Europaudvalget 2002-03
EUU Alm.del Bilag 1327
Offentligt
1460139_0001.png
PDF udgave (54 KB)
Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri
København, den 24. september 2003
J.nr.: 1999-4330-0003
Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 15. sep-
tember 2003 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:
Spørgsmål 396
”Ministeren bedes kort resumere indholdet af Domstolens dom nr. 67/2003 af
9.september 2003 i sag C-236/01, Monsanto Agricultura Italie e.a. (Tilnærmelse af lov-
givningerne), jf. vedlagte pressemeddelelse samt redegøre for regeringens overvejelser i
forlængelse af dommens afsigelse.”
Svar
Sagen udspringer af, at det italienske ministerråd i et dekret af 4. august 2000 suspende-
rede handel med og anvendelse af tre transgene majsprodukter på italiensk territorum.
Det drejede sig om tre genetisk modificerede majstyper Bt-11, MON 810 samt MON
809, som forinden var blevet anmeldt til markedsføring som fødevarer eller fødevarein-
gredienser. Sagen er anlagt ved en italiensk domstol, men i overensstemmelse med EF-
traktatens artikel 234 er de EU-retlige spørgsmål forelagt Domstolen i Luxembourg.
Dommen omhandler fortolkningen af bestemmelser i den såkaldte ”Novel Foods”-
forordning (forordning nr. 258/97), som regulerer markedsføringen af nye levnedsmid-
ler og nye levnedsmiddelingredienser i EU. Forordningen omfatter blandt andet regler
for markedsføring af GMO-baserede fødevarer og fødevare-ingredienser og bygger på
et princip om, at nye fødevarer og fødevareingredienser skal risikovurderes og have en
egentlig markedsføringstilladelse. Denne udstedes typisk af en stående komité med del-
tagelse af Kommissionen og alle medlemsstater. For fødevarer eller fødevareingredien-
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1460139_0002.png
2
ser, som i alt væsentligt svarer til eksisterende produkter på markedet, kan placeringen
på markedet ske efter en forenklet procedure (”ækvivalensproceduren”). I disse tilfælde
er det tilstrækkeligt at anmelde markedsføringen til Kommissionen.
Det første spørgsmål i dommen vedrører muligheden for at anvende den forenklede
procedure i de tilfælde, hvor markedsføringen omfatter GMO-baserede fødevarer eller
fødevareingredienser. I sin afgørelse slår Domstolen fast, at forekomst af transgene pro-
teinrester på et vist niveau ikke i sig selv er til hinder for, at de pågældende produkter i
alt væsentligt svarer til eksisterende produkter på markedet. Forekomst af genetisk mo-
dificeret materiale i fødevarer udelukker således ikke, at det pågældende produkt kan
markedsføres efter den forenklede procedure. Det er dog ifølge Domstolen en betingel-
se, at fødevaren eller fødevareingrediensen ikke udgør en risiko for menneskers sund-
hed. Domstolen tager ikke stilling til det videnskabelige grundlag for, om de pågælden-
de fødevarer eller fødevareingredienser udgør en sundhedsrisiko, men overlader dette til
den nationale domstol. Endvidere udtaler Domstolen, at den forenklede procedure ikke
er i strid med grundlæggende principper og bestemmelser i EU-retten.
Det andet spørgsmål i dommen vedrører medlemsstaternes mulighed for at udstede mid-
lertidige suspensioner og begrænsninger med anvendelsen af og handel med nye føde-
varer eller fødevareingredienser i medfør af forordningens artikel 12. Det fremgår af
dommen, at artikel 12 skal ses som et særligt udtryk for forsigtighedsprincippet. Det er
således en betingelse for at iværksætte midlertidige foranstaltninger, at den pågældende
medlemsstat har foretaget en forudgående risikovurdering. Endvidere skal det fremgå af
denne risikovurdering, at det under hensyntagen til forsigtighedsprincippet er nødven-
digt at gennemføre de påtænkte foranstaltninger for at sikre, at de pågældende fødevarer
ikke udgør en fare for forbrugerne.
Beskyttelsesklausuler findes også i udsætningsdirektivet og de nye regler om GM-foder
og fødevarer og er nærmere beskrevet i Fødevareministeriets juridiske rapport om sam-
eksistens. På udsætningsdirektivets område kan medlemsstaten foretage midlertidige
begrænsninger i handelen med og anvendelsen af genetisk modificerede organismer,
hvis der på grundlag af ny videnskabelig viden er en begrundet formodning for, at en
godkendt GMO udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet. I medfør af reg-
lerne for GM-foder og –fødevarer, som afløser Novel Foods-forordningen, behandles
alle markedsføringssager i den stående komité, og ækvivalensproceduren bortfalder så-
ledes for GMO-produkter. Endvidere skal medlemsstaterne informere Kommissionen,
såfremt der er grund til at formode, at en GMO godkendt til foder- eller fødevarebrug
udgør en sundheds- eller miljørisiko. Kommissionen kan herefter gribe ind overfor pro-
duktet.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1460139_0003.png
3
Det er min vurdering, at dommen bekræfter det allerede fastslåede princip om, at forbud
mod salg og anvendelse af godkendte GMO-produkter skal begrundes i hensyn til miljø
eller sundhed.
Mariann Fischer Boel
/Kent Harnisch
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1460139_0004.png