentering af software er sat på dagsordenen for Rådsmødet (Indre Marked, Forbruger og Turisme) den 21.maj 2002.
Kontakt: Patent- og Varemærkestyrelsen, tlf.:: 43508000.
Grønbog om bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering i det indre marked, KOM(98)596
Kommissionen fremlagde den 15. oktober 1998 grønbogen om bekæmpelse af varemærkeforfalskning og
piratkopiering.
Grønbogen lægger op til en vurdering af behovet for yderligere initiativer til forbedring af bekæmpelsen af
varemærkeforfalskning og piratkopiering.
Grønbogen omhandler fire områder, hvor Kommissionen foreslår en styrket indsats: den private sektors overvågning,
anvendelsen af tekniske identifikationssystemer, sanktioner og retsmidler for at sikre overholdelse af intellektuelle
ejendomsrettigheder, samt administrativt samarbejde mellem de kompetente myndigheder.
Kommissionen og det tyske formandskab afholdt høring om grønbogen den 2. og 3. marts 1999. Danmark har
afgivet høringssvar.
Kommissionen præsenterede et oplæg til opfølgning på grønbogen på rådsmødet (Indre Marked) den 25.
februar 1999, og Kommissionen har udsendt en meddelelse om opfølgning på grønbogen, KOM(2000)789.
Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt forslag til EU-retsakter fra Kommissionens side.
Det spanske formandskab har ikke sat sagen på de foreløbige dagsordener for rådsmøder i 1. halvår af 2002.
Kontakt: Patent- og Varemærkestyrelsen, tlf.: 43508000.
Parallelimport. Konsumption af varemærkerettigheder
EF-domstolen fastslog i sin dom i Silhouette-sagen (sag C-355/96) fra juli 1998, at varemærkedirektivets artikel
7 skal forstås således, at parallelimport af mærkevarer fra lande uden for EØS-området kan forhindres af
mærkeindehaveren. Dette er en væsentlig ændring af den hidtidige retstilstand i en række lande, bl.a. Danmark
og Sverige.
Spørgsmålet er blevet debatteret i Rådet (Indre Marked, Forbruger og Turisme) på rådsmøder den 24.
september 1998, 25. februar 1999, 21. juni 1999, 7. december 1999, 25. maj 2000 og 31. maj 2001.
Kommissionen og flere medlemsstater, herunder Danmark, har på baggrund af dommen gennemført analyser
af de økonomiske konsekvenser af parallelimport.
Hensigtsmæssigheden af den nugældende retstilstand, herunder en eventuel ændring af varemærkedirektivet og
varemærkeforordningen, er fortsat under overvejelse i EU.
Europa-Parlamentet har senest den 19. september 2001 vedtaget en betænkning om konsumption af
varemærkerettigheder og opfordret Kommissionen til inden udgangen af 2002 at udarbejde en rapport om
problemerne vedrørende konsumptionsspørgsmålet.
Det spanske formandskab har ikke sat sagen på de foreløbige dagsordener for rådsmøder i 1. halvår af 2002.
Yderligere oplysninger: Patent- og Varemærkestyrelsen, tlf.: 43508000.
Forslag til rådsafgørelse om godkendelse af Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af protokollen til Madrid-
arrangementet om den internationale registrering af varemærker vedtaget i Madrid den 27. juni 1989, KOM(96)367,
EFT C 96/293, og
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0028.png
Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-
varemærker med henblik på Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af protokollen til Madrid-arrangementet om
international registrering af varemærker vedtaget i Madrid den 27. juni 1989, KOM(96)372, EFT C 96/300
Der findes i dag to internationale systemer til registrering af varemærker, som kan benyttes af danske
erhvervsdrivende. Det ene er EF-varemærkesystemet, hvorefter en ansøger med en enkelt ansøgning til
Harmoniseringskontoret (OHIM i Alicante i Spanien) kan få registreret sit varemærke i hele EU.
Det andet internationale varemærkesystem er Madrid-protokolsystemet, hvorefter en ansøger på basis af en
national ansøgning eller registrering kan indgive en ansøgning til the World Intellectual Property Organisation
(WIPO) med en angivelse af (designering), i hvilke medlemslande ansøgeren ønsker, at varemærket skal have
virkning.
Formålet med de to forslag er at kæde de to nævnte varemærkesystemer sammen. Fordelen ved den foreslåede
sammenkædning er, at EU-området kan søges samlet igennem Madrid-protokollen, samt at et EF-varemærke
vil kunne bruges som basis for en Madrid-protokol ansøgning.
Forslagene hører sammen og har begge hjemmel i traktatens artikel 308.
For at kunne gennemføre sammenkædningen mellem de to varemærkesystemer er det nødvendigt med ændringer i EF-
varemærkeforordningen, samt at EU som sådan tiltræder Madrid-protokollen.
Sagerne har ikke været sat på dagsordenen for rådsmøder under de seneste syv formandskaber. De har heller
ikke sat de foreløbige dagsordener for rådsmøder under det spanske formanskab i 1. halvdel af 2002.
Kontakt: Patent- og Varemærkestyrelsen, tlf.: 43508000.
Ændret forslag til direktiv om tilnærmelse af retsforskrifterne om brugsmodelbeskyttelse af opfindelser KOM(99)
309 fremsat den 25. juni 1999
Formålet med direktivforslaget er at harmonisere EU-landenes nationale ordninger for beskyttelse af tekniske opfindelser,
herunder indføre brugsmodelbeskyttelse i de medlemsstater, som endnu ikke har en sådan ordning.
Forslaget indeholder bl.a. bestemmelser om betingelserne for at opnå beskyttelse, beskyttelsens rækkevidde og
varighed samt årsager til ophør.
Direktivforslaget har været drøftet på rådsmødet (Indre Marked, Forbruger og Turisme) den 24. september
1998. På baggrund af Parlamentets 1. udtalelse har Kommissionen den 25. juni 1999 fremsat et
ændringsforslag, der i det væsentlige indeholder præciseringer af det oprindelige forslag.
Det videre arbejde med direktivforslaget blev efter en beslutning i COREPER den 22. marts 2000 sat i bero indtil videre,
da flere medlemslande mente, at tiden ikke var moden til en harmonisering af medlemslandenes regler på området.
Danmark var blandt de lande, der ønskede en harmonisering af reglerne, og som også i fremtiden vil arbejde for dette på
europæisk plan.
På dagsordenen for rådsmødet (Indre Marked, Forbruger og Turisme) den 1. marts 2002 er der en orientering
fra formandskabet og Kommissionen om status på området.
Kontakt: Patent- og Varemærkestyrelsen, tlf.: 43508000.
7. Levnedsmidler
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarehygiejne
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige hygiejnebestemmelser for animalske
fødevarer
Forslag til Rådets forordning om dyresundhedsbestemmelser for produktion, afsætning og import af animalske
produkter til konsum
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0029.png
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophævelse af visse direktiver om levnedsmiddelhygiejne
og sundhedsbetingelser for produktion og afsætning af visse animalske produkter til konsum og om ændring af
direktiv 89/662/EØF og 91/67/EØF
Forslagene findes alle i KOM(2000)438
Kommissionen har foreslået en omarbejdning af 17 direktiver om fødevarehygiejne.
Forslagene skal erstatte den eksisterende EU-lovgivning vedrørende fødevarehygiejne og er resultatet af en
omarbejdning af EF-retsforskrifter for
- fødevarehygiejne som omhandlet i Rådets direktiv 93/43/EØF om levnedsmiddelhygiejne og i en række
rådsdirektiver om folkesundhedsproblemer og om produktion og afsætning af animalske produkter,
-
dyresundhedsaspekter ved afsætning af animalske produkter som omhandlet i en række rådsdirektiver, der
delvis overlapper direktiverne om fødevarehygiejne,
- officiel kontrol af animalske produkter i ovennævnte produktspecifikke direktiver.
Forslagene vil overordnet føre til opfyldelse af følgende tre målsætninger:
- At fremhæve, at virksomhederne bærer det fulde ansvar for, at de markedsførte fødevarer er sikre. Gennemførelse af
risikoanalyser og kontrolprincipper og overholdelsen af hygiejnebestemmelser skal give den sikkerhed.
- At der skal ske en håndtering af fødevarerisici fra "jord til bord".
- At der sikres sporbarhed af alle fødevarer og fødevareingredienser.
Forslagene er samlet meget omfattende og detaljerede og indeholder en række centrale punkter, som skal føre
til opfyldelse af målsætningerne
- Hygiejnebestemmelserne skal anvendes i alle led i fødevarekæden, lige fra primærproduktionen til leveringen til den
endelige forbruger.
-
HACCP-principperne (Hazard Analysis and Critical Control Points) skal anvendes i alle led i distributionskæden efter
primærproduktionen og sikre identifikationen og styringen af risici i fødevareproduktionen.
-
Forslaget introducerer muligheden for at opstille mål og/eller præstationsstandarder, som fødevareindustrien skal
opfylde.
-
Der fastsættes nye bestemmelser, som skal føre til bedre sporbarhed af fødevarer og fødevareingredienser. For at opnå
dette introduceres et generelt krav om, at alle fødevarevirksomheder skal registreres hos myndigheden, og dette
registreringsnummer skal følge varen.
-
Systemet med at levnedsmiddelsektorer kan udvikle retningslinier for god hygiejnepraksis (branchekoder), som det
kendes fra det generelle hygiejnedirektiv, udvides til at gælde for alle sektorer og til også at omfatte retningslinier for
anvendelsen af HACCP.
Forslaget blev præsenteret på rådsmødet (Landbrug) den 17. juli 2000 og på rådsmødet (Indre marked, Forbruger og
Turisme) den 28. september 2000. En situationsrapport blev givet på rådsmødet (Landbrug) den 22. maj 2001 og den
19.-20. december 2001.
Det spanske formandskab har ikke sat sagen på de foreløbige dagsordener for rådsmøder i 2. halvår af 2002.
Kontakt: Fødevaredirektoratet, tlf.: 33956000.
Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
kosttilskud, KOM(2000)222, endelig
Kommissionen har foreslået en harmonisering af lovgivningen om kosttilskud med henvisning til, at der er stor
forskel i medlemslandenes regler. Dette kan føre til handelshindringer inden for Fællesskabet. Direktivet
omfatter kosttilskud tilsat vitaminer og mineraler.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0030.png
Forslaget indeholder bilag med lister over de tilladte vitaminer og mineraler. Der skal fastsættes en øvre og
nedre grænse for tilsætningen af de enkelte vitaminer og mineraler i kosttilskud. Kommissionen har anmodet
Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler om en udtalelse om øvre sikkerhedsgrænser for de udvalgte
næringsstoffer.
Kommissionen vil med direktivet sikre, at forbrugeren frit kan vælge kosttilskud, som kan indtages uden
sundhedsrisiko.
Udtalelse om forslaget fra Europa-Parlamentet foreligger.
Rådet har den 3. december 2001 fastlagt fælles holdning til forslaget, som herefter er oversendt til 2.
behandling i Europa-Parlamentet.
Kontakt: Fødevaredirektoratet, tlf.: 33956000.
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om genetisk modificerede fødevarer og foder, KOM(2001)
425 endelig
Efter forslaget vil der blive indført regler for anvendelse og mærkning af foder baseret på genetisk modificerede
organismer, som svarer til gældende regler for GMO fødevarer. Det indebærer et krav om forhåndsgodkendelse før
markedsføring og krav om mærkning af foder fremstillet af GMO'er.
Dernæst foreslås ændringer af de gældende regler for GMO baserede fødevarer, som samtidig vil gælde for foder.
Mærkningsreglerne for fødevarer bliver udvidet, så vegetabilske produkter, der er produceret ud fra GMO’er, skal
mærkes, uanset om der påvises genetisk materiale eller protein stammende fra genmodifikationen i produkter eller ej.
Der indføres en bagatelgrænse, som tillader en utilsigtet tilstedeværelse af ikke godkendte GMO’er i det markedsførte
produkt på op til 1 pct., under forudsætning af at disse har v&a erkastet en videnskabelig sundheds- og
sikkerhedsmæssig vurdering i EU. Endelig centraliseres god-kendelsesproceduren for nye GMO’er, og udstedte
godkendelser begrænses til at gælde i 10 år.
Det spanske formandskab har ikke sat sagen på de foreløbige dagsordener for rådsmøder i 1. halvår af 2002.
Kontakt: Fødevaredirektoratet, tlf.: 33956000.
Forslag om ændring af direktiv 2000/13/EF om mærkning for så vidt angår angivelse af ingredienser i
levnedsmidler, KOM(2001)433 endelig
Forslaget er begrundet i et ønske om generelt at sikre forbrugerne en fyldestgørende information, således at personer
med allergi får bedre mulighed for at kontrollere, om en ingrediens med allergi-fremkaldende egenskaber findes i et
givet produkt.
Udtalelse fra Europa-Parlamentet foreligger ikke.
Forslaget er sat på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (Indre Marked, Forbruger og Turisme) den 21. maj 2002 med
henblik på orientering.
Kontakt: Fødevaredirektoratet, tlf.: 33956000.
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gødninger, KOM(2001)508
Kommissionen har med udgangspunktet i forenkling af lovgivningen fremlagt et forslag, der er en sammenskrivning af
rådsdirektiv 76/116/EØF af 18. december 1975, samt 19 råds- og kommissionsdirektiver. Forslaget indeholder visse
substantielle ændringer i reglerne, hvor ændringer af betydning er:
En præcisering af, hvad der menes med de forskellige tekniske betegnelser. En ordforklaring indarbejdes.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0031.png
• Calcium forventes inkluderet som generelt accepteret næringsstof. En ny bestemmelse tillader således
deklaration af vandopløseligt calcium i alle gødninger.
• En mærkningsændring således at pakninger på under 1000 kg fremover skal mærkes fuldstændig med alle detaljer. Der
indføres en obligatorisk mærkning af mekaniske blandinger.
• En direkte henvisning til, at det reelle indhold af et næringsstof ikke må afvige mere end den mængde, der fastsættes af
tolerancen.
• En bestemmelse, der hidtil alene har været gældende for ren ammoniumnitratgødning, udvides. Bestemmelsen giver
mulighed for nationalt helt eller delvist at afvise gødninger, der er placeret på EU's typelister for gødninger, bl.a. under
henvisning til at beskytte dyr og miljø (omgivelser).
• Indførelse af muligheden for, at Kommissionen kan konsultere tekniske eller videnskabelige komitéer, såfremt et land
anvender muligheden for, af sikkerhedsmæssige grunde at afvise et produkt fra markedet.
• En udvidelse af sikkerhedsreglerne for ammoniumnitrat til også at omfatte sammensatte gødninger, dvs. NPK-, NP- og
NK-gødninger med mere end 80 pct. ammoniumnitrat.
• Kontrol med detonationstesten af sammensatte gødninger. Testen vil som hidtil være frivillig for landene at indføre og at
anvende. Tilpasningerne er en følge af udvidelsen af sikkerhedsreglerne for ammoniumnitrat til også at omfatte sammensatte
gødninger.
• En ny bestemmelse, som giver Kommissionen adgang til i nogen grad at henvise til europæiske standarder (CEN), når der
skal vælges analysemetoder og lignende.
En ny bestemmelse, som sikrer en ensartet standard af officielle laboratorier på gødningsområdet.
• En formalisering af den guideline-procedure, der på en frivillig form blev introduceret i 1994, for at effektivisere
optagelsen af nye gødningsprodukter på typelisterne.
• En ny bestemmelse, som vil give Kommissionen mulighed for at få tilstrækkelig tid til gennemførelsen af risikovurdering
m.v.
• En bestemmelse om, at medlemslandene skal indføre sanktionsbestemmelser i national lovgivning.
Det spanske formandsskab forventer at præsentere forslaget og eventuelt fremlægge dette med henblik på politisk
enighed på rådsmødet (Indre Marked, Forbruger og Turisme) den 21. maj 2002.
Europa-Parlamentet udtalelse foreligger endnu ikke. Forslaget forventes behandlet i Parlamentet i april/maj 2002.
Kontakt: Plantedirektoratet, tlf.: 45263600, eller Fødevareministeriets departement, tlf.: 33923301.
8. Forbrugerpolitik
Direktivforslag om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser, KOM
(98)468
Kommissionen har den 14. oktober 1998 fremsat et direktivforslag om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser. Det er
hensigten, at forslaget skal supplere det "generelle" direktiv om forbrugerbeskyttelse ved fjernsalg, som ikke gælder finansielle
tjenesteydelser.
Kommissionen har fremlagt et ændret forslag (KOM(99)385 endelig udgave), som har været drøftet på en række møder i
Rådets arbejdsgruppe.
I modsætning til det "generelle" fjernsalgsdirektiv indeholder Kommissionens ændrede forslag ikke en generel
minimumsklausul, hvorefter medlemslandene kan gennemføre eller opretholde strengere bestemmelser med
henblik på beskyttelse af forbrugerne.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0032.png
Direktivforslaget om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser har senest været på Rådets dagsorden den 27.
september 2001 (Indre Marked, Forbruger og Turisme). Der blev på mødet opnået fælles holdning til forslaget.
Europa-Parlamentet skal under det spanske formandskab afgive sin udtalelse om den fælles holdning.
Den fælles holdning bygger på et kompromisforslag fremsat af det svenske formandskab i Januar 2001, hvor
forbrugerbeskyttelsesniveauet foreslås styrket på en lang række områder. Den fælles holdning lægger som
udgangspunkt op til totalharmonisering på nær oplysningsforpligtelserne.
Kontakt: Justitsministeriet, tlf.: 33923340.
Forbrugerkredit
Kommissionen har den 8. juni 2001 sendt et oplæg til debat om ændring af forbrugerkreditdirektivet (87/102/EØF) i
høring. På baggrund af høringen er Kommissionen ved at udarbejde et ændringsforslag til direktivet.
Det spanske formandskab har sat punktet på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (Indre marked,
Forbruger og Turisme) den 1. marts 2002 med henblik på præsentation af det forventede ændringsforslag.
Kontakt: Justitsministeriet, tlf.: 33923340.
Forslag til rådsresolution om beskyttelse af forbrugere, særligt børn og unge gennem mærkning af videospil og
computerspil for forskellige aldersgrupper doc. 5975/02 CONSOM 9
Formandsskabet har fremlagt forslag til resolution om beskyttelse af forbrugere, særlig børn og unge gennem aldersgruppe-
mærkning af visse underholdningsprodukter. Hensigten med forslaget er generelt at skabe fokus på beskyttelsen af børn og
unge i forhold til interaktive underholdningsprodukter, navnlig videospil og computerspil. Målsætningen er bl.a. gennem
selvregulering at fremme udviklingen af en fælle s europæiskmærkningsordning for computerspil, idet en sådan på en gang vil
skabe størreklarhed og overskuelighed for forbrugerne og samtidig give bedre rammebetingelser for branchen.
Resolutionsforslaget er sat på dagsordenen for rådsmødet (Indre Marked, Forbruger og Turisme) den 1. marts 2002 med
henblik på vedtagelse.
Kontakt: Julie Haagen, Kulturministeriet, tlf.: 33923507.
God markedsadfærd - "Grønbog om forbrugerbeskyttelse i Den Europæiske Union", KOM(2001)536 endelig
Kommissionen udsendte den 2. oktober 2001 "Grønbog om forbrugerbeskyttelse i EU". Grønbogen vedrører spørgsmålet
om, hvordan virksomhedernes markedsadfærd i EU fremover skal reguleres, håndhævelse af forbrugerdirektiver og styrkelse
af det europæiske myndighedssamarbejde.
Grønbogen beskriver, hvilken reguleringsmåde EU kan bruge i fremtiden. Kommissionen opstiller således to forskellige
metoder:
"Den
specifikke metode"
går ud på, at man fortsætter som hidtil med at lave særdirektiver på afgrænsede områder. F.eks. er der i
dag særregler om kreditgivning til forbrugerne, særregler om timesharekontrakter, dørsalg, m.v.
"Den
blandede metode"
betyder, at man laver et bredt rammedirektiv, der opstiller principper for god markedsadfærd over for
forbrugerne i stedet for detaljerede regler. Det kan sammenlignes med den danske markeds-føringslov. Ved siden af
rammedirektivet vil der kunne være selvregulering eller samregulering (mellem myndigheder og branchen) til at udfylde
principperne.
Kommissionen foreslår endvidere en række muligheder for en øget og styrket håndhævelse, bl.a. udpegelse af én
kompetent myndighed i hvert medlemsland som koordinator, gensidig fælles assistance mellem medlemsstaterne,
fælles databaser og kommunikationsnetværk mm.
Det spanske formandskab har sat grønbogen på den foreløbige dagsorden for rådsmøde (Indre Marked, Forbruger og
Turisme) den 21. maj 2002 med henblik på debat.
Yderligere oplysninger: Forbrugerstyrelsen, tlf.: 32669000.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0033.png
Kommissionens forbrugerpolitiske handlingsplan 2002-2004
Kommissionen offentliggjorde i slutningen af oktober 2001 et diskussionsoplæg for elementer/prioriteter i dens
kommende handlingsplan. Kommissionen anfører, at erfaringerne fra den hidtidige handlingsplan 1999 - 2001 har
vist, at det er nødvendigt med en mere systematisk og strategisk tilgang som grundlag for en mere
sammenhængende politik i stedet for ad hoc indsatser. Denne erfaring vil derfor danne afsæt til den kommende
hand lingsplan.
I diskussionsoplægget beskriver Kommissionen følgende
nøglefaktorer
for dens strategi til en ny handlingsplan:
• Skabelse af et
reelt indre marked for forbrugerne,
således at det Indre Marked ikke alene giver erhversdrivende
mulighed for at
sælge,
men også forbrugerne reel valgmulighed med hensyn til at
købe
over grænserne.
• Tilpasning til de
økonomiske og teknologiske forandringer
(euro og e-handel)
• Integration af forbrugerinteresser
i hele
indre markedspolitikken samt
udover
denne.
• Behørig hensyntagen til
EU’s udvidelse
ved udviklingen af forbruger/indre markedspolitikken.
• Hensyntagen til principperne for
nye styreformer,
dvs. åbenhed, deltagelse, ansvarlighed, effektivitet og
sammenhæng.
Handlingsplanen foreligger endnu ikke, men det spanske formandskab har sat denne på den foreløbige dagsorden for
rådsmødet (Indre Marked, Forbruger og Turisme) den 21. maj 2002 med henblik på vedtagelse af en rådsresolution herom.
Yderligere oplysninger: Forbrugerstyrelsen, tlf.: 32669000.
Kommissionens forslag til forordning om salgsfremmende foranstaltninger i det indre marked (KOM(2001) 546 endelig
udgave) samt kommerciel kommunikation
Kommissionen har bl.a. som konklusion på arbejdet i ekspertgruppen vedrørende kommerciel kommunikation
den 2. oktober 2001 fremsat et forslag til forordning om salgsfremmende foranstaltninger i det Indre Marked.
Forslaget har til formål at fjerne hindringer for brugen af salgsfremmende foranstaltninger i det Indre Marked. Ved
salgsfremmende foranstaltninger forstås rabatter, tilgift, gratis gaver, salgsfremmende konkurrencer og spil.
Forslaget vil betyde, at medlemsstaternes
generelle
forbud mod brugen af salgsfremmende foranstaltninger ikke kan
opretholdes. Sektorvise restriktioner vil stadig kunne opretholdes, dog vil disse restriktioner være underlagt princippet om
gensidig anerkendelse. For at skabe gennemsigtighed på området indeholder forslaget nogle informationskrav, som den
erhvervsdrivende skal opfylde ved brugen af salgsfremmende foranstaltninger, ligesom der til beskyttelse af b&osl ash;rn og
unge fastsættes en række krav til den erhvervsdrivende ved brug af disse foranstaltninger over for børn og unge. Forslaget
indeholder endvidere en bestemmelse om den erhvervsdrivendes pligter i forbindelse med klager over salgsfremmende
foranstaltninger.
Forhandlinger om forordningsforslaget er påbegyndt primo januar 2002 i rådsarbejdsgruppen for
Forbrugerbeskyttelse. Forslaget behandles endvidere i Europa-Parlamentets Udvalg om Retlige Anliggender og
Det Indre Marked. Europa-Parlamentets Udvalg om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik forventes
endvidere at afgive udtalelse om forslaget.
Forordningsforslaget er sat på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (Indre Marked, Forbruger og Turisme) den
1. marts 2002 til status og rådsmødet (Indre Marked, Forbruger og Turisme) den 21. maj 2002 til politisk enighed.
Yderligere oplysninger: Forbrugerstyrelsen, tlf.: 32669000.
Direktivforslag om tilbagebetaling til forbrugerne (elektronisk betaling) - ej offentliggjort
Kommissionen har iværksat udarbejdelse af et forslag, der blandt andet vedrører tilbagebetaling til forbrugerne i forbindelse
med anvendelse af elektroniske betalingsmidler. Hensigten med forslaget er at øge forbrugerbeskyttelsen og - tilliden til
elektronisk betaling. Forslaget beror i øjeblikket på interne drøftelser i Kommissionen.
Det spanske formandskab har sat punktet på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (Indre Marked, Forbruger
og Turisme) den 21. maj 2002 med henblik på en præsentation af forslaget.
Yderligere oplysninger: Forbrugerstyrelsen, tlf.: 32669000.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0034.png
Udenretlig tvistløsning: EEJ-NET (European Extra-judicial Network)
For at lette forbrugernes adgang til relevante klageorganer i andre medlemslande er der etableret et netværk mellem de
europæiske myndigheder og organer med ansvar for udenretlig tvistløsning på forbrugerområdet (EEJ-Net - European
Extra-Judicial Network).
Samtidig er der etableret nationale kontaktcentre (Clearing Houses) i hver medlemsstat. Det nationale kontaktcenter skal gøre
det muligt for forbrugere at henvende sig til et enkelt kontaktsted i medlemsstaten for at få oplysning om nationale ordninger
og i grænseoverskridende sager at få lettere og hurtigere adgang til ordninger til udenretslig bilæggelse af konflikter. Et
kontaktcenter skal samtidig fordele og ekspedere klager fra forbrugere i de øv rige medlemsstater over varer og tjenester
leveret i det pågældende land til de respektive nationale klageorganer. Forbrugerstyrelsen er dansk repræsentant i
netværkssamarbejdet og fungerer som det danske kontaktcenter.
Samarbejdet blev officielt indledt den 16. oktober 2001 og skal i det første år fungere som et pilotprojekt.
Netværkssamarbejdet vil blive evalueret under det danske formandskab i 2. halvår 2002.
Yderligere oplysninger: Forbrugerstyrelsen, tlf.: 32 66 92 00.
Anbefaling fra Kommissionen om mærkning af on-line salg
Den europæiske forbrugerorganisationen BEUC (the European Consumers Organization) og den tilsvarende
erhvervsorganisationen UNICE (Union of Industrial and Employers Confederations of Europe) offentliggjorde i
2001 det såkaldte " e-Confidence projekt".
Projektet, der overordnet set har til formål at fremme forbrugernes tillid til e-handel, går ud på at opstille nogle
fælleseuropæiske retningslinier for hvilke krav, der må stilles til europæiske e-mærkningsordninger, der vil
godkendes af e-Confidence initiativet.
Det spanske formandskab har sat punktet på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (Indre marked, Forbruger
og Turisme) den 1. marts 2002, hvor det forventes at Kommissionen vil komme med en anbefaling om mærkning af
on-line salg.
Yderligere oplysninger: Forbrugerstyrelsen, tlf.: 32669000.
Forbrugerne og euroen
Emnet "Forbrugerne og euroen" er sat på dagsordenen for Rådsmødet (Indre Marked, Forbrugere og Turisme) den 1. marts
2002. Der forventes en debat om de erfaringer, der er gjort i de EU-lande, hvor euroen er introduceret.
Kontakt: Økonomi- og Erhvervsministeriet, tlf.: 33923350.
9. Skibsfart
Kommissionens meddelelse om den anden pakke af fællesskabsforanstaltninger vedrørende søfartssikkerhed
foranlediget af tankskibet ERIKA’s forlis, KOM(2000)802
I december 1999 forliste tankskibet ERIKA ud for Frankrigs kyst med betydelig olieforurening til følge. Som opfølgning på
ulykken fremlagde Kommissionen i foråret 2000 en meddelelse om sikkerhed til søs og olietransport – den såkaldte ERIKA I
pakke. Meddelelsens tre forslag om skærpet havnestatskontrol, om klassifikationsselskaber samt om fremskyndet indfasning
af dobbeltskrogede olietankskibe er nu vedtaget a pa-Parlamentet og Rådet.
I forlængelse af ERIKA I pakken fremlagde Kommissionen i december 2000 en meddelelse om fællesskabsforanstaltninger
vedrørende søfartssikkerhed foranlediget af tankskibet ERIKA’s forlis - den såkaldte ERIKA II pakke. Meddelelsen
indeholder et forslag til direktiv om oprettelse af et overvågnings-, kontrol- og informationssystem for skibsfarten, et forslag
til forordning om oprettelse af en fond for erstatning for olieforurening i europæisk ande og dertil knyttede foranstaltninger
samt et forslag til forordning om oprettelse af et europæisk søfartssikkerhedsagentur.
• Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om oprettelse af et overvågnings-, kontrol- og
informationssystem for skibsfarten
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0035.png
Kommissionen ønsker, at etablere et overvågnings-, kontrol- og informationssystem for skibstrafikken med
henblik på at forbedre sikkerheden for og effektiviteten af denne trafik. Forslaget sigter på at reducere
konsekvenserne af ulykker til søs samt på at forebygge forurening fra skibe.
På rådsmødet (Transport og Telekommunikation) den 27.-28. juni 2001 traf Rådet beslutning om fælles indstilling. Rådet traf
endvidere beslutning om at udskille spørgsmålet om installation af såkaldt sorte bokse i eksisterende lastskibe og vedtog i den
forbindelse en fælles tilgang til forhandlingerne i IMO om samme emne. Den 18. december 2001 blev der efter skriftlig
procedure opnået enighed o m en fælles holdning til forslaget.
Europa-Parlamentet afsluttede i juni 2001 sin første behandling af forslaget. Forslaget er ikke sat på Rådets dagsorden under
det spanske formandskab. Afhængig af forløbet af Europa-Parlamentets anden behandling kan det imidlertid ikke udelukkes,
at forslaget behandles og eventuelt vedtages i 1. halvår af 2002.
Kontakt: Søfartsstyrelsen, tlf.: 39174400.
• Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fond for erstatning for olieforurening i
europæiske farvande og dertil knyttede foranstaltninger
Kommissionen ønsker med forslaget at supplere den eksisterende, globale olieerstatningsfond (IOPC-Fonden), der er
etableret i IMO regi. Efter forslaget skal der etableres en europæisk fond (COPE-Fonden), finansieret af olieimportørerne.
COPE-Fonden skal dække olieforureningsskader, der overstiger erstatningsgrænserne i IOPC-Fonden. Den samlede
erstatningsudbetaling foreslås fastsat til 1 mia. EUR svarende til ca. 7,5 mia. kr.
Forslaget var genstand for en orienterende drøftelse på rådsmøderne (Transport og Telekommunikation) den 20.-21.
december 2000 og den 4.-5. april 2001. Efter forhandlinger i Rådets transportarbejdsgruppe i foråret 2001 traf Rådet på
rådsmødet (Transport og Telekommunikation ) den 27.-28. juni 2001 beslutning om ikke at fremme forslaget for
nærværende. Rådet vedtog i stedet en fælles ti lgang til forhandlingerne i IOPC og IMO om en revision af det eksisterende,
globale olieerstatningssystem.
Europa-Parlamentet afsluttede i juni 2001 sin første behandling af forslaget. Forslaget er ikke sat på Rådets
dagsorden under det spanske formandskab.
Kontakt: Søfartsstyrelsen, tlf.: 39 17 44 00.
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk søfartssikkerhedsagentur
Kommissionen har fremlagt et forslag til en forordning om oprettelse af et europæisk søfartssikkerhedsagentur.
Agenturet skal blandt andet bistå Kommissionen med teknisk ekspertise og kontrol. Desuden skal det bistå
medlemsstaterne med uddannelse af inspektører og opklaring af søulykker.
På rådsmødet (Transport og Telekommunikation) den 6.-7. december 2001 blev der opnået politisk enighed om en fælles
holdning.
Europa-Parlamentet afsluttede i juni 2001 sin første behandling af forslaget. Forslaget er ikke sat på Rådets dagsorden
under det spanske formandskab. Afhængig af forløbet af Europa-Parlamentets anden behandling kan det imidlertid ikke
udelukkes, at forslaget behandles og eventuelt vedtages i 1. halvår af 2002.
Kontakt: Søfartsstyrelsen, tlf.: 39174400.
Kommissionens meddelelse om sikkerhed for passagerskibe
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0036.png
5. Ændring af direktiv 1998/18/EF om sikkerhedsregler og standarder for passagerskibe (forventes til rådsmødet i
juni 2002).
5. Direktivforslag om harmoniserede regler for stabilitet på passagerskibe, som opererer i Fællesskabets havne.
Kommissionen har bebudet to konkrete initiativer vedrørende sikkerhed på passagerskibe. Det ene forslag forventes at gøre
den såkaldte Stockholmaftales forøgede krav til ro-ro passagerskibes stabilitet gældende i hele EU. Det andet forslag
forventes at indeholde mindre ændringer til det eksisterende direktiv om sikkerheden på passagerskibe i national fart.
Kommissionens meddelelse er sat på dagsordenen for rådsmødet (Transport og Telekommunikation) den 25.-26. marts 2002
til præsentation, mens de to konkrete forslag er sat på dagsordenen for rådsmødet (Transport og Telekommunikation) den
17.-18. juni 2002 med henblik på opnåelse af politisk enighed.
Kontakt: Søfartsstyrelsen, tlf.: 39 17 44 00.
Implementering af Rådets og Medlemsstaternes regeringsrepræsentanters beslutning af 12. februar 1998, der
bemyndigede Kommissionen til at indlede forhandlinger med henblik på at indgå en aftale om søtransport mellem
Fællesskabet og dets medlemsstater og
- Folkerepublikken Kina, SEK(96) 2392
- Republikken Indien, SEK(97) 113
Kina
I slutningen af 2001 blev der opnået enighed med de kinesiske søfartsmyndigheder om indholdet af en bilateral
søtransportaftale mellem EU og dets medlemslande og Kina. Aftaleudkastet vil nu blive underkastet sædvanlig
proceduremæssig behandling i Kommissionen og i Europa-Parlamentet og vil dernæst blive forelagt Rådet (Transport og
Telekommunikation). Dette forventes at ske på rådsmødet (Transport og Telekommunikation) den 17.-18. juni 2002. Efter
Rådets vedtagelse kan aftalen formelt underskrives af Kommissionen og medlemslandene.
Aftaleudkastet dækker ydelse af søtransport ud og ind af Kina til og fra EU og fra andre lande. Det er baseret på princippet
om frihed til at yde søtransporttjenester, fri adgang til laster, uhindret adgang og ikke-diskrimineret brug af havne og
hjælpetjenester. Udkastet omfatter bl.a. en række kommercielle søtransportforhold – eksempelvis tilstedeværelse af rederier,
logistik, service og ansættelse af egne nøglemedarbe - og dækker dør-til-dør transport og flytning af udstyr såsom tomme
containere.
Indien
Kommissionen fortsætter sine indledende drøftelser med Indien i forventning om i løbet af efteråret 2002 at nå frem til en
politisk beslutning om at indlede forhandlingerne.
Kontakt: Søfartsstyrelsen, tlf.: 39174400.
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et udvalg for sikkerhed til søs og om ændring af
forordningerne om sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening hidhørende fra skibe, KOM(2000)489
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiverne om sikkerhed til søs og
forebyggelse af forurening forårsaget af skibe, KOM(2000)489
Forslagene lægger op til at samle en række forskriftsudvalg oprettet i henhold til maritime forordninger og direktiver under ét
forskriftsudvalg, kaldet "udvalget for sikkerhed til søs og forureningsforebyggelse af forurening hidrørende fra skibe".
Forslagene lægger endvidere op til at indføre umiddelbar anvendelse af ikrafttrådte internationale instrumenter (konventioner,
traktater m.v.). I sammenhæng hermed indfører forslagene en procedure til overensstemmelseskontrol for at forebygge
eventuel konflikt mellem Fællesskabets søfartslovgivning og de internationale instrumenter. Med proceduren kan en vedtaget
ændring til et internationalt instrument udelukkes fra Fællesskabets l ovgivning.
Begge forslag er sat på dagsordenen for rådsmødet (Transport og Telekommunikation) den 25.-26. marts 2002 med henblik
på opnåelse af fælles holdning.
Kontakt: Søfartsstyrelsen, tlf.: 39174400.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0037.png
Kommissionens meddelelse om en fælles politik for bemanding af fast passager- og færgesejlads i og mellem
medlemsstaterne, KOM(98)251
Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning nr. 3577/92/EØF om anvendelse af princippet
om fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads), KOM(98)251
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bestemmelser vedrørende bemanding af fartøjer i fast
passager- og færgefart mellem medlemsstaterne, KOM(98)251 og KOM(2000)437
De nævnte forslag skal ifølge Kommissionens opfattelse fremme beskæftigelsen af EU-søfolk inden for
cabotagesejlads og fast passagersejlads i Fællesskabet.
Kommissionen foreslår, at medlemsstaterne skal kunne kræve, at hele eller en del af besætningen om bord på skibe, der
sejler cabotagesejlads, skal være EF-statsborgere. Endvidere stilles der krav om, at søfolk fra tredjelande om bord på
skibe i fast international passagersejlads mellem havne i Fællesskabet skal sidestilles med søfolk bosiddende i en EF-
medlemsstat for så vidt angår aflønning og andre arbejdsvil kår. Kravene skal også gælde for tredjelandes skibe.
På rådsmødet (Transport) den 1. december 1998 anmodede Rådet Kommissionen om at udarbejde en analyse af de
økonomiske og sociale konsekvenser af direktivforslaget. Denne analyse redegjorde Kommissionen for på rådsmødet
den 9. december 1999. Som følge af Europa-Parlamentets udtalelse har Kommissionen den 13. juli 2000 fremlagt et
ændret forslag til direktivet (KOM(2000)437).
På rådsmødet den 20.-21. december 2000 tog Rådet Kommissionens præsentation af det reviderede forslag til
efterretning. Hverken ændringen af cabotageforordningen eller direktivforslaget blev drøftet.
Forslaget har ikke været behandlet i 2001 og er ikke sat på Rådets dagsorden under det spanske formandskab.
Kontakt: Søfartsstyrelsen, tlf.: 39174400.
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 82/714/EØF af 4. oktober 1982 om
indførelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje, KOM(97)335 og KOM(2000)419
Formålet med forslaget er at forbedre sikkerheden og fremme transport ad indre vandveje ved at tilpasse det
oprindelige direktiv fra 1982 til den tekniske udvikling, der siden er sket.
I henhold til direktivet kan et medlemsland beslutte, at direktivets krav ikke skal gælde i bestemte områder eller for
bestemte vandveje. Danmark har truffet en sådan beslutning og meddelt, at der ikke findes indre vandveje i Danmark.
Eventuelle danske skibe, der mere permanent ønsker at operere på de indre vandveje, som er omfattet af direktivet, skal
dog opfylde direktivets krav.
Kommissionen fremsatte det første forslag til ændring af direktivet den 7. december 1997 (KOM(97)335). Forslaget var
genstand for en orienterende drøftelse på rådsmødet (Transport) den 1. december 1998. Forslaget har ikke siden været
behandlet i rådsregi. Europa-Parlamentet vedtog den 20. oktober 1998 forslag til et antal ændringer af direktivforslaget.
Kommissionen kunne ikke fuldt ud acceptere disse ændringsforslag, og da de generelle beslutningsprocedurer samtidigt
blev ændret i forbindelse med vedtagelsen af Amsterdam-traktaten, valgte Kommissionen at indkalde til et
ekspertgruppemøde den 29. juni 2000 med henblik på at tilpasse og opdatere ændringsforslaget fra 1997. Kommissionen
har den 19. juli 2000 fremlagt et revideret forslag (KOM(2000)419) til ændring af det oprindelige direktiv fra 1982.
Kommissionen har den 11. oktober 2001 afholdt et møde med deltagelse af eksperter fra medlemslandene.
Der foreligger ikke (medio januar 2002) et nyt forslag fra Kommissionen. Forslaget er ikke sat på Rådets
dagsorden under det spanske formandskab.
Kontakt: Søfartsstyrelsen, tlf.: 39174400.
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
bådtransport af farligt gods på indre vandveje, KOM(97)367 og KOM(99)563
Forslaget søger at harmonisere vilkårene for bådtransport af farligt gods på indre vandveje i Fællesskabet. Det skal i praksis
ske ved at gøre Rekommandationen om international transport af farligt gods ad indre vandveje (ADN) samt
Overenskomsten om transport af farlige stoffer på Rhinen (ADNR) til en del af direktivet.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0038.png
Der findes ikke indre vandveje i Danmark, og der er ikke udviklet danske regler for transporter ad indre vandveje. De
generelle danske regler om transport af farligt gods kræver, at man benytter den internationale IMDG-kode (International
Maritime Dangerous Goods - code) eller Østersøaftalen (Memorandum om transport af farligt gods med ro/ro-skibe i
Østersøområdet). Disse regler kan fortsat anvendes ved enkeltstående sejladse r på eller til indre vandveje i EU.
Direktivforslaget er endnu ikke færdigbehandlet. Europa-Parlamentet afgav sin udtalelse den 18. december
1998. Herefter har Kommissionen fremlagt et ændret forslag til direktivet den 24. november 1999.
Forslaget har ikke været behandlet i 2001 og er ikke sat på Rådets dagsorden under det spanske formandskab.
Kontakt: Søfartsstyrelsen, tlf.: 39174400.
Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om markedsadgang for havnetjenester. KOM
(2001)35 endelig
Formålet med forslaget er at sikre leverandører af de på en liste anførte havnetjenester (lodsning, bugsering,
fortøjning, lasthåndtering og passagerservice) lige adgang til EU-markedet og konkurrence på lige vilkår. Bedre
havnetjenester medfører en bedre udnyttelse af søtransport, herunder nærskibsfart, samt kombineret transport
og dermed en aflastning af presset på landtransp ortnettet.
Direktivet gælder for alle søhavne eller havnesystemer, der er beliggende på en medlemsstats territorium, og
som er åbne for almindelig søhandelstrafik. Dog omfatter forslaget kun havne af en vis størrelse (mindst 3
mio. t gods eller 500.000 passagerer i de seneste tre år). Medlemsstaterne kan stille krav om, at leverandørerne
er etableret inden for Fællesskabets grænser, og at anvendte fartøjer skal registreres i en medlemsstat og føre
dennes flag. Medlemsstaterne kan endvidere forlange, at leverandører af havnetjenester skal søge tilladelse, der
kan tidsbegrænses for 5-25 år afhængigt af de foretagne investeringer.
Første møde i Rådets Transportarbejdsgruppe fandt sted den 1. februar 2002.
Forslaget har været behandlet i Europa-Parlamentet, der har fremsat en række ændringsforslag, som p.t. behandles af
Kommissionen.
Det spanske formandskab har sat forslaget på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (Transport og
Telekommunikation) den 25.-26. marts 2002 med henblik på at gøre status for arbejdet med direktivforslaget.
Kontakt: Trafikministeriet,
tlf.: 33923355.
10. Energi
Flerårigt program for fremme af vedvarende energi og energibesparelser (ALTENER og SAVE
)
Kommissionens kommende udspil til et nyt energirammeprogram forventes at være fokuseret på
energieffektivitet (jf. SAVE-programmet), vedvarende energi (jf. ALTENER-programmet), transport og
såkaldte eksterne relationer (jf. SYNERGY-programmet.) Det er ligeledes forventningen, at Kommissionen vil
foreslå en væsentlig forøget budgetramme for programmet.
Rammeprogrammet er sat på dagsordenen for rådsmødet (Industri og Energi) den 6.-7. juni 2002 med henblik på
orienterende debat.
Yderligere oplysninger: Svend Friis, Energistyrelsen, tlf.: 33954277.
Det Indre Marked for elektricitet og gas (KOM(2001)125
Kommissionens pakke med forslag til fremskyndelse og effektivisering af det Indre Marked for elektricitet og gas må ses
som opfølgning på Det Europæiske Råds konklusioner fra Lissabon, marts 2000, hvori Kommissionen opfordredes til at
fremlægge forslag med henblik på intensivering af arbejdet med at gennemføre det Indre Marked. Pakken indeholder
dels en meddelelse, dels et direktivforslag om ændring af de eksisterende el- og g asdirektiver, og endelig et forslag til
rådsforordning om harmonisering af vilkårene for grænseoverskridende elhandel.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0039.png
Direktivforslaget indeholder bl.a. bestemmelser om følgende:
• Tidsplan for fremskyndet fuld åbning for markederne (2005)
• Effektiv separation mellem systemoperatøren og handelen med hhv. el og gas (unbundling)
• Standardiserede og publicerede tariffer
• Uafhængige regulatorer i alle lande
• Sikring af høje service-standarder på nettene
Med forslaget til forordning sigtes der på at fremme den grænseoverskridende handel med el gennem etablering af et ensartet
og ikke-diskriminerende tarifsystem for adgangen til de overordnede transmissionsnet.
Forslaget, der har været drøftet i Rådet (Industri og Energi) siden foråret 2001, forventes behandlet på rådsmødet (Industri
og Energi) den 6.-7. juni 2002 med henblik på politisk enighed. Europa-Parlamentets udtalelse i første læsning foreligger
endnu ikke.
Yderligere oplysninger: Svend Friis, Energistyrelsen, tlf.: 33954277.
Fællesskabsramme for statsstøtte til kulindustrien KOM(2001)423
Den eksisterende forordning om kulstøtte er hjemlet i EKSF-traktaten, der udløber den 23. juli i år. En forudsætning for
en fortsættelse af statsstøtten til kulindustrien er derfor vedtagelsen af den foreslåede forordning, der er basseret på EF-
traktaten. Kommissionens forslag blev fremlagt i slutningen af det belgiske formandskab.
Med ganske få undtagelser er Fællesskabets kulproduktion ikke konkurrencedygtig i forhold til import fra tredjelande, og
det på trods af en gennemgribende omstrukturerings-, moderniserings- og rationaliseringsproces, der er gennemført i
medlemsstaternes kulindustri. Kommissionens begrundelse for den fortsatte statsstøtte er at sikre, at en vis
kulproduktionskapacitet står til rådighed i Fællesskabet i tilfælde af forstyrrelser i ener giforsyningerne, som kunne
påvirke energimarkedet på lang sigt. Det fremgår bl.a. af Kommissionens grønbog om energiforsyningssikkerhed (KOM
(2000)769). Opretholdelsen af en mindstekapacitet til kulproduktion gør det således muligt at sikre, at infrastrukturen i
udvalgte miner og dermed en potentiel disponibilitet af Fællesskabets kul bevares.
Drøftelserne af forslaget indledtes i starten af det spanske formandskab. Det forventes behandlet på rådsmødet (Industri
og Energi) den 6.-7. juni 2002 med henblik på politisk enighed, eventuelt endelig vedtagelse. Europa-Parlamentets
høringsudtalelse forligger endnu ikke.
Kontakt: Svend Friis, Energistyrelsen, tlf.: 33954277.
Fremme af energieffektiviteten i bygninger KOM(2001)226
Forslaget må bl.a. ses i forlængelse af Kommissionens grønbog om forsyningssikkerhed, som konkluderer, at
Fællesskabets energiforsyningssikkerhed navnlig kan øges gennem en indsats på forbrugsområdet, herunder ikke mindst
bygningers energiforbrug.
Bygningsdirektivets formål er at fremme en bedre energimæssig ydeevne i bygninger i EU og i den forbindelse i videst
mulig udstrækning sikre, at kun de mest omkostningseffektive foranstaltninger iværksættes. Direktivforslaget fastlægger
en ramme, som vil føre til øget samordning mellem medlemsstaternes lovgivning på området. Hvordan rammen i praksis
skal fyldes ud bliver dog primært et ansvarsområde for de en kelte medlemsstater.
Direktivet indeholder følgende hovedelementer:
a. fælles rammer for beregning af energieffektivitet i bygninger,
b. indførelse og regelmæssig revision af minimumskrav for nye bygninger,
c. indførelse af minimumskrav til eksisterende bygninger på over 1000 m² i forbindelse med større
renoveringsarbejder,
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0040.png
d. etablering af obligatorisk energicertificering af bygninger,
e. regelmæssig inspektion af fyringsanlæg,
f. regelmæssig inspektion af air-conditionanlæg.
Forslaget skal drøftes på rådsmødet (Industri og Energi) den 6.-7. juni 2002.
På rådsmødet (Energi) den 4. december 2001 enedes Rådet om den generelle orientering af direktivet. Europa-
Parlamentets udtalelse i første læsning foreligger endnu ikke. Det forventes at der vil kunne opnås politisk enighed under
det spanske formandskab, eventuelt fælles holdning.
Kontakt: Svend Friis, Energistyrelsen, tlf.: 33954277.
Meddelelse om opfølgningen på grønbogen "En europæiske strategi for energiforsyningssikkerhed"
Kommissionen forventes i løbet af foråret at fremlægge en meddelelse om resultatet af den omfattende høringsproces der har
været gennemført i medlemslandene vedrørende ovennævnte grønbog (KOM(2000)769).
Meddelelsen forventes behandlet på rådsmødet (Industri og Energi) den 6.-7. juni 2002 med henblik på vedtagelsen af et sæt
rådskonklusioner.
Det forventes, at meddelelsen vil indeholde et forslag til konkrete foranstaltninger til fremme af
forsyningssikkerheden, herunder ikke mindst inden for energibesparelsesområdet.
Kontakt: Svend Friis, Energistyrelsen, tlf.: 33954277.
Biobrændstoffer til transport KOM(2001)547
Kommissionens pakke om fremme af brugen af biobrændstoffer i transportsektoren består af tre dele: En meddelelse, et
forslag til direktiv om fremme af brugen af biobrændstoffer i transportsektoren og et forslag til direktiv om ændring af
direktiv 92/82/EF (mineraloliedirektivet) med henblik på at indføre mulighed for at anvende en reduceret afgift på visse
mineralolieprodukter indeholdende biobrændstoffer og på biobrændstoffer. I det følgende omtales udelukkende forslaget til
direktiv om fremme af brugen af biobrændstoffer i transportsektoren. Forslaget til direktiv om ændring af
mineraloliedirektivet vil skulle behandles i ØKOFIN-rådet.
Kommissionens initiativ må ses på baggrund af Kommissionens grønbog om energiforsyningssikkerhed. I grønbogen
introduceres en målsætning om 20 pct. substitution af fossile brændstoffer med alternative brændstoffer i transportsektoren
inden 2020 med det dobbelte formål at forbedre forsyningssikkerheden og reducere udledningen af drivhusgasser.
Formålet med øget anvendelse af biobrændstoffer i transportsektoren er ifølge Kommissionen:
• Forsyningssikkerhed for brændsler til transportsektoren
• Reduktion af transportsektorens CO
2
-udledning
• Nye indkomstkilder og sikring af beskæftigelsen i landområderne i EU
Ifølge direktivforslaget om fremme af biobrændstoffer skal mindst 2 pct. af transportsektorens brændselsforbrug inden
udgangen af år 2005 udgøres af flydende biobrændstoffer som rapsolie, biodiesel eller ethanol. Ifølge forslaget skal andelen af
biobrændstof desuden være øget til knap 6 pct. inden udgangen af år 2010.
Forslaget skal behandles på rådsmødet (Industri og Energi) den 6.-7. juni 2002.
Der blev i december 2001 indledt forhandlinger om forslaget under det belgiske formandskab. Europa-Parlamentets udtalelse
i første læsning foreligger endnu ikke. Fra spansk side forventes der enighed om den generelle orientering af forslaget.
Kontakt: Svend Friis, Energistyrelsen, tlf.: 33954277.
Forslag til beslutning om at ændre Beslutning nr. 154/96/EF om retningslinjer for Transeuropæiske Net (TEN)
på energiområdet KOM(2002)XX
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0041.png
Under dette punkt skal Rådet (Industri og Energi) på dets møde den 6.-7. juni 2002 drøfte en modernisering af
de eksisterende retningslinjer for TEN fra 1996. Baggrunden for moderniseringen er et behov for at målrette
retningslinjerne så de i højere grad understøtter Fællesskabets energipolitik, der på væsentlige punkter har
ændret sig siden 1996.
Kommissionens forslag til ændrede retningslinier for støtteordningen Transeuropæiske Net på energiområdet
indebærer en stærkere betoning af TEN-projekters bidrag til realisering af det Indre Marked på el- og
gasområdet og større vægt på energiforsyningssikkerhed. Som noget nyt foreslår Kommissionen, at der
etableres en prioritering af "projekter af fælles interes se" og derfor defineres en særlig liste med "projekter af
europæisk interesse".
Fælleskabets energiinfrastruktur har generelt ikke behov for økonomisk støtte fra EU eller statsstøtte. Derfor skal TEN-
midlerne som hidtil overvejende anvendes til forstudier mv. Kun hvor projekter, som enten har høj prioritet af regionale eller
sociale grunde, ikke vil kunne klare sig uden anlægsstøtte, eller er er vigtige for fuldføring af det Indre Marked, kan der ydes
økonomisk anlægsstøtte fra Fællesskab et. Siden etableringen af TEN i 1993 er der kun ydet anlægsstøtte i to specielle
energiprojekter og Kommissionen oplyser, at den ikke forventer denne praksis ændret. Kommissionen foreslår dog loftet for
investeringsstøtte for særligt prioriterede projekter hævet fra 10 til 20 pct. af de godkendte udgifter.
Kontakt: Peter Nielsen, Energistyrelsen, tlf.: 33926735.
Energichartertrakten
Punktet "Energicharteret" er på dagsordenen for rådsmødet (Industri og Energi) den 6.-7. juni 2002 med henblik på en
statusorientering, der navnlig forventes at vedrøre drøftelserne om en protokol om transit af energi.
I regi af Energichartertraktaten er der siden begyndelsen af år 2000 blevet forhandlet en protokol om transit af energi.
Formålet er at skabe et regelsæt omkring transit, blandt andet for at lette transporten af naturgas og olie fra producentlande
som Rusland og landene omkring det Kaspiske Hav til Vesteuropa.
Forhandlingerne har ikke haft den forventede fremdrift. Et begrænset antal - men dog meget centrale - spørgsmål er endnu
uløste, og det er usikkert om forhandlingerne kan afsluttes i år.
Kontakt: Peter Nielsen, Energistyrelsen, tel.: 33926735.
Direktiv om fremme af kraftvarme
Kommissionen forventes inden længe at præsentere et forslag til direktiv om fremme af kraftvarme. Kraftvarme er den
samtidige produktion af elektricitet og (fjern)varme fra et og samme anlæg, hvorigennem der kan spares betydelige mængder
primærbrændsler (kul, olie, gas) og dermed opnås væsentlige reduktioner af drivhusgasemissionerne, sammenlignet med
produktion af samme mængder el og varme på separate anlæg.
Emnet er på dagsordenen for rådsmødet (Industri og Energi) den 6.-7. juni 2002 som et eventuelt punkt, idet det for
øjeblikket er usikkert, om Kommissionen når at færdiggøre sit forslag til kraftvarme-direktiv til rådsmødet.
Kontakt: Svend Friis, Energistyrelsen, tlf.: 33954277.
Kommissionens meddelelse om styrkelse af EU-Middelhavssamarbejdet inden for transport- og
energisektorerne
Det er uvist om – og i givet fald hvornår - Kommissionens meddelelse vil blive fremlagt. Middelhavsdimensionen af
energipolitikken har ved flere lejligheder været drøftet i rådsregi, således konkluderede rådsmødet (Industri og Energi) senest
d. 30. maj 2000, at Rådet støtter øget samarbejde mellem EU-landene og øvrige lande omkring Middelhavet. Det Europæiske
Råd i Feira i Portugal i juni 2000 vedtog rordnet strategi for EU for det regionale samarbejde generelt i Middelshavsområdet.
Siden sammenlægningen af Kommissionens tjenestegrene for energi og for transport har DG TREN arbejdet på at
sammentænke en delstrategi for både energi og transport.
På denne baggrund forventes Kommissionens meddelelse at indeholde forslag til et forstærket samarbejde på energi og
transportområdet. På energiområdet er en række arbejdsgrupper blevet nedsat i 2001 og i den kommende meddelelse
forventes Kommissionen på grundlag af arbejdet i dissegrupper at foreslå følgende prioriter i samarbejdet med
Middelhavspartnerne: Reformering af sektoren i retning af øget markedsliberalisering, u dvikling af vedvarende energikilder,
samt fokus på transmissionsforbindelser; det sidste i lyset af den generelle diskussion om styrkelse af EU’s
forsyningssikkerhed.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0042.png
Kontakt: Peter Nielsen, tlf.: 33926735.
11. Rådsmøder under det spanske formandskab 1. halvår 2002.
• Forberedelse af Det Europæiske Råd i Barcelona – Cardiff økonomiske reformprocess
• Debat
• Rådskonklusioner
-Kommissionens synteserapport
- Udveksling af synspunkter
• (Evt.) EF-patentet
• Status for arbejdet/Fælles indstilling
• Revision af udbudsreglerne
• Status for arbejdet/Politisk enighed
• Standardisering
• Rådskonklusion
• Information fra Formandskabet og Kommissionen
• Brugsmodeller
• Anbefaling fra Kommissionen om mærkning af on-line salg
• Præsentation fra Kommissionen
• EF-Domstolssystem for EF-patentet
• (Evt.) "SOLVIT" – Forslag fra Kommissionen om resolutionen om problemer i det indre marked
• Forbrugerne og euroen
• Debat
• Forslag til resolution om mærkning af videospil
• Vedtagelse
• Forordningsforslag om salgfremmende foranstaltninger
• Status for arbejdet
• (Evt.) Forbrugerkredit
Indre marked, forbruger og turisme den 21. maj 2002
1. Revision af strategien for det indre marked
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0043.png
- Præsentation af Kommissionen
– Rådskonklusioner
1. (Evt.) EF-patentet
• Politisk enighed
• (Evt.) Revision af Patentkonventionen
- Vedtagelse
• (Evt.) Software patentet
• (Evt.) Statut for det Europæiske Andelsselskab
• Politisk enighed
• (Evt.) Forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder
• Politisk enighed
7. Forordning om indførelse af en fælles nomenklatur for statistiske
territoriale enheder (NUTS)
• Politisk enighed
• Revision af udbudsreglerne
- Politisk enighed
• Ændring af regler om gødning
• Generel orientering/Politisk enighed
• Maskindirektivet
• Status for arbejdet/Politisk enighed
• Direktivet om måleinstrumenter
• Politisk enighed
• Revision af program "Told 2002" ("Told 2007")
• Politisk enighed
• Information fra formandskabet og Kommissionen
• Resultattavlen
• De tre formandskabers fælles arbejdsprogram (Spanien, Danmark, Grækenland)
• (Event.) Gensidig anerkendelse
• Direktivforslag om unionsborgeres ret til at færdes frit
• Aftaleret
• Ændring af direktiv 2000/13/EF om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for
sådanne levnedsmidler
• (Event.) Beskyttelse af trafikanter
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0044.png
• Præsentation af Kommissionen
• Meddelelse fra Kommissionen om Den ny Metode
• Piratkopiering og varemærkeforfalskning
• Direktiv om tilbagebetaling for forbrugere
• Resolution om handlingsprogrammet for forbrugerpolitikken 2002-2004
• Vedtagelse
• Forordning om salgsfremmende foranstaltninger
• Politisk enighed
• Grønbogen om forbrugerbeskyttelse
• Information fra Kommission om debatten om grønbogen og fremtidige handlinger
• Direktivet om sikkerhedskrav til legetøj (Phtalater)
• Politisk enighed
• Resolution om Europæisk Turisme
- Vedtagelse
Industri og energi den 6. -7. juni 2002
Industri
Konkurrenceevne og erhvervspolitik
• Kommissionens rapport om konkurrenceevne 2002
• Kommissionens meddelelse om effekten af ny økonomi på europæiske virksomheder
◦ Debat
◦ Rådskonklusioner
• Det Europæiske Charter for SMVer
• Stål
◦ Status for EKSF-traktatens udløb den 23. juli 2002
• Udarbejdelse af en ordning for gennemførelse af medlemslandenes beslutning vedr. EKSF-tratatens udløb
• Andre aspekter i forbindelse med EKSF-tratatens udløb
◦ 17. rapport om kontrol med statsstøtte til stål i relation til artikel 95 i EKSF-traktaten
◦ Præsentation af Kommissionen
• Skibsbygning
• (Evt.) Forslag til Rådets forordning om en midlertidig defensiv ordning for skibsbygningsindustrien
• (Evt.) Kommissionens 5. rapport om situationen for skibsbygning
• Rådskonklusioner
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0045.png
• Forslag til Rådets forordning om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82
• Status for arbejdet
• Euromed – Industrisamarbejde
• Information fra formandskabet om resultaterne fra Ministerkonference i Malaga den 9. og 10. april 2002
• Bæredygtig udvikling (Integration af bæredygtig udvikling i EU's erhvervspolitik
• Rådskonklusioner
• Handlingsplan for bioteknologi
• Rådskonklusioner
Energi
• Europa-Parlamentet og Rådets beslutning om et flerårigt program for fremme af vedvarende energi og energieffektivitet
(2003-2006) (opfølgning på SAVE- og ALTENER-programmerne)
- orienterende debat
• Forslag til ændring af beslutning nr. 1254/96/EF om etablering af en sammenhængende strategi for de transeuropæiske
netværk inden for energisektoren
- generel orientering
Det Indre Marked for Elektricitet og Gas:
• Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiverne 96/92/EF og 98/30/EF om fælles regler for det indre
marked for henholdsvis elektricitet og naturgas
- generel orientering
• Europa-Parlamentet og Rådets forslag til forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med
grænseoverskridende elektricitetsudveksling
- generel orientering
Forslag til Rådets forordning om en fællesskabsramme for statsstøtte til kulindustrien efter udløbet af EKSF-traktaten
- politisk enighed/vedtagelse
Direktiv vedr. forbedring af energieffektiviteten i bygninger
- politisk enighed
Energi-charteret
- Kommissionens afrapportering om status for arbejdet
Kommissionens meddelelse om opfølgningen på grønbogen "En Europæisk Strategi for Energiforsyningssikkerhed"
- orienterende debat/rådskonklusioner
• Meddelelse om erstatningsbrændstoffer til transport samt forslag til direktiv om fremme af anvendelsen af
biobrændstoffer
- generel orientering
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0046.png
(Evt.) Direktiv om fremme af kraftvarme
- præsentation af Kommissionen
(Evt.) Kommissionens meddelelse om styrkelse af EU-Middelhavssamarbejdet inden for transport- og energisektorerne
- rådskonklusioner
Søtransport
• Rådets og Europa-Parlamentets direktiv om markedsadgang for havnetjenester
• Status for arbejdet
• Rådets og Europa-Parlamentets forordning om et udvalg for sikkerhed til søs og om ændring af forordningerne om
sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening hidrørende fra skibe
• Politisk enighed
• Rådet og Europa-Parlamentets direktiv om ændring af direktiver om sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening
forårsaget af skibe
• Politisk enighed
• (Evt.) Meddelelse fra Kommissionen om sikkerhed på passsagerskibe
• Præsentation af Kommissionen
Transport og Telekommunikation den 17. - 18. juni 2002
• Direktiv om markedsadgang for havnetjenester
- Politisk enighed
• (Evt.) Rådets og Europ-Parlamentets direktiv om harmoniserede regler for stabilitet af passagerskibe, som opererer i
Fællesskabets havne
- Politisk enighed
• (Evt.) Direktiv om ændring af direktiv 1998/18/EF om sikkerhedregler og standarder for passagerskibe
- Politisk enighed
*****
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1462176_0047.png